Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Dětské zábavy Pána Caitanyi

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tuto kapitolu shrnuje ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi: „Tato čtrnáctá kapitola popisuje, jak si Pán Caitanya Mahāprabhu užíval dětských zábav – lezení po čtyřech, plakání, jedení hlíny a poučování své matky, projevení přízně brāhmaṇskému hostu, projížďky na ramenou dvou zlodějů, které zmátl tak, že přišli zpátky přímo k Jeho domu, a přijímání prasādam z domu Hiraṇyi a Jagadīśe na Ekādaśī pod záminkou nemoci. Kapitola dále popisuje, jak se projevoval jako zlobivý chlapec, jak své matce, když omdlela, přinesl na hlavě kokosový ořech, jak u Gangy žertoval s dívkami svého věku, jak od Śrīmatī Lakṣmīdevī přijal uctívání, jak si sedl do jámy na odpadky a poučoval svoji matku o transcendentálním poznání, jak z té jámy na matčin pokyn vylezl a jak jednal se svým otcem ve vztahu čisté lásky.

Verš

kathañcana smṛte yasmin
duṣkaraṁ sukaraṁ bhavet
vismṛte viparītaṁ syāt
śrī-caitanyaṁ namāmi tam

Synonyma

kathañcana — tak či onak; smṛte — vzpomínáním; yasmin — jehož; duṣkaram — těžké věci; sukaram — snadné; bhavet — se stanou; vismṛte — zapomenutím na Něho; viparītam — právě naopak; syāt — se stane; śrī-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; namāmi — uctivě se klaním; tam — Jemu.

Překlad

I těžko uskutečnitelné věci se stanou snadnými, pokud člověk tak či onak vzpomíná na Pána Caitanyu Mahāprabhua. Když na Něho ale nemyslí, stanou se i snadné věci těžkými. Tomuto Pánovi Caitanyovi Mahāprabhuovi se uctivě klaním.

Význam

Ve své knize Caitanya-candrāmṛta Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī říká: „Každý, kdo obdrží byť jen nepatrnou přízeň Pána, se stane tak vznešeným, že se nestará dokonce ani o osvobození, o které usiluje tolik velkých učenců a filosofů. Oddaný Pána Caitanyi považuje za přelud i pobyt na nebeských planetách. Takový oddaný překoná i dokonalost mystické jógové síly, protože pro něho jsou smysly jako hadi s vylámanými jedovými zuby.“ Had je díky svým jedovým zubům obávané a nebezpečné zvíře, ale má-li tyto zuby vylámané, jeho přítomnost již není důvodem ke strachu. Zásady yogy jsou určeny k ovládání smyslů, ale pro toho, kdo je pohroužen ve službě Pánu, už smysly nebezpečné jako hadi nejsou. To jsou dary Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

To, že se těžké věci stanou snadnými, pokud člověk vzpomíná na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, a snadné věci se stanou obtížnými, pokud na Něho zapomene, potvrzuje Hari-bhakti-vilāsa. Vidíme, že i ti, kdo jsou v očích veřejnosti velkými vědci, nemohou pochopit jednoduchou myšlenku, že život pochází ze života, protože nemají milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Obhajují mylné pochopení, že život pochází z hmoty, i když nejsou schopni dokázat, že tomu tak skutečně je. Moderní civilizace se proto rozvíjí na základě této mylné vědecké teorie a vytváří pouze problémy, které se pak takzvaní vědci snaží řešit.

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty přijímá útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby mohl popsat zábavy Jeho zjevení v podobě dítěte, protože takovou transcendentální knihu člověk nemůže psát na základě mentální spekulace. Ten, kdo píše o Nejvyšší Osobnosti Božství, musí mít zvláštní požehnání od Pána. Pouhé akademické schopnosti k napsání takové knihy nestačí.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya, jaya nityānanda
jayādvaitacandra, jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem Pánovým oddaným.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Nityānandovi Prabhuovi, Advaitovi Prabhuovi a všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

prabhura kahila ei janmalīlā-sūtra
yaśodā-nandana yaiche haila śacī-putra

Synonyma

prabhura — o Pánově; kahila — jsem hovořil; ei — tak; janma-līlā — zábavě zrození; sūtra — v kostce; yaśodā-nandana — syn matky Yaśody; yaiche — stejně jako; haila — stal se; śacī-putra — synem matky Śacī.

Překlad

Takto jsem v kostce popsal příchod Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který se zjevil jako syn matky Śacī, stejně jako se Kṛṣṇa zjevil jako syn matky Yaśody.

Význam

Tento výrok, že Pán Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, se nyní znovu zjevil jako Pán Caitanya Mahāprabhu a stal se synem matky Śacī, potvrzuje Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura:

vrajendra-nandana yei,

śacī-suta haila sei
balarāma ha-ila nitāi

„Syn Śacī není nikdo jiný než syn matky Yaśody a Nandy Mahārāje a Nityānanda Prabhu je tentýž Balarāma.“

Verš

saṅkṣepe kahila janmalīlā-anukrama
ebe kahi bālyalīlā-sūtrera gaṇana

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahila — jsem hovořil; janma-līlā — zábava zrození; anukrama — chronologicky; ebe — nyní; kahi — povím; bālya-līlā — dětských zábav; sūtrerasūter; gaṇana — výčet.

Překlad

Již jsem stručně chronologicky popsal Jeho zábavu zrození a nyní v krátkosti uvedu přehled Jeho dětských zábav.

Verš

vande caitanya-kṛṣṇasya
bālya-līlāṁ mano-harām
laukikīm api tām īśa-
ceṣṭayā valitāntarām

Synonyma

vande — uctívám; caitanya-kṛṣṇasya — Pána Caitanyi, jenž je samotný Kṛṣṇa; bālya-līlām — dětské zábavy; manas-harām — jež jsou tak krásné; laukikīm — vypadající všedně; api — přestože; tām — tyto; īśa-ceṣṭayā — projevem nejvyšší autority; valita-antarām — zcela odpovídajícím, i když vypadají jinak.

Překlad

S úctou se klaním dětským zábavám Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který je samotný Pán Kṛṣṇa. I když při těchto zábavách připomíná obyčejné dítě, je třeba je chápat jako různé zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

V Bhagavad-gītě (9.11) je tento výrok potvrzen takto:

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

„Hlupáci se Mi vysmívají, když sestupuji v lidské podobě. Neznají Mou transcendentální povahu Nejvyššího Pána všeho, co existuje.“ Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se na této planetě či v tomto vesmíru zjevuje, aby předvedl svoje zábavy, jako obyčejný člověk nebo lidské dítě, ale přesto si ponechává svoji svrchovanost Nejvyššího Pána. Pán Kṛṣṇa se zjevil jako lidské dítě, ale Jeho neobvyklé činnosti, dokonce už v dětství, jako například zabití démonice Pūtany nebo zvednutí kopce Góvardhanu, nebyly skutky obyčejného dítěte. Také zábavy Pána Caitanyi popsané v této kapitole vypadají jako činnosti malého chlapce, ale ve skutečnosti jsou to neobvyklé zábavy, kterých by obyčejné lidské dítě nebylo schopné.

Verš

bālya-līlāya āge prabhura uttāna śayana
pitā-mātāya dekhāila cihna caraṇa

Synonyma

bālya-līlāya — při Jeho dětských zábavách; āge — nejdříve; prabhura — Pánovo; uttāna — obracení těla; śayana — ležení; pitā-mātāya — rodičům; dekhāila — ukázal; cihna — znaky; caraṇa — na lotosových nohách.

Překlad

Při svých prvních zábavách se Pán převalil, když ležel v postýlce, a tak rodičům ukázal znaky na svých lotosových nohách.

Význam

Slovo uttāna se také používá ve významu „ležet na posteli tváří vzhůru“ nebo „ležet na zádech“. V některých verzích je slovo utthāna, což znamená „vstoje“. Pán se při svých dětských zábavách snažil opřít o zeď a tak se postavit, ale jako obyčejné dítě upadl, a znovu si lehl na své lůžko.

Verš

gṛhe dui jana dekhi laghupada-cihna
tāhe śobhe dhvaja, vajra, śaṅkha, cakra, mīna

Synonyma

gṛhe — doma; dui jana — otec a matka; dekhi — vidící; laghu-pada-cihna — znaky na lotosových nohách, které byly tehdy velmi malé; tāhe — na nich; śobhe — jež byly krásně vidět; dhvaja — vlajka; vajra — blesky; śaṅkha — lastura; cakra — disk; mīna — ryba.

Překlad

Jak se Pán snažil chodit, byly v malých otiscích Jeho chodidel vidět osobní znaky Pána Viṣṇua: vlajka, blesk, lastura, disk a ryba.

Verš

dekhiyā doṅhāra citte janmila vismaya
kāra pada-cihna ghare, nā pāya niścaya

Synonyma

dekhiyā — když viděli všechny tyto znaky; doṅhāra — rodičů, Śacīmāty a Jagannātha Miśry; citte — v jejich srdcích; janmila — byl; vismaya — údiv; kāra — čí; pada-cihna — otisky nohou; ghare — doma; — ne; pāya — získali; niścaya — jistotu.

Překlad

Když otec a matka viděli všechny tyto znaky, nemohli pochopit, komu otisky patří. Byli ohromeni a nechápali, jak je možné, že se objevily v jejich domě.

Verš

miśra kahe, — bālagopāla āche śilā-saṅge
teṅho mūrti hañā ghare khele, jāni, raṅge

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra řekl; bāla-gopāla — Pán Kṛṣṇa jako dítě; āche — je; śilā-saṅge — se śālagrāma-śilou; teṅho — On; mūrti hañā — poté, co přijal svoji transcendentální podobu; ghare — v místnosti; khele — hraje si; jāni — rozumím; raṅge — se zvědavostí.

Překlad

Jagannātha Miśra řekl: „Se śālagrāma-śilou je jistě Kṛṣṇa. Přijal podobu dítěte a hraje si v pokoji.“

Význam

Nachází-li se někde podoba Pána vyřezaná ze dřeva, kamene nebo nějakého jiného materiálu, rozumí se, že je tam Nejvyšší Osobnost Božství. I logicky můžeme pochopit, že všechny hmotné prvky jsou expanze Pánovy energie. A jelikož se energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, neliší od Jeho vlastního těla, je Pán ve své energii vždy přítomný a na základě vroucí touhy svého oddaného se projevuje. Jelikož je Pán svrchovaně mocný, je logické, že se může ve své energii projevit. Uctívání Božstva či śālagrāma-śily není modlářství. Božstvo Pána v domě čistého oddaného může jednat naprosto stejně jako ve své původní transcendentální osobnosti.

Verš

sei kṣaṇe jāgi’ nimāi karaye krandana
aṅke lañā śacī tāṅre piyāila stana

Synonyma

sei kṣaṇe — okamžitě; jāgi' — jakmile se probudil; nimāi — Pán zvaný Nimāi; karaye — činí; krandana — pláč; aṅke — na klín; lañā — beroucí; śacī — matka Śacī; tāṅre — Jeho; piyāila — nechala sát; stana — prs.

Překlad

Zatímco se matka Śacī a Jagannātha Miśra bavili, malý Nimāi se probudil a začal plakat. Matka Śacī si Ho vzala na klín a nechala Ho pít z jejího prsu.

Verš

stana piyāite putrera caraṇa dekhila
sei cihna pāye dekhi’ miśre bolāila

Synonyma

stana — svůj prs; piyāite — když Ho nechala sát; putrera — svého syna; caraṇa — lotosové nohy; dekhila — pozorovala; sei — stejné; cihna — znaky; pāye — na chodidle; dekhi' — vidící; miśre — Jagannātha Miśru; bolāila — zavolala.

Překlad

Matka Śacī dítě kojila a přitom si na Jeho lotosových nohách všimla všech těch znaků, které bylo vidět na podlaze v pokoji. Zavolala tedy Jagannātha Miśru.

Verš

dekhiyā miśrera ha-ila ānandita mati
gupte bolāila nīlāmbara cakravartī

Synonyma

dekhiyā — když viděl; miśrera — Jagannātha Miśry; ha-ila — byla; ānandita — spokojená; mati — inteligence; gupte — soukromě; bolāila — zavolal; nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbaru Cakravartīho.

Překlad

Když Jagannātha Miśra spatřil úžasné znaky na chodidlech svého syna, velice se zaradoval a v tichosti zavolal Nīlāmbaru Cakravartīho.

Verš

cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā

Synonyma

cihna dekhi' — když viděl znaky; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — říká; hāsiyā — s úsměvem; lagna gaṇi' — podle astrologického výpočtu z okamžiku narození; pūrve — dříve; āmi — já; rākhiyāchi — uchoval jsem; likhiyā — po zapsání všech těchto věcí.

Překlad

Když Nīlāmbara Cakravartí viděl tyto znaky, s úsměvem řekl: „Již dříve jsem toto vše zjistil pomocí astrologického výpočtu a písemně jsem to zaznamenal.“

Verš

batriśa lakṣaṇa — mahāpuruṣa-bhūṣaṇa
ei śiśu aṅge dekhi se saba lakṣaṇa

Synonyma

batriśa — třicet dva; lakṣaṇa — příznaků; mahā-puruṣa — velká osobnost; bhūṣaṇa — ozdoba; ei śiśu — toto dítě; aṅge — na těle; dekhi — vidím; se — tyto; saba — všechny; lakṣaṇa — znaky.

Překlad

„Existuje třicet dva znaků poukazujících na velkou osobnost, a ty všechny vidím na těle tohoto dítěte.“

Verš

pañca-dīrghaḥ pañca-sūkṣmaḥ
sapta-raktaḥ ṣaḍ-unnataḥ
tri-hrasva-pṛthu-gambhīro
dvātriṁśal-lakṣaṇo mahān

Synonyma

pañca-dīrghaḥ — pět velkých; pañca-sūkṣmaḥ — pět jemných; sapta-raktaḥ — sedm načervenalých; ṣaṭ-unnataḥ — šest výrazných; tri-hrasva — tři malé; pṛthu — tři široké; gambhīraḥ — tři hluboké; dvā-triṁśat — dohromady třicet dva; lakṣaṇaḥ — příznaků; mahān — vznešené osobnosti.

Překlad

„,Vznešená osobnost má třicet dva tělesných znaků: pět částí jejího těla je velkých, pět jemných, sedm načervenalých, šest výrazných, tři malé, tři široké a tři hluboké.̀“

Význam

Mezi pět velkých částí patří nos, ruce, brada, oči a kolena. Pět jemných částí představuje kůže, konečky prstů, zuby, chlupy a vlasy. Sedm načervenalých částí jsou oči, chodidla, dlaně, patro, nehty a horní a dolní ret. Mezi šest zdvižených částí patří hruď, ramena, nehty, nos, pas a ústa. Tři malé části jsou krk, stehna a mužské přirození. Třemi širokými částmi jsou boky, čelo a hruď. Tři hluboké části jsou pupek, hlas a bytí. To je dohromady třicet dva příznaků vznešené osobnosti, jak jsou popsány v knize Sāmudrika.

Verš

nārāyaṇera cihna-yukta śrī-hasta caraṇa
ei śiśu sarva loke karibe tāraṇa

Synonyma

nārāyaṇera — Pána Nārāyaṇa; cihna-yukta — se znaky; śrī-hasta caraṇa — dlaň a chodidlo; ei — toto; śiśu — dítě; sarva loke — všechny tři světy; karibe tāraṇa — osvobodí.

Překlad

„Toto dítě nese na dlaních a chodidlech všechny znaky Pána Nārāyaṇa. Dokáže osvobodit všechny tři světy.“

Verš

ei ta’ karibe vaiṣṇava-dharmera pracāra
ihā haite habe dui kulera nistāra

Synonyma

ei ta' — toto dítě; karibe — udělá; vaiṣṇava — vaiṣṇavismu neboli oddané služby; dharmera — náboženství; pracāra — kázání; ihā haite — z toho; habe — bude; dui — dvou; kulera — rodů; nistāra — osvobození.

Překlad

„Toto dítě bude kázat vaiṣṇavskou nauku a osvobodí rody obou svých rodičů.“

Význam

Vaiṣṇavismus neboli oddanou službu může kázat jen samotný Nārāyaṇa nebo Jeho pravý zástupce. Když se narodí vaiṣṇava, osvobodí zároveň rodiny své matky i otce.

Verš

mahotsava kara, saba bolāha brāhmaṇa
āji dina bhāla, — kariba nāma-karaṇa

Synonyma

mahotsava — slavnost; kara — uspořádej; saba — všechny; bolāha — zavolej; brāhmaṇabrāhmaṇy; āji — dnes; dina — den; bhāla — příznivý; kariba — vykonám; nāma-karaṇa — obřad pojmenování dítěte.

Překlad

„Navrhuji provést obřad pojmenování dítěte. Měli bychom uspořádat slavnost a pozvat brāhmaṇy, protože dnešní den je velice příznivý.“

Význam

Védskou zásadou je pořádat slavnosti ve vztahu s Nārāyaṇem a brāhmaṇy. Dát dítěti určité jméno patří k očistným procesům známým jako daśa-vidha-saṁskāra a v den tohoto obřadu by se měla uspořádat slavnost spojená s uctíváním Nārāyaṇa a rozdáváním prasādam, hlavně mezi brāhmaṇy.

Když Nīlāmbara Cakravartī, Śacīmātā a Jagannātha Miśra ze znaků na Pánových lotosových nohách pochopili, že Nimāi není obyčejné dítě, ale inkarnace Nārāyaṇa, rozhodli se, že ještě ten den, který byl velice příznivý, vykonají slavnostní obřad pojmenování dítěte. V této souvislosti si můžeme povšimnout toho, jak je Nejvyšší Osobnost Božství identifikována podle tělesných znaků, podle svých činností a podle předpovědí śāster. Přijmout někoho jako inkarnaci Boha lze na základě konkrétních důkazů, a ne z rozmaru nebo podle hlasování darebáků a hlupáků. V Bengálsku se od dob zjevení Pána Caitanyi objevilo mnoho nepravých inkarnací, ale každý nestranný oddaný nebo učený člověk může pochopit, že Pán Caitanya Mahāprabhu byl uznán za inkarnaci Kṛṣṇy ne na základě hlasování, ale podle důkazů śāster a pravých učenců. Nebyli to obyčejní lidé, kdo přijali Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství. Na počátku určili Jeho totožnost učenci, jako byl Nīlāmbara Cakravartí, a později potvrdilo všechny Jeho činnosti šest Gosvāmīch, zvláště Śrīla Jīva Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī, a mnoho dalších učenců i s odkazy ze śāster. Inkarnace Boha je inkarnací od samého začátku svého života, a ne že se člověk najednou inkarnací stane svým meditováním. Tyto falešné inkarnace tu jsou pro hlupáky a darebáky, ne pro rozumné lidi.

Verš

sarva-lokera karibe ihaṅ dhāraṇa, poṣaṇa
‘viśvambhara’ nāma ihāra, — ei ta’ kāraṇa

Synonyma

sarva-lokera — všech lidí; karibe — učiní; ihaṅ — toto dítě; dhāraṇa — ochranu; poṣaṇa — udržování; viśvambhara — jméno Viśvambhara; nāma — jméno; ihāra — Jeho; ei — toto; ta' — jistě; kāraṇa — důvod.

Překlad

„V budoucnu bude toto dítě ochraňovat a udržovat celý svět, a proto by se Mu mělo říkat Viśvambhara.“

Význam

Caitanya-bhāgavata potvrzuje to, že Śrī Caitanya Mahāprabhu svým zrozením přinesl celému světu klid a mír, stejně jako v minulosti Nārāyaṇa ochránil tuto zemi v inkarnaci Varāhy. A protože Pán Caitanya Mahāprabhu tento svět ochraňuje a udržuje v současné Kali-yuze, je známý jako Viśvambhara, což označuje toho, kdo živí celý svět. Hnutí, které Śrī Caitanya Mahāprabhu před pěti sty lety založil, je nyní znovu rozšiřováno po celém světě a můžeme vidět, jaké to má praktické výsledky. Toto hnutí Hare Kṛṣṇa zachraňuje lidi, chrání je a udržuje. Přidávají se k němu tisíce následovníků, hlavně z řad západní mládeže, a to, jak se cítí bezpeční a šťastní, je vidět z projevů vděku v jejich stovkách a tisících dopisů. Jméno Viśvambhara je také zmíněno v Atharva-veda-saṁhitě (3.3.16.5): viśvambhara viśvena mā bharasā pāhi svāhā.

Verš

śuni’ śacī-miśrera mane ānanda bāḍila
brāhmaṇa-brāhmaṇī āni’ mahotsava kaila

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; śacī — matky Śacī; miśrera — a Jagannātha Miśry; mane — v myslích; ānanda — radost; bāḍila — vzrostla; brāhmaṇabrāhmaṇy; brāhmaṇī — a jejich manželky; āni' — poté, co pozvali; mahotsava — slavnost; kaila — uspořádali.

Překlad

Když Śacīmātā a Jagannātha Miśra uslyšeli předpověď Nīlāmbary Cakravartīho, s velkou radostí uspořádali slavnost pojmenování dítěte a pozvali na ni všechny brāhmaṇy i s jejich manželkami.

Význam

Podle védského systému se na oslavy různých příležitostí – například narozenin, svateb, pojmenovávání dítěte a začátku vzdělání – zvou hlavně brāhmaṇové. Při každé slavnosti se nabízí jídlo nejprve brāhmaṇům, a když ti jsou spokojeni, požehnají celou slavnost zpíváním védských manter nebo Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Verš

tabe kata dine prabhura jānu-caṅkramaṇa
nānā camatkāra tathā karāila darśana

Synonyma

tabe — potom; kata dine — za několik dní; prabhura — Pánova; jānu — kolena; caṅkramaṇa — lezení; nānā — různé; camatkāra — úžasné; tathā — také; karāila — způsobil; darśana — výjevy.

Překlad

Po určité době začal Pán lézt po kolenou a způsoboval, že byly k vidění různé úžasné věci.

Význam

V Caitanya-bhāgavatě je popsáno, že jednoho dne, když Pán lezl po kolenou a na Jeho pasu sladce cinkaly zvonečky, se na Jeho dvůr připlazil had a Pán ho jako zvědavé dítě chytil. Had se okolo Něho okamžitě ovinul a Pán si na něm odpočinul. Po nějaké době se had odplazil a nechal Pána být.

Verš

krandanera chale balāila hari-nāma
nārī saba ‘hari’ bale, — hāse gaura-dhāma

Synonyma

krandanera — pláče; chale — pod záminkou; balāila — způsobil, že říkaly; hari-nāma — svaté jméno Pána; nārī — ženy; saba — všechny; ̀hari' bale — zpívají svaté jméno Pána; hāse — směje se; gaura-dhāma — Pán Śrī Caitanya jako dítě.

Překlad

Pod záminkou pláče přiměl Pán všechny ženy zpívat svatá jména, Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Když zpívaly, Pán se smál.

Význam

V Caitanya-bhāgavatě je tato zábava popsána tímto způsobem: „Pán s krásnýma očima plakal, ale přestal hned, jak uslyšel Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Jakmile ženy pochopily tuto Pánovu zábavu a zjistily, že přestane plakat, když slyší zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, všechny braly Jeho pláč jako podnět, aby zpívaly Hare Kṛṣṇa. Tak se to stalo pravidlem. Pán se rozplakal a ženy vždy začaly zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a tleskat. Takto se ženy ze sousedních domů dvacet čtyři hodin denně scházely v domě Śacīmāty, aby se přidávaly k saṅkīrtanovému hnutí. Dokud zpívaly Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, Pán neplakal, ale mile se na ně usmíval.“

Verš

tabe kata dine kaila pada-caṅkramaṇa
śiśu-gaṇe mili’ kaila vividha khelana

Synonyma

tabe — potom; kata dine — za několik dní; kaila — činil; pada — nohama; caṅkramaṇa — pohyb; śiśu-gaṇe — se všemi dětmi; mili' — setkávající se; kaila — vykonával; vividha — různé; khelana — hry.

Překlad

Po nějakém čase začal Pán pohybovat nohama a chodit. Ve společnosti ostatních dětí pak předváděl různé hry.

Verš

ekadina śacī kha-i-sandeśa āniyā
bāṭā bhari’ diyā baila, — khāo ta’ basiyā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; śacī — matka Śacī; kha-i — pražená rýže; sandeśa — sladkost; āniyā — poté, co přinesla; bāṭā — jídelní mísu; bhari' — kterou naplnila; diyā — když dala; baila — řekla; khāo — jez; ta' — teď; basiyā — vsedě.

Překlad

Jednoho dne, když si Pán užíval her s dalšími malými dětmi, Mu matka Śacī přinesla mísu plnou pražené rýže a sladkostí a požádala Ho, aby si sedl a snědl to.

Verš

eta bali’ gelā śacī gṛhe karma karite
lukāñā lāgilā śiśu mṛttikā khāite

Synonyma

eta bali' — když to řekla; gelā — vrátila se; śacī — matka Śacī; gṛhe — v domě; karma — povinnosti; karite — vykonávat; lukāñā — schovávající se; lāgilā — začalo; śiśu — dítě; mṛttikā — hlínu; khāite — jíst.

Překlad

Avšak poté, co se vrátila ke svým domácím povinnostem, se dítě schovalo a začalo jíst hlínu.

Verš

dekhi’ śacī dhāñā āilā kari’ ‘hāya, hāya’
māṭi kāḍi’ lañā kahe ‘māṭi kene khāya’

Synonyma

dekhi' — když to viděla; śacī — matka Śacī; dhāñā — ve spěchu; āilā — přišla zpět; kari' — volající; hāya, hāya — „Co to děláš! Co to děláš!“; māṭi — hlínu; kāḍi' — vytrhující; lañā — když vzala; kahe — řekla; ̀māṭi kene khāya' — proč to dítě jí hlínu?

Překlad

Jakmile to matka Śacī uviděla, přispěchala zpátky a volala „Co to děláš! Co to děláš!“ Chvatně Mu vzala hlínu z rukou a zeptala se Ho, proč ji jí.

Verš

kāndiyā balena śiśu, — kene kara roṣa
tumi māṭi khāite dile, mora kibā doṣa

Synonyma

kāndiyā — s pláčem; balena — říká; śiśu — dítě; kene — proč; kara — stáváš se; roṣa — rozzlobená; tumi — ty; māṭi — hlínu; khāite — jíst; dile — dala jsi Mi; mora — Moje; kibā — co je; doṣa — chyba.

Překlad

Dítě matce s pláčem odpovědělo: „Proč se zlobíš? Vždyť jsi Mi sama dala jíst hlínu, tak co jsem udělal špatného?“

Verš

kha-i-sandeśa-anna yateka — māṭira vikāra
eho māṭi, seha māṭi, ki bheda-vicāra

Synonyma

kha-i — pražená rýže; sandeśa — sladkost; anna — jídla; yateka — všechna; māṭira — hlíny; vikāra — přeměny; eho — toto je také; māṭi — hlína; seha — tamta; māṭi — hlína; ki — jaké; bheda — rozdílu; vicāra — uvažování.

Překlad

„Pražená rýže, sladkosti i všechna ostatní jídla nejsou nic jiného než přeměněná hlína. Tohle je hlína a tamto je také hlína. Zamysli se nad tím, prosím. Jaký je v tom rozdíl?“

Verš

māṭi — deha, māṭi — bhakṣya, dekhaha vicāri’
avicāre deha doṣa, ki balite pāri

Synonyma

māṭi — hlína; deha — toto tělo; māṭi — hlína; bhakṣya — jídlo; dekhaha — snaž se vidět; vicāri' — s uvážením; avicāre — bez rozmyslu; deha — jsi obvinila; doṣa — Mě z toho, že dělám něco špatného; ki — co; balite — říci; pāri — mohu.

Překlad

„Toto tělo je přeměněná hlína a jídlo také. Zvaž to, prosím. Bezdůvodně Mě tu obviňuješ. Co ti na to mám říct?“

Význam

Zde je vyložena māyāvādská filosofie, která říká, že je všechno jedno. Tělesné potřeby, jako je jedení, spaní, pohlavní styk a obrana, jsou v duchovním životě zbytečné. Je-li někdo na duchovní úrovni, nemá tělesné potřeby, a na tělesných činnostech není nic duchovního. Jinými slovy, čím více jíme, spíme, máme sex a snažíme se bránit, tím více se věnujeme hmotným činnostem. Māyāvādští filosofové naneštěstí považují oddané činnosti za tělesné. Nechápou jednoduché vysvětlení Bhagavad-gīty (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Každý, kdo se věnuje duchovní oddané službě bez osobní motivace a slouží jen pro uspokojení Pána, je okamžitě povýšen na duchovní úroveň a všechny jeho činnosti jsou duchovní.“ Brahma-bhūyāya se vztahuje na činnosti na úrovni Brahmanu (duchovní činnosti). I když māyāvādští filosofové dychtí splynout se září Brahmanu, neprovádějí žádné činnosti Brahmanu. Do jisté míry sice činnosti Brahmanu, což pro ně znamená studium vedānty a sāṅkhyi, doporučují, ale jejich výklady nejsou nic než suchá spekulace. A jelikož postrádají duchovní činnosti, nemohou na této úrovni pouhého studia vedānty a sāṅkhyi zůstat dlouho.

Život je určen k různorodým požitkům. Živá bytost má přirozeně silné sklony k požitkářství, jak uvádí Vedānta-sūtra (1.1.12): ānanda-mayo 'bhyāsāt. Činnosti v oddané službě jsou různorodé a přinášejí mnoho požitku. Bhagavad-gītā (9.2) uvádí, že všechny oddané činnosti se snadno vykonávají (su-sukhaṁ kartum) a jsou věčné a duchovní (avyayam). Māyāvādī tomu však nejsou schopni porozumět, a tak jsou přesvědčeni, že všechny činnosti oddaného (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam a tak dále) jsou hmotné a tudíž māyā. Za māyu považují i Kṛṣṇovo sestoupení do tohoto vesmíru a Jeho činnosti. Protože vše považují za māyu, jsou známí jako māyāvādī.

Ve skutečnosti jsou všechny činnosti vykonané pro potěšení Pána a pod vedením duchovního mistra duchovní. Māyā však je, když nedbáme na pokyny duchovního mistra, jednáme podle vlastních výmyslů, a ještě tyto nesmyslné činnosti považujeme za duchovní. Přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství musíme získat skrze milost duchovního mistra. Nejdříve bychom tedy měli uspokojit duchovního mistra, a když on je potěšen, můžeme vědět, že je potěšen také Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je-li však duchovní mistr s našimi činnostmi nespokojen, potom nejsou duchovní. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura to také potvrzuje: yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi. Činnosti, které těší duchovního mistra, musí být považovány za duchovní a je třeba vědět, že těší Pána.

Pán Caitanya Mahāprabhu jako nejvyšší duchovní mistr poučil svoji matku o māyāvādské filosofii. Když řekl, že tělo je hlína a jídlo je také hlína, chtěl naznačit, že všechno je māyā. To je filosofie māyāvādy. Māyāvādská filosofie je chybná, protože tvrdí, že všechno je māyā – s výjimkou nesmyslů, které říkají. Když māyāvādský filosof říká, že vše je māyā, ztrácí možnost vykonávat oddanou službu, a tak je jeho život odsouzen ke zkáze. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto radí: māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa (Cc.Madhya 6.169). Pokrok toho, kdo přijme māyāvādskou filosofii, je navždy zmařen.

Verš

antare vismita śacī balila tāhāre
“māṭi khāite jñāna-yoga ke śikhāla tore

Synonyma

antare — ve svém nitru; vismita — užaslá; śacī — matka Śacī; balila — odpověděla; tāhāre — Jemu; māṭi — hlínu; khāite — jíst; jñāna-yoga — filosofická spekulace; ke — kdo; śikhāla — učil; tore — Tebe.

Překlad

Matka Śacī žasla, že její dítě vykládá māyāvādskou filosofii, a řekla Mu: „Kdo Tě naučil takovou filosofickou spekulaci, která ospravedlňuje jedení hlíny?“

Význam

Když v tomto filosofickém rozhovoru mezi matkou a synem syn řekl, že všechno je jedno, jak to říkají impersonalisté, matka odpověděla: „Je-li všechno jedno, tak proč lidé běžně nejedí hlínu, ale obilí, které z ní roste?“

Verš

māṭira vikāra anna khāile deha-puṣṭi haya
māṭi khāile roga haya, deha yāya kṣaya

Synonyma

māṭira — hlíny; vikāra — přeměna; anna — obiloviny; khāile — jedením; deha — těla; puṣṭi — výživa; haya — bude; māṭi — hlíny; khāile — jedením; roga — nemoc; haya — bude; deha — tělo; yāya — spěje; kṣaya — ke zkáze.

Překlad

Na tyto māyāvādské myšlenky malého filosofa matka Śacī odpověděla: „Můj milý chlapče, když jíme hlínu přeměněnou v obilí, dává to našemu tělu živiny, a tělo zesílí. Jíme-li však hlínu v její surové podobě, tělo místo toho, aby získávalo živiny, onemocní, a to ho zničí.“

Verš

māṭira vikāra ghaṭe pāni bhari’ āni
māṭi-piṇḍe dhari yabe, śoṣi’ yāya pāni”

Synonyma

māṭira — hlíny; vikāra — přeměna; ghaṭe — do hliněného hrnce; pāni — vodu; bhari' — když naplním; āni — mohu přinést; māṭi — hlíny; piṇḍe — na hroudě; dhari — držím; yabe — když; śoṣi' — vsakující; yāya — jde; pāni — voda.

Překlad

„V nádobě na vodu, která je také přeměněná hlína, mohu vodu snadno přenášet. Pokud bych ale nalila vodu na hroudu hlíny, vsákla by se a moje námaha by byla zbytečná.“

Význam

I když je Śacīmātā žena, tato jednoduchá filosofie, kterou podává, může porazit māyāvādské filosofy, spekulující o jednotě. Problémem māyāvādské filosofie je, že neuznává různorodost, tak užitečnou pro praktické účely. Śacīmātā uvedla příklad, že hliněný hrnec a hrouda hlíny jsou v podstatě jedno a totéž, ale pro praktické využití je nádoba na vodu užitečná, kdežto hrouda hlíny je k ničemu. Vědci někdy tvrdí, že hmota a duše jsou jedno a totéž a že mezi nimi není rozdíl. Mezi hmotnou a duchovní energií opravdu ve vyšším smyslu rozdíl není, ale člověk by měl mít praktické poznání, že hmota jakožto nižší stav bytí je pro náš duchovní, blažený život neužitečná, kdežto duchovní energie je díky své jemnější povaze plná blaženosti. V této souvislosti uvádí Bhāgavatam příklad, že hlína a oheň jsou v zásadě jedno a totéž. Ze země rostou stromy a z jejich dřeva pochází oheň a dým. Pro ohřátí však potřebujeme oheň, a ne hlínu, dým či dřevo. Pro konečnou realizaci životního cíle nás proto zajímá oheň duše, a ne tupé dřevo či hlína hmoty.

Verš

ātma lukāite prabhu balilā tāṅhāre
“āge kena ihā, mātā, nā śikhāle more

Synonyma

ātma — sebe; lukāite — schovat; prabhu — Pán; balilā — odpověděl; tāṅhāre — Śacīmātě; āge — na začátku; kena — proč; ihā — toto; mātā — Moje drahá matko; śikhāle — jsi neučila; more — Mě.

Překlad

Pán matce odpověděl: „Proč jsi přede Mnou utajovala seberealizaci a neučila jsi Mě tuto praktickou filosofii hned od začátku?“

Význam

Učí-li se někdo už od začátku života vaiṣṇavskou filosofii dvojnosti neboli různorodosti, nebude jej monistická filosofie příliš mást. Vše ve skutečnosti vychází z nejvyššího zdroje (janmādy asya yataḥ). Původní energie se projevuje různě, stejně jako sluneční světlo, původní energie vyzařující ze slunce, se projevuje různě jako světlo a teplo. Nelze říci, že světlo je teplo a teplo je světlo, ale přesto se jedno od druhého nedá oddělit. Filosofií Pána Caitanyi Mahāprabhua je tedy acintya-bhedābheda, nepochopitelná neoddělitelnost a odlišnost. I když mezi oběma fyzikálními projevy – světlem a teplem – existuje jistá příbuznost, je mezi nimi také rozdíl. Také celé vesmírné stvoření je Pánova energie, která se však projevuje různými způsoby.

Verš

ebe se jānilāṅ, āra māṭi nā khāiba
kṣudhā lāge yabe, tabe tomāra stana piba”

Synonyma

ebe — nyní; se — tomu; jānilāṅ — rozumím; āra — více; māṭi — hlínu; — ne; khāiba — budu jíst; kṣudhā — hlad; lāge — bude; yabe — když; tabe — tehdy; tomāra — tvůj; stana — prs; piba — budu sát.

Překlad

„Teď, když jsem pochopil tuto filosofii, už hlínu jíst nebudu. Kdykoliv budu mít hlad, budu pít mateřské mléko z tvého prsu.“

Verš

eta bali’ jananīra kolete caḍiyā
stana pāna kare prabhu īṣat hāsiyā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; jananīra — matky; kolete — na klín; caḍiyā — poté, co vylezl; stana pāna — cucání bradavky; kare — dělá; prabhu — Pán; īṣat — lehce; hāsiyā — se usmívající.

Překlad

Když to Pán dořekl, lehce se usmíval, vylezl matce na klín a sál z jejího prsu.

Verš

eimate nānā-chale aiśvarya dekhāya
bālya-bhāva prakaṭiyā paścāt lukāya

Synonyma

ei mate — takto; nānā-chale — pod různými záminkami; aiśvarya — majestát; dekhāya — ukazuje; bālya-bhāva — jako dítě; prakaṭiyā — projevující; paścāt — potom; lukāya — se schová.

Překlad

Takto Pán pod různými záminkami projevil v dětství tolik majestátu, kolik jen bylo možné, a později, potom, co tento majestát ukázal, se skryl.

Verš

atithi-viprera anna khāila tina-bāra
pāche gupte sei vipre karila nistāra

Synonyma

atithi — host; viprerabrāhmaṇy; anna — jídlo; khāila — snědl; tina-bāra — třikrát; pāche — potom; gupte — v soukromí; sei — tohoto; viprebrāhmaṇu; karila — učinil; nistāra — vysvobození.

Překlad

Jednou přišel brāhmaṇský host a Pán třikrát za sebou snědl jeho jídlo. Pak tohoto brāhmaṇu potají vysvobodil z hmotného zapletení.

Význam

Příběh o osvobození tohoto brāhmaṇy je následující. Jeden brāhmaṇa, který cestoval po celé zemi z jednoho poutního místa na druhé, přišel do Navadvípu a stal se hostem v domě Jagannātha Miśry. Jagannātha Miśra mu dal vše potřebné k vaření a brāhmaṇa si připravil jídlo. Když ale začal toto jídlo v meditaci obětovat Viṣṇuovi, přišel tam malý Nimāi a začal to jídlo jíst. Brāhmaṇa proto považoval celé obětování za zmařené. Na žádost Jagannātha Miśry uvařil podruhé, ale když začal meditovat, dítě znovu přišlo a začalo jíst, čímž celé obětování zase pokazilo. Na žádost Jagannātha Miśry uvařil brāhmaṇa potřetí, ale i tehdy tam Pán přišel a pustil se do jídla, přestože byl zamčený v místnosti a všichni spali, neboť už bylo pozdě v noci. Brāhmaṇa si myslel, že Pán Viṣṇu nechce ten den přijmout jeho jídlo a že mu je tedy určeno se postit. Velice se znepokojil a nahlas volal hāya hāya – „Co se to stalo! Co se to stalo!“ Když Pán Caitanya Mahāprabhu viděl brāhmaṇu tak rozrušeného, řekl mu: „Původně jsem byl synem Yaśody. Tehdy jsi také přišel jako host do domu Nandy Mahārāje a Já jsem tě takto pozlobil. Tvoje oddanost Mě velice těší, a proto jím jídlo, které jsi uvařil.“ Brāhmaṇa pochopil, jakou přízeň mu Pán projevil, a byl šťastný a zaplavený láskou ke Kṛṣṇovi. Byl Pánu vděčný, protože to považoval za velké požehnání. Pán ho potom požádal, aby o tom nikomu neříkal. Tato zábava je obšírně popsána v páté kapitole Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty.

Verš

core lañā gela prabhuke bāhire pāiyā
tāra skandhe caḍi’ āilā tāre bhulāiyā

Synonyma

core — dva zloději; lañā — beroucí; gela — odešli; prabhuke — Pána; bāhire — venku; pāiyā — když Ho našli; tāra — jejich; skandhe — na ramena; caḍi' — poté, co vylezl; āilā — přišel zpátky; tāre — je; bhulāiyā — když zmátl.

Překlad

V dětství Pána před domem unesli dva zloději. Pán jim však vylezl na ramena, a když si mysleli, že Ho zdárně odnášejí podle svého plánu, aby Ho okradli o ozdoby, Pán je zmátl, a tak místo aby došli do svého domu, vrátili se zpět k domu Jagannātha Miśry.

Význam

V dětství chodil Pán bohatě ozdobený zlatými šperky. Jednou si hrál před domem a dva zloději, kteří šli kolem, uviděli příležitost Ho okrást. Vzali Ho tedy na ramena a dali Mu nějaké sladkosti, aby se Mu zalíbili. Mysleli si, že Ho odnesou do lesa a tam Ho zabijí a vezmou si Jeho ozdoby. Pán však zloděje zahalil svojí matoucí energií takovým způsobem, že místo aby Ho odnesli do lesa, přišli rovnou zpátky k Jeho domu. Když se tam objevili, dostali strach, protože v tu chvíli už byli všichni v domě Jagannātha Miśry i v celé čtvrti na nohách a pátrali po dítěti. Zloději nepovažovali za bezpečné se tam déle zdržovat, a tak se vytratili a dítě tam nechali. Bylo přineseno do domu matce Śacī, která trpěla velkou úzkostí, a to ji uklidnilo. Tato událost je rovněž obšírně popsána v Ādi-khaṇḍě Caitanya-bhāgavaty, ve čtvrté kapitole.

Verš

vyādhi-chale jagadīśa-hiraṇya-sadane
viṣṇu-naivedya khāila ekādaśī-dine

Synonyma

vyādhi-chale — pod záminkou nemoci; jagadīśa-hiraṇya — Jagadīśe a Hiraṇyi; sadane — v domě; viṣṇu-naivedya — jídlo obětované Pánu Viṣṇuovi; khāila — snědl; ekādaśī — Ekādaśī; dine — v den.

Překlad

Na Ekādaśī Pán pod záminkou nemoci požádal o nějaké jídlo z domu Hiraṇyi a Jagadīśe.

Význam

Pánovo přijímání viṣṇu-prasādam na Ekādaśī z domu Jagadīśe a Hiraṇyi zevrubně popisuje šestá kapitola Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty. Na Ekādaśī se Pánu Viṣṇuovi obětuje obvyklé prasādam; i když oddaným je doporučeno se ten den postit, Pán Viṣṇu půst držet nemusí. Jednou na Ekādaśī se v domě Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita pro Pána Viṣṇua připravovalo zvláštní prasādam a Pán Caitanya Mahāprabhu požádal svého otce, aby k nim zašel a požádal o viṣṇu-prasādam, protože Mu nebylo dobře. Dům Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita byl od domu Jagannātha Miśry vzdálený přes tři kilometry. Když tedy Jagannātha Miśra přišel na přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua požádat Jagadīśe a Hiraṇyu o prasādam, trochu se divili. Jak ten chlapec věděl, že se u nich pro Pána Viṣṇua připravuje zvláštní prasādam? Okamžitě dospěli k závěru, že Nimāi musí mít nadpřirozenou mystickou moc. Jak jinak by mohl vědět, že připravují zvláštní prasādam? Okamžitě proto jídlo Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi po Jeho otci Jagannāthovi Miśrovi poslali. Nimāiovi bylo špatně, ale jakmile snědl viṣṇu-prasādam, uzdravil se a prasādam také rozdal mezi své kamarády.

Verš

śiśu saba laye pāḍā-paḍasīra ghare
curi kari’ dravya khāya māre bālakere

Synonyma

śiśu — děti; saba — všechny; laye — beroucí s sebou; pāḍā-paḍasīra — sousedních; ghare — v domech; curi kari' — kradl; dravya — potraviny; khāya — jí; māre — pere se; bālakere — s ostatními dětmi.

Překlad

Jak je u malých dětí obvyklé, naučil se různým hrám a se svými kamarády chodil do domů přátel v sousedství, kradl tam jejich jídlo a jedl je. Někdy se spolu děti také praly.

Verš

śiśu saba śacī-sthāne kaila nivedana
śuni’ śacī putre kichu dilā olāhana

Synonyma

śiśu saba — všechny děti; śacī-sthāne — před matkou Śacī; kaila — vznesly; nivedana — stížnost; śuni' — když to slyšela; śacī — matka Śacī; putre — svému synovi; kichu — nějaký; dilā — dala; olāhana — trest nebo pokárání.

Překlad

Všechny děti si Śacīmatě stěžovaly, že se s nimi Pán pere a že krade u sousedů, a tak někdy svého syna trestala či kárala.

Verš

“kene curi kara, kene māraha śiśure
kene para-ghare yāha, kibā nāhi ghare”

Synonyma

kene curi kara — proč kradeš; kene māraha śiśure — proč biješ druhé děti; kene — proč; para-ghare — do domů druhých; yāha — chodíš; kibā — co; nāhi — není; ghare — ve Tvém domě.

Překlad

Śacīmātā řekla: „Proč kradeš, co patří druhým? Proč biješ jiné děti? A proč chodíš do domů sousedů? Co Ti doma schází?“

Význam

Podle Vedānta-sūtry (janmādy asya yataḥ) je vše, co nacházíme v tomto hmotném světě, přítomno ve světě duchovním, protože tvoření, udržování i ničení probíhají v Nejvyšším Absolutním. Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Kṛṣṇa. Jak to, že tedy krade, a jak to, že se pere? Nedělá to jako zloděj či nepřítel, ale jako milující přítel. Jako dítě nekrade proto, že by Mu něco scházelo, ale proto, že je to přirozený dětský sklon. V tomto hmotném světě děti také někdy chodí bez nepřátelství a zlých úmyslů do cizích domů a kradou a někdy se perou. I Kṛṣṇa v dětství dělal všechny tyto věci, stejně jako jiné děti. Sklony krást a bojovat existují i v duchovním světě, protože jinak by nemohly existovat zde v hmotném světě. Rozdíl mezi hmotným a duchovním světem je ten, že v duchovním světě se krade s přátelstvím a láskou, kdežto bitky a krádeže v tomto hmotném světě se zakládají na nepřátelství a zášti. Měli bychom tedy pochopit, že všechny tyto činnosti existují v čisté podobě v duchovním světě, kdežto v hmotném světě jsou všechny činnosti plné utrpení.

Verš

śuni’ kruddha hañā prabhu ghara-bhitara yāñā
ghare yata bhāṇḍa chila, phelila bhāṅgiyā

Synonyma

śuni' — když slyšel; kruddha — rozzlobený; hañā — poté, co se stal; prabhu — Pán; ghara-bhitara — do místnosti; yāñā — poté, co šel; ghare — v místnosti; yata — všechny; bhāṇḍa — hrnce; chila — které tam byly; phelila — házel je; bhāṅgiyā — rozbíjející.

Překlad

Když takto matka Pána pokárala, šel rozzlobený do místnosti a rozbil všechny hrnce, které tam byly.

Verš

tabe śacī kole kari’ karāila santoṣa
lajjita ha-ilā prabhu jāni’ nija-doṣa

Synonyma

tabe — tehdy; śacī — matka Śacīdevī; kole — na klín; kari' — beroucí; karāila — učinila; santoṣa — klidným; lajjita — zahanbený; ha-ilā — stal se; prabhu — Pán; jāni' — vědoucí; nija — o své; doṣa — chybě.

Překlad

Śacīmātā si potom posadila syna na klín a uklidnila Ho. Pán se velice styděl a přiznal svoje provinění.

Význam

Ve čtvrté kapitole Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty je hezký popis provinění, kterých se v dětství Śrī Caitanya Mahāprabhu dopouštěl. Píše se tam, že Pán jako dítě kradl v domech přátel ze sousedství různá jídla. Někde ukradl mléko a vypil je a jinde zase ukradl a snědl uvařenou rýži. Někdy také rozbil hrnce na vaření. Pokud někde nebylo nic k snědku, ale Pán tam našel malé děti, škádlil je, až je rozplakal. Občas si některá sousedka stěžovala Śacīmātě: „Mám malé děťátko, ale tvoje dítě mu lije vodu do uší, až začne plakat.“

Verš

kabhu mṛdu-haste kaila mātāke tāḍana
mātāke mūrcchitā dekhi’ karaye krandana

Synonyma

kabhu — jednou; mṛdu-haste — svou jemnou rukou; kaila — učinil; mātāke — svojí matce; tāḍana — udeření; mātāke — svou matku; mūrcchitā — omdlelou; dekhi' — když viděl; karaye — spustil; krandana — pláč.

Překlad

Jednou Śrī Caitanya Mahāprabhu jako dítě uhodil svojí jemnou ručičkou matku Śacī, a ta předstírala, že omdlela. Když to Pán viděl, dal se do pláče.

Verš

nārīgaṇa kahe, — “nārikela deha āni’
tabe sustha ha-ibena tomāra jananī”

Synonyma

nārī-gaṇa — všechny ženy; kahe — říkaly; nārikela — kokosový ořech; deha — dej; āni' — až odněkud přineseš; tabe — potom; sustha ha-ibena — se vyléčí; tomāra — Tvoje; jananī — matka.

Překlad

Sousedky Mu řekly: „Drahé dítě, přines odněkud prosím kokosový ořech, a tak se Tvoje matka vyléčí.“

Verš

bāhire yāñā ānilena dui nārikela
dekhiyā apūrva haila vismita sakala

Synonyma

bāhire — ven; yāñā — jen co vyšel; ānilena — okamžitě přinesl; dui — dva; nārikela — kokosové ořechy; dekhiyā — když viděly; apūrva — tento div; haila — byly; vismita — užaslé; sakala — všechny.

Překlad

Pán vyšel ven a okamžitě přinesl dva kokosové ořechy. Všechny ženy žasly, když viděly takové podivuhodné věci.

Verš

kabhu śiśu-saṅge snāna karila gaṅgāte
kanyāgaṇa āilā tāhāṅ devatā pūjite

Synonyma

kabhu — jindy; śiśu-saṅge — s dalšími dětmi; snāna — koupání; karila — činil; gaṅgāte — v Ganze; kanyā-gaṇa — děvčata; āilā — přišla tam; tāhāṅ — na břeh Gangy; devatā — polobohy; pūjite — uctívat.

Překlad

Někdy se Pán chodil koupat s dalšími dětmi do Gangy. Chodila tam také děvčata ze sousedství, aby uctívala různé polobohy.

Význam

Když se malá děvčata, stará deset až dvanáct let, chodila koupat do Gangy, podle védských zvyklostí uctívala zvláště Pána Śivu s modlitbami, aby v budoucnosti dostala manžela. Obzvláště si přála manžela, jako je Pán Śiva, protože je velice klidný a zároveň mocný. Dříve tedy malé dívky z hinduistických rodin uctívaly Pána Śivu, a to zvláště v měsíci Vaiśākha (duben-květen). Koupel v Ganze přináší radost každému, nejen dospělým, ale i dětem.

Verš

gaṅgā-snāna kari’ pūjā karite lāgilā
kanyāgaṇa-madhye prabhu āsiyā basilā

Synonyma

gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; kari' — poté, co vykonaly; pūjā — uctívání; karite — provádět; lāgilā — začaly; kanyā-gaṇa — dívky; madhye — uprostřed; prabhu — Pán; āsiyā — který tam přišel; basilā — usedl.

Překlad

Když děvčata po koupeli v Ganze začala s uctíváním polobohů, přišel tam Pán a sedl si mezi ně.

Verš

kanyāre kahe, — āmā pūja, āmi diba vara
gaṅgā-durgā — dāsī mora, maheśa — kiṅkara

Synonyma

kanyāre kahe — Pán dívkám řekl; āmā pūja — „uctívejte Mě“; āmi — Já; diba — dám; vara — hezkého manžela; gaṅgā — Ganga; durgā — bohyně Durgā; dāsī — služebnice; mora — Moje; maheśa — Pán Śiva; kiṅkara — služebník.

Překlad

Pán řekl dívkám: „Uctívejte Mě a Já vám dám dobré manžely či dobrá požehnání. Ganga i Durgā jsou Moje služebnice. I Pán Śiva je Můj služebník, o jiných polobozích ani nemluvě.“

Význam

Mezi lidmi, kteří vyznávají jiná náboženství, jako je křesťanství či islám, panuje o hinduismu mylná představa, že je v něm mnoho Bohů. To však není pravda. Bůh je jeden, ale existuje mnoho dalších mocných bytostí, které se starají o různá odvětví správy. Říká se jim polobozi. Všichni polobozi jsou služebníci, kteří plní pokyny Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Pán Caitanya Mahāprabhu tuto skutečnost vyjevil ve svém dětství. Lidé někdy z nevědomosti uctívají polobohy, aby od nich dostali nějaké požehnání, ale ten, kdo se stane oddaným a uctívačem Nejvyšší Osobnosti Božství, nepotřebuje chodit pro požehnání za polobohy, protože vše získá milostí Nejvyššího Pána. Bhagavad-gītā (7.20, 28) proto takové uctívání polobohů odsuzuje:

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā

„Pouze lidé, kteří pozbyli inteligenci a jsou posedlí chtivými touhami, uctívají polobohy a řídí se určitými zásadami uctívání podle své povahy.“

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Avšak ti, kdo jsou oproštěni od všech hříšných činností a protikladů iluze, s odhodláním slouží Nejvyšší Osobnosti Božství.“ Polobohy uctívají pouze méně inteligentní lidé, aby dosáhli svých cílů. Ti nejinteligentnější uctívají výhradně Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.

Občas jsme my, členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, nařčeni z toho, že neschvalujeme uctívání polobohů. Jak bychom s ním ale mohli souhlasit, když ho Pán Caitanya i Pán Kṛṣṇa odsuzují? Jak můžeme nechávat lidi, aby se stávali hlupáky, kteří jsou hṛta-jñāna, bez inteligence? Naše propaganda je určena jednoduše k tomu, aby inteligentní lidé mohli pochopit rozdíl mezi hmotou a duší a také Nejvyšší Osobnost Božství, jež je úplnou duchovní totožností. To je naše mise. Jak bychom mohli svádět lidi k uctívání takzvaných bohů v hmotných tělech v tomto hmotném světě?

Náš postoj, nedovolit uctívání mnoha stovek polobohů, potvrdil Pán Caitanya Mahāprabhu již ve svém dětství. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti zpíval:

anya devāśraya nāi,

tomāre kahinu bhāi
ei bhakti parama-kāraṇa

„Pokud se chce někdo stát neochvějným oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství (ananya-bhāk), neměl by se rozptylovat uctíváním polobohů. Takové sebeovládání je příznakem čisté oddané služby.“

Verš

āpani candana pari’ parena phula-mālā
naivedya kāḍiyā khā’na — sandeśa, cāla, kalā

Synonyma

āpani — sám; candana — santálovou pastu; pari' — roztírající si po těle; parena — bere; phula-mālā — květinové girlandy; naivedya — obětované jídlo; kāḍiyā — poté, co sebral; khā'na — začíná jíst; sandeśa — sladkosti; cāla — rýži; kalā — banány.

Překlad

Aniž by Mu to dívky dovolily, Pán si vzal santálovou pastu a potřel si jí tělo, na krk si pověsil květinové girlandy a sebral a snědl všechny sladkosti, rýži a banány, které dívky obětovaly.

Význam

Pokud se něco obětuje Božstvům mimo domov, není to podle pravidel uctívání většinou jídlo vařené, ale spíše syrová rýže, banány a sladkosti. Ze své bezpříčinné milosti Pán dívkám jejich obětiny sebral a snědl je, čímž dívky napomenul, aby neuctívaly polobohy, ale Jeho. Toto uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua je doporučeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu:

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

„Každý by měl uctívat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který se v současném věku Kali zjevuje se svými společníky jako Pañca-tattva: Pán samotný a Jeho společníci Nityānanda Prabhu, Śrī Advaita Prabhu, Śrī Gadādhara Prabhu a Śrīvāsa Ṭhākura. V tomto věku inteligentní lidé uctívají Pañca-tattvu zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a je-li to možné, rozdáváním prasādam.“ Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zavádí tento pravý způsob uctívání v západním světě. Jeho členové cestují s Božstvy Pána Caitanyi Mahāprabhua od vesnice k vesnici a od města k městu a učí lidi uctívat Pána zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry a obětováním a rozdáváním prasādam všem lidem bez rozdílu.

Verš

krodhe kanyāgaṇa kahe — śuna, he nimāñi
grāma-sambandhe hao tumi āmā sabāra bhāi

Synonyma

krodhe — hněvivě; kanyā-gaṇa — všechny dívky; kahe — řekly; śuna — poslouchej; he — ó; nimāñi — Nimāi; grāma — vesnickém; sambandhe — ve vztahu; hao — jsi; tumi — Ty; āmā — nás; sabāra — všech; bhāi — bratr.

Překlad

Všechny dívky se na Pána za Jeho chování velice zlobily a řekly Mu: „Drahý Nimāi, v rámci našich vesnických vztahů jsi jako náš bratr.“

Verš

āmā sabākāra pakṣe ihā karite nā yuyāya
nā laha devatā sajja, nā kara anyāya

Synonyma

āmā sabākāra — nás všech; pakṣe — ve prospěch; ihā — toto; karite — dělat; — ne; yuyāya — sluší se; — ne; laha — ber; devatā — polobohů; sajja — předměty k uctívání; — ne; kara — dělej; anyāya — darebnosti.

Překlad

„Neměl by ses tedy tak chovat. Neber nám předměty pro uctívání polobohů. Nedělej takové darebnosti.“

Verš

prabhu kahe, — “tomā sabāke dila ei vara
tomā sabāra bhartā habe parama sundara

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; tomā — vám; sabāke — všem; dila — dávám; ei — toto; vara — požehnání; tomā sabāra — vás všech; bhartā — manželé; habe — budou; parama — velice; sundara — pohlední.

Překlad

Pán jim odpověděl: „Moje milé sestry, všem vám dávám požehnání, že budete mít pohledné manžely.“

Verš

paṇḍita, vidagdha, yuvā, dhana-dhānyavān
sāta sāta putra habe — cirāyu, matimān”

Synonyma

paṇdita — učený; vidagdha — zručný a vtipný; yuvā — mladík; dhana-dhānyavān — zámožný, vlastnící hojnost bohatství a rýže; sāta sāta — každá sedm; putra — synů; habe — budete mít; cirāyu — budou dlouho živi; matimān — a inteligentní.

Překlad

„Budou učení, důvtipní a mladí a bude jim patřit velké bohatství a hodně rýže. A nejen to, každá budete mít sedm synů, kteří budou dlouho žít a budou velmi inteligentní.“

Význam

Mladá dívka chce mít obvykle velice pěkného manžela, který je učený, chytrý, mladý a bohatý. Podle védské kultury je člověk bohatý, když má velkou zásobu obilovin a hodně zvířat. Dhānyena dhanavān gavayā dhanavān – člověk je bohatý, když vlastní obiloviny, krávy a býky. Dívka také chce mít hodně dětí a zvláště synů (putra), kteří budou inteligentní a budou dlouho žít. Dnes však společnost upadá, a proto existuje propaganda mít jedno nebo dvě děti, a ty ostatní zabít různými antikoncepčními metodami. Přirozenou touhou dívky však je mít alespoň půl tuctu dětí, a ne jen jedno.

Caitanya Mahāprabhu chtěl dívkám za to, že jim vzal předměty určené k uctívání, požehnat a splnit tak jejich touhy. Uctíváním Pána Caitanyi Mahāprabhua může každá žena snadno dosáhnout toho, že bude šťastná a získá hmotný prospěch v podobě dobrého manžela, bohatství, obilovin a mnoha pěkných dětí. Ačkoliv Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās ještě dost mladý, Jeho oddaný Ho v tom nemusí následovat a přijmout sannyās také. Může být i hospodářem, ale musí být oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua. To mu přinese štěstí a veškeré hmotné vymoženosti, jako je dobrý domov, dobré děti, dobrá partnerka, bohatství a vše, po čem touží. Śāstry proto říkají: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Každý hospodář, který je opravdu inteligentní, by tedy měl od domu k domu představovat saṅkīrtanové hnutí, žít klidně v tomto životě a v dalším jít zpátky k Bohu.

Verš

vara śuni’ kanyā-gaṇera antare santoṣa
bāhire bhartsana kare kari’ mithyā roṣa

Synonyma

vara śuni' — když slyšely požehnání; kanyā-gaṇera — dívek; antare — v nitru; santoṣa — velká spokojenost; bāhire — navenek; bhartsana — výtky; kare — činí; kari' — vytvářející; mithyā — falešný; roṣa — hněv.

Překlad

Jakmile dívky uslyšely od Śrī Caitanyi Mahāprabhua toto požehnání, byly uvnitř velice šťastné, ale navenek, jak je pro dívky přirozené, Pána pod rouškou hněvu napomínaly.

Význam

Takové dvojaké jednání je pro dívky přirozené. Jsou-li vnitřně spokojené, navenek se tváří nespokojeně. Chlapcům se toto ženské jednání líbí a snaží se s nimi navazovat přátelství.

Verš

kona kanyā palāila naivedya la-iyā
tāre ḍāki’ kahe prabhu sakrodha ha-iyā

Synonyma

kona kanyā — některé z dívek; palāila — utekly; naivedya — tác s věcmi pro uctívání; la-iyā — beroucí pryč; tāre — na ně; ḍāki' — volající; kahe — říká; prabhu — Pán; sa-krodha — rozzlobený; ha-iyā — jsoucí.

Překlad

Když se některé z dívek daly na útěk, Pán za nimi rozhněvaně volal a řekl jim:

Verš

yadi naivedya nā deha ha-iyā kṛpaṇī
buḍā bhartā habe, āra cāri cāri satinī

Synonyma

yadi — jestliže; naivedya — obětiny; — ne; deha — dáte Mi; ha-iyā — stávající se; kṛpaṇī — lakomé; buḍā — starého; bhartā — manžela; habe — budete mít; āra — a; cāri — čtyři; cāri — čtyři; satinī — spolumanželky.

Překlad

„Budete-li lakomé a nedáte-li Mi obětiny, budete mít každá starého manžela s nejméně čtyřmi dalšími manželkami.“

Význam

V Indii byla v těch dobách, a ještě i před padesáti lety dovolená polygamie. Všichni muži, zvláště příslušníci vyšších kast neboli brāhmaṇové, vaiśyové a především kṣatriyové, se mohli oženit s více než jednou ženou. V Mahābhāratě, dávné historii Indie, vidíme, že zvláště kṣatriyští králové se ženili s mnoha ženami. Podle védské civilizace to nebylo nijak omezováno a oženit se mohl i muž starší padesáti let. Vdát se za manžela s mnoha manželkami však nebylo příliš radostné, protože manželova láska se pak dělila mezi mnoho žen. Aby Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potrestal dívky, které Mu nechtěly dát naivedyu, chtěl je naoko proklít, aby se provdaly za muže, kteří měli alespoň čtyři ženy.

Společenskou strukturu, která mužům dovoluje oženit se s více než jednou ženou, lze podpořit takto: V každé společnosti je obvykle ženská populace početnější nežli mužská. Platí-li tedy ve společnosti zásada, že by se všechny dívky měly vdát, nebude to možné, dokud nebude povolená polygamie. Pokud všechny dívky nejsou provdané, vytváří to velkou pravděpodobnost cizoložství a společnost, která dovoluje cizoložství, nemůže být příliš pokojná ani čistá. V naší společnosti pro vědomí Kṛṣṇy jsme nedovolený sex vyloučili. Praktickým problémem však je najít pro každou dívku manžela. Proto se přikláníme k polygamii, ovšem za předpokladu, že manžel bude schopen více než jednu ženu uživit.

Verš

ihā śuni’ tā-sabāra mane ha-ila bhaya
kona kichu jāne, kibā devāviṣṭa haya

Synonyma

ihā śuni' — když to uslyšely; -sabāra — všech dívek; mane — v myslích; ha-ila — vyvstal; bhaya — strach; kona kichu — něco neobvyklého; jāne — zná; kibā — co když; deva-āviṣṭa — zmocněný polobohy; haya — On je.

Překlad

Když dívky slyšely, jak jim Pán Caitanya vyhrožuje kletbou, myslely si, že možná ovládá něco nadpřirozeného nebo je zmocněný polobohy, a bály se, že by Jeho prokletí mohlo být účinné.

Verš

āniyā naivedya tārā sammukhe dharila
khāiyā naivedya tāre iṣṭa-vara dila

Synonyma

āniyā — poté, co přinesly; naivedya — obětiny; tārā — všechny; sammukhe — před; dharila — držely; khāiyā — poté, co snědl; naivedya — obětiny; tāre — jim; iṣṭa-vara — vytoužené požehnání; dila — dal.

Překlad

Přinesly tedy všechny obětiny před Pána, který je snědl a požehnal dívkám k jejich spokojenosti.

Verš

ei mata cāpalya saba lokere dekhāya
duḥkha kāro mane nahe, sabe sukha pāya

Synonyma

ei mata — takto; cāpalya — mazané chování; saba lokere — lidem všeobecně; dekhāya — předvedl; duḥkha — neštěstí; kāro — úzkost; mane — v mysli; nahe — není taková věc; sabe — každý; sukha — štěstí; pāya — zakouší.

Překlad

Když se o tomto mazaném jednání Pána s dívkami dozvěděli obyčejní lidé, nepozastavovali se nad ním, ale naopak jim všem udělalo radost.

Verš

eka-dina vallabhācārya-kanyā ‘lakṣmī’ nāma
devatā pūjite āila kari gaṅgā-snāna

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; vallabhācārya-kanyā — dcera Vallabhācāryi; lakṣmī — Lakṣmī; nāma — jménem; devatā — polobohy; pūjite — uctívat; āila — přišla; kari — při kterém vykonala; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze.

Překlad

Jednoho dne přišla na břeh Gangy, aby se v ní vykoupala a uctívala polobohy, dívka jménem Lakṣmī, dcera Vallabhācāryi.

Význam

Lakṣmī byla podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (45) původně Jānakī, manželka Pána Rāmacandry, a Rukmiṇī, manželka Pána Kṛṣṇy ve Dvárace. Stejná bohyně štěstí sestoupila jako Lakṣmī, aby se stala manželkou Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

tāṅre dekhi’ prabhura ha-ila sābhilāṣa mana
lakṣmī citte prīta pāila prabhura darśana

Synonyma

tāṅre dekhi' — když ji uviděl; prabhura — Pána; ha-ila — byla; sa — s; abhilāṣa — náklonností; mana — mysl; lakṣmī — Lakṣmī také; citte — v srdci; prīta — spokojenost; pāila — získala; prabhura — Pána; darśana — setkání.

Překlad

Pán k Lakṣmī přilnul hned, jak ji spatřil, a Lakṣmī při pohledu na Pána cítila v mysli naprostou spokojenost.

Verš

sāhajika prīti duṅhāra karila udaya
bālya-bhāvācchanna tabhu ha-ila niścaya

Synonyma

sāhajika — přirozená; prīti — náklonnost; duṅhāra — obou; karila — udělala; udaya — zjevení; bālya — dětství; bhāva-ācchanna — zastřená emocemi; tabhu — přesto; ha-ila — stala se; niścaya — upevněná.

Překlad

Probudila se jejich přirozená láska jeden ke druhému, a přestože byla zastřená dětskými emocemi, bylo zřejmé, že se vzájemně přitahují.

Význam

Pán Caitanya Mahāprabhu a Lakṣmīdevī jsou věční manželé. Proto bylo normální, že se jejich skrytá láska probudila, jakmile se uviděli. Tímto setkáním se ihned probudily jejich přirozené pocity.

Verš

duṅhā dekhi’ duṅhāra citte ha-ila ullāsa
deva-pūjā chale kaila duṅhe parakāśa

Synonyma

duṅhā — oba dva; dekhi' — když viděli; duṅhāra — obou dvou; citte — v myslích; ha-ila — bylo; ullāsa — potěšení; deva-pūjā — uctívání polobohů; chale — pod záminkou; kaila — bylo; duṅhe — obou; parakāśa — projevení.

Překlad

Když viděli jeden druhého, prožívali přirozenou radost, a pod záminkou uctívání polobohů vyjevili svoje pocity.

Verš

prabhu kahe, ‘āmā’ pūja, āmi maheśvara
āmāre pūjile pābe abhīpsita vara’

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āmā pūja — jen Mě uctívej; āmi — Já jsem; maheśvara — Nejvyšší Pán; āmāre — Mě; pūjile — když budeš uctívat; pābe — dostaneš; abhīpsita — vytoužené; vara — požehnání.

Překlad

Pán řekl Lakṣmī: „Jen Mě uctívej, protože Já jsem Nejvyšší Pán. Budeš-li Mě uctívat, získáš požehnání, po kterém toužíš.“

Význam

Stejnou filosofii vyhlásil samotný Pán Kṛṣṇa:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se jen Mně. Já tě osvobodím od všech hříšných následků, neboj se.“ (Bg. 18.66) Lidé to ale nechápou. Jsou zvyklí sloužit a pochlebovat mnoha polobohům, lidem, nebo dokonce kočkám a psům, ale když je požádáme, aby uctívali Nejvyššího Pána, odmítnou. Tomu se říká iluze. Ve skutečnosti ten, kdo uctívá Nejvyššího Pána, nemusí uctívat nikoho jiného. Například v určité vesnici nebo oblasti lze použít různé studny k různým účelům, avšak jdeme-li k řece, kde neustále protékají proudy vody, pak tato voda může posloužit všem účelům. U řeky může člověk získat vodu na pití, vyprat prádlo, vykoupat se a podobně, protože tato voda vyhoví všem jeho potřebám. Podobně i uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, člověk dosáhne všech svých cílů. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ – pouze ti, kdo ztratili veškerou inteligenci, uctívají pro splnění svých tužeb různé polobohy (Bg. 7.20).

Verš

lakṣmī tāṅra aṅge dila puṣpa-candana
mallikāra mālā diyā karila vandana

Synonyma

lakṣmī — Lakṣmīdevī; tāṅra — Jeho; aṅge — na tělo; dila — dala; puṣpa — květy; candana — santálovou pastu; mallikāra — z květů mallikā; mālā — girlandu; diyā — poté, co dala; karila — přednesla; vandana — modlitby.

Překlad

Lakṣmī uposlechla pokynu Nejvyššího Pána, Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a okamžitě Ho uctila tak, že Jeho tělu obětovala santálovou pastu a květy, ověnčila Ho girlandou z květů mallikā a přednesla modlitby.

Verš

prabhu tāṅra pūjā pāñā hāsite lāgilā
śloka paḍi’ tāṅra bhāva aṅgīkāra kailā

Synonyma

prabhu — Pán; tāṅra — její; pūjā — uctívání; pāñā — když přijímal; hāsite — usmívat se; lāgilā — začal; śloka paḍi' — recitující jeden verš; tāṅra — její; bhāva — emoce; aṅgīkāra kailā — přijal.

Překlad

Když Ho Lakṣmī uctívala, Pán se začal usmívat. Recitoval verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu, čímž přijal rozpoložení, které vyjádřila.

Význam

Verš citovaný v této souvislosti je verš dvacátý pátý z dvacáté druhé kapitoly desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Gopī uctívaly bohyni Durgu neboli Kātyāyanī, ale v srdci toužily dostat za manžela Pána Kṛṣṇu. Kṛṣṇa jako Paramātmā o tomto jejich vroucím přání věděl, a proto si prožil zábavu vastra-haraṇa. Když se šly gopī koupat do Jamuny, nechaly šaty na břehu a ponořily se do řeky úplně nahé. Kṛṣṇa toho využil, šaty jim ukradl a sedl si s nimi na strom, aby viděl dívky nahé, a mohl se tak stát jejich manželem. Gopī chtěly mít za manžela Kṛṣṇu, a jelikož pouze před manželem se žena může obnažit, Pán Kṛṣṇa tímto způsobem přijal jejich modlitby, a splnil tak jejich touhu. Potom jim šaty vrátil a vyslovil tento verš.

Verš

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati

Synonyma

saṅkalpaḥ — touha; viditaḥ — byla známá; sādhvyaḥ — ó vy všechny počestné ženy; bhavatīnām — vás všech; mat-arcanam — uctívání Mě; mayā — Mnou; anumoditaḥ — přijaté; saḥ — takové; asau — odhodlání nebo touha; satyaḥ — úspěšná; bhavitum — stát se; arhati — zaslouží si.

Překlad

„Moje drahé gopī, přijímám vaši touhu mít Mě za manžela, a tak Mě uctívat. Přeji vám, aby se tato vaše touha vyplnila, protože si to zaslouží.“

Význam

Gopī, Kṛṣṇovy přítelkyně, byly téměř stejně staré jako On. Přály si mít Kṛṣṇu za manžela, ale kvůli ženské ostýchavosti nemohly svou touhu vyjádřit. Kṛṣṇa jim proto ukradl šaty a řekl: „Okamžitě jsem pochopil, o co vám jde, a schvaluji to. Ukradl Jsem vám šaty a vy jste přede Mnou stály nahé, což znamená, že jsem vás všechny přijal za své manželky.“ Někdy na to hloupí darebáci pohlížejí ze svého úhlu a zbytečně kritizují, protože nechápou, jaký záměr Pán měl a jaký měly gopī, ale skutečný význam zábavy vastra-haraṇa Pán vyjadřuje v tomto verši.

Verš

ei-mata līlā kari’ duṅhe gelā ghare
gambhīra caitanya-līlā ke bujhite pāre

Synonyma

ei-mata — takto; līlā — zábavu; kari' — poté, co vykonali; duṅhe — oba dva; gelā — se vrátili; ghare — domů; gambhīra — hluboké; caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; ke — kdo; bujhite — pochopit; pāre — je schopen.

Překlad

Poté, co si Pán Caitanya a Lakṣmī takto vyznali city, vrátili se domů. Kdo může pochopit hluboké zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua?

Verš

caitanya-cāpalya dekhi’ preme sarva jana
śacī-jagannāthe dekhi’ dena olāhana

Synonyma

caitanya — Pán Caitanya; cāpalya — nezbednost; dekhi' — když viděli; preme — z lásky; sarva jana — všichni lidé; śacī — před Śacīmātou; jagannāthe — a Jagannāthem Miśrou; dekhi' — vidící je; dena — dali; olāhana — malé pokárání.

Překlad

Když sousedé viděli nezbedné chování Pána Caitanyi, z lásky k Němu si stěžovali Śacīmātě a Jagannāthovi Miśrovi.

Verš

ekadina śacī-devī putrere bhartsiyā
dharibāre gelā, putra gelā palāiyā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; śacī-devī — matka Śacī; putrere — synovi; bhartsiyā — aby vyčinila; dharibāre — chytit Ho; gelā — šla; putra — syn; gelā — odešel; palāiyā — utíkající.

Překlad

Jednoho dne šla matka Śacī chytit svého syna, protože Mu chtěla vyčinit, ale On utekl.

Verš

ucchiṣṭa-garte tyakta-hāṇḍīra upara
basiyāchena sukhe prabhu deva-viśvambhara

Synonyma

ucchiṣṭa-garte — v jámě, kam se vyhazovaly zbytky jídla; tyakta — vyřazené; hāṇḍīra — hrnce; upara — na; basiyāchena — sedl si; sukhe — šťastně; prabhu — Pán; deva — Nejvyšší Bůh; viśvambhara — udržovatel vesmíru.

Překlad

Přestože je Pán udržovatelem celého vesmíru, sedl si jednou do jámy, kam se vyhazují zbytky jídla, na hrnce, které už byly použité k vaření a vyhozené.

Význam

Dříve měli brāhmaṇové ve zvyku každý den doma uctívat Pána Viṣṇua a vařit jídlo vždy v nových hrncích. V Džagannáth Purí se to tak dělá dodnes. Jídlo se vždy uvařilo v nových hliněných hrncích, a ty se po vaření vyhodily. U domu obvykle bývala velká jáma, kam se tyto hrnce házely. Pán Caitanya Mahāprabhu si na hrnce vesele sedl, aby své matce dal ponaučení.

Verš

śacī āsi’ kahe, — kene aśuci chuṅilā
gaṅgā-snāna kara yāi’ — apavitra ha-ilā

Synonyma

śacī āsi' — matka Śacī, která tam přišla; kahe — řekla; kene — proč; aśuci — nedotknutelného; chuṅilā — ses dotkl; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; kara — vykonej; yāi' — jdi tam; apavitra ha-ilā — jsi teď nečistý.

Překlad

Když matka Śacī uviděla svého chlapce sedět na vyhozených hrncích, dala najevo nespokojenost: „Proč se dotýkáš těch nečistých hrnců, na které se nesahá? Teď jsi nečistý. Jdi se vykoupat v Ganze.“

Verš

ihā śuni’ mātāke kahila brahma-jñāna
vismitā ha-iyā mātā karāila snāna

Synonyma

ihā śuni' — když to slyšel; mātāke — své matce; kahila — vysvětlil; brahma-jñāna — absolutní poznání; vismitā — užaslá; ha-iyā — byla; mātā — matka; karāila — vynutila; snāna — koupel.

Překlad

Jakmile to Pán Caitanya Mahāprabhu uslyšel, poučil matku o absolutním poznání. Matka nad tím sice žasla, ale přesto Ho donutila jít se vykoupat.

Význam

Absolutní poznání, jež Pán vysvětlil své matce, popisuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi : „Pán řekl: ,Matko, to, že je něco čisté a něco nečisté, jsou jen světské pocity, které se vůbec nezakládají na pravdě. Ty jsi přece v těchto hrncích vařila jídlo pro Pána Viṣṇua, které jsi Mu potom obětovala. Jak by tedy mohly být tyto hrnce nečisté? Vše, co je s Viṣṇuem v nějakém vztahu, je třeba považovat za expanzi Jeho energie. Viṣṇu, Nadduše, je věčný a neznečištěný. Jak by potom mohly být tyto hrnce považovány za čisté, nebo nečisté?̀ Když matka vyslechla toto pojednání o absolutním poznání, byla velice udivená a donutila Ho, aby se vykoupal.“

Verš

kabhu putra-saṅge śacī karilā śayana
dekhe, divyaloka āsi’ bharila bhavana

Synonyma

kabhu — někdy; putra-saṅge — s chlapcem; śacī — matka Śacī; karilā śayana — odpočívala; dekhe — vidí; divya-loka — obyvatele nebes; āsi' — přicházející; bharila — zaplnili; bhavana — celý dům.

Překlad

Někdy si matka Śacī lehala se synem do postele a vídala přicházet obyvatele nebes, kteří pak zaplnili celý dům.

Verš

śacī bale, — yāha, putra, bolāha bāpere
mātṛ-ājñā pāiyā prabhu calilā bāhire

Synonyma

śacī bale — matka Śacī řekla; yāha — jdi; putra — můj milý synu; bolāha — zavolej; bāpere — svého otce; mātṛ-ājñā — nařízení od své matky; pāiyā — když dostal; prabhu — Pán; calilā — šel; bāhire — ven.

Překlad

Jednou matka Śacī řekla Pánu: „Jdi prosím Tě zavolat otce.“ Když Pán dostal od matky tento pokyn, šel ven, aby otce zavolal.

Verš

calite caraṇe nūpura bāje jhanjhan
śuni’ camakita haila pitā-mātāra mana

Synonyma

calite — když šel; caraṇe — na lotosových nohách; nūpura — zvonečky; bāje — vydávaly; jhanjhan — zvonění; śuni' — když slyšeli; camakita — užaslé; haila — byly; pitā — otce; mātāra — a matky; mana — mysli.

Překlad

Jak šlo dítě ven, od Jeho lotosových nohou vycházel zvonivý zvuk nákotníčků. Jeho otec i matka to slyšeli a velice se tomu divili.

Verš

miśra kahe, — ei baḍa adbhuta kāhinī
śiśura śūnya-pade kene nūpurera dhvani

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra řekl; ei baḍa — to je velice; adbhuta — úžasná; kāhinī — událost; śiśura — dítěte; śūnya-pade — na holých nožkách; kene — proč; nūpurera — nákotníčků; dhvani — zvuk.

Překlad

Jagannātha Miśra řekl: „To je úžasné. Proč se z holých nožek mého dítěte ozývá zvuk nákotníčků?“

Verš

śacī kahe, — āra eka adbhuta dekhila
divya divya loka āsi’ aṅgana bharila

Synonyma

śacī kahe — matka Śacī řekla; āra — další; eka — jeden; adbhuta — úžasný; dekhila — viděla jsem; divya — nebeští; divya — nebeští; loka — lidé; āsi' — přicházející; aṅgana — dvůr; bharila — naplnili.

Překlad

Matka Śacī řekla: „Já jsem viděla další div. Viděla jsem lidi, kteří přicházeli z nebeského království a zaplnili celý dvůr.“

Verš

kibā kolāhala kare, bujhite nā pāri
kāhāke vā stuti kare — anumāna kari

Synonyma

kibā — jakou; kolāhala — vřavu; kare — vytvářejí; bujhite — rozumět; — ne; pāri — jsem schopná; kāhāke — komu; — nebo; stuti — modlitbu; kare — obětovali; anumāna — dohad; kari — činím.

Překlad

„Vydávali hlasité zvuky, kterým jsem nerozuměla. Řekla bych, že se k někomu modlili.“

Verš

miśra bale, — kichu ha-uk, cintā kichu nāi
viśvambharera kuśala ha-uk, — ei mātra cāi

Synonyma

miśra bale — Jagannātha Miśra odpověděl; kichu ha-uk — ať je to cokoliv; cintā kichu nāi — nedělej si starosti; viśvambharera — Viśvambhary; kuśala — štěstí; ha-uk — nechť je; ei — to; mātra — jediné; cāi — chci.

Překlad

Jagannātha Miśra odpověděl: „S tím si nedělej starosti, není třeba se obávat. Hlavně ať se Viśvambharovi vždy dobře daří. To je jediné, co si přeji.“

Verš

eka-dina miśra putrera cāpalya dekhiyā
dharma-śikṣā dila bahu bhartsanā kariyā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; miśra — Jagannātha Miśra; putrera — svého syna; cāpalya — nezbedné chování; dekhiyā — když viděl; dharma-śikṣā — náboženské pokyny; dila — dal; bahu — hodně; bhartsanā — kárání; kariyā — činil.

Překlad

Jindy zase Jagannātha Miśra viděl nezbednosti svého syna, tak Ho ostře pokáral a potom Ho poučil o slušném chování.

Verš

rātre svapna dekhe, — eka āsi’ brāhmaṇa
miśrere kahaye kichu sa-roṣa vacana

Synonyma

rātre — v noci; svapna dekhe — snil; eka — jeden; āsi' — který přišel; brāhmaṇabrāhmaṇa; miśrere — k Jagannāthovi Miśrovi; kahaye — řekl; kichu — něco; sa-roṣa — s hněvem; vacana — slova.

Překlad

Té noci se Jagannāthovi Miśrovi zdálo, že k němu přišel nějaký brāhmaṇa a rozhněvaně mu řekl:

Verš

“miśra, tumi putrera tattva kichui nā jāna
bhartsana-tāḍana kara, — putra kari’ māna”

Synonyma

miśra — můj drahý Jagannāthe Miśro; tumi — ty; putrera — tvého syna; tattva — pravdu; kichu-i — něco; — ne; jāna — znáš; bhartsana — kárání; tāḍana — trest; kara — provádíš; putra — syna; kari' — dělající z Něho; māna — považuješ.

Překlad

„Můj drahý Jagannāthe Miśro, ty o svém synovi nic nevíš. Myslíš si, že je to tvůj syn, a proto Ho káráš a trestáš.“

Verš

miśra kahe, — deva, siddha, muni kene naya
ye se baḍa ha-uk mātra āmāra tanaya

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra odpověděl; deva — polobůh; siddha — mystický yogī; muni — velký světec; kene naya — může být nebo nemusí; ye se — jakkoliv; baḍa — velký; ha-uk — může být; mātra — pouze; āmāra — můj; tanaya — syn.

Překlad

Jagannātha Miśra odpověděl: „Ten chlapec může být polobůh, mystický yogī nebo velký světec, ale na tom nezáleží, protože pro mě je to pouze můj syn.“

Verš

putrera lālana-śikṣā — pitāra sva-dharma
āmi nā śikhāle kaiche janibe dharma-marma

Synonyma

putrera — syna; lālana — živení; śikṣā — vzdělávání; pitāra — otce; sva-dharma — povinnost; āmi — já; śikhāle — pokud nenaučím; kaiche — jak; jānibe — bude znát; dharma-marma — zbožnost a morálku.

Překlad

„Otec má povinnost vzdělávat syna v náboženství a morálce. Jak se s tím vším seznámí, když Ho to nenaučím?“

Verš

vipra kahe, — putra yadi daiva-siddha haya
svataḥ-siddha-jñāna, tabe śikṣā vyartha haya

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa odpověděl; putra — syn; yadi — jestliže; daiva — transcendentální; siddha — mystik; haya — je; svataḥ-siddha-jñāna — dokonalé poznání z vlastního nitra; tabe — tehdy; śikṣā — vzdělání; vyartha — zbytečné; haya — se stává.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Jaký má tvoje vzdělávání význam, je-li tvůj syn transcendentální mystik s dokonalým poznáním ve svém nitru?“

Význam

Brāhmaṇa, kterého Jagannātha Miśra viděl ve svém snu, řekl, že jeho syn není obyčejná lidská bytost. Pokud je transcendentální osobnost, bude mít poznání sám ze sebe, a tak nebude třeba Ho vzdělávat.

Verš

miśra kahe, — “putra kene nahe nārāyaṇa
tathāpi pitāra dharma — putrera śikṣaṇa”

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra odpověděl; putra — můj syn; kene — může být; nahe — proč ne; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; tathāpi — přesto; pitāra — otcova; dharma — povinnost; putrera — syna; śikṣaṇa — poučení.

Překlad

Jagannātha Miśra odpověděl: „I kdyby můj syn nebyl obyčejný člověk, ale samotný Nārāyaṇa, přesto je povinností otce svého syna poučit.“

Verš

ei-mate duṅhe karena dharmera vicāra
viśuddha-vātsalya miśrera, nāhi jāne āra

Synonyma

ei-mate — takto; duṅhe — oba dva; karena — činili; dharmera — o náboženství; vicāra — úvahy; viśuddha — ryzí; vātsalya — rodičovská náklonnost; miśrera — Jagannātha Miśry; nāhi — není; jāne — znal; āra — cokoliv jiného.

Překlad

Takto Jagannātha Miśra ve snu hovořil s brāhmaṇou o náboženských zásadách. Jagannātha Miśra však byl pohroužený v ryzí rodičovské náklonnosti a nechtěl znát nic jiného.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.45) je řečeno: „Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž je uctíván vznešenými hymny všech Véd, Upaniṣad a velkými osobnostmi skrze sāṅkhya-yogu na úrovni kvality dobra, považovali matka Yaśodā a Nanda za svého malého syna.“ Taktéž Jagannātha Miśra považoval Pána Caitanyu Mahāprabhua za svého milovaného chlapce, přestože se Mu s veškerou úctou klaní učení brāhmaṇové a světci.

Verš

eta śuni’ dvija gelā hañā ānandita
miśra jāgiyā ha-ilā parama vismita

Synonyma

eta śuni' — když toho tolik vyslechl; dvijabrāhmaṇa; gelā — se vrátil; hañā — přičemž byl; ānandita — velice potěšen; miśra — Jagannātha Miśra; jāgiyā — když se probudil; ha-ilā — byl; parama — velice; vismita — udivený.

Překlad

Brāhmaṇa, potěšený rozhovorem s Jagannāthem Miśrou, odešel a Jagannātha Miśra se po probuzení ze sna velice divil.

Verš

bandhu-bāndhava-sthāne svapna kahila
śuniyā sakala loka vismita ha-ila

Synonyma

bandhu-bāndhava — přátel a příbuzných; sthāne — v přítomnosti; svapna — sen; kahila — vyložil; śuniyā — když slyšeli; sakala — všichni; loka — lidé; vismita — užaslí; ha-ila — byli.

Překlad

Svůj sen vyprávěl přátelům a příbuzným a všichni jen žasli, když to slyšeli.

Verš

ei mata śiśu-līlā kare gauracandra
dine dine pitā-mātāra bāḍāya ānanda

Synonyma

ei mata — takto; śiśu-līlā — dětské zábavy; kare — provádí; gauracandra — Śrī Gaurahari; dine dine — den za dnem; pitā-mātāra — svých rodičů; bāḍāya — zvětšuje; ānanda — blaženost.

Překlad

Takto Gaurahari prováděl své dětské zábavy a den za dnem zvětšoval blaženost svých rodičů.

Verš

kata dine miśra putrera hāte khaḍi dila
alpa dine dvādaśa-phalā akṣara śikhila

Synonyma

kata dine — po několika dnech; miśra — Jagannātha Miśra; putrera — svého syna; hāte — do ruky; khaḍi — křídu; dila — dal; alpa — během několika málo; dine — dní; dvādaśa-phalā — dvanáct ligatur; akṣara — písmena; śikhila — naučil se.

Překlad

Po několika dnech Jagannātha Miśra zahájil základní vzdělání svého syna vykonáním obřadu hāte khaḍi. Pán se za několik málo dní naučil všechna písmena a ligatury.

Význam

Dvanáct ligatur (phalā) se nazývá repha, mūrdhanya (cerebrální) ṇa, dāntavya (dentální) na, ma, ya, ra, la, va, ṛ, ṝ, ḷ a . Hāte khaḍi je počátek vzdělávání. Ve věku čtyř nebo pěti let, v příznivý den zvaný vidyārambha, který označuje začátek základního vzdělání, se vykoná obřadné uctívání Pána Viṣṇua a poté dá učitel žákovi dlouhou křídu na psaní, vede jeho ruku a učí ho psát písmena abecedy (a, ā, i a tak dále) psaním velkých písmen na podlahu. Jakmile v tom dítě trochu pokročí, dostane pro účely základního vzdělání na psaní břidlicovou tabulku. Základní vzdělání končí, když se naučí ligatury, kterým se říká phalā, jak je popsáno výše.

Verš

bālyalīlā-sūtra ei kaila anukrama
ihā vistāriyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

bālya-līlā-sūtra — souhrn dětských zábav; ei — tento; kaila — učinil; anukrama — chronologicky; ihā — to; vistāriyāchena — obšírně vysvětlil; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Toto je chronologický souhrn dětských zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua. Vṛndāvana dāsa Ṭhākura už tyto zábavy obšírně popsal ve své knize Caitanya-bhāgavata.

Verš

ataeva ei-līlā saṅkṣepe sūtra kaila
punarukti-bhaye vistāriyā nā kahila

Synonyma

ataeva — proto; ei-līlā — tyto zábavy; saṅkṣepe — v krátkosti; sūtra — souhrn; kaila — učinil; punar-ukti — opakování; bhaye — kvůli strachu z; vistāriyā — obšírně vysvětlující; — ne; kahila — říkal jsem.

Překlad

Proto jsem podal jen stručný přehled. V obavách z opakování jsem toto téma příliš nerozváděl.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje dětské zábavy Pána Caitanyi.