Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Pánova paugaṇḍa-līlā

Souhrn patnácté kapitoly je následující. Pán dostával hodiny gramatiky od Gaṅgādāse Paṇḍita a stal se v komentování gramatiky velkým odborníkem. Zakázal své matce přijímat na Ekādaśī obiloviny. Vyprávěl příběh o tom, jak se Mu Viśvarūpa po přijetí sannyāsu zjevil ve snu a vyzval Ho, aby také přijal sannyās, ale Pán odmítl, a byl proto poslán zpátky domů. Po odchodu Jagannātha Miśry se Pán oženil s Lakṣmī, dcerou Vallabhācāryi. Všechny tyto události jsou shrnuty v této kapitole.

Verš

ku-manāḥ su-manastvaṁ hi
yāti yasya padābjayoḥ
su-mano-’rpaṇa-mātreṇa
taṁ caitanya-prabhuṁ bhaje

Synonyma

ku-manāḥ — ten, kdo se zajímá o činnosti určené k hmotnému uspokojení smyslů; su-manastvam — postavení oddaného bez hmotných tužeb; hi — zajisté; yāti — získá; yasya — jehož; pada-abjayoḥ — u lotosových nohou; su-manas — květ; arpaṇa — obětování; mātreṇa — jen tím; tam — Jeho; caitanya--prabhum — Pána Caitanyu Mahāprabhua; bhaje — uctívám.

Překlad

Uctivě se klaním u lotosových nohou Pána Caitanyi, protože pouhým obětováním květu Jeho lotosovým nohám se i z nejzarytějšího materialisty stane oddaný.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra, jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya-advaitacandra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

paugaṇḍa-līlāra sūtra kariye gaṇana
paugaṇḍa-vayase prabhura mukhya adhyayana

Synonyma

paugaṇḍa — ve věku od pěti do deseti let; līlāra — zábav; sūtra — souhrn; kariye — provádím; gaṇana — vyjmenování; paugaṇḍa-vayase — v tomto věku mezi pátým a desátým rokem; prabhura — Pána; mukhya — hlavní; adhyayana — studium.

Překlad

Nyní vyjmenuji Pánovy zábavy mezi Jeho pátým a desátým rokem. Jeho hlavní činností v tomto období bylo studium.

Verš

paugaṇḍa-līlā caitanya-
kṛṣṇasyāti-suvistṛtā
vidyārambha-mukhā pāṇi-
grahaṇāntā mano-harā

Synonyma

paugaṇḍa-līlā — zábavy věku paugaṇḍa; caitanya-kṛṣṇasya — Pána Caitanyi, který je samotný Kṛṣṇa; ati-suvistṛtā — značně obšírné; vidyā-ārambha — začátek vzdělání; mukhā — hlavní činnost; pāṇi-grahaṇa — svatba; antā — na konci; manaḥ-harā — překrásná.

Překlad

Pánovy zábavy ve věku paugaṇḍa byly velice rozsáhlé. Jeho hlavní náplní bylo vzdělávání a potom proběhla Jeho překrásná svatba.

Verš

gaṅgādāsa paṇḍita-sthāne paḍena vyākaraṇa
śravaṇa-mātre kaṇṭhe kaila sūtra-vṛtti-gaṇa

Synonyma

gaṅgādāsa — Gaṅgādāsa; paṇḍita-sthāne — v domě učitele; paḍena — studuje; vyākaraṇa — gramatiku; śravaṇa-mātre — pouhým vyslechnutím; kaṇṭhe — mezi krkem a srdcem; kaila — učinil; sūtra-vṛtti-gaṇa — aforismy a jejich definice.

Překlad

Pán studoval gramatiku v domě Gaṅgādāse Paṇḍita. Gramatická pravidla i definice se naučil zpaměti pouhým jedním vyslechnutím.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že Pán dostával hodiny od učitele, který se jmenoval Viṣṇu, a Jeho druhý učitel se jmenoval Sudarśana. Později, když trochu vyrostl, o Něho pečoval Gaṅgādāsa Paṇḍita, který Ho učil gramatiku vyššího stupně. Každý, kdo chce vážně studovat sanskrt, by se měl nejdříve naučit gramatiku. Říká se, že nastudovat jen samotnou sanskrtskou gramatiku trvá nejméně dvanáct let, ale jakmile si člověk osvojí gramatická pravidla, bude pro něho velmi snadné porozumět všem ostatním sanskrtským písmům a tématům, protože sanskrtská gramatika je bránou ke vzdělání.

Verš

alpa-kāle hailā pañjī-ṭīkāte pravīṇa
cira-kālera paḍuyā jine ha-iyā navīna

Synonyma

alpa-kāle — ve velice krátkém čase; hailā — se stal; pañjī-ṭīkāte — v komentáři ke gramatice zvaném Pañjī-ṭīkā; pravīṇa — velkým odborníkem; cira-kālera — všechny starší; paḍuyā — studenty; jine — poráží; ha-iyā — jsoucí; navīna — mladší než oni.

Překlad

Brzy se stal takovým odborníkem v komentování Pañjī-ṭīky, že dokázal porazit všechny ostatní studenty, přestože byl nováček.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že existoval komentář ke gramatice s názvem Pañjī-ṭīkā, který později Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi srozumitelně vysvětlil.

Verš

adhyayana-līlā prabhura dāsa-vṛndāvana
‘caitanya-maṅgale’ kaila vistāri varṇana

Synonyma

adhyayana-līlā — studentské zábavy; prabhura — Pánovy; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-maṅgale — ve své knize zvané Caitanya-maṅgala; kaila — učinil; vistāri — obšírně; varṇana — vysvětlení.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura popsal Pánovy studentské zábavy velice obšírně ve své knize Caitanya-maṅgala (která se později stala Caitanya-bhāgavatou).

Význam

Šestá až osmá a také desátá až čtrnáctá kapitola Ādi-khāṇḍy Caitanya-bhāgavaty jsou dobré odkazy ohledně studentských zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

eka dina mātāra pade kariyā praṇāma
prabhu kahe, — mātā, more deha eka dāna

Synonyma

eka dina — jednoho dne; mātāra — matky; pade — u nohou; kariyā — činící; praṇāma — poklony; prabhu — Pán; kahe — řekl; mātā — Má milá matko; more — Mně; deha — dej; eka — jeden; dāna — dar.

Překlad

Jednoho dne padl Śrī Caitanya Mahāprabhu k nohám své matky a požádal ji, aby Mu darovala jednu věc.

Verš

mātā bale, — tāi diba, yā tumi māgibe
prabhu kahe, — ekādaśīte anna nā khāibe

Synonyma

mātā bale — Jeho matka řekla; tāi diba — to dám; — cokoliv; tumi — Ty; māgibe — požádáš; prabhu kahe — Pán řekl; ekādaśīte — na Ekādaśī; anna — obiloviny; — ne; khāibe — jez.

Překlad

Jeho matka odpověděla: „Můj milý synu, dám Ti vše, oč mě požádáš.“ Pán tedy řekl: „Má drahá matko, nejez prosím na Ekādaśī obiloviny.“

Význam

Už od samého počátku svého dětství Śrī Caitanya Mahāprabhu zavedl dodržování půstu na Ekādaśī. V Bhakti-sandarbě Śrīly Jīvy Gosvāmīho je uveden citát ze Skanda Purāṇy upozorňující na to, že ten, kdo jí na Ekādaśī obiloviny, se stane vrahem své matky, otce, bratra a duchovního mistra a poklesne, i kdyby byl povýšen na Vaikuṇṭhu. Pro Viṣṇua se na Ekādaśī vaří vše, včetně obilovin a dálu, ale pokyn zní, že vaiṣṇava by na Ekādaśī neměl přijímat ani viṣṇu-prasādam. Říká se, že vaiṣṇava nepřijme žádné jídlo, které nebylo obětováno Pánu Viṣṇuovi, ale na Ekādaśī by se neměl dotknout ani mahā-prasādam obětovaného Viṣṇuovi, i když si ho může nechat na další den a pak ho sníst. Na Ekādaśī je přísně zakázáno přijímat jakékoliv obiloviny, i kdyby byly obětované Pánu Viṣṇuovi.

Verš

śacī kahe, — nā khāiba, bhāla-i kahilā
sei haite ekādaśī karite lāgilā

Synonyma

śacī kahe — matka Śacī řekla; khāiba — nebudu jíst; bhāla-i kahilā — hezky jsi řekl; sei haite — od toho dne; ekādaśī — Ekādaśī; karite lāgilā — začala dodržovat.

Překlad

Matka Śacī řekla: „Promluvil jsi moc hezky. Už nebudu jíst obiloviny v den Ekādaśī.“ Od toho dne začala na Ekādaśī držet půst.

Význam

Mezi smārta-brāhmaṇy existuje předsudek, že vdova musí na Ekādaśī držet půst, ale vdaná žena, která je sa-dhava neboli má manžela, nikoliv. Vypadá to, že předtím, než ji o to Pán Caitanya požádal, Śacīmātā půst na Ekādaśī nedržela, protože byla sa-dhava. Śrī Caitanya Mahāprabhu však zavedl pravidlo, že i žena, která není vdovou, musí na Ekādaśī držet půst a nedotýkat se žádných obilovin včetně těch, které byly obětovány Božstvu Viṣṇua.

Verš

tabe miśra viśvarūpera dekhiyā yauvana
kanyā cāhi’ vivāha dite karilena mana

Synonyma

tabe — potom; miśra — Jagannātha Miśra; viśvarūpera — Viśvarūpy, svého staršího syna; dekhiyā — když viděl; yauvana — mládí; kanyā cāhi' — chtějící najít dívku; vivāha — svatbu; dite — dát; karilena mana — rozhodl se.

Překlad

Poté Jagannātha Miśra viděl, že Viśvarūpa dospěl v mládence, a chtěl Mu tedy najít dívku a zařídit svatbu.

Verš

viśvarūpa śuni’ ghara chāḍi palāilā
sannyāsa kariyā tīrtha karibāre gelā

Synonyma

viśvarūpa — Viśvarūpa; śuni' — když to slyšel; ghara — domov; chāḍi — opouštějící; palāilā — odešel; sannyāsa — stav odříkání; kariyā — poté, co přijal; tīrtha — po svatých místech; karibāre — za účelem putování; gelā — odešel.

Překlad

Jakmile to Viśvarūpa uslyšel, okamžitě odešel z domova, aby přijal sannyās a chodil z jednoho poutního místa na druhé.

Verš

śuni, śacī-miśrera duḥkhī haila mana
tabe prabhu mātā-pitāra kaila āśvāsana

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; śacī — matky Śacī; miśrera — a Jagannātha Miśry; duḥkhī — velmi nešťastné; haila — staly se; mana — mysli; tabe — tehdy; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; mātā-pitāra — rodičů; kaila — učinil; āśvāsana — uklidnění.

Překlad

Když se Śacīmātā a Jagannātha Miśra dozvěděli o odchodu svého staršího syna Viśvarūpy, byli velice nešťastní, ale Pán Caitanya se je snažil utěšit.

Verš

bhāla haila, — viśvarūpa sannyāsa karila
pitṛ-kula, mātṛ-kula, — dui uddhārila

Synonyma

bhāla haila — je velmi dobře; viśvarūpa — Viśvarūpa; sannyāsa — stav odříkání; karila — přijal; pitṛ-kula — otcovu rodinu; mātṛ-kula — matčinu rodinu; dui — obě; uddhārila — osvobodil

Překlad

Pán řekl: „Má milá matko, můj milý otče, to, že Viśvarūpa přijal sannyās, je velmi dobré, protože tím osvobodil jak rodinu svého otce, tak i rodinu své matky.“

Význam

Někdy se říká, že Pán Caitanya Mahāprabhu neschvaloval přijímání sannyāsu v současné Kali-yuze, protože v śāstře je řečeno:

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet

„V tomto věku Kali je zakázáno pět věcí: obětovat koně, obětovat krávu, přijímat sannyās, obětovat maso předkům a počít dítě s manželkou bratra.“ (Brahma-vaivarta Purāṇa, Kṛṣṇa-janma-khaṇḍa 185.180)

Přesto však vidíme, že sám Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās a také schválil sannyās svého staršího bratra Viśvarūpy. Zde je jasně řečeno bhāla haila, —— viśvarūpa sannyāsa karila pitṛ-kula, mātṛ-kula, —— dui uddhārila. Máme si tedy snad myslet, že Śrī Caitanya Mahāprabhu si ve svých výrocích odporoval? Ne, ve skutečnosti si neodporoval. Doporučuje se přijmout sannyās proto, abychom svůj život zasvětili službě Pánu, a tento druh sannyāsu by měl přijmout každý, protože přijetí takového sannyāsu je ta nejlepší služba otcově i matčině rodině. Neměli bychom však přijímat sannyās māyāvādské školy, protože ten nemá žádný význam. Mnoho māyāvādských sannyāsīch můžeme vidět, jak se toulají po ulicích a myslí si, že jsou Brahman nebo Nārāyaṇa a celý den jenom žebrají, aby si naplnili svá hladová břicha. Māyāvādští sannyāsī tak zdegradovali, že mezi nimi dokonce existuje skupina, která jí vše, stejně jako prasata a psi. Tento druh zdegradovaného sannyāsu je v Kali-yuze zakázán. Zásady, které pro přijetí sannyāsu stanovil Śrīla Śaṅkarācārya, byly ve skutečnosti velice přísné, ale později takzvaní māyāvādští sannyāsī zdegradovali kvůli své špatné filosofii, která říká, že přijetím sannyāsu se člověk stane Nārāyaṇem. Tento druh sannyāsu Śrī Caitanya Mahāprabhu zavrhl. Přijetí sannyāsu je však jedním z aspektů varṇāśrama-dharmy. Jak by tedy bylo možné ho zavrhnout?

Verš

āmi ta’ kariba tomā’ duṅhāra sevana
śuniyā santuṣṭa haila pitā-mātāra mana

Synonyma

āmi ta' — Já; kariba — budu dělat; tomā' — vám; duṅhāra — oběma; sevana — službu; śuniyā — když slyšeli; santuṣṭa — potěšeny; haila — staly se; pitā- mātāra mana — mysli rodičů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu rodiče ujistil, že jim bude sloužit, a to mysl Jeho otce i matky potěšilo.

Verš

eka-dina naivedya-tāmbūla khāiyā
bhūmite paḍilā prabhu acetana hañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; naivedya — jídlo obětované Božstvu; tāmbūla — betelový oříšek; khāiyā — když snědl; bhūmite — na zem; paḍilā — padl; prabhu — Pán; acetana — bezvědomý; hañā — neboť se stal.

Překlad

Jednoho dne snědl Śrī Caitanya Mahāprabhu betelové oříšky, které byly obětované Božstvu. Měly ale omamné účinky a On v bezvědomí padl na zem.

Význam

Betelové oříšky mají omamné účinky, a proto se podle usměrňujících zásad nesmí jíst. Tato zábava Śrī Caitanyi Mahāprabhua, při které po jejich pozření omdlel, je pro nás všechny dostatečným ponaučením, že bychom se betelových oříšků neměli dotknout, ani když byly obětovány Viṣṇuovi, tak jako bychom se neměli dotknout obilovin na Ekādaśī. Pán Caitanya Mahāprabhu samozřejmě omdlel za určitým účelem. Jako Nejvyšší Osobnost Božství si může dělat, co chce, a jíst, co chce, ale my bychom Jeho zábavy neměli napodobovat.

Verš

āste-vyaste pitā-mātā mukhe dila pāni
sustha hañā kahe prabhu apūrva kāhinī

Synonyma

āste-vyaste — ve velikém spěchu; pitā-mātā — oba rodiče; mukhe — na ústa; dila — dali; pāni — vodu; sustha hañā — když se probral; kahe — říká; prabhu — Pán; apūrva — něco úžasného; kāhinī — vyprávění.

Překlad

Když Mu otec a matka rychle pokropili ústa vodou, Pán se probral a řekl něco úžasného, co nikdy předtím neslyšeli.

Verš

ethā haite viśvarūpa more lañā gelā
sannyāsa karaha tumi, āmāre kahilā

Synonyma

ethā haite — odtud; viśvarūpa — Viśvarūpa; more — Mě; lañā — beroucí s sebou; gelā — šel; sannyāsa — stav odříkání; karaha — přijmi; tumi — Ty také; āmāre — Mně; kahilā — řekl.

Překlad

Pán pravil: „Viśvarūpa Mě odtud odvedl a požádal Mě, abych přijal sannyās.“

Verš

āmi kahi, — āmāra anātha pitā-mātā
āmi bālaka, — sannyāsera kibā jāni kathā

Synonyma

āmi kahi — Já jsem řekl; āmāra — Moji; anātha — bezmocní; pitā-mātā — otec a matka; āmi — Já jsem; bālaka — pouhé dítě; sannyāsera — o stavu odříkání; kibā — co; jāni — vím; kathā — slova.

Překlad

„Já jsem Viśvarūpovi odpověděl: ,Mám tu bezmocného otce a matku a sám jsem navíc ještě dítě. Co Já vím o sannyāsu?̀“

Verš

gṛhastha ha-iyā kariba pitā-mātāra sevana
ihāte-i tuṣṭa habena lakṣmī-nārāyaṇa

Synonyma

gṛhastha — hospodář; ha-iyā — až se stanu; kariba — budu dělat; pitā-mātāra — rodičů; sevana — službu; ihāte-i — tím; tuṣṭa — potěšeni; habena — budou; lakṣmī-nārāyaṇa — bohyně štěstí a Nārāyaṇa.

Překlad

„,Později se ožením, a tak budu sloužit svým rodičům, protože takové jednání velice potěší Pána Nārāyaṇa a Jeho choť, bohyni štěstí.̀“

Verš

tabe viśvarūpa ihāṅ pāṭhāila more
mātāke kahio koṭi koṭi namaskāre

Synonyma

tabe — potom; viśvarūpa — Viśvarūpa; ihāṅ — sem; pāṭhāila — poslal; more — Mě; mātāke kahio — řekni Mé matce; koṭi koṭi — stovky a tisíce; namaskāre — poklon.

Překlad

„Potom Mě Viśvarūpa poslal zpátky domů a řekl Mi: ,Vyřiď stovky a tisíce poklon Mé matce Śacīdevī.̀“

Verš

ei mata nānā līlā kare gaurahari
ki kāraṇe līlā, — ihā bujhite nā pāri

Synonyma

ei mata — takto; nānā — různé; līlā — zábavy; kare — provádí; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ki kāraṇe — z jakého důvodu; līlā — zábavy; ihā — to; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen.

Překlad

Takto Pán Caitanya Mahāprabhu prováděl různé zábavy, ale proč, to nedovedu pochopit.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a Jeho oddaní, kteří přicházejí do tohoto světa, uskutečňují určitou misi, a tak někdy jednají těžko pochopitelným způsobem. Proto se říká: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – i když je někdo vzdělaný a inteligentní učenec, činnosti vaiṣṇavy nemůže pochopit. Vaiṣṇava přijímá vše, co je příznivé pro jeho misi. Hlupáci však záměry takových vznešených vaiṣṇavů neznají a kritizují je. To je zakázané. Jelikož nikdo nechápe, co vaiṣṇava dělá pro uskutečnění své mise, kritizovat ho je přestupek zvaný sādhu-nindā.

Verš

kata dina rahi’ miśra gelā para-loka
mātā-putra duṅhāra bāḍila hṛdi śoka

Synonyma

kata dina — několik dní; rahi' — zůstávající; miśra — Jagannātha Miśra; gelā — odešel; para-loka — do transcendentálního světa; mātā — matka; putra — syn; duṅhāra — obou; bāḍila — zvětšil se; hṛdi — v srdcích; śoka — nářek.

Překlad

Po nějaké době odešel Jagannātha Miśra z tohoto světa do světa transcendentálního a matka i syn byli v srdci velice zarmoucení.

Verš

bandhu-bāndhava asi’ duṅhā prabodhila
pitṛ-kriyā vidhi-mate īśvara karila

Synonyma

bandhu — přátelé; bāndhava — příbuzní; āsi' — kteří tam přišli; duṅhā — oba dva; prabodhila — uklidnili; pitṛ-kriyā — obřady prováděné po smrti otce; vidhi-mate — podle védského systému; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; karila — vykonal.

Překlad

Přišli přátelé a příbuzní, aby Pána Caitanyu a Jeho matku uklidnili. Potom Pán Caitanya, i když je Nejvyšší Osobnost Božství, vykonal obřad pro svého zesnulého otce podle védských pravidel.

Verš

kata dine prabhu citte karilā cintana
gṛhastha ha-ilāma, ebe cāhi gṛha-dharma

Synonyma

kata dine — po několika dnech; prabhu — Pán; citte — ve své mysli; karilā — udělal; cintana — rozhodnutí; gṛhastha ha-ilāma — žiji nadále jako hospodář; ebe — nyní; cāhi — chci; gṛha-dharma — činnosti rodinného života.

Překlad

Za několik dní si Pán pomyslel: „Nepřijal jsem sannyās, a protože jsem zůstal doma, je Mojí povinností jednat jako gṛhastha.“

Verš

gṛhiṇī vinā gṛha-dharma nā haya śobhana
eta cinti’ vivāha karite haila mana

Synonyma

gṛhiṇī — manželka; vinā — bez; gṛha-dharma — povinnosti rodinného života; — ne; haya — budou; śobhana — krásné; eta cinti' — když takto přemýšlel; vivāha — manželství; karite — uzavřít; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Pán Caitanya uvažoval: „Bez manželky postrádá život hospodáře význam.“ Tak se Pán rozhodl, že se ožení.

Verš

na gṛhaṁ gṛham ity āhur
gṛhiṇī gṛham ucyate
tayā hi sahitaḥ sarvān
puruṣārthān samaśnute

Synonyma

na — ne; gṛham — domov; gṛham — dům; iti — takto; āhuḥ — řečeno; gṛhiṇī — manželka; gṛham — domov; ucyate — je řečeno; tayā — s ní; hi — jistě; sahitaḥ — společně; sarvān — všechny; puruṣa-arthān — cíle lidského života; samaśnute — přivede k dokonalosti.

Překlad

„Samotný dům ještě není domovem, protože je to žena, jež dává domovu jeho význam. Žije-li člověk doma se svou manželkou, mohou společně naplnit všechny cíle lidského života.“

Verš

daive eka dina prabhu paḍiyā āsite
vallabhācāryera kanyā dekhe gaṅgā-pathe

Synonyma

daive — náhodou; eka dina — jednoho dne; prabhu — Pán; paḍiyā — po vyučování; āsite — když se vracel; vallabhācāryera — Vallabhācāryovu; kanyā — dceru; dekhe — vidí; gaṅgā-pathe — na cestě ke Ganze.

Překlad

Jednoho dne se Pán vracel ze školy a na cestě ke Ganze náhodou uviděl Vallabhācāryovu dceru.

Verš

pūrva-siddha bhāva duṅhāra udaya karila
daive vanamālī ghaṭaka śacī-sthāne āila

Synonyma

pūrva-siddha — jak již bylo předurčeno; bhāva — extáze; duṅhāra — u obou; udaya karila — byla probuzena; daive — také náhodou; vanamālī — Vanamālī; ghaṭaka — zprostředkovatel sňatků; śacī-sthāne — do domu Śacīmāty; āila — přišel.

Překlad

Setkáním Pána s Lakṣmīdevī se probudil jejich vztah, jak bylo předurčeno, a zároveň přišel Śacīmātu shodou okolností navštívit zprostředkovatel sňatků Vanamālī.

Význam

Sňatek Pána s Lakṣmīdevī zařídil Vanamālī Ghaṭaka, obyvatel Navadvípu z třídy brāhmaṇů. Původně byl Viśvāmitrou, který zařídil sňatek Pána Rāmacandry, a později také brāhmaṇou, který vyjednal sňatek Pána Kṛṣṇy a Rukmiṇī. Tentýž brāhmaṇa jednal jako zprostředkovatel Pánova sňatku v caitanya-līle.

Verš

śacīra iṅgite sambandha karila ghaṭana
lakṣmīke vivāha kaila śacīra nandana

Synonyma

śacīra iṅgite — podle návrhů matky Śacī; sambandha — vztah; karila — učinil; ghaṭana — možným; lakṣmīke — Lakṣmīdevī; vivāha — svatbu; kaila — vykonal; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Vanamālī Ghaṭaka podle návrhů matky Śacīdevī zařídil svatbu. Tak se časem Pán s Lakṣmīdevī oženil.

Verš

vistāriyā varṇilā tāhā vṛndāvana-dāsa
ei ta’ paugaṇḍa-līlāra sūtra-prakāśa

Synonyma

vistāriyā — obšírně rozvádějící; varṇilā — popsal; tāhā — to; vṛndāvana-dāsa — Ṭhākura Vṛndāvana dāsa; ei ta' — to je; paugaṇḍa-līlāra — zábav Jeho raného věku; sūtra-prakāśa — projevení souhrnu.

Překlad

Vṛndāvana dāsa Ṭhākura již obšírně popsal všechny tyto zábavy Pánova raného věku. Já jsem zde tytéž zábavy představil jen v kostce.

Verš

paugaṇḍa vayase līlā bahuta prakāra
vṛndāvana-dāsa ihā kariyāchena vistāra

Synonyma

paugaṇḍa vayase — v raném věku; līlā — zábavy; bahuta prakāra — různých druhů; vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ihā — to; kariyāchena — učinil; vistāra — podrobné vysvětlení.

Překlad

Pán ve svém raném věku prováděl různé zábavy a Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je popsal dopodrobna.

Verš

ataeva diṅmātra ihāṅ dekhāila
‘caitanya-maṅgale’ sarva-loke khyāta haila

Synonyma

ataeva — proto; diṅ-mātra — pouze v náznaku; ihāṅ — zde; dekhāila — jsem ukázal; caitanya-maṅgale — v knize jménem Caitanya-maṅgala; sarva-loke — po celém světě; khyāta — známou; haila — se stala.

Překlad

Já jsem se o těchto zábavách zmínil pouze v náznaku, protože Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je všechny barvitě vylíčil ve své knize Caitanya-maṅgala (nyní Caitanya-bhāgavata).

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje Pánovu paugaṇḍa-līlu.