Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Zábavy Pána v dětství a mládí

Tato kapitola v úplnosti popisuje kaiśora-līlu Pána Caitanyi neboli Jeho činnosti bezprostředně před tím, než dosáhl mládí. V té době zaníceně studoval a vítězil nad velmi vzdělanými učenci. Během své kaiśora-līly se Pán také věnoval vodním zábavám. Poté odešel do Východního Bengálska, aby si vydělal peníze, rozvíjel poznání a zaváděl saṅkīrtanové hnutí. Tam potkal Tapanu Miśru, kterého poučil o duchovním pokroku a poslal ho do Váránasí. Zatímco Pán Caitanya Mahāprabhu cestoval po Východním Bengálsku, Jeho ženu Lakṣmīdevī uštkl had, či had odloučení, a opustila tento svět. Když se Pán vrátil domů, nalezl svou matku ztrápenou smrtí Lakṣmīdevī. Na její žádost se tedy později oženil se svojí druhou manželkou, Viṣṇupriyou devī. Tato kapitola také popisuje Pánovu debatu s Keśavou Kāśmīrīm, slavným učencem, a Pánovu kritiku jeho modliteb opěvujících matku Gangu. Pán v této modlitbě objevil pět druhů literárních ozdob a pět druhů literárních chyb, a tak paṇḍita porazil. Kāśmīrī Paṇḍita, známý svými vítězstvími po celé zemi, se obrátil na bohyni učenosti a na její pokyn se dalšího dne ráno sešel s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem a odevzdal se Mu.

Verš

kṛpā-sudhā-sarid yasya
viśvam āplāvayanty api
nīca-gaiva sadā bhāti
taṁ caitanya-prabhuṁ bhaje

Synonyma

kṛpā-sudhā — nektaru milosti; sarit — řeka; yasya — jehož; viśvam — celý vesmír; āplāvayantī — zaplavující; api — přestože; nīca- eva — více nakloněný ubohým a pokleslým; sadā — vždy; bhāti — je vidět; tam — Jeho; caitanya-prabhum — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bhaje — uctívám.

Překlad

Uctívám Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jehož nektarová milost teče jako velká řeka a zaplavuje celý vesmír. Stejně jako řeka teče směrem dolů, je i Pán Caitanya zvláště nakloněný pokleslým.

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpíval: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu dayā kara more. Modlí se o milost Pána Caitanyi, který je inkarnací milosti a zjevil se zvláště proto, aby pozvedl pokleslé duše. Čím více je kdo pokleslý, tím větší má nárok na přízeň Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Musí být jen velice upřímný a mít vážný zájem. Může být znečištěný všemi špatnými vlastnostmi této Kali-yugy, ale pokud se odevzdá lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pán ho zcela jistě osvobodí. Nejlepším příkladem jsou Jagāi a Mādhāi. V tomto věku Kali je prakticky každý jako Jagāi a Mādhāi, ale saṅkīrtanové hnutí zavedené Pánem Caitanyou Mahāprabhuem stále proudí jako velká řeka, která zaplavuje celý svět, a Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy tak úspěšně pozvedá všechny pokleslé duše, aby je zbavila jejich znečištění.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya śrī-caitanya — sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaitacandra — sláva Śrī Advaitacandrovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Pána.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

jīyāt kaiśora-caitanyo
mūrti-matyā gṛhāśramāt
lakṣmyārcito ’tha vāg-devyā
diśāṁ jayi-jaya-cchalāt

Synonyma

jīyāt — dlouhý život; kaiśora — ve věku kaiśora; caitanyaḥ — Pán Caitanya Mahāprabhu; mūrti-matyā — když přijal takové tělo; gṛha-āśramāt — z života hospodáře; lakṣmyā — Lakṣmī; arcitaḥ — uctívaný; atha — potom; vāk-devyā — bohyní učenosti; diśām — všech světových stran; jayi — pokořitele; jaya-chalāt — pod záminkou poražení.

Překlad

Dlouhý život Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi v Jeho věku kaiśora! Uctívala Ho bohyně štěstí i bohyně učenosti. Bohyně učenosti Sarasvatī Ho uctívala při Jeho vítězství nad učencem, který porazil celý svět, a bohyně štěstí Lakṣmīdevī Ho uctívala doma. A jelikož je manželem neboli Pánem obou bohyní, skládám Mu své poklony.

Verš

ei ta’ kaiśora-līlāra sūtra-anubandha
śiṣya-gaṇa paḍāite karilā ārambha

Synonyma

ei ta' — takto; kaiśora — věk kaiśora (věk mezi jedenáctým a patnáctým rokem); līlāra — zábav; sūtra-anubandha — chronologický souhrn; śiṣya-gaṇa — studenty; paḍāite — učit; karilā ārambha — začal.

Překlad

V jedenácti letech začal Śrī Caitanya Mahāprabhu učit studenty. Tak začal Jeho věk kaiśora.

Verš

śata śata śiṣya saṅge sadā adhyāpana
vyākhyā śuni sarva-lokera camakita mana

Synonyma

śata śata — velmi mnoho; śiṣya — žáků; saṅge — s Ním; sadā — vždy; adhyāpana — studium; vyākhyā — vysvětlení; śuni — když slyšeli; sarva-lokera — všech lidí; camakita — užaslé; mana — mysli.

Překlad

Jakmile se Pán stal učitelem, přišlo k Němu velmi mnoho studentů a všichni žasli, když slyšeli Jeho způsob vysvětlování.

Verš

sarva-śāstre sarva paṇḍita pāya parājaya
vinaya-bhaṅgīte kāro duḥkha nāhi haya

Synonyma

sarva-śāstre — ve všech písmech; sarva — všichni; paṇḍita — vzdělaní učenci; pāya — získávají; parājaya — porážku; vinaya — mírnost; bhaṅgīte — v chování; kāro — kohokoliv; duḥkha — neštěstí; nāhi — ne; haya — stává se.

Překlad

V debatách o písmech Pán porážel učence všeho druhu, ale díky Jeho laskavému chování nebyl nikdo z nich nešťastný.

Verš

vividha auddhatya kare śiṣya-gaṇa-saṅge
jahnavite jala-keli kare nānā range

Synonyma

vividha — různé; auddhatya — drzosti; kare — provádí; śiṣya-gaṇa — svými žáky; saṅge — společně se; jāhnavīte — ve vodách Gangy; jala-keli — vodní hrátky; kare — provádí; nānā — v různých; raṅge — žertech.

Překlad

Při radovánkách ve vodách Gangy Pán jako učitel tropil různé žerty.

Verš

kata dine kaila prabhu baṅgete gamana
yāhāṅ yāya, tāhāṅ laoyāya nāma-saṅkīrtana

Synonyma

kata dine — po několika dnech; kaila — činil; prabhu — Pán; baṅgete — po Východním Bengálsku; gamana — cestování; yāhāṅ yāya — kamkoliv jde; tāhāṅ — tam; laoyāya — způsobuje; nāma-saṅkīrtanasaṅkīrtanové hnutí.

Překlad

Po nějaké době Pán odešel do Východního Bengálska a všude, kam přišel, zaváděl saṅkīrtanové hnutí.

Význam

I když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho oddaní v učednické posloupnosti mohou v debatách porazit veškeré učence, vědce a filosofy, a tak prokázat svrchovanost Osobnosti Božství, jejich hlavním zájmem kazatelů je zavést všude saṅkīrtan. Jen porážet učence a filosofy není povinností kazatele. Kazatelé musí zároveň zavádět saṅkīrtanové hnutí, protože to je mise Caitanyovy školy.

Verš

vidyāra prabhāva dekhi camatkāra cite
śata śata paḍuyā āsi lāgilā paḍite

Synonyma

vidyāra — Jeho učenosti; prabhāva — vliv; dekhi — když viděli; camatkāra — údiv; cite — v srdci; śata śata — mnoho stovek; paḍuyā — žáků či studentů; āsi — kteří tam přišli; lāgilā — začali; paḍite — studovat.

Překlad

Mnoho stovek studentů přišlo za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a začali studovat pod Jeho vedením, protože žasli nad vlivem Jeho intelektuálních schopností.

Verš

sei deśe vipra, nāma — miśra tapana
niścaya karite nāre sādhya-sādhana

Synonyma

sei-deśe — v této oblasti Východního Bengálska; viprabrāhmaṇa; nāma — jménem; miśra tapana — Tapana Miśra; niścaya karite — zjistit; nāre — nebyl schopen; sādhya — účel; sādhana — způsob.

Překlad

Ve Východním Bengálsku žil brāhmaṇa jménem Tapana Miśra, který nemohl přijít na to, co je cílem života a jak ho dosáhnout.

Význam

Člověk musí nejdříve zjistit, co je cílem života, a potom pochopit, jak ho dosáhnout. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy každému ukazuje, že cílem života je poznat Kṛṣṇu a že pro dosažení tohoto cíle je třeba praktikovat vědomí Kṛṣṇy následováním postupů, které se zřetelem na autoritativní śāstry a Védy předepsali Gosvāmī.

Verš

bahu-śāstre bahu-vākye citte bhrama haya
sādhya-sādhana śreṣṭha nā haya niścaya

Synonyma

bahu-śāstre — z mnoha knih nebo písem; bahu-vākye — z mnoha tvrzení různých osob; citte — v srdci; bhrama — pochyba; haya — je; sādhya-sādhana — cíl a prostředek; śreṣṭha — o tom, co je nejlepší; — ne; haya — je; niścaya — jistota.

Překlad

Když se z člověka stane knihomol, který čte mnoho knih a písem a poslouchá mnoho výkladů a pokynů různých lidí, v jeho srdci se zrodí pochyby. Tímto způsobem se nedá zjistit, co je skutečným cílem života.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.13.8) je uvedeno: granthān naivābhyased bahūn na vyākhyām upayuñjīta – „Člověk by neměl číst mnoho knih nebo se živit přednášením z mnoha knih, zvláště pokud je oddaný.“ Je třeba se vzdát ambice být učencem, který si svojí učeností získá světskou slávu a finanční prostředky. Pokud někdo rozptyluje svoji pozornost studiem mnoha knih, nemůže svoji mysl upřít na oddanou službu, ani nemůže mnoho písem pochopit, protože jsou plná závažných výroků a významů. Podle názoru Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura jsou ti, kdo tíhnou ke studiu mnoha různých knih pojednávajících o různých tématech, zvláště o plodonosných činnostech a filosofické spekulaci, kvůli své rozvětvené pozornosti připraveni o možnost čisté oddané služby.

Člověk má přirozený sklon k plodonosným činnostem, náboženským obřadům a filosofické spekulaci. Takto odedávna zmatená živá bytost nechápe, co je skutečný cíl jejího života, a její životní úsilí je tak zmařeno. Nevinní lidé, tímto způsobem svedení, jsou připraveni o ryzí kṛṣṇa-bhakti, oddanou službu Pánu. Tapana Miśra je toho názorným příkladem. Byl to učenec, ale nedokázal zjistit, co je skutečný cíl života. Dostal proto možnost si vyslechnout, jak Pán Caitanya Mahāprabhu učil Sanātanu Gosvāmīho. Pokyn, který dal Pán Caitanya Tapanovi Miśrovi, je zvláště významný pro ty, kteří se potulují z místa na místo a shromažďují mnoho knih, i když je ani nečtou, a proto jsou zmatení ohledně životního cíle.

Verš

svapne eka vipra kahe, — śunaha tapana
nimāñi-paṇḍita pāśe karaha gamana

Synonyma

svapne — ve snu; eka — jeden; viprabrāhmaṇa; kahe — říká; śunaha — poslouchej; tapana — Tapano Miśro; nimāñi-paṇḍita pāśe — k Nimāiovi Paṇḍitovi; karaha gamana — jdi.

Překlad

Takto zmatenému Tapanovi Miśrovi poradil ve snu jeden brāhmaṇa, aby šel za Nimāiem Paṇḍitem (Caitanyou Mahāprabhuem).

Verš

teṅho tomāra sādhya-sādhana karibe niścaya
sākṣāt īśvara teṅho, — nāhika saṁśaya

Synonyma

teṅho — On; tomāra — tvůj; sādhya — cíl života; sādhana — způsob; karibe — učiní; niścaya — určení; sākṣāt — přímo; īśvara — Pán; teṅho — On je; nāhika — není; saṁśaya — pochyb.

Překlad

Brāhmaṇa mu řekl: „On je Pán (īśvara), a proto ti nepochybně dokáže poskynout správné vedení.“

Verš

svapna dekhi’ miśra āsi’ prabhura caraṇe
svapnera vṛttānta saba kaila nivedane

Synonyma

svapna dekhi' — poté, co viděl sen; miśra — Tapana Miśra; āsi' — poté, co přišel; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — do útočiště u lotosových nohou; svapnera — snu; vṛttānta — podrobnosti; saba — všechny; kaila — učinil; nivedane — jako sdělení Pánu.

Překlad

Na základě tohoto snu Tapana Miśra vyhledal útočiště u lotosových nohou Pána Caitanyi a podrobně Mu popsal svůj sen.

Verš

prabhu tuṣṭa hañā sādhya-sādhana kahila
nāma-saṅkīrtana kara, — upadeśa kaila

Synonyma

prabhu — Pán; tuṣṭa — spokojený; hañā — jelikož se stal; sādhya-sādhana — cíl i způsob, jak ho dosáhnout; kahila — popsal; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; kara — prováděj; upadeśa kaila — dal mu pokyn.

Překlad

Pán byl spokojený, a tak ho poučil, co je konečným životním cílem a jak ho dosáhnout. Vysvětlil mu, že základem úspěchu je zpívat svaté jméno Pána (Hare Kṛṣṇa mahā-mantru).

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je založeno na tomto pokynu Pána Caitanyi Mahāprabhua, že musíme pravidelně a podle předepsaných zásad zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. My své západní žáky skromně žádáme, aby zpívali alespoň šestnáct kol denně, ale někdy vidíme, že nejsou schopni zpívat ani těchto šestnáct kol a místo toho přinášejí mnoho knih o askezi a metodách uctívání, jež mnoha způsoby rozptylují jejich pozornost. Hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je založeno na zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Pán Caitanya Tapanovi Miśrovi v první řadě poradil, aby svoji mysl zaměřil na toto zpívání. My, členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, musíme tento pokyn Caitanyi Mahāprabhua přísně následovat.

Verš

tāṅra icchā, — prabhu-saṅge navadvīpe vasi
prabhu ājñā dila, — tumi yāo vārāṇasī

Synonyma

tāṅra icchā — jeho touha; prabhu-saṅge — s Pánem; navadvīpe — v Navadvípu; vasi — žiji tam; prabhu ājñā dila — ale Pán mu doporučil; tumi — ty; yāo — jdi; vārāṇasī — do Váránasí.

Překlad

Tapana Miśra si přál žít s Pánem v Navadvípu, ale Pán ho požádal, aby šel do Váránasí.

Verš

tāhāṅ āmā-saṅge tomāra habe daraśana
ājñā pāñā miśra kaila kāśīte gamana

Synonyma

tāhāṅ — tam; āmā-saṅge — se Mnou; tomāra — tvoje; habe — bude; daraśana — setkání; ājñā pāñā — když dostal toto nařízení; miśra — Tapana Miśra; kaila — učinil; kāśīte — do Váránasí; gamana — cestu.

Překlad

Pán Tapanu Miśru ujistil, že se ve Váránasí znovu setkají, a Tapana Miśra tam na Jeho pokyn odešel.

Verš

prabhura atarkya-līlā bujhite nā pāri
sva-saṅga chāḍāñā kene pāṭhāya kāśīpurī

Synonyma

prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; atarkya-līlā — nepochopitelné zábavy; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen; sva-saṅga — osobní společnost; chāḍāñā — vyhýbající se; kene — proč; pāṭhāya — posílá; kāśī-purī — do Váránasí.

Překlad

Nepochopitelným zábavám Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua nerozumím, neboť i když chtěl Tapana Miśra žít s Pánem v Navadvípu, Pán mu řekl, aby šel do Váránasí.

Význam

Caitanya Mahāprabhu žil v době setkání s Tapanou Miśrou jako hospodář a nic nenaznačovalo tomu, že v budoucnosti přijme sannyās. Tím, že poslal Tapanu Miśru do Váránasí, však naznačil, že v budoucnosti sannyās přijme, a až bude učit Sanātanu Gosvāmīho, Tapana Miśra bude moci využít této příležitosti, aby se dozvěděl, co je cílem života a jakým způsobem ho dosáhnout.

Verš

ei mata baṅgera lokera kailā mahā hita
‘nāma’ diyā bhakta kaila, paḍāñā paṇḍita

Synonyma

ei mata — takto; baṅgera — Východního Bengálska; lokera — lidí; kailā — přinesl; mahā — velký; hita — prospěch; nāma — Pánovo svaté jméno; diyā — jim dávající; bhakta — oddané; kaila — z nich udělal; paḍāñā — tím, že je učil; paṇḍita — učence.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu přinesl lidem Východního Bengálska ten největší prospěch, protože je zasvětil do hari-nāmu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a tím, že je učil, z nich udělal učence.

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po vzoru Pána Caitanyi Mahāprabhua také rozdává Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a vybízí lidi po celém světě, aby ji zpívali. Dáváme lidem nesmírné bohatství transcendentální literatury přeložené do všech důležitých světových jazyků a milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tato literatura ve velkém prodává a lidé zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru s velkou chutí. To je způsob kázání Caitanyova hnutí. A protože Pán chtěl, aby se toto hnutí šířilo po celém světě, Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy se pokorným způsobem snaží, aby tuto vizi Śrī Caitanyi Mahāprabhua naplnila na celém světě, a zvláště v západních zemích.

Verš

ei mata baṅge prabhu kare nānā līlā
ethā navadvīpe lakṣmī virahe duḥkhī hailā

Synonyma

ei mata — takto; baṅge — ve Východním Bengálsku; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kare — provádí; nānā — různé; līlā — zábavy; ethā — zde; navadvīpe — v Navadvípu; lakṣmī — manželka Nimāie Paṇḍita; virahe — v odloučení; duḥkhī — nešťastná; hailā — stala se.

Překlad

Pán různými způsoby kázal ve Východním Bengálsku, ale Jeho žena Lakṣmīdevī byla kvůli odloučení od svého manžela doma velice nešťastná.

Verš

prabhura viraha-sarpa lakṣmīre daṁśila
viraha-sarpa-viṣe tāṅra paraloka haila

Synonyma

prabhura — Pána; viraha-sarpa — had odloučení; lakṣmīre — Lakṣmīdevī; daṁśila — uštkl; viraha-sarpa — hada odloučení; viṣe — jedem; tāṅra — její; para-loka — onen svět; haila — stalo se.

Překlad

Lakṣmīdevī uštkl had odloučení a jeho jed ji usmrtil. Tak odešla na onen svět, zpátky domů, zpátky k Bohu.

Význam

V Bhagavad-gītě (8.6) je řečeno: yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram – to, jak člověk přemýšlí celý svůj život, určí kvalitu jeho myšlenek v čase umírání, a tak po smrti získá příslušné tělo. Podle této zásady tedy Lakṣmīdevī, bohyně štěstí z Vaikuṇṭhy, jistě po smrti odešla zpátky domů na Vaikuṇṭhaloku, protože byla v odloučení od Pána pohroužená v myšlenkách na Něho.

Verš

antare jānilā prabhu, yāte antaryāmī
deśere āilā prabhu śacī-duḥkha jāni’

Synonyma

antare — v nitru; jānilā — věděl; prabhu — Pán; yāte — protože; antaryāmī — je Nadduše; deśere — do vlasti; āilā — vrátil se; prabhu — Pán; śacī — matky Śacīdevī; duḥkha — neštěstí; jāni' — znající.

Překlad

Pán Caitanya je osobně Nadduší, a proto věděl, že Lakṣmīdevī už není na tomto světě. Vrátil se tedy domů, aby utěšil svou matku Śacīdevī, která byla ze smrti snachy velice sklíčená.

Verš

ghare āilā prabhu bahu lañā dhana-jana
tattva-jñāne kailā śacīra duḥkha vimocana

Synonyma

ghare — domů; āilā — se vrátil; prabhu — Pán; bahu — hodně; lañā — přinášející; dhana — bohatství; jana — následovníky; tattva-jñāne — transcendentálním poznáním; kailā — udělal; śacīra — Śacīmāty; duḥkha — neštěstí; vimocana — ulehčení.

Překlad

Poté, co Pán s velkým bohatstvím a mnoha následovníky přišel opět domů, promluvil k Śacīdevī o transcendentálním poznání, aby utišil zármutek, který ji soužil.

Význam

V Bhagavad-gītě (2.13) je řečeno:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

„Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Seberealizovaná duše se touto změnou nenechá zmást.“ Takovéto verše z Bhagavad-gīty nebo kteréhokoliv jiného védského písma dávají drahocenné pokyny pro situaci, kdy někdo zemře. Z rozhovorů o těchto pokynech Bhagavad-gīty nebo Śrīmad-Bhāgavatamu může jistě rozvážný člověk pochopit, že duše nikdy neumírá, ale přechází z jednoho těla do druhého. Tomu se říká převtělování duše. Duše přichází do tohoto hmotného světa a vytváří si tělesné vztahy s otcem, matkou, sestrami, bratry, ženou a dětmi, ale všechny tyto vztahy se pojí s tělem, ne s duší. Bhagavad-gītā proto říká: dhīras tatra na muhyati – rozvážní nejsou těmito fenomenálními změnami v hmotném světě rozrušeni. Takové pokyny jsou tattva-kathā neboli skutečná pravda.

Verš

śiṣya-gaṇa lañā punaḥ vidyāra vilāsa
vidyā-bale sabā jini’ auddhatya prakāśa

Synonyma

śiṣya-gaṇa — žáky; lañā — přijímající; punaḥ — znovu; vidyāra — vzdělávání; vilāsa — zábavu; vidyā-bale — silou vzdělání; sabā — každého; jini' — porážející; auddhatya — pýchy; prakāśa — projevení.

Překlad

Po návratu z Východního Bengálska začal Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu vyučovat. Byl velice pyšný, protože silou svého vzdělání pokořil každého.

Verš

tabe viṣṇupriyā-ṭhākurāṇīra pariṇaya
tabe ta’ karila prabhu digvijayī jaya

Synonyma

tabe — potom; viṣṇupriyā — Viṣṇupriyā; ṭhākurāṇīra — bohyně štěstí; pariṇaya — svatba; tabe ta' — potom; karila — učinil; prabhu — Pán; dig-vijayī — přeborníka; jaya — poražení.

Překlad

Potom se Pán Caitanya oženil s Viṣṇupriyou, bohyní štěstí, a později porazil přeborníka v učenosti Keśavu Kāśmīrīho.

Význam

Stejně jako má moderní doba mnoho přeborníků ve sportu, v Indii bylo dříve mnoho vzdělanců, kteří byli přeborníky v učenosti. Jednou takovou osobou byl Keśava Kāśmīrī ze státu Kašmír. Cestoval po celé Indii a nakonec přišel do Navadvípu, aby vyzval tamní učence. Navadvípské učence se mu však bohužel porazit nepodařilo, protože ho porazil vzdělaný chlapec Caitanya Mahāprabhu. Později pochopil, že Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství. Odevzdal se Mu tedy a po nějakém čase se stal čistým vaiṣṇavou v Nimbārkově sampradāyi. Napsal dílo zvané Kaustubha-prabhā, komentář ke komentáři k Vedāntě existujícímu v Nimbārka-sampradāyi pod názvem Parijāta-bhāṣya.

O Keśavovi Kāśmīrīm se zmiňuje Bhakti-ratnākara a také vyjmenovává jeho předchůdce v učednické posloupnosti Nimbārka-sampradāyi: (1) Śrīnivāsa Ācārya, (2) Viśva Ācārya, (3) Puruṣottama, (4) Vilāsa, (5) Svarūpa, (6) Mādhava, (7) Balabhadra, (8) Padma, (9) Śyāma, (10) Gopāla, (11) Kṛpā, (12) Deva Ācārya, (13) Sundara Bhaṭṭa, (14) Padmanābha, (15) Upendra, (16) Rāmacandra, (17) Vāmana, (18) Kṛṣṇa, (19) Padmākara, (20) Śravaṇa, (21) Bhūri, (22) Mādhava, (23) Śyāma, (24) Gopāla, (25) Balabhadra, (26) Gopīnātha, (27) Keśava, (28) Gokula a (29) Keśava Kāśmīrī. V Bhakti-ratnākaře je řečeno, že Keśava Kāśmīrī byl oblíbeným oddaným matky Sarasvatī, bohyně učenosti. Díky její milosti byl velice vlivným učencem a největším přeborníkem mezi všemi učenci na všech čtyřech stranách své země. Dostal proto titul dig-vijayī, což znamená „ten, kdo porazil všechny na všech světových stranách“. Patřil k vážené brāhmaṇské rodině z Kašmíru. Později na pokyn Pána Caitanyi Mahāprabhua zanechal vyhrávání různých přeborů a stal se velkým oddaným. Připojil se k Nimbārka-sampradāyi, jednoho z vaiṣṇavských společenství v rámci védské kultury.

Verš

vṛndāvana-dāsa ihā kariyāchena vistāra
sphuṭa nāhi kare doṣa-guṇera vicāra

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ihā — toto; kariyāchena — učinil; vistāra — obšírný popis; sphuṭa — co bylo jasné; nāhi — ne; kare — činí; doṣa-guṇera — nedostatků i předností; vicāra — rozbor.

Překlad

Vṛndāvana dāsa Ṭhākura to již dříve obšírně popsal. V tom, co je jasné, není třeba hledat klady či nedostatky.

Verš

sei aṁśa kahi, tāṅre kari’ namaskāra
yā’ śuni’ digvijayī kaila āpanā dhik-kāra

Synonyma

sei — tu; aṁśa — část; kahi — zmiňuji; tāṅre — Śrī Vṛndāvanovi dāsovi Ṭhākurovi; kari' — skládající; namaskāra — poklony; yā' — co; śuni' — když slyšel; dig-vijayī — vždy vítězný paṇḍita; kaila — učinil; āpanā — sebe; dhik-kāra — odsouzení.

Překlad

S poklonami Śrīlovi Vṛndāvanovi dāsovi Ṭhākurovi se pokusím popsat tu část Pánova rozboru, jejíž vyslechnutí přivedlo Digvijayīho k tomu, že se zastyděl.

Verš

jyotsnāvatī rātri, prabhu śiṣya-gaṇa saṅge
vasiyāchena gaṅgātīre vidyāra prasaṅge

Synonyma

jyotsnāvatī — s měsícem v úplňku; rātri — noc; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; śiṣya-gaṇa — žáky; saṅge — spolu s; vasiyāchena — seděl; gaṅgā-tīre — na břehu Gangy; vidyāra — vzdělávací; prasaṅge — při debatě.

Překlad

Jednou v noci za úplňku seděl Pán spolu s mnoha svými studenty na břehu Gangy a probíral s nimi literární témata.

Verš

hena-kāle digvijayī tāhāṅi āilā
gaṅgāre vandana kari’ prabhure mililā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; dig-vijayī — Keśava Kāśmīrī; tāhāṅi — tam; āilā — přišel; gaṅgāre — k matce Ganze; vandana — modlitby; kari' — skládající; prabhure — Pána; mililā — potkal.

Překlad

V tu chvíli tam přišel Keśava Kāśmīrī Paṇḍita. Zatímco recitoval modlitby k matce Ganze, potkal se s Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

vasāilā tāre prabhu ādara kariyā
digvijayī kahe mane avajñā kariyā

Synonyma

vasāilā — posadil; tāre — ho; prabhu — Pán; ādara — úctu; kariyā — projevující mu; dig-vijayī — Keśava Kāśmīrī; kahe — říká; mane — v mysli; avajñā — znevažování; kariyā — činící.

Překlad

Pán ho přijal s úctou, ale Keśava Kāśmīrī byl značně pyšný, a tak s Pánem hovořil velice povýšeně.

Verš

vyākaraṇa paḍāha, nimāñi paṇḍita tomāra nāma
bālya-śāstre loke tomāra kahe guṇa-grāma

Synonyma

vyākaraṇa — gramatiku; paḍāha — učíš; nimāñi paṇḍita — Nimāi Paṇḍita; tomāra — Tvoje; nāma — jméno; bālya-śāstre — v gramatice, která je látkou pro malé chlapce; loke — obyčejní lidé; tomāra — Tebe; kahe — prohlašují; guṇa-grāma — za velice kvalifikovaného.

Překlad

Řekl: „Vím, že jsi učitel gramatiky a že se jmenuješ Nimāi Paṇḍita. Lidé si vysoce cení toho, jak učíš gramatiku pro začátečníky.“

Význam

Ve školách sanskrtu se v minulosti nejdříve důkladně vyučovala gramatika, a to pokračuje i dnes. Od studenta se očekávalo, že se ji bude na začátku života poctivě učit dvanáct let, protože pokud zvládne sanskrtskou gramatiku, bude mít přístup ke všem śāstrām. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl známý tím, že studenty učil gramatiku, a proto Keśava Kāśmīrī poukázal nejprve na Jeho postavení učitele gramatiky. Keśava Kāśmīrī byl velice pyšný na svoji literární kariéru; první hodiny gramatiky měl už dávno za sebou, a tak si myslel, že se postavení Nimāie Paṇḍita s jeho vlastním nedá vůbec srovnávat.

Verš

vyākaraṇa-madhye, jāni, paḍāha kalāpa
śuniluṅ phāṅkite tomāra śiṣyera saṁlāpa

Synonyma

vyākaraṇa-madhye — z různých druhů gramatiky; jāni — vím; paḍāha — učíš; kalāpaKalāpa-vyākaraṇa; śuniluṅ — slyšel jsem; phāṅkite — v klamné hře se slovy; tomāra — Tvých; śiṣyera — žáků; saṁlāpa — zvláštní poznání.

Překlad

„Vím, že učíš Kalāpa-vyākaraṇu. Slyšel jsem, že Tvoji studenti umí podle této gramatiky dobře žonglovat se slovy.“

Význam

Sanskrt má mnoho škol gramatiky, mezi kterými jsou nejznámější systémy Pāṇiniho a gramatiky Kalāpa a Kaumudī. Nauka o gramatice měla různá odvětví a student je měl všechny za dvanáct let prostudovat. Caitanya Mahāprabhu, známý také jako Nimāi Paṇḍita, učil své studenty gramatiku, a ti se tak stali výbornými žongléry se slovy podle pravidel složité gramatiky. Téměř každý, kdo je zběhlý ve studiu gramatiky, interpretuje śāstry mnoha způsoby tak, že mění významy kořenů jejich slov. Student gramatiky dokáže někdy hrou s gramatickými pravidly úplně změnit význam celé věty. Keśava Kāśmīrī se Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi nepřímo vysmíval, neboť Mu naznačil, že i když je velkým učitelem gramatiky, taková gramatická hra s kořeny slov nevyžaduje velké zkušenosti. To bylo vyzvání Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jelikož bylo předurčeno, že Keśava Kāśmīrī bude muset diskutovat śāstry s Nimāiem Paṇḍitem, chtěl Pána od samého začátku nějak zastrašovat. Pán mu tedy odpověděl následovně.

Verš

prabhu kahe, vyākaraṇa paḍāi — abhimāna kari
śiṣyete nā bujhe, āmi bujhāite nāri

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; vyākaraṇa paḍāi — ano, učím gramatiku; abhimāna kari — očekává se to ode Mne; śiṣyete — mezi Mými žáky; — ne; bujhe — chápou; āmi — Já také; bujhāite — pomoci jim chápat; nāri — nejsem schopen.

Překlad

Pán řekl: „Ano, jsem známý jako učitel gramatiky, ale ve skutečnosti neumím své studenty učivem o gramatice zaujmout a oni Mi příliš nerozumí.“

Význam

Protože byl Keśava Kāśmīrī trochu pyšný, Pán jeho nemístnou pýchu ještě zvětšil tím, že se představil jako méně významný, než je on. Lichotil mu následovně.

Verš

kāhāṅ tumi sarva-śāstre kavitve pravīṇa
kāhāṅ āmi sabe śiśu — paḍuyā navīna

Synonyma

kāhāṅ — zatímco; tumi — ty; sarva-śāstre — ve všech písmech; kavitve — v literární kariéře; pravīṇa — velice zkušený; kāhāṅ — kdežto; āmi — Já; sabe — pouhý; śiśu — chlapec; paḍuyā — student; navīna — nový.

Překlad

„Můj milý pane, zatímco ty jsi nesmírně vzdělaný ve všech druzích písem a jsi velmi zběhlý ve skládání básní, Já jsem pouhý chlapec – začínající student, nic víc.“

Verš

tomāra kavitva kichu śunite haya mana
kṛpā kari’ kara yadi gaṅgāra varṇana

Synonyma

tomāra — tvoje; kavitva — básnická zralost; kichu — něco; śunite — slyšet; haya — stává se; mana — mysl; kṛpā — milost; kari' — prokazující Mi; kara — učiníš; yadi — když; gaṅgāra — matky Gangy; varṇana — popis.

Překlad

„Přeji si proto slyšet, jak dovedně umíš básnit. Mohli bychom to uslyšet, kdybys nám milostivě popsal slávu matky Gangy.“

Verš

śuniyā brāhmaṇa garve varṇite lāgilā
ghaṭī eke śata śloka gaṅgāra varṇilā

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; brāhmaṇapaṇḍita, Keśava Kāśmīrī; garve — pyšně; varṇite — popisovat; lāgilā — začal; ghaṭī — hodinu; eke — jednu; śata — sto; śloka — veršů; gaṅgāra — o Ganze; varṇilā — popsal.

Překlad

Když to brāhmaṇa, Keśava Kāśmīrī, slyšel, nafoukl se ještě více a během hodiny složil sto veršů popisujících matku Gangu.

Verš

śuniyā karila prabhu bahuta satkāra
tomā sama pṛthivīte kavi nāhi āra

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; karila — činil; prabhu — Pán; bahuta — hodně; satkāra — vysoké ocenění; tomā — ty; sama — jako; pṛthivīte — na světě; kavi — básník; nāhi — není; āra — kdokoliv jiný.

Překlad

Pán ho vychvaloval slovy: „Pane, na celém světě není lepší básník, než jsi ty.“

Verš

tomāra kavitā śloka bujhite kāra śakti
tumi bhāla jāna artha kiṁvā sarasvatī

Synonyma

tomāra — tvoje; kavitā — poezie; śloka — verše; bujhite — pochopit; kāra — čí; śakti — síla; tumi — ty; bhāla — dobře; jāna — znáš; artha — význam; kiṁvā — nebo; sarasvatī — bohyně učenosti.

Překlad

„Tvoje poezie je tak složitá, že jí rozumíš jen ty a matka Sarasvatī, bohyně učenosti.“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nepřímo snížil hodnotu poezie Keśavy Kāśmīrīho tím, že mu sarkasticky odpověděl: „Ano, tvoje verše jsou tak hezké, že jim nerozumí nikdo jiný než ty a tvoje uctívaná matka, bohyně učenosti.“ Keśava Kāśmīrī byl oblíbeným oddaným matky Sarasvatī, bohyně učenosti, ale Caitanya Mahāprabhu jako Pán bohyně učenosti má právo mluvit o jejích oddaných sarkasticky. Jinými slovy, i když byl Keśava Kāśmīrī pyšný na přízeň bohyně učenosti, nevěděl, že ji sám Caitanya Mahāprabhu ovládá, protože On je Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

eka ślokera artha yadi kara nija-mukhe
śuni’ saba loka tabe pāiba baḍa-sukhe

Synonyma

eka — jednoho; ślokera — verše; artha — význam; yadi — když; kara — vysvětlíš; nija-mukhe — vlastními ústy; śuni' — když uslyšíme; saba — všichni; loka — lidé; tabe — potom; pāiba — budeme obdařeni; baḍa-sukhe — velkým štěstím.

Překlad

„Pokud bys ale vysvětlil význam jednoho verše, mohli bychom to všichni slyšet z tvých vlastních úst, a to by nám udělalo velikou radost.“

Verš

tabe digvijayī vyākhyāra śloka puchila
śata ślokera eka śloka prabhu ta’ paḍila

Synonyma

tabe — potom; dig-vijayī — Keśava Kāśmīrī; vyākhyāra — k vysvětlení; śloka — verš; puchila — zeptal se; śata ślokera — ze sta veršů; eka — jeden; śloka — verš; prabhu — Pán; ta' — potom; paḍila — přednesl.

Překlad

Digvijayī, Keśava Kāśmīrī, se zeptal, který verš má vysvětlit. Pán potom přednesl jeden ze sta veršů, které Keśava Kāśmīrī složil.

Verš

mahattvaṁ gaṅgāyāḥ satatam idam ābhāti nitarāṁ
yad eṣā śrī-viṣṇoś caraṇa-kamalotpatti-subhagā
dvitīya-śrī-lakṣmīr iva sura-narair arcya-caraṇā
bhavānī-bhartur yā śirasi vibhavaty adbhuta-guṇā

Synonyma

mahattvam — vznešenost; gaṅgāyāḥ — matky Gangy; satatam — vždy; idam — tato; ābhāti — září; nitarām — nesrovnatelná; yat — protože; eṣā — ona; śrī-viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; caraṇa — nohy; kamala — lotosový květ; utpatti — vznik; subhagā — požehnaná; dvitīya — druhá; śrī — překrásná; lakṣmīḥ — bohyně štěstí; iva — jako; sura-naraiḥ — polobohy a lidskými bytostmi; arcya — hodná uctívání; caraṇā — nohy; bhavānī — bohyně Durgy; bhartuḥ — manžela; — ona; śirasi — na hlavě; vibhavati — vzkvétá; adbhuta — úžasné; guṇā — vlastnosti.

Překlad

„Matka Ganga neustále září ve své vznešenosti. Je nejpožehnanější, protože vyvěrá z lotosových nohou Śrī Viṣṇua, Osobnosti Božství. Je druhou bohyní štěstí, a proto ji polobozi i lidé neustále uctívají. Obdařená všemi úžasnými vlastnostmi, vzkvétá na hlavě Pána Śivy.“

Verš

‘ei ślokera artha kara’ — prabhu yadi baila
vismita hañā digvijayī prabhure puchila

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; artha — vysvětlení; kara — prosím učiň; prabhu — Pán Caitanya; yadi — když; baila — řekl; vismita — ohromený; hañā — jsoucí; dig-vijayī — přeborník; prabhure — Pána; puchila — se zeptal.

Překlad

Když ho Pán Caitanya Mahāprabhu požádal, aby vysvětlil význam tohoto verše, přeborník byl úplně ohromený a otázal se Ho.

Verš

jhañjhāvāta-prāya āmi śloka paḍila
tāra madhye śloka tumi kaiche kaṇṭhe kaila

Synonyma

jhañjhā-vāta — bouřlivá vichřice; prāya — jako; āmi — já; śloka — verše; paḍila — recitoval; tāra — z nich; madhye — uprostřed; śloka — jeden verš; tumi — Ty; kaiche — jak; kaṇṭhe — do srdce; kaila — jsi vzal.

Překlad

„Všechny verše jsem recitoval jako vichr. Jak sis mohl zapamatovat byť i jediný z nich?“

Verš

prabhu kahe, devera vare tumi — ‘kavi-vara’
aiche devera vare keho haya ‘śrutidhara’

Synonyma

prabhu — Pán; kahe — odpověděl; devera — vyšší moci; vare — díky požehnání; tumi — ty; kavi-vara — nejvznešenější básník; aiche — podobně; devera — Pánovým; vare — požehnáním; keho — někdo; haya — se stane; śruti-dhara — člověk schopný si vše okamžitě zapamatovat.

Překlad

Pán odpověděl: „Milostí Pána se někdo může stát velkým básníkem a podobně se Jeho milostí může někdo jiný stát velkým śruti-dharou, který je schopen si vše okamžitě zapamatovat.“

Význam

Slovo śruti-dhara má v této souvislosti velký význam. Śruti znamená „naslouchání“ a dhara znamená „ten, kdo je schopen pochytit“. Původně, před začátkem Kali-yugy, byl śruti-dharou téměř každý, zvláště mezi inteligencí, brāhmaṇy. Jakmile student vyslechl od svého mistra kteroukoli védskou moudrost, navždy si ji zapamatoval. Nebylo třeba se učit z knih, a proto tenkrát ani neexistovaly. Duchovní mistr předal žákovi védské mantry a jejich vysvětlení a žák si je navždy zapamatoval, aniž by musel nahlížet do knih.

Stát se śruti-dharou, tím, kdo si pamatuje pouhým vyslechnutím, je pro studenta velký úspěch. V Bhagavad-gītě (10.41) Pán říká:

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

„Věz, že veškeré bohaté, krásné a slavné výtvory pocházejí z pouhého zlomku Mé nádhery.“

Kdykoliv vidíme něco neobyčejného, měli bychom vědět, že tento výjimečný projev je zvláštní milostí Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Caitanya Mahāprabhu proto přeborníkovi, Keśavovi Kāśmīrīmu, odpověděl, že stejně jako je on nadmíru pyšný na to, že je oblíbeným oddaným matky Sarasvatī, někdo jiný, jako třeba samotný Caitanya Mahāprabhu, se díky přízni Nejvyšší Osobnosti Božství může stát śruti-dharou, a tak se vše naučit zpaměti jen pouhým vyslechnutím.

Verš

ślokera artha kaila vipra pāiyā santoṣa
prabhu kahe — kaha ślokera kibā guṇa-doṣa

Synonyma

ślokera — verše; artha — vysvětlení; kaila — učinil; viprabrāhmaṇa; pāiyā — získal; santoṣa — spokojenost; prabhu — Pán; kahe — řekl; kaha — prosím mluv; ślokera — verše; kibā — jaké jsou; guṇa — kvality; doṣa — nedostatky.

Překlad

Brāhmaṇa (Keśava Kāśmīrī) byl s výrokem Pána Caitanyi Mahāprabhua spokojen a vysvětlil citovaný verš. Pán potom řekl: „Nyní prosím vylož konkrétní přednosti a nedostatky tohoto verše.“

Význam

Nejen že si Śrī Caitanya Mahāprabhu vybral ze stovky veršů tento a zapamatoval si ho, i když je brāhmaṇa recitoval jako vichr, ale Pán také rozebral jeho přednosti a nedostatky. Verš nejen vyslechl, ale také ho okamžitě podrobil kritickému rozboru.

Verš

vipra kahe śloke nāhi doṣera ābhāsa
upamālaṅkāra guṇa, kichu anuprāsa

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa odpověděl; śloke — v tomto verši; nāhi — není; doṣera — chyby; ābhāsa — ani náznak; upamā-alaṅkāra — přirovnání; guṇa — kvalita; kichu — něco; anuprāsa — aliterace.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Po nějakém nedostatku v tomto verši není ani stopy. Naopak, obsahuje přednosti, jako je přirovnání či aliterace.“

Význam

V posledním řádku verše citovaného Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se mnohokrát opakuje písmeno bha, a to ve slovech bhavānī, bhartur, vibhavati a adbhuta. Takovému opakování se říká anuprāsa neboli aliterace. Slova lakṣmīr iva a viṣṇoś caraṇa-kamalotpatti jsou příklady upamā-alaṅkāry, neboť projevují metaforickou krásu. Ganga je voda a Lakṣmī je bohyně štěstí. A jelikož mezi vodou a osobou ve skutečnosti není žádná podoba, je toto přirovnání obrazné.

Verš

prabhu kahena, — kahi, yadi na karaha roṣa
kaha tomāra ei śloke kibā āche doṣa

Synonyma

prabhu kahena — Pán odpověděl; kahi — řekl bych; yadi — pokud; — ne; karaha — staneš se; roṣa — rozhněvaný; kaha — prosím řekni Mi; tomāra — tvém; ei śloke — v tomto verši; kibā — jaká; āche — je; doṣa — chyba.

Překlad

Pán řekl: „Můj milý pane, jestli se nerozzlobíš, něco bych ti řekl. Můžeš vysvětlit nedostatky tohoto verše?“

Verš

pratibhāra kāvya tomāra devatā santoṣe
bhāla-mate vicārile jāni guṇa-doṣe

Synonyma

pratibhāra — důvtipu; kāvya — poezie; tomāra — tvoje; devatā — Pána; santoṣe — uspokojí; bhāla-mate — podrobným; vicārile — rozborem; jāni — vím; guṇa-doṣe — jsou tam chyby i přednosti.

Překlad

„Není pochyb o tom, že tvá poezie je velice důvtipná a že zajisté uspokojila Nejvyššího Pána. Pokud ji však podrobně rozebereme, najdeme v ní jak přednosti, tak i nedostatky.“

Verš

tāte bhāla kari’ śloka karaha vicāra
kavi kahe, — ye kahile sei veda-sāra

Synonyma

tāte — proto; bhāla — velice pečlivě; kari' — dělající to; śloka — verše; karaha — učiň; vicāra — posouzení; kavi kahe — básník řekl; ye kahile — co jsi řekl; sei — to je; veda-sāra — naprosto správné.

Překlad

Pán vyslovil závěr: „Nyní tedy tento verš pečlivě prozkoumejme.“

Význam

Básník odpověděl: „Ano – verš, který jsi recitoval, je zcela v pořádku.“

Verš

vyākaraṇiyā tumi nāhi paḍa alaṅkāra
tumi ki jānibe ei kavitvera sāra

Synonyma

vyākaraṇiyā — student gramatiky; tumi — jsi; nāhi — ne; paḍa — studuješ; alaṅkāra — poetické ozdoby; tumi — Ty; ki — co; jānibe — víš; ei — toto; kavitvera — básnické kvality; sāra — hodnocení.

Překlad

„Jsi obyčejný student gramatiky. Co Ty víš o literárních ozdobách? Tuto poezii nemůžeš hodnotit, protože o tom nic nevíš.“

Význam

Keśava Kāśmīrī chtěl nejdříve Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua znejistit prohlášením, že není pokročilým studentem literárního stylu, a proto nemůže hodnotit verš plný metafor a literárních ozdob. Tento argument má něco do sebe. Člověk nemůže kritizovat lékaře, pokud sám není lékař, a nemůže kritizovat právníka, pokud sám není právník. Keśava Kāśmīrī proto nejdříve snížil Pánovo postavení. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pro tohoto přeborníka pouhým studentem gramatiky – jak se tedy mohl opovážit kritizovat velkého básníka, jakým byl on? Pán Caitanya ho proto kritizoval jiným způsobem. Řekl, že v literární kariéře sice není pokročilý, ale že slyšel od druhých, jak takovou poezii kritizovat, a jako śruti-dhara, který má dokonalou paměť, věděl, jak má takové hodnocení provést.

Verš

prabhu kahena — ataeva puchiye tomāre
vicāriyā guṇa-doṣa bujhāha āmāre

Synonyma

prabhu kahena — Pán řekl; ataeva — proto; puchiye — žádám; tomāre — tebe; vicāriyā — po důkladném přezkoumání; guṇa — přednosti; doṣa — nedostatky; bujhāha — pouč; āmāre — Mě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zaujmul pokorné postavení a řekl: „Jelikož nejsem na tvé úrovni, požádal jsem tebe, abys mě poučil tak, že sám vysvětlíš nedostatky a přednosti své básně.“

Verš

nāhi paḍi alaṅkāra, kariyāchi śravaṇa
tāte ei śloke dekhi bahu doṣa-guṇa

Synonyma

nāhi paḍi — nestuduji; alaṅkāra — umění literárních ozdob; kariyāchi — učinil jsem; śravaṇa — poslouchání; tāte — díky tomu; ei śloke — v tomto verši; dekhi — vidím; bahu — mnoho; doṣa — nedostatků; guṇa — předností.

Překlad

„Umění literárních ozdob jsem jistě nestudoval, avšak slyšel jsem o něm z vyšších kruhů, a díky tomu mohu tento verš zhodnotit a najít v něm mnoho chyb a mnoho předností.“

Význam

Výrok kariyāchi śravaṇa („vyslechl jsem“) je významný v tom smyslu, že vyslechnutí je důležitější než přímé studium či vnímání. Je-li někdo dobrý v naslouchání a naslouchá-li ze správného zdroje, je jeho poznání okamžitě dokonalé. Tomuto procesu se říká śrauta-panthā neboli získávání poznání nasloucháním od autorit. Veškeré védské poznání je založené na zásadě přijmout pravého duchovního mistra a naslouchat od něho autoritativním výrokům Véd. Není třeba být vytříbeným literátem, abychom mohli mít poznání. Abychom získali dokonalé poznání od dokonalé osoby, musíme být dobří v naslouchání. Tomu se říká sestupný proces deduktivního poznání neboli avaroha-panthā.

Verš

kavi kahe, — kaha dekhi, kon guṇa-doṣa
prabhu kahena, — kahi, śuna, nā kariha roṣa

Synonyma

kavi kahe — básník řekl; kaha dekhi — říkáš „Já vidím“; kon — jaké; guṇa — přednosti; doṣa — nedostatky; prabhu kahena — Pán odpověděl; kahi — povím; śuna — prosím slyš; — ne; kariha — staň se; roṣa — rozhněvaný.

Překlad

Básník řekl: „Dobrá, ukaž mi, jaké přednosti a chyby jsi našel.“

Význam

Pán odpověděl: „Dovol mi tedy promluvit a prosím poslouchej Mě, aniž by ses hněval.“

Verš

pañca doṣa ei śloke pañca alaṅkāra
krame āmi kahi, śuna, karaha vicāra

Synonyma

pañca — pět; doṣa — chyb; ei śloke — v tomto verši; pañca — pět; alaṅkāra — literárních ozdob; krame — jednu po druhé; āmi — Já; kahi — povím; śuna — prosím vyslechni; karaha — učiň; vicāra — posudek.

Překlad

„Můj milý pane, v tomto verši je pět chyb a pět literárních ozdob a Já se postupně zmíním o každé z nich. Vyslechni Mě prosím a potom vylož svůj názor.“

Význam

Ve verši začínajícím slovy mahattvaṁ gaṅgāyāḥ se vyskytuje pět literárních ozdob a pět příkladů chybné skladby. Jsou v něm dva příklady chyby zvané avimṛṣṭa-vidheyāṁśa a po jednom od chyb viruddha-mati, punar-ukti a bhagna-krama.

Vimṛṣṭa znamená „čistý“ a vidheyāṁśa znamená „přísudek“. Obecným pravidlem skladby je uvést nejdříve podmět a potom jeho přísudek. Když například někdo řekne: „Tento muž je učený,“ skladba je podle sanskrtské gramatiky správná. Pokud však řekne: „Učený je tento muž,“ skladba je chybná. Této chybě se říká avimṛṣṭa-vidheyāṁśa-doṣa neboli chyba nečisté skladby. Tématem daného verše je oslava Gangy, a proto by mělo být slovo idam („toto“) neboli to, co je známé, umístěno před oslavu, a ne až za ni. Známé téma by mělo být umístěno před neznámé, aby jeho význam nebyl mylně pochopen.

Druhý příklad avimṛṣṭa-vidheyāṁśa-doṣi se nachází ve slovech dvitīya-śrī-lakṣmīr iva. V této skladbě je slovo dvitīya („druhá“) neznámé neboli vidheya. Umístit neznámé napřed a vytvořit složeninu dvitīya-śrī-lakṣmīr je tedy další chyba. Slova dvitīya-śrī-lakṣmīr iva měla přirovnat Gangu k bohyni štěstí, ale kvůli této chybě je význam složeniny matoucí.

Třetí chybou je viruddha-mati neboli rozporuplný koncept ve slovech bhavānī-bhartuḥ. Slovo bhavānī označuje manželku Bhavy, Pána Śivy. Jelikož ale o Bhavānī je už známo, že je ženou Pána Śivy, když ještě přibude slovo bhartā, „manžel“, čímž vznikne složenina znamenající „manžel ženy Pána Śivy“, vznikne rozpor, protože to vypadá, že manželka Pána Śivy má ještě jiného manžela.

Čtvrtou chybou je punar-ukti neboli nadbytečnost, která vzniká, když je sloveso vibhavati („vzkvétá“), jež má skladbu ukončovat, ještě dále rozvedeno zbytečným přívlastkem adbhuta-guṇā („obdařená úžasnými vlastnostmi“). Pátou chybou je bhagna-krama, „narušený řád“. V prvním, třetím a čtvrtém řádku se vyskytuje anuprāsa neboli aliterace vytvořená zvuky ta, ra a bha, ale ve druhém řádku tato anuprāsa schází, čímž je řád narušen.

Verš

‘avimṛṣṭa-vidheyāṁśa’ — dui ṭhāñi cihna
‘viruddha-mati’, ‘bhagna-krama’, ‘punar-ātta’, — doṣa tina

Synonyma

avimṛṣṭa-vidheyāṁśa — nečistá skladba; dui ṭhāñi — na dvou místech; cihna — znaky; viruddha-mati — rozporuplný koncept; bhagna-krama — narušený řád; punar-ātta — nadbytečnost (zvaná také punar-ukti); doṣa — chyby; tina — tři.

Překlad

„V tomto verši se dvakrát vyskytuje chyba avimṛṣṭa-vidheyāṁśa a po jedné jsou tam chyby viruddha-mati, bhagna-krama a punar-ātta.“

Verš

‘gaṅgāra mahattva’ — śloke mūla ‘vidheya’
idaṁ śabde ‘anuvāda’ — pāche avidheya

Synonyma

gaṅgāra mahattva — oslavování matky Gangy; śloke — v tomto verši; mūla — hlavní; vidheya — neznámé; idam śabde — slovem idam („toto“); anuvāda — známé; pāche — na konci; avidheya — nesprávné.

Překlad

„Oslavování matky Gangy (mahattvaṁ gaṅgāyāḥ) je hlavní neznámé téma tohoto verše a známé téma je vyjádřené slovem ,idam̀, které bylo umístěno až za neznámé.“

Verš

‘vidheya’ āge kahi’ pāche kahile ‘anuvāda’
ei lāgi’ ślokera artha kariyāche bādha

Synonyma

vidheya — to, co je neznámé; āge — nejprve; kahi' — po vyslovení; pāche — na konci; kahile — když někdo řekne; anuvāda — známé věci; ei lāgi' — z toho důvodu; ślokera — verše; artha — význam; kariyāche — byl učiněn; bādha — sporný.

Překlad

„Jelikož jsi umístil známý předmět na konec a neznámý na začátek, skladba je chybná a význam těchto slov je nejasný.“

Verš

anuvādam anuktvaiva
na vidheyam udīrayet
na hy alabdhāspadaṁ kiñcit
kutracit pratitiṣṭhati

Synonyma

anuvādam — věci již známé; anuktvā — aniž by se zmínily; eva — jistě; na — ne; vidheyam — neznámá témata; udīrayet — měla by se zmínit; na — ne; hi — jistě; alabdha-āspadam — dokud není na správném místě; kiñcit — něco; kutracit — kdekoliv; pratitiṣṭhati — má postavení.

Překlad

„,Nikdo by neměl uvádět neznámé, dokud se nejprve nezmíní o tom, co je známé, protože to, co nemá pevný základ, nelze nikam začlenit.̀“

Význam

Toto je verš z Ekādaśī-tattvy.

Verš

‘dvitīya śrī-lakṣmī’ — ihāṅ ‘dvitīyatva’ vidheya
samāse gauṇa haila, śabdārtha gela kṣaya

Synonyma

dvitīya śrī-lakśmī — slovo dvitīya-śrī-lakṣmī („druhá bohyně štěstí, vlastnící veškeré bohatství“); ihāṅ — toto; dvitīyatva — to, že je druhá; vidheya — neznámé, jež má být vysvětleno; samāse — ve složenině; gauṇa — druhotný; haila — se stal; śabda-artha — zamýšlený význam slova; gela — stal se; kṣaya — ztracený.

Překlad

„Ve slově ,dvitīya-śrī-lakśmī̀ (,druhá bohyně štěstí, vlastnící veškeré bohatství̀) je charakteristika, že Ganga je druhou Lakṣmī, tím neznámým. Vytvořením takové složeniny se tento význam stal druhotným a původně zamýšlený smysl se vytratil.“

Verš

‘dvitīya’ śabda — vidheya tāhā paḍila samāse
‘lakṣmīra samatā’ artha karila vināśe

Synonyma

dvitīya śabda — slovo dvitīya („druhá“); vidheya — neznámé; tāhā — toto; paḍila — spojil; samāse — ve složenině; lakṣmīra — s Lakṣmī; samatā — rovnost; artha — význam; karila — učinil; vināśe — ztracený.

Překlad

„Jelikož slovo ,dvitīyà (,druhá̀) je neznámé, jeho připojením do této složeniny se zamýšlený význam, že je rovna Lakṣmī, ztrácí.“

Verš

‘avimṛṣṭa-vidheyāṁśa’ — ei doṣera nāma
āra eka doṣa āche, śuna sāvadhāna

Synonyma

avimṛṣṭa-vidheyāṁśaavimṛṣṭa-vidheyāṁśa; ei — té; doṣera — chyby; nāma — jméno; āra — další; eka — jedna; doṣa — chyba; āche — je; śuna — poslouchej; sāvadhāna — pozorně.

Překlad

„Vedle chyby avimṛṣṭa-vidheyāṁśa je zde také další chyba, kterou ti ukáži. Pozorně Mě prosím poslouchej.“

Verš

‘bhavānī-bhartṛ’-śabda dile pāiyā santoṣa
‘viruddha-mati-kṛt’ nāma ei mahā doṣa

Synonyma

bhavānī-bhartṛ śabda — slovo bhavānī-bhartṛ („manžel Bhavānī“); dile — umístil jsi; pāiyā — pociťující; santoṣa — velké uspokojení; viruddha-mati-kṛt — výrok obsahující protichůdné prvky; nāma — jménem; ei — toto; mahā — velká; doṣa — chyba.

Překlad

„Zde je další velká chyba – slova ,bhavānī-bhartṛ̀ jsi ke své naprosté spokojenosti sice postavil vedle sebe, ale prozrazují chybu nazývanou rozpor.“

Verš

bhavānī-śabde kahe mahādevera gṛhiṇī
tāṅra bhartā kahile dvitīya bhartā jāni

Synonyma

bhavānī śabde — slovem bhavānī; kahe — je zmíněna; mahādevera — Pána Śivy; gṛhiṇī — žena; tāṅra — její; bhartā — manžel; kahile — když řekneme; dvitīya — druhý; bhartā — manžel; jāni — chápeme.

Překlad

„Slovo ,bhavānī̀ znamená ,žena Pána Śivỳ. Když ale zmiňujeme jejího manžela, někdo by si mohl myslet, že má ještě nějakého jiného manžela.“

Verš

‘śiva-patnīra bhartā’ ihā śunite viruddha
‘viruddha-mati-kṛt’ śabda śāstre nahe śuddha

Synonyma

śiva-patnīra — manželky Pána Śivy; bhartā — manžel; ihā — toto; śunite — slyšet; viruddha — rozpor; viruddha-mati-kṛt — to, co vytváří rozpor; śabda — takové slovo; śāstre — v písmech; nahe — není; śuddha — čisté.

Překlad

„Je rozporuplné slyšet, že manželka Pána Śivy má ještě dalšího manžela. Použití takových slov v literatuře vytváří chybu nazývanou viruddha-mati-kṛt.“

Verš

‘brāhmaṇa-patnīra bhartāra haste deha dāna’
śabda śunitei haya dvitīya-bhartā jñāna

Synonyma

brāhmaṇa-patnīra — manželky brāhmaṇy; bhartāra — manžela; haste — do ruky; deha — dej; dāna — milodar; śabda — tato slova; śunite-i — slyšet; haya — je; dvitīya-bhartā — další manžel; jñāna — poznání.

Překlad

„Pokud někdo řekne: ,Tento milodar dej do ruky manžela brāhmaṇovy manželky,̀ budeme si po vyslechnutí takových rozporuplných slov myslet, že brāhmaṇova manželka má ještě dalšího manžela.“

Verš

‘vibhavati’ kriyāya vākya — sāṅga, punaḥ viśeṣaṇa
‘adbhuta-guṇā’ — ei punar-ātta dūṣaṇa

Synonyma

vibhavati kriyāya — slovesem vibhavati („vzkvétá“); vākya — výrok; sāṅga — úplný; punaḥ — znovu; viśeṣaṇa adbhuta-guṇā — přívlastek adbhuta-guṇā („úžasné vlastnosti“); ei — toto; punar-ātta — opakování téhož; dūṣaṇa — chyba.

Překlad

„Použít slovo ,vibhavatì (,vzkvétá̀) je dostačující. Další vymezení přívlastkem ,adbhuta-guṇā̀ (,úžasné vlastnostì) vytváří chybu nadbytečnosti.“

Verš

tina pāde anuprāsa dekhi anupama
eka pāde nāhi, ei doṣa ‘bhagna-krama’

Synonyma

tina pāde — ve třech řádcích; anuprāsa — aliteraci; dekhi — vidím; anupama — výbornou; eka pāde — v jednom řádku; nāhi — není (aliterace); ei doṣa — tato chyba; bhagna-krama — odchylka.

Překlad

„Ve třech řádcích tohoto verše je vynikající aliterace, ale v jednom není žádná. To je chyba, které se říká odchylka.“

Verš

yadyapi ei śloke āche pañca alaṅkāra
ei pañca-doṣe śloka kaila chārakhāra

Synonyma

yadyapi — přestože; ei śloke — v tomto verši; āche — je; pañca — pět; alaṅkāra — literárních ozdob; ei pañca-doṣe — výše zmíněnými pěti nedostatky; śloka — tento verš; kaila — byl učiněn; chārakhāra — zkažený.

Překlad

„Přestože tento verš zdobí pět literárních ozdob, těchto pět vážných nedostatků ho pokazilo.“

Verš

daśa alaṅkāre yadi eka śloka haya
eka doṣe saba alaṅkāra haya kṣaya

Synonyma

daśa alaṅkāre — s deseti případy literárních ozdob; yadi — jestliže; eka — jeden; śloka — verš; haya — je; eka doṣe — jedinou chybou; saba — všechny; alaṅkāra — ozdoby; haya kṣaya — ztratí sílu.

Překlad

„Kvůli jedinému špatnému výrazu ztratí celý verš svou působivost, i kdyby obsahoval deset literárních ozdob.“

Verš

sundara śarīra yaiche bhūṣaṇe bhūṣita
eka śveta-kuṣṭhe yaiche karaye vigīta

Synonyma

sundara — krásné; śarīra — tělo; yaiche — jako; bhūṣaṇe — ozdobami; bhūṣita — zkrášlené; eka — jednou; śveta-kuṣṭhe — bílou skvrnou lepry; yaiche — jako; karaye — je učiněno; vigīta — odporným.

Překlad

„Někdo může mít překrásné tělo ozdobené drahokamy, ale kvůli jediné bílé skvrně lepry bude celé tělo odporné.“

Význam

Velký mudrc Bharata Muni, autorita na básnické metafory, se v tomto ohledu vyjádřil následovně.

Verš

rasālaṅkāra-vat kāvyaṁ
doṣa-yuk ced vibhūṣitam
syād vapuḥ sundaram api
śvitreṇaikena durbhagam

Synonyma

rasa — s náladami; alaṅkāra-vat — s ozdobami (metaforami, přirovnáními atd.); kāvyam — poezie; doṣa-yuk — chybná; cet — jestliže; vibhūṣitam — velice pěkně ozdobená; syāt — stane se; vapuḥ — tělo; sundaram — krásné; api — i když; śvitreṇa — bílou skvrnou lepry; ekena — jednou; durbhagam — nešťastné.

Překlad

„,Stejně jako jediná skvrna bílé lepry činí tělo politováníhodným, i když je zkrášlené ozdobami, tak také jediná chyba znehodnotí celou báseň, i kdyby byla plná aliterací, přirovnání a metafor.̀“

Verš

pañca alaṅkārera ebe śunaha vicāra
dui śabdālaṅkāra, tina artha-alaṅkāra

Synonyma

pañca — pět; alaṅkārera — literárních ozdob; ebe — teď; śunaha — vyslechni; vicāra — popis; dui — dvě; śabda-alaṅkāra — zvukové či slovní ozdoby; tina — tři; artha-alaṅkāra — významové ozdoby.

Překlad

„Nyní si poslechni popis pěti literárních ozdob. Vyskytují se zde dvě ozdoby zvukové a tři významové.“

Verš

śabdālaṅkāra — tina-pāde āche anuprāsa
‘śrī-lakṣmī’ śabde ‘punar-uktavad-ābhāsa’

Synonyma

śabda-alaṅkāra — zvuková ozdoba; tina-pāde — ve třech řádcích; āche — je; anuprāsa — aliterace; śrī-lakṣmī-śabde — ve slovech śrī-lakṣmī; punar-ukta-vat — opakování stejného slova; ābhāsa — je nádech.

Překlad

„Ve třech řádcích se objevuje zvukomalebná ozdoba aliterace a spojení slov ,śrī̀ a ,lakṣmī̀ vytváří ozdobu, kterou je nádech nadbytečnosti.“

Verš

prathama-caraṇe pañca ‘ta’-kārera pāṅti
tṛtīya-caraṇe haya pañca ‘repha’-sthiti

Synonyma

prathama-caraṇe — v prvním řádku; pañca — pět; ta-kārera — písmene ta; pāṅti — velmi pěkná skladba; tṛtīya-caraṇe — ve třetím řádku; haya — je; pañca — pět; repha — písmene ra; sthiti — skladba.

Překlad

„Ve skladbě prvního řádku se pětkrát objevuje písmeno ,tà a ve třetím řádku se pětkrát opakuje ,rà.“

Verš

caturtha-caraṇe cāri ‘bha’-kāra-prakāśa
ataeva śabdālaṅkāra anuprāsa

Synonyma

caturtha-caraṇe — ve čtvrtém řádku; cāri — čtyři; bha-kāra — písmene bha; prakāśa — výskyty; ataeva — proto; śabda-alaṅkāra — ozdobné použití různých zvuků; anuprāsa — aliterace.

Překlad

„Ve čtvrtém řádku se čtyřikrát objevuje písmeno ,bhà. Tato aliterace je příjemným a ozdobným využitím zvuků.“

Verš

‘śrī’-śabde, ‘lakṣmī’-śabde — eka vastu ukta
punar-ukta-prāya bhāse, nahe punar-ukta

Synonyma

śrī-śabde — slovem śrī; lakṣmī-śabde — slovem lakṣmī; eka vastu — jedna věc; ukta — je vyjádřena; punar-ukta-prāya — téměř opakování; bhāse — vypadá; nahe — ve skutečnosti však není; punar-ukta — opakování.

Překlad

„I když mají slova ,śrī̀ a ,lakṣmī̀ stejný význam a je téměř nadbytečné použít obě, přesto nejsou nadbytečná.“

Verš

‘śrī-yukta lakṣmī’ arthe arthera vibheda
punar-uktavad-ābhāsa, śabdālaṅkāra-bheda

Synonyma

śrī-yukta lakṣmī — Lakṣmī, vlastnící bohatství; arthe — ve smyslu; arthera — významu; vibheda — rozdíl; punar-ukta-vad-ābhāsa — nádech punar-ukta-vatu; śabda-alaṅkāra — ozdobné použití slov; bheda — jiné.

Překlad

„Popisovat Lakṣmī jako tu, která vlastní śrī (bohatství), nabízí jiný význam s nádechem opakování. To je druhý případ ozdobného použití slov.“

Verš

‘lakṣmīr iva’ arthālaṅkāra — upamā-prakāśa
āra arthālaṅkāra āche, nāma — ‘virodhābhāsa’

Synonyma

lakṣmīr iva — ve slovech lakṣmīr iva („jako Lakṣmī“); artha-alaṅkāra — významová ozdoba; upamā — analogie; prakāśa — projevení; āra — také; artha-alaṅkāra — významová ozdoba; āche — je; nāma — jmenuje se; virodha-ābhāsa — možnost rozporu.

Překlad

„Použitím slov ,lakṣmīr ivà (,jako Lakṣmī̀) vzniká významová ozdoba zvaná upamā (analogie). Je zde také další významová ozdoba, zvaná virodhābhāsa neboli náznak rozporu.“

Verš

‘gaṅgāte kamala janme’ — sabāra subodha
‘kamale gaṅgāra janma’ — atyanta virodha

Synonyma

gaṅgāte — v řece Ganze; kamala — lotos; janme — roste; sabāra — každého; subodha — pochopení; kamale — v lotosu; gaṅgāra — Gangy; janma — zrození; atyanta — veliký; virodha — rozpor.

Překlad

„Každý ví, že lotos roste ve vodě Gangy, ale říkat, že se Ganga rodí z lotosu, vypadá velice rozporuplně.“

Verš

‘ihāṅ viṣṇu-pāda-padme gaṅgāra utpatti’
virodhālaṅkāra ihā mahā-camatkṛti

Synonyma

ihāṅ — v této souvislosti; viṣṇu-pāda-padme — v lotosových nohách Pána Viṣṇua; gaṅgāra — matky Gangy; utpatti — počátek; virodha — rozpor; alaṅkāra — literární ozdoba; ihā — to; mahā — velký; camatkṛti — div.

Překlad

„Existence matky Gangy má svůj počátek v lotosových nohách Pána. I když je tvrzení, že voda vytéká z lotosu, rozporuplné, v souvislosti s Pánem Viṣṇuem se jedná o něco úžasného.“

Verš

īśvara-acintya-śaktye gaṅgāra prakāśa
ihāte virodha nāhi, virodha-ābhāsa

Synonyma

īśvara-acintya-śaktye — nepochopitelnou mocí Nejvyššího Pána; gaṅgāra — Gangy; prakāśa — vyvěrání; ihāte — v tomto; virodha nāhi — není rozpor; virodha-ābhāsa — vypadá to jako rozpor.

Překlad

„V tomto vzniku Gangy vlivem Pánovy nepochopitelné moci žádný rozpor není, i když to tak může vypadat.“

Význam

Uznat nepochopitelnou energii Pána Viṣṇua je stěžejní bod celé vaiṣṇavské filosofie. To, co z hmotného pohledu někdy vypadá rozporuplně, je ve spojení s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, pochopitelné, protože On může díky svým nepochopitelným energiím vykonávat rozporuplné činnosti. Moderní vědci jsou zmatení. Nedovedou ani vysvětlit, jak došlo k tomu, že tak velké množství chemikálií vytvořilo atmosféru. Vědci vysvětlují, že voda je sloučeninou vodíku a kyslíku, ale když se jich zeptáme, odkud se tak obrovské množství vodíku a kyslíku vzalo a jak se sloučily, aby vznikly velké oceány a moře, nedokáží odpovědět, protože jsou to ateisté, kteří neuznají, že vše pochází ze života. Podle jejich teorie pochází život z hmoty.

Odkud pocházejí všechny tyto chemikálie? Odpověď je, že je vytvořila nepochopitelná energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Živé bytosti jsou části Nejvyššího Boha a spousta chemikálií vychází z jejich těl. Citroník je například živá bytost, která vytváří mnoho citrónů, a v každém z nich je značné množství kyseliny citrónové. Když tedy i nepatrná živá bytost, která je pouhou částí Nejvyššího Pána, může vytvořit tolik chemikálií, kolik energie pak musí být v těle Nejvyšší Osobnosti Božství?

Vědci sice nejsou schopni uspokojivě vysvětlit, kde všechny chemikálie světa vznikají, ale uznáním nepochopitelné energie Nejvyššího Pána to lze vysvětlit dokonale. Není důvod odmítat tento argument. Jsou-li energie přítomné v živých bytostech, které jsou vzorky Osobnosti Božství, kolik energie musí být v samotném Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství? Védy to popisují: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām – „On je nejpřednějším věčným mezi všemi věčnými a nejpřednější živou bytostí mezi všemi živými bytostmi.“ (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Ateistická věda bohužel neuzná, že hmota pochází ze života. Vědci trvají na své naprosto nelogické a hloupé teorii, že život pochází z hmoty, i když to je zcela nemožné. Nejsou schopni ve svých laboratořích dokázat, že hmota vytváří život, ale zato existují tisíce příkladů, že hmota pochází ze života. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě říká, že jakmile uznáme nepochopitelnou energii Nejvyšší Osobnosti Božství, nebude žádný velký filosof či vědec schopen předložit jakékoliv tvrzení, které by popřelo Pánovu moc. To je vyjádřeno v následujícím sanskrtském verši.

Verš

ambujam ambuni jātaṁ kvacid api na jātam ambujād ambu
mura-bhidi tad-viparītaṁ pādāmbhojān mahā-nadī jātā

Synonyma

ambujam — lotos; ambuni — ve vodě; jātam — vyrůstá; kvacit — kdykoliv; api — jistě; na — ne; jātam — vzniklá; ambujāt — z lotosu; ambu — voda; mura-bhidi — v Kṛṣṇovi, který zabil Murāsuru; tat-viparītam — pravý opak toho; pāda-ambhojāt — z lotosu Jeho nohou; mahā-nadī — velká řeka; jātā — pochází.

Překlad

„,Každý ví, že lotosy rostou z vody, ale voda z lotosu nikdy nevzniká. Všechny tyto rozpory jsou ovšem v Kṛṣṇovi jedinečně možné: velká řeka Ganga pramení z Jeho lotosových nohou.̀“

Verš

gaṅgāra mahattva — sādhya, sādhana tāhāra
viṣṇu-pādotpatti — ‘anumāna’ alaṅkāra

Synonyma

gaṅgāra — Gangy; mahattva — majestát; sādhya — téma; sādhana — prostředek; tāhāra — toho; viṣṇu-pāda-utpatti — její původ v lotosových nohách Pána; anumāna — zvaná anumāna (úsudek); alaṅkāra — ozdoba.

Překlad

„Skutečnou slávou matky Gangy je, že pochází z lotosových nohou Pána Viṣṇua. Tento úsudek je další ozdoba, zvaná anumāna.“

Verš

sthūla ei pañca doṣa, pañca alaṅkāra
sūkṣma vicāriye yadi āchaye apāra

Synonyma

sthūla — hrubých; ei — těchto; pañca — pět; doṣa — chyb; pañca — pět; alaṅkāra — literárních ozdob; sūkṣma — podrobně; vicāriye — zvážíme; yadi — když; āchaye — jsou; apāra — neomezené.

Překlad

„Rozebral jsem pět hrubých chyb a pět literárních ozdob toho verše, ale kdybychom šli do jemnějších podrobností, našli bychom nespočetně mnoho chyb.“

Verš

pratibhā, kavitva tomāra devatā-prasāde
avicāra kāvye avaśya paḍe doṣa-bādhe

Synonyma

pratibhā — důvtip; kavitva — básnická představivost; tomāra — tvoje; devatā — poloboha; prasāde — milostí; avicāra — bez dobrého úsudku; kāvye — v poezii; avaśya — jistě; paḍe — je; doṣa — chyba; bādhe — překážka.

Překlad

„Milostí tvé uctívané polobohyně jsi nabyl básnické představivosti a dovednosti. Poezie, která však nebyla důkladně zkontrolovaná, je bez pochyby předmětem kritiky.“

Verš

vicāri’ kavitva kaile haya sunirmala
sālaṅkāra haile artha kare jhalamala

Synonyma

vicāri' — po náležitém uvážení; kavitva — básnické vyjádření; kaile — je-li učiněno; haya — stane se; sunirmala — velice čisté; sa-alaṅkāra — s metaforickým použitím slov; haile — když je; artha — význam; kare — činí; jhalamala — třpyt.

Překlad

„Básnické schopnosti použité s náležitým uvážením jsou velmi čisté a společně s metaforami a přirovnáními jsou oslnivé.“

Verš

śuniyā prabhura vyākhyā digvijayī vismita
mukhe nā niḥsare vākya, pratibhā stambhita

Synonyma

śuniyā — když vyslechl; prabhura — Pánovo; vyākhyā — vysvětlení; dig-vijayī — přeborník; vismita — užaslý; mukhe — z úst; — ne; niḥsare — vycházející; vākya — slova; pratibhā — důvtip; stambhita — ochromený.

Překlad

Básnický přeborník po vyslechnutí výkladu Pána Caitanyi Mahāprabhua užasl. Jeho důvtip byl ochromen a nezmohl se ani na slovo.

Verš

kahite cāhaye kichu, nā āise uttara
tabe vicāraye mane ha-iyā phāṅphara

Synonyma

kahite — promluvit; cāhaye — chce; kichu — něco; — ne; āise — vychází; uttara — jakákoliv odpověď; tabe — potom; vicāraye — zvažuje; mane — v mysli; ha-iyā — stávající se; phāṅphara — zmatený.

Překlad

Chtěl něco říct, ale z úst mu nevyšla žádná odpověď, a tak začal o této záhadě přemýšlet.

Verš

paḍuyā bālaka kaila mora buddhi lopa
jāni — sarasvatī more kariyāchena kopa

Synonyma

paḍuyā — student; bālaka — chlapec; kaila — učinil; mora — moji; buddhi — inteligenci; lopa — ztracenou; jāni — je mi jasné; sarasvatī — matka Sarasvatī; more — na mě; kariyāchena kopa — musela být rozhněvaná.

Překlad

„Tento pouhý chlapec přemohl moji inteligenci. To znamená, že se na mě matka Sarasvatī zlobí.“

Význam

V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že veškerá inteligence pochází od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž sídlí v srdcích všech bytostí jako Paramātmā. Paramātmā dala paṇḍitovi inteligenci potřebnou k tomu, aby pochopil, že díky pýše na svou učenost chtěl porazit dokonce i Nejvyššího Pána, a proto byl z vůle Pána prostřednictvím matky Sarasvatī poražen sám. Nikdo by tedy neměl být příliš pyšný na svoje postavení. Ani nesmírně vzdělaný učenec nebude schopen se správně vyjádřit, přes veškerou svoji učenost, pokud se dopustí přestupku u lotosových nohou Pána. Jsme ovládáni ve všech ohledech. Naší jedinou povinností proto je být vždy odevzdaní lotosovým nohám Pána a nebýt falešně pyšní. Matka Sarasvatī tuto situaci vytvořila proto, aby tomuto nepřemožitelnému paṇḍitovi pomohla odevzdat se Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

ye vyākhyā karila, se manuṣyera nahe śakti
nimāñi-mukhe rahi’ bale āpane sarasvatī

Synonyma

ye vyākhyā — vysvětlení, které; karila — podal; se — to; manuṣyera — jakékoliv lidské bytosti; nahe — není; śakti — moc; nimāñi-mukhe — v ústech tohoto chlapce Nimāie; rahi' — zůstávající; bale — mluví; āpane — osobně; sarasvatī — matka Sarasvatī.

Překlad

„Takový obdivuhodný výklad, jaký tento chlapec předložil, by žádná lidská bytost nemohla podat. Jeho ústy musela osobně promlouvat matka Sarasvatī.“

Verš

eta bhāvi’ kahe — śuna, nimāñi paṇḍita
tava vyākhyā śuni’ āmi ha-ilāṅ vismita

Synonyma

eta bhāvi' — takto uvažující; kahepaṇḍita říká; śuna — poslouchej; nimāñi paṇḍita — ó Nimāi Paṇḍite; tava — Tvoje; vyākhyā — vysvětlení; śuni' — když jsem slyšel; āmi — já; ha-ilāṅ — stal jsem se; vismita — užaslý.

Překlad

S těmito myšlenkami paṇḍita řekl: „Můj drahý Nimāi Paṇḍite, prosím poslouchej mě. Po vyslechnutí Tvého výkladu jen žasnu.“

Verš

alaṅkāra nāhi paḍa, nāhi śāstrābhyāsa
kemane e saba artha karile prakāśa

Synonyma

alaṅkāra — literární používání slov; nāhi paḍa — jsi nikdy nečetl; nāhi — ani není; śāstra-abhyāsa — dlouhodobá praxe v diskutování śāster; kemane — jakým způsobem; e saba — všechny tyto; artha — výklady; karile — jsi učinil; prakāśa — projevení.

Překlad

„Jsem překvapený – nejsi ani studentem literatury, ani nemáš dlouhodobé zkušenosti se studiem śāster. Jak to, že jsi dokázal vysvětlit všechny tyto kritické body?“

Verš

ihā śuni’ mahāprabhu ati baḍa raṅgī
tāṅhāra hṛdaya jāni’ kahe kari’ bhaṅgī

Synonyma

ihā śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Caitanya Mahāprabhu; ati — velice; baḍa — mnoho; raṅgī — legrační; tāṅhāra — jeho; hṛdaya — srdce; jāni' — znající; kahe — říká; kari' — činící; bhaṅgī — náznak.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu znal paṇḍitovo srdce, a když ho vyslechl, žertovně odpověděl.

Verš

śāstrera vicāra bhāla-manda nāhi jāni
sarasvatī ye balāya, sei bali vāṇī

Synonyma

śāstrera vicāra — diskutování śāster; bhāla-manda — dobré nebo špatné; nāhi jāni — nevím; sarasvatī — matka Sarasvatī; ye balāya — cokoliv řekne; sei — ta; bali — říkám; vāṇī — slova.

Překlad

„Můj milý pane, Já nevím, co je dobrá a co špatná skladba, ale je zřejmé, že cokoliv jsem řekl, řekla matka Sarasvatī.“

Verš

ihā śuni’ digvijayī karila niścaya
śiśu-dvāre devī more kaila parājaya

Synonyma

ihā śuni' — když to slyšel; dig-vijayī — přeborník; karila — připustil; niścaya — rozhodnutí; śiśu-dvāre — skrze tohoto chlapce; devī — matka Sarasvatī; more — mně; kaila — udělala; parājaya — porážku.

Překlad

Paṇḍita se poté, co vyslechl toto mínění Pána Caitanyi Mahāprabhua, s lítostí divil, proč ho chtěla matka Sarasvatí porazit skrze malého chlapce.

Verš

āji tāṅre nivediba, kari’ japa-dhyāna
śiśu-dvāre kaila more eta apamāna

Synonyma

āji — dnes; tāṅre — k ní; nivediba — budu se modlit; kari' — provádějící; japa — zpívání; dhyāna — meditaci; śiśu-dvāre — skrze chlapce; kaila — učinila; more — mi; eta — takovou; apamāna — urážku.

Překlad

Přeborník dospěl k tomuto závěru: „Budu se k bohyni učenosti modlit a meditovat o ní, a zeptám se jí, proč mě skrze tohoto chlapce tak těžce urazila.“

Verš

vastutaḥ sarasvatī aśuddha śloka karāila
vicāra-samaya tāṅra buddhi ācchādila

Synonyma

vastutaḥ — ve skutečnosti; sarasvatī — matka Sarasvatī; aśuddha — nečistý; śloka — verš; karāila — přiměla ho složit; vicāra-samaya — v době hodnocení; tāṅra — jeho; buddhi — inteligenci; ācchādila — zastřela.

Překlad

Ve skutečnosti to byla Sarasvatī, která přeborníka přiměla složit verš nečistým způsobem, a při jeho rozebírání mu navíc zastřela inteligenci. Tak zvítězila inteligence Pána.

Verš

tabe śiṣya-gaṇa saba hāsite lāgila
tā’-sabā niṣedhi’ prabhu kavire kahila

Synonyma

tabe — tehdy; śiṣya-gaṇa — žáci; saba — všichni; hāsite — smát se; lāgila — začali; tā'-sabā — všichni; niṣedhi' — zakázal; prabhu — Pán; kavire — básníka; kahila — oslovil.

Překlad

Básnický mistr byl tedy poražen a všichni Pánovi žáci, kteří tam seděli, se mu začali hlasitě smát. Pán Caitanya Mahāprabhu je však požádal, aby s tím přestali, a oslovil básníka následovně.

Verš

tumi baḍa paṇḍita, mahākavi-śiromaṇi
yāṅra mukhe bāhirāya aiche kavya-vāṇī

Synonyma

tumi — ty; baḍa paṇḍita — nesmírně vzdělaný učenec; mahā-kavi — mezi všemi velkými básníky; śiromaṇi — nejlepší; yāṅra — z jehož; mukhe — úst; bāhirāya — vychází; aiche — takový; kāvya-vāṇī — jazyk básníků.

Překlad

„Jsi nejvzdělanější učenec a největší ze všech velkých básníků, protože jak jinak by z tvých úst mohla plynout tak výborná poezie?“

Verš

tomāra kavitva yena gaṅgā-jala-dhāra
tomā-sama kavi kothā nāhi dekhi āra

Synonyma

tomāra — tvoje; kavitva — básnická vynalézavost; yena — jako; gaṅgā-jala-dhāra — proud Gangy; tomā-sama — jako ty; kavi — básník; kothā — kdekoliv; nāhi — ne; dekhi — vidím; āra — kohokoliv jiného.

Překlad

„Tvoje básnické umění je jako neustálý tok vody v Ganze. Na celém světě nenacházím nikoho, kdo by se ti vyrovnal.“

Verš

bhavabhūti, jayadeva, āra kālidāsa
tāṅ-sabāra kavitve āche doṣera prakāśa

Synonyma

bhavabhūti — Bhavabhūti; jayadeva — Jayadeva; āra — a; kālidāsa — Kālidāsa; tāṅ-sabāra — jich všech; kavitve — v básnických schopnostech; āche — je; doṣera — chyb; prakāśa — projevení.

Překlad

„Dokonce i v dílech tak velkých básníků, jako je Bhavabhūti, Jayadeva a Kālidāsa, se vyskytuje mnoho chyb.“

Verš

doṣa-guṇa-vicāra — ei alpa kari’ māni
kavitva-karaṇe śakti, tāṅhā se vākhāni

Synonyma

doṣa-guṇa-vicāra — proto kritizovat něčí poezii jako dobrou nebo špatnou; ei — to; alpa — zanedbatelné; kari' — činící; māni — považuji; kavitva — básnickou vynalézavost; karaṇe — v provádění; śakti — schopnost; tāṅhā se — to; vākhāni — popisujeme.

Překlad

„Takové chyby jsou zanedbatelné. Měli bychom vidět pouze to, jak tito básníci projevovali svoje básnické schopnosti.“

Význam

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

„Při vysvětlování Pánovy slávy může nezkušený člověk složit poezii, která bude mít mnoho nedostatků, ale vznešené osobnosti ji budou i přesto číst, poslouchat a zpívat, protože obsahuje velebení Pána.“ Člověk musí takovou poezii studovat kvůli jejímu obsahu, i když jsou v ní nepatrné literární nedostatky. Podle vaiṣṇavské filosofie je každá kniha, jež oslavuje Pána, prvotřídní, ať je napsaná správně, nebo ne. Nic jiného není třeba brát v úvahu. K básnickým kompozicím Bhavabhūtiho neboli Śrīkaṇṭhy patří sanskrtská dramata jako Mālātī-mādhava, Uttara-carita, Vīra-carita a mnoho dalších. Tento velký básník se narodil za vlády Bhojarāje jako syn brāhmaṇy Nīlakaṇṭhy. Kālidāsa žil za časů Mahārāje Vikramādityi a stal se státním básníkem. Složil asi třicet nebo čtyřicet sanskrtských dramat, včetně Kumāra-sambhavy, Abhijñāna-śakuntaly a Megha-dūty. Zvláště známé je jeho drama Raghu-vaṁśa. Jayadevu jsme již popsali ve třinácté kapitole Ādi-līly.

Verš

śaiśava-cāpalya kichu nā labe āmāra
śiṣyera samāna muñi nā haṅ tomāra

Synonyma

śaiśava — dětinskou; cāpalya — drzost; kichu — cokoliv; — ne; labe — prosím ber; āmāra — Moji; śiṣyera — žákům; samāna — roven; muñi — Já; — ne; haṅ — jsem; tomāra — tvým.

Překlad

„Já nejsem způsobilý ani se stát tvým žákem, tak prosím neber vážně tu dětinskou drzost, kterou jsem projevil.“

Verš

āji vāsā’ yāha, kāli miliba ābāra
śuniba tomāra mukhe śāstrera vicāra

Synonyma

āji — dnes; vāsā' — místo na spaní; yāha — jdi zpět; kāli — ráno; miliba — se setkáme; ābāra — znovu; śuniba — budu poslouchat; tomāra mukhe — z tvých úst; śāstrera — o śāstrāch; vicāra — debatu.

Překlad

„Jdi prosím domů a ráno se sejdeme znovu, abych mohl ze tvých úst naslouchat rozpravám o śāstrāch.“

Verš

ei-mate nija ghare gelā dui jana
kavi rātre kaila sarasvatī-ārādhana

Synonyma

ei-mate — takto; nija ghare — do svých domovů; gelā — se odebrali; dui jana — oba dva; kavi — básník; rātre — v noci; kaila — vykonal; sarasvatī — matky Sarasvatī; ārādhana — uctívání.

Překlad

Oba dva, básník i Caitanya Mahāprabhu, se odebrali do svých domovů a básník v noci uctíval matku Sarasvatī.

Verš

sarasvatī svapne tāṅre upadeśa kaila
sākṣāt īśvara kari’ prabhuke jānila

Synonyma

sarasvatī — matka Sarasvatī; svapne — ve snu; tāṅre — jemu; upadeśa — radu; kaila — dala; sākṣāt — přímo; īśvara — Nejvyšší Osoba; kari' — přijímající; prabhuke — Pána; jānila — pochopil.

Překlad

Bohyně ho ve snu poučila o Pánově postavení a básnický přeborník pochopil, že Pán Caitanya Mahāprabhu je přímo Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

prāte āsi’ prabhu-pade la-ila śaraṇa
prabhu kṛpā kaila, tāṅra khaṇḍila bandhana

Synonyma

prāte — ráno; āsi' — když se vrátil; prabhu-pade — u lotosových nohou Pána; la-ila — přijal; śaraṇa — útočiště; prabhu — Pán; kṛpā — milost; kaila — prokázal; tāṅra — jeho; khaṇḍila — odsekl; bandhana — veškerá pouta.

Překlad

Další den ráno přišel básník za Pánem Caitanyou a odevzdal se Jeho lotosovým nohám. Pán mu prokázal milost a odsekl veškerá jeho pouta k hmotným slabostem.

Význam

Stejný proces, který prosazuje Pán Śrī Kṛṣṇa ve svém učení v Bhagavad-gītě takové, jaká je: „Odevzdej se Mi za všech okolností,“ hlásá i Pán Caitanya Mahāprabhu. Přeborník se Pánu odevzdal a Pán mu projevil svoji přízeň. Každý, kdo je obdařen Pánovou přízní, je vysvobozen z otroctví hmoty, jak říká Bhagavad-gītā (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna.

Verš

bhāgyavanta digvijayī saphala-jīvana
vidyā-bale pāila mahāprabhura caraṇa

Synonyma

bhāgyavanta — velmi požehnaný; dig-vijayī — básnický přeborník; sa-phala — úspěšný; jīvana — život; vidyā-bale — na základě své učenosti; pāila — dostal; mahā-prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Tento básnický přeborník byl jistě nesmírně požehnaný. Díky jeho obšírným vědomostem a odbornému vzdělání byl jeho život úspěšný, a tak dospěl do útočiště u Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Śrī Narottama dāsa Ṭhākura zpíval, že nejlepší kvalifikací pro přijetí útočiště u lotosových nohou Pána Caitanyi je být ten nejpokleslejší, protože Pán přišel osvobodit zvláště pokleslé duše. V tomto věku žije pouze několik málo učenců a téměř každý je pokleslý pojídač masa, opilec a sukničkář nebo hazardér. Takové osoby nejsou nikdy uznávány za učence, přestože tak vystupují. Jelikož tito takzvaní učenci povrchně vidí, že se Caitanya Mahāprabhu sdružuje s pokleslými dušemi, myslí si, že je dobrý pouze pro nižší třídu lidí a že oni sami Ho nepotřebují. Tito učenci se proto k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nepřipojují. Být pyšný na svoji falešnou učenost je tedy překážkou v přijetí hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Zde však máme zvláštní případ, neboť i když byl tento básnický přeborník nesmírně vzdělaným učencem, Pán ho také obdařil svou přízní, protože básník se Mu pokorně odevzdal.

Verš

e-saba līlā varṇiyāchena vṛndāvana-dāsa
ye kichu viśeṣa ihāṅ karila prakāśa

Synonyma

e-saba — všechny tyto; līlā — zábavy; varṇiyāchena — popsal; vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ye kichu — cokoliv; viśeṣa — zvláštnosti; ihāṅ — v tomto ohledu; karila — učinil jsem; prakāśa — předložení.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura všechny tyto události obšírně popsal. Já jsem představil pouze určité události, o kterých se nezmínil.

Verš

caitanya-gosāñira līlā — amṛtera dhāra
sarvendriya tṛpta haya śravaṇe yāhāra

Synonyma

caitanya-gosāñira līlā — zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua; amṛtera dhāra — kapky nektaru; sarva-indriya — všechny smysly; tṛpta — spokojené; haya — stanou se; śravaṇe — poslechem; yāhāra — jich všech.

Překlad

Kapky nektaru zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua mohou uspokojit smysly každého, kdo jim naslouchá.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje zábavy Pána v dětství a mládí.