Skip to main content

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Expanze Pána Nityānandy

Podobně jako byly v desáté kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Pána Caitanyi Mahāprabhua, jsou v této kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Śrī Nityānandy Prabhua.

Verš

nityānanda-padāmbhoja-
bhṛṅgān prema-madhūnmadān
natvākhilān teṣu mukhyā
likhyante katicin mayā

Synonyma

nityānanda — Pána Śrī Nityānandy; pada-ambhoja — lotosové nohy; bhṛṅgān — čmeláci; prema — lásky k Bohu; madhu — medem; unmadān — šílení; na- tvā — poklonit se; akhilān — jim všem; teṣu — z nich; mukhyāḥ — hlavní; likhyante — popsáno; katicit — několik z nich; mayā — mnou.

Překlad

Poté, co se pokloním všem oddaným Śrī Nityānandy, kteří jsou jako čmeláci sbírající med z Jeho lotosových nohou, pokusím se popsat ty nejvýznačnější.

Verš

jaya jaya mahāprabhu śrī-kṛṣṇa-caitanya
tāṅhāra caraṇāśrita yei, sei dhanya

Synonyma

jaya jaya — sláva; mahāprabhu — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; śrī-kṛṣṇa-caitanya — známému jako Kṛṣṇa Caitanya; tāṅhāra caraṇa-āśrita — všichni, kdo vyhledali útočiště u Jeho lotosových nohou; yei — kdokoliv; sei — ten je; dhanya — slavný.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Slavní jsou všichni, kdo vyhledali útočiště u Jeho lotosových nohou.

Verš

jaya jaya śrī-advaita, jaya nityānanda
jaya jaya mahāprabhura sarva-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-advaita — Śrī Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Śrī Nityānandovi Prabhuovi; jaya jaya — sláva; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sarva — všichni; bhakta-vṛnda — oddaní.

Překlad

Sláva Śrī Advaitovi Prabhuovi, Nityānandovi Prabhuovi a všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

tasya śrī-kṛṣṇa-caitanya-
sat-premāmara-śākhinaḥ
ūrdhva-skandhāvadhūtendoḥ
śākhā-rūpān gaṇān numaḥ

Synonyma

tasya — Jeho; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; sat-prema — věčné lásky k Bohu; amara — nezničitelného; śākhinaḥ — stromu; ūrdhva — vysoká; skandha — větev; avadhūta-indoḥ — Śrī Nityānandy; śākhā-rūpān — v podobě různých větví; gaṇān — oddaným; numaḥ — projevuji úctu.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu je nejvyšší větví nezničitelného stromu věčné lásky k Bohu, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. S úctou se klaním všem vedlejším větvím, které z této nejvyšší větve vyrůstají.

Verš

śrī-nityānanda-vṛkṣera skandha gurutara
tāhāte janmila śākhā-praśākhā vistara

Synonyma

śrī-nityānanda-vṛkṣera — stromu známého jako Śrī Nityānanda; skandha — hlavní větev; gurutara — výjimečně těžká; tāhāte — z této větve; janmila — vyrostly; śākhā — větve; praśākhā — vedlejší větve; vistara — hojně.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu je výjimečně těžkou větví stromu Śrī Caitanyi. Z této větve roste mnoho dalších větví, hlavních i vedlejších.

Verš

mālākarera icchā jale bāḍe śākhā-gaṇa
prema-phula-phale bhari’ chāila bhuvana

Synonyma

mālā-kārera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; icchā-jale — zalévané vodou Jeho přání; bāḍe — rozrůstají se; śākhā-gaṇa — větve; prema — lásky k Bohu; phula-phale — s květy a plody; bhari' — naplňující; chāila — pokryly; bhuvana — celý svět.

Překlad

Zalévané vodou přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tyto větve a jejich odnože neomezeně rozrůstají a svými plody a květy pokryly celý svět.

Verš

asaṅkhya ananta gaṇa ke karu gaṇana
āpanā śodhite kahi mukhya mukhya jana

Synonyma

asaṅkhya — nesčetné; ananta — neomezené; gaṇa — oddané; ke — kdo; karu — může; gaṇana — spočítat; āpanā — sebe; śodhite — očistit; kahi — říkám; mukhya mukhya — pouze hlavní; jana — osoby.

Překlad

Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Kdo je může spočítat? Pro svoje vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich.

Význam

Nikdo by neměl psát knihy nebo pojednání o transcendentálních tématech s vidinou hmotného jména, slávy nebo zisku. Transcendentální literatura musí být sepisována pod vedením vyšší autority, protože není určena pro hmotné účely. Pokud se někdo snaží psát pod dohledem vyšší autority, očistí se. Účelem všech činností spojených s vědomím Kṛṣṇy by mělo být vlastní očištění (āpanā śohite), a ne hmotný zisk.

Verš

śrī-vīrabhadra gosāñi — skandha-mahāśākhā
tāṅra upaśākhā yata, asaṅkhya tāra lekhā

Synonyma

śrī-vīrabhadra gosāñi — Śrī Vīrabhadra Gosāñi; skandha — kmene; mahā-śākhā — největší větví; tāṅra — Jeho; upaśākhā — vedlejší větve; yata — všechny; asaṅkhya — nesčetné; tāra — toho; lekhā — popis.

Překlad

Po Nityānandovi Prabhuovi je další největší větví Vīrabhadra Gosāñi, který má také nespočet odnoží a jejich odnoží. Popsat je všechny není možné.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Vīrabhadra Gosāñi byl synem Śrīly Nityānandy Prabhua a žákem Jāhnavy devī. Jeho skutečnou matkou byla Vasudhā. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (67) je popsán jako inkarnace Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua. Vīrabhadra Gosāñi se proto neliší od Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. Ve vesnici Džhámatapuru v okrese Huglí měl Vīrabhadra Gosāñi žáka jménem Yadunāthācārya, a ten měl dvě dcery. Jeho vlastní dcera se jmenovala Śrīmatī a druhá, nevlastní, Nārāyaṇī. Obě se provdaly a je o nich zmínka v Bhakti-ratnākaře (třinácté vlně). Vīrabhadra Gosāñi měl tři žáky, kteří prosluli jako Jeho synové: Gopījana-vallabhu, Rāmakṛṣṇu a Rāmacandru. Nejmladší Rāmacandra patřil k dynastii Śāṇḍilya a jeho příjmení bylo Vaṭavyāla. Svoji rodinu založil ve vesnici Khadadaha a její členové jsou známí jako gosvāmī z Khadadahy. Nejstarší žák, Gopījana-vallabha, byl obyvatelem vesnice známé jako Lata, ležící nedaleko železniční zastávky Mánakar v okrese Bardván. Druhý Rāmakṛṣṇa žil nedaleko Máldahu, ve vesnici Gajéšpuru.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura také poznamenává, že tito tři žáci náleželi k různým gotrām neboli rodům, měli různá příjmení a žili na různých místech, a proto je není možné považovat za skutečné syny Vīrabhadry Gosāñiho. Rāmacandra měl čtyři syny, z nichž nejstarší byl Rādhāmādhava, jehož třetí syn se jmenoval Yādavendra. Yādavendrův syn byl Nandakiśora, jeho syn byl Nidhikṛṣṇa, jeho syn byl Caitanya-cāṇḍa, jeho syn byl Kṛṣṇamohana, jeho syn byl Jaganmohana, jeho syn byl Vrajanātha a jeho syn byl Śyāmalāla Gosvāmī. Toto je rodokmen potomků či následovníků Vīrabhadry Gosāñiho uvedený Bhaktisiddhāntou Sarasvatīm Ṭhākurem.

Verš

īśvara ha-iyā kahāya mahā-bhāgavata
veda-dharmātīta hañā veda-dharme rata

Synonyma

īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; ha-iyā — jsoucí; kahāya — nazývá sám sebe; mahā-bhāgavata — velký oddaný; veda-dharma — zásady védského náboženství; atīta — transcendentální; hañā — jsoucí; veda-dharme — ve védském systému; rata — zapojený.

Překlad

Přestože byl Vīrabhadra Gosāñi Nejvyšší Osobnost Božství, představoval se jako velký oddaný, a přestože je Nejvyšší Bůh transcendentální vůči všem védským pokynům, přísně vykonával védské obřady.

Verš

antare īśvara-ceṣṭā, bāhire nirdambha
caitanya-bhakti-maṇḍape teṅho mūla-stambha

Synonyma

antare — ve svém nitru; īśvara-ceṣṭā — činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; bāhire — navenek; nirdambha — bez pýchy; caitanya-bhakti-maṇḍape — v síni oddanosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — On je; mūla-stambha — hlavním pilířem.

Překlad

Je hlavním pilířem v síni oddané služby, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu postavil. Ve svém nitru sice věděl, že jedná jako Nejvyšší Pán Viṣṇu, ale navenek vůbec nebyl pyšný.

Verš

adyāpi yāṅhāra kṛpā-mahimā ha-ite
caitanya-nityānanda gāya sakala jagate

Synonyma

adyāpi — dodnes; yāṅhāra — jehož; kṛpā — milosti; mahimā — slavné; ha-ite — díky; caitanya-nityānanda — Śrī Caitanya-Nityānanda; gāya — zpívají; sakala — všichni; jagate — na světě.

Překlad

Je to právě díky slavné milosti Śrī Vīrabhadry Gosāñiho, že dnes mají lidé po celém světě příležitost zpívat jména Caitanyi a Nityānandy.

Verš

sei vīrabhadra-gosāñira la-inu śaraṇa
yāṅhāra prasāde haya abhīṣṭa-pūraṇa

Synonyma

sei — tohoto; vīrabhadra-gosāñira — Śrī Vīrabhadry Gosāñiho; la-inu — přijímám; śaraṇa — útočiště; yāṅhāra — jehož; prasāde — milostí; haya — dojde k; abhīṣṭa-pūraṇa — naplnění touhy.

Překlad

Proto přijímám útočiště u lotosových nohou Vīrabhadry Gosāñiho, aby Jeho milostí byla moje velká touha psát Śrī Caitanya-caritāmṛtu správně vedena.

Verš

śrī-rāmadāsa āra, gadādhara dāsa
caitanya-gosāñira bhakta rahe tāṅra pāśa

Synonyma

śrī-rāmadāsa — Śrī Rāmadāsa; āra — a; gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; caitanya-gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta — oddaní; rahe — zůstávají; tāṅra pāśa — s Ním.

Překlad

Se Śrī Vīrabhadrou Gosāñim neustále žili dva oddaní Pána Caitanyi. Jmenovali se Śrī Rāmadāsa a Gadādhara dāsa.

Význam

Śrī Rāmadāsa, později známý jako Abhirāma Ṭhākura, byl jedním z dvanácti pasáčků (gopālů), přátel Śrī Nityānandy Prabhua. Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (126) uvádí, že Śrī Rāmadāsa byl původně Śrīdāmā. Popis Śrīly Abhirāmy Ṭhākura je obsažen v Bhakti-ratnākaře (čtvrté vlně). Na pokyn Śrī Nityānandy Prabhua se Abhirāma Ṭhākura stal velkým ācāryou a kazatelem Caitanyova učení o oddané službě. Byl velmi vlivnou osobností a neoddaní se ho velice obávali. Jelikož byl zmocněn Śrī Nityānandou Prabhuem, prožíval neustálou extázi a byl nesmírně milostivý ke všem pokleslým duším. Říká se, že když se poklonil před jiným kamenem než śālagrāma-śilou, kámen okamžitě pukl.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi dále píše: „Asi šestnáct kilometrů na jihozápad od železniční stanice Čámpádánga na úzkorozchodné trati z kolkatského nádraží Háora do Ámty, vesnice v okrese Huglí, se nachází malé město s názvem Khánákúla-krišnanagar a v něm stojí chrám, kde prováděl uctívání Abhirāma Ṭhākura. Během období dešťů, když je tato oblast zatopena vodou, tam musí lidé cestovat jinou tratí, které se nyní říká Jihovýchodní dráha. Na této trati leží stanice Kolághát, a odtud se musí jet parníkem do Ráníčaku. Dvanáct kilometrů severně od Ráníčaku leží Khánákula. Chrám, ve kterém Abhirāma Ṭhākura uctíval, se nachází v Krišnanagaru, který je nedaleko kūly (břehu) Khány (řeky Dvárakéšvary), a proto je toto místo známé jako Khánákúla-krišnanagar. Před chrámem stojí strom bakula. Toto místo je známé jako Siddha-bakul-kuňdž. Říká se, že když tam Abhirāma Ṭhākura přišel, posadil se pod tento strom. V Khánákúla-krišnanagaru se každý rok v měsíci Caitra (březen-duben) na Kṛṣṇa-saptamī, sedmý den ubývajícího měsíce, koná velká pouť. Na tuto slavnost se schází mnoho stovek a tisíců lidí. Chrám, ve kterém Abhirāma Ṭhākura uctíval, má dlouhou historii. Božstvo v chrámu je známé jako Gopīnātha. Okolo chrámu žije mnoho rodin sevaitů. Říká se, že Abhirāma Ṭhākura měl bič a každý, koho se jím dotkl, se okamžitě stal pokročilým oddaným Kṛṣṇy. Mezi mnoha jeho žáky byl nejznámější a nejdražší Śrīmān Śrīnivāsa Ācārya, ale není jisté, zda byl jeho zasvěceným žákem.“

Verš

nityānande ājñā dila yabe gauḍe yāite
mahāprabhu ei dui dilā tāṅra sāthe
ataeva dui-gaṇe duṅhāra gaṇana
mādhava-vāsudeva ghoṣerao ei vivaraṇa

Synonyma

nityānande — Pánu Nityānandovi; ājñā — pokyn; dila — dal; yabe — když; gauḍe — do Bengálska; yāite — jít; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ei dui — tito dva; dilā — dal; tāṅra sāthe — s Ním; ataeva — proto; dui-gaṇe — v obou skupinách; duṅhāra — oba dva; gaṇana — počítáni; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; ghoṣerao — s příjmením Ghoṣa; ei — tento; vivaraṇa — popis.

Překlad

Když Nityānanda Prabhu dostal pokyn jít kázat do Bengálska, tito dva oddaní (Śrī Rāmadāsa a Gadādhara dāsa) dostali pokyn jít s Ním. Proto jsou počítáni někdy mezi oddané Pána Caitanyi a někdy mezi oddané Pána Nityānandy. I Mādhava Ghoṣa a Vāsudeva Ghoṣa patřili do obou skupin oddaných zároveň.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Nedaleko železniční stanice Agradvíp a místa Pátuli v okrese Bardván leží místo s názvem Dánihát, kde dodnes přebývá Božstvo Śrī Gopīnāthajīho. Toto Božstvo přijalo Govindu Ghoṣe za svého otce. Dokonce i dnes provádí toto Božstvo ve výročí úmrtí Govindy Ghoṣe obřad śrāddha. Chrám spravuje královská rodina (rāja-vaṁśa) z Krišnanagaru, jejíž členové jsou potomky Rāje Kṛṣṇacandry. Každý rok v měsíci Vaiśākha, když probíhá obřad bāradola, se toto Božstvo Gopīnātha přemístí do Krišnanagaru. Obřad se provádí s jedenácti dalšími Božstvy a potom je Śrī Gopīnāthajī odnesen zpět do chrámu v Agradvípu.“

Verš

rāmadāsa — mukhya-śākhā, sakhya-prema-rāśi
ṣolasāṅgera kāṣṭha yei tuli’ kaila vaṁśī

Synonyma

rāma-dāsa — Rāmadāsa; mukhya-śākhā — hlavní větev; sakhya-prema-rāśi — plný bratrské lásky; ṣolasa-aṅgera — o šestnácti kolínkách; kāṣṭha — dřevo; yei — to; tuli' — beroucí; kaila — vyrobil; vaṁśī — flétnu.

Překlad

Rāmadāsa, jedna z hlavních větví, byl plný bratrské lásky k Bohu. Vyrobil si flétnu z bambusového kmene o šestnácti kolínkách.

Verš

gadādhara dāsa gopībhāve pūrṇānanda
yāṅra ghare dānakeli kaila nityānanda

Synonyma

gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; gopī-bhāve — v extázi gopī; pūrṇa-ānanda — naprosto transcendentálně blažený; yāṅra ghare — v jehož domě; dāna-keli — představení dānakeli-līly; kaila — učinil; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu.

Překlad

Śrīla Gadādhara dāsa byl vždy zcela pohroužen v extázi jako gopī. V jeho domě Pán Nityānanda sehrál divadelní hru Dāna-keli.

Verš

śrī-mādhava ghoṣa — mukhya kīrtanīyā-gaṇe
nityānanda-prabhu nṛtya kare yāṅra gāne

Synonyma

śrī-mādhava ghoṣa — Śrī Mādhava Ghoṣa; mukhya — hlavní; kīrtanīyā-gaṇe — mezi těmi, kdo prováděli saṅkīrtan; nityānanda-prabhu — Nityānanda Prabhu; nṛtya — tanec; kare — činí; yāṅra — jehož; gāne — při písni.

Překlad

Śrī Mādhava Ghoṣa byl přední zpěvák v kīrtanech. Když zpíval, Nityānanda Prabhu tančil.

Verš

vāsudeva gīte kare prabhura varṇane
kāṣṭha-pāṣāṇa drave yāhāra śravaṇe

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; gīte — když zpíval; kare — činí; prabhura — Nityānandy Prabhua a Śrī Caitanyi Mahāprabhua; varṇane — při popisování; kāṣṭha — dřevo; pāṣāṇa — kámen; drave — tající; yāhāra — jehož; śravaṇe — při zaslechnutí.

Překlad

Když Vāsudeva Ghoṣa během svých kīrtanů popisoval Pána Caitanyu a Nityānandu, i dřevo a kámen tály, když to slyšely.

Verš

murāri-caitanya-dāsera alaukika līlā
vyāghra-gāle caḍa māre, sarpa-sane khelā

Synonyma

murāri — Murāri; caitanya-dāsera — služebníka Śrī Caitanyi Mahāprabhua; alaukika — neobyčejné; līlā — zábavy; vyāghra — tygr; gāle — na tvář; caḍa māre — plácne; sarpa — had; sane — s; khelā — hra.

Překlad

Murāri, velký oddaný Pána Caitanyi Mahāprabhua, prováděl mnoho neobyčejných činností. Ve své extázi někdy plácl po tváři tygra a jindy si zase hrál s jedovatým hadem.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Murāri Caitanya dāsa se narodil ve vesnici Sar-vrindávan-puru, která leží asi tři kilometry od železniční stanice Galaší na bardvánské trati. Když Murāri Caitanya dāsa přišel do Navadvípu, usadil se ve vesnici Modadrum neboli Mámagáčhi-grám. Tehdy začal být známý jako Śārṅga nebo Sāraṅga Murāri Caitanya dāsa. Potomkové jeho rodiny stále sídlí v Sarer Pádu. V páté kapitole Antya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty najdeme následující výrok: ,Murāri Caitanya dāsa neprojevoval hmotné tělesné rysy, protože byl zcela duchovní. Někdy se honil za tygry v džungli a hrál si s nimi jako s kočkami a psy. Klidně plácl tygra po tváři nebo si vzal na klín jedovatého hada. O své vnější tělo neměl vůbec strach a úplně na ně zapomínal. Dokázal strávit celý den zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry nebo mluvením o Pánu Caitanyovi a Nityānandovi. Někdy zůstal dva až tři dny ponořen ve vodě, aniž by cítil nějaké tělesné potíže. Tak se choval téměř jako kámen nebo dřevo, ale vždy používal svou energii na zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Nikdo nemůže popsat jeho výjimečné vlastnosti, ale je známo, že kdekoliv Murāri Caitanya dāsa prošel, tam byl každý osvícen vědomím Kṛṣṇy jednoduše díky atmosféře, kterou vytvořil.̀“

Verš

nityānandera gaṇa yata — saba vraja-sakhā
śṛṅga-vetra-gopaveśa, śire śikhi-pākhā

Synonyma

nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; gaṇa — následovníci; yata — všichni; saba — všichni; vraja-sakhā — obyvatelé Vrindávanu; śṛṅga — roh; vetra — hůlka; gopa-veśa — oblečení jako pasáčci; śire — na hlavě; śikhi-pākhā — paví pero.

Překlad

Všichni společníci Pána Nityānandy byli původně pasáčci ve Vradžabhúmi. Jejich poznávacími znaky byly rohy a hůlky, které s sebou nosili, jejich oblečení pasáčků a paví pera na hlavách.

Význam

Jāhnavā-mātā se také objevuje na seznamu následovníků Pána Nityānandy. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (66) je popsána jako Anaṅga-mañjarī z Vrindávanu. Všichni oddaní, kteří jsou následovníky Jāhnavā-māty, patří do seznamu oddaných Śrī Nityānandy Prabhua.

Verš

raghunātha vaidya upādhyāya mahāśaya
yāṅhāra darśane kṛṣṇa-prema-bhakti haya

Synonyma

raghunātha vaidya — lékař Raghunātha; upādhyāya mahāśaya — vznešená osobnost s titulem Upādhyāya; yāṅhāra — jehož; darśane — návštěvou; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; bhakti — oddaná služba; haya — probuzené.

Překlad

Lékař Raghunātha, známý také jako Upādhyāya, byl natolik vznešený oddaný, že jen pouhý pohled na něho v člověku probudil skrytou lásku k Bohu.

Verš

sundarānanda — nityānandera śākhā, bhṛtya marma
yāṅra saṅge nityānanda kare vraja-narma

Synonyma

sundarānanda — Sundarānanda; nityānandera śākhā — větev Śrī Nityānandy Prabhua; bhṛtya marma — velice důvěrný služebník; yāṅra saṅge — se kterým; nityānanda — Pán Nityānanda; kare — provádí; vraja-narma — činnosti ve Vrindávanu.

Překlad

Sundarānanda, další větev Śrī Nityānandy Prabhua, byl velice důvěrný služebník Pána Nityānandy. Pán Nityānanda Prabhu v jeho společnosti prožíval dění ve Vradžabhúmi.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi uvádí: „V Caitanya-bhāgavatě, páté kapitole Antya-khaṇḍy, je řečeno, že Sundarānanda byl oceánem lásky k Bohu a nejpřednějším společníkem Śrī Nityānandy Prabhua. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (127) se o něm píše, že byl v kṛṣṇa-līle Sudāmou. Byl tedy jedním z dvanácti pasáčků, kteří přišli s Pánem Balarāmou, když se zjevil jako Śrī Nityānanda Prabhu. Posvátné místo, na kterém Sundarānanda žil, se nachází ve vesnici Mahéšpuru, asi dvacet dva a půl kilometru východně od železniční zastávky Mádžadija na Východní trati z Kolkaty do Bardvánu. Toto místo patří do okresu Džašohar (který dnes leží v Bangladéši). Z historických pozůstatků v této vesnici zbyl jen starý Sundarānandův dům. Na kraji vesnice žije nějaký bāula (pseudovaiṣṇava) a všechny budovy, chrámy i dům, vypadají jako nově postavené. V Mahéšpuru jsou Božstva Śrī Rādhāvallabhy a Śrī Śrī Rādhāramaṇa. Nedaleko chrámu teče říčka Vétravatí.

Sundarānanda Prabhu byl naiṣṭhika-brahmacārī a za celý život se neoženil. Neměl proto jiné přímé potomky než svoje žáky, ale potomkové jeho rodiny stále žijí ve vesnici Mangaladihi v okrese Bírbhúm. Ve stejné vesnici je chrám s Božstvem Balarāmy, které je pravidelně uctíváno. Původní Božstvo z Mahéšpuru, Rādhāvallabhu, odnesli saidābādští Gosvāmī z Bérhampuru, a od té doby, co byla instalována současná Božstva, stará se o Jejich uctívání jedna rodina zamindarů z Mahéšpuru. Za úplňku v měsíci Māgha (leden-únor) se pravidelně oslavuje výročí Sundarānandova odchodu, kdy se sejdou lidé ze sousedních oblastí, aby tento svátek společně oslavili.“

Verš

kamalākara pippalāi — alaukika rīta
alaukika prema tāṅra bhuvane vidita

Synonyma

kamalākara pippalāi — Kamalākara Pippalāi; alaukika — neobyčejné; rīta — chování nebo zábavy; alaukika — neobyčejná; prema — láska k Bohu; tāṅra — jeho; bhuvane — v tomto světě; vidita — oslavovaný.

Překlad

Říká se, že Kamalākara Pippalāi byl třetím gopālem. Jeho chování a jeho láska k Bohu byly neobyčejné, a tak je oslavován po celém světě.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (128) je Kamalākara Pippalāi popsán jako třetí gopāla. Jeho původní jméno bylo Mahābala. Byl tím, kdo instaloval Jagannāthovo Božstvo v Máhéši ve Šrírámpuru. Tato vesnice Máhéš leží asi čtyři kilometry od železniční stanice Šrírámpur. Rodokmen rodiny Kamalākary Pippalāie je následující: Kamalākara Pippalāi měl syna jménem Caturbhuja, který měl dva syny, Nārāyaṇa a Jagannātha. Nārāyaṇa měl syna Jagadānandu a jeho syn se jmenoval Rājīvalocana. V Rājīvalocanově době byl nedostatek prostředků pro uctívání Jagannāthova Božstva a podle toho, co se říká, v bengálském roce 1060 (1653 n.l.) věnoval naváb z Dháky jménem Šáh Sujā pro tyto účely 1 185 bighů půdy (okolo 158 ha). A jelikož tyto pozemky patřily Jagannāthovi, byla vesnice, kolem níž ležely, pojmenována Džagannáth-pur. Říká se, že když Kamalākara Pippalāi odešel z domu, jeho mladší bratr Nidhipati Pippalāi ho hledal a časem ho našel ve vesnici Máhéš. Nidhipati Pippalāi se ze všech sil snažil přivést staršího bratra domů, ale marně. Proto se Nidhipati Pippalāi spolu se všemi rodinnými členy přestěhoval do Máhéše. Členové jeho rodiny v blízkosti Máhéše dodnes žijí. Jsou to brāhmaṇové a jejich příjmení je Adhikārī.

Toto je historie chrámu v Máhéši: Oddaný jménem Dhruvānanda šel kdysi navštívit Pána Jagannātha, Balarāmu a Subhadru v Džagannáth Purí, protože chtěl Jagannāthajīmu obětovat jídlo, které sám uvařil. Taková byla jeho touha, a tak se mu jedné noci ve snu zjevil Jagannāthajī a požádal ho, aby šel do Máhéše na břehu Gangy a začal Jej tam v chrámu uctívat. Dhruvānanda se tedy vydal do Máhéše a tam v Ganze uviděl plavat tři Božstva – Jagannātha, Balarāmu a Subhadru. Vytáhl je z vody, instaloval je v malé chýši a s velkou radostí Pána Jagannātha uctíval. Když zestárl, dělal si starosti, jak předá zodpovědnost za uctívání někomu spolehlivému, a ve snu dostal od Pána Jagannātha svolení předat uctívání člověku, kterého potká druhý den ráno. Druhého rána potkal Kamalākaru Pippalāie, který byl původně obyvatelem vesnice Khálidžuli v lesnaté oblasti Bengálska zvané Sundaravan a byl to čistý vaiṣṇava, velký oddaný Pána Jagannātha, a tak mu okamžitě předal starost o uctívání. Tak se stal Kamalākara Pippalāi knězem Pána Jagannātha a členové jeho rodiny jsou od té doby označováni jako Adhikārī, což znamená ,ten, kdo je zmocněn uctívat Pánà. Tito Adhikārī náleží ke ctěné brāhmaṇské rodině. Příjmením Pippalāi se označuje pět druhů brāhmaṇů vyšší třídy.“

Verš

sūryadāsa sarakhela, tāṅra bhāi kṛṣṇadāsa
nityānande dṛḍha viśvāsa, premera nivāsa

Synonyma

sūryadāsa sarakhela — Sūryadāsa Sarakhela; tāṅra bhāi — jeho bratr; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; nityānande — v Pána Nityānandu; dṛḍha viśvāsa — pevná víra; premera nivāsa — sídlo veškeré lásky k Bohu.

Překlad

Sūryadāsa Sarakhela i jeho mladší bratr Kṛṣṇadāsa Sarakhela měli pevnou víru v Nityānandu Prabhua. Oba byli sídlem lásky k Bohu.

Význam

V Bhakti-ratnākaře (dvanácté vlně) je řečeno, že několik kilometrů od Navadvípu leží místo zvané Šáligrám, kde bydlel Sūryadāsa Sarakhela. Byl zaměstnán jako tajemník v tehdejší muslimské vládě, a tak nashromáždil velké bohatství. Sūryadāsa měl čtyři bratry, a ti všichni byli čistí vaiṣṇavové. Vasudhā a Jāhnavā byly dvě dcery Sūryadāse Sarakhela.

Verš

gaurīdāsa paṇḍita yāṅra premoddaṇḍa-bhakti
kṛṣṇa-premā dite, nite, dhare mahāśakti

Synonyma

gaurīdāsa paṇḍita — Gaurīdāsa Paṇḍita; yāṅra — jehož; prema-uddaṇḍa-bhakti — nejpokročilejší v lásce k Bohu a oddané službě; kṛṣṇa-premā — lásku ke Kṛṣṇovi; dite — dát; nite — a přijmout; dhare — zmocněn; mahā-śakti — velkou moc.

Překlad

Gaurīdāsa Paṇḍita, symbol nejvznešenější oddané služby prodchnuté láskou k Bohu, měl největší moc tuto lásku přijímat a dávat.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Říká se, že Gaurīdāsa Paṇḍita měl stálého mecenáše v králi Kṛṣṇadāsovi, synovi Harihoḍy. Gaurīdāsa Paṇḍita žil ve vesnici Šáligrámu, která je vzdálena několik kilometrů od železniční zastávky Mudágáčha, a později se přestěhoval do Ambika-kálny. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (128) je řečeno, že byl původně Subala, jeden z pasáčků, přátel Kṛṣṇy a Balarāmy ve Vrindávanu. Gaurīdāsa Paṇḍita byl mladší bratr Sūryadāse Sarakhela a se svolením staršího bratra přemístil svůj domov na břeh Gangy, do města zvaného Ambika-kálna. Toto jsou jména některých potomků Gaurīdāse Paṇḍita: (1) Śrī Nṛsiṁha-caitanya, (2) Kṛṣṇadāsa, (3) Viṣṇudāsa, (4) Baḍa Balarāma dāsa, (5) Govinda, (6) Raghunātha, (7) Baḍu Gaṅgādāsa, (8) Āuliyā Gāṅgārāma, (9) Yādavācārya, (10) Hṛdaya-caitanya, (11) Cānda Hāladāra, (12) Maheśa Paṇḍita, (13) Mukuṭa Rāya, (14) Bhātuyā Gaṅgārāma, (15) Āuliyā Caitanya, (16) Kāliyā Kṛṣṇadāsa, (17) Pātuyā Gopāla, (18) Baḍa Jagannātha, (19) Nityānanda, (20) Bhāvi, (21) Jagadīśa, (22) Rāiyā Kṛṣṇadāsa a (22 a půl) Annapūrṇā. Nejstarší syn Gaurīdāse Paṇḍita byl známý jako velký Balarāma a nejmladší jako Raghunātha. Jeho syny byli Maheśa Paṇḍita a Govinda. Dcera Gaurīdāse Paṇḍita se jmenovala Annapūrṇā.

Vesnice Ambika-kálna, která leží na druhém břehu Gangy naproti Šántipuru, je vzdálená asi tři a půl kilometru na východ od železniční stanice Kálna-korta na Východní dráze. V Ambika-kálně se nachází chrám, který postavil zamindar z Bardvánu. Před chrámem roste velký tamarind a říká se, že pod ním se Gaurīdāsa Paṇḍita setkal s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem. Místu, kde stojí chrám, se říká Ambika, a jelikož je to v kraji Kálna, vesnice je známá jako Ambika-kálna. Říká se, že v tomto chrámu dodnes existuje vlastnoruční opis Bhagavad-gīty od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

nityānande samarpila jāti-kula-pāṅti
śrī-caitanya-nityānande kari prāṇapati

Synonyma

nityānande — Pánu Nityānandovi; samarpila — nabídl; jāti — rozdíl v kastě; kula — rodina; pāṅti — blízká společnost; śrī-caitanya — Pán Caitanya; nityānande — v Pánu Nityānandovi; kari — činící; prāṇa-pati — Pány svého života.

Překlad

Gaurīdāsa Paṇḍita učinil Pána Caitanyu a Pána Nityānandu Pány svého života a službě Pánu Nityānandovi obětoval vše, včetně blízké společnosti své rodiny.

Verš

nityānanda prabhura priya — paṇḍita purandara
premārṇava-madhye phire yaichana mandara

Synonyma

nityānanda — Nityānanda Prabhu; prabhura — Pána; priya — velice drahý; paṇḍita purandara — Paṇḍita Purandara; prema-arṇava-madhye — v oceánu lásky k Bohu; phire — se pohyboval; yaichana — přesně jako; mandara — hora Mandara.

Překlad

Třináctý důležitý oddaný Śrī Nityānandy Prabhua byl Paṇḍita Purandara, který se pohyboval v oceánu lásky k Bohu jako hora Mandara.

Význam

Paṇḍita Purandara potkal Śrī Nityānandu Prabhua ve vesnici Khadadaha. Když Nityānanda Prabhu tuto vesnici navštívil, tančil velice neobvyklým způsobem, což Purandaru Paṇḍita zcela uchvátilo. Paṇḍita byl v koruně stromu, a když uviděl Nityānandu tancovat, seskočil na zem a prohlásil se za Aṅgadu, jednoho z oddaných v Hanumānově táboře během zábav Pána Rāmacandry.

Verš

parameśvara-dāsa — nityānandaika-śaraṇa
kṛṣṇa-bhakti pāya, tāṅre ye kare smaraṇa

Synonyma

parameśvara-dāsa — Parameśvara dāsa; nityānanda-eka-śaraṇa — úplně odevzdaný lotosovým nohám Nityānandy; kṛṣṇa-bhakti pāya — dostane lásku ke Kṛṣṇovi; tāṅre — na něho; ye — kdokoliv; kare — činí; smaraṇa — vzpomínání.

Překlad

Parameśvara dāsa, o kterém se říká, že je pátým gopālem v kṛṣṇa-līle, se plně odevzdal lotosovým nohám Nityānandy. Každý, kdo vzpomíná na jeho jméno, Parameśvara dāsa, snadno získá lásku ke Kṛṣṇovi.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Caitanya-bhāgavata uvádí, že Parameśvara dāsa, známý také jako Parameśvarī dāsa, byl životem Śrī Nityānandy Prabhua. Tělo Parameśvary dāse bylo místem zábav Pána Nityānandy. Parameśvara dāsa žil nějaký čas ve vesnici Khadadaha a byl neustále naplněný extází pasáčka. Původně byl Arjuna, přítel Kṛṣṇy a Balarāmy. Byl pátým z dvanácti gopālů. Doprovázel Jāhnavā-devī, když pořádala festival v Kheturi. V Bhakti-ratnākaře se píše, že na pokyn Śrīmatī Jāhnavā-māty instaloval v chrámu v Átapuru v okrese Huglí Božstva Rādhā-Gopīnātha. Železniční stanice Átapur se nachází na úzkorozchodné trati mezi nádražím Háora a Ámtou. Další chrám, který v Átapuru postavila rodina Mitrů, je známý jako chrám Rādhā-Govindy. Před chrámem stojí na velice přitažlivém místě mezi dvěma bakulovými a jedním kadambovým stromem hrobka Parameśvarī Ṭhākura a nad ní je umístěn oltář s keříkem tulasī. Říká se, že na tomto kadambovém stromě vykvete každý rok pouze jeden květ a je obětován Božstvu.

Parameśvarī Ṭhākura údajně náležel k rodině vaidyů. V chrámu nyní provádí uctívání potomek jeho bratra. Někteří z členů jejich rodiny stále bydlí v okrese Huglí nedaleko pošty v Čandítale. Potomkové Parameśvarīho Ṭhākura měli mnoho žáků z brāhmaṇských rodin, ale jak se postupem času tito potomkové stávali více a více lékaři, přestali se lidé z brāhmaṇských rodin stávat jejich žáky. Rodinné tituly Parameśvarīho potomků jsou Adhikārī a Gupta. Členové jeho rodiny naneštěstí neuctívají Božstvo přímo, ale zaměstnávají placené brāhmaṇy. V chrámu přebývají společně na jednom trůnu Baladeva a Śrī Śrī Rādhā-Gopīnātha. Vypadá to, že Božstvo Baladevy bylo instalováno později, protože z hlediska transcendentální nálady nemohou být Baladeva, Kṛṣṇa a Rādhā na jednom trůnu. O úplňku v měsíci Vaiśākha (duben-květen) se v tomto chrámu slaví svátek odchodu Parameśvarīho Ṭhākura.“

Verš

jagadīśa paṇḍita haya jagat-pāvana
kṛṣṇa-premāmṛta varṣe, yena varṣā ghana

Synonyma

jagadīśa paṇḍita — Jagadīśa Paṇḍita; haya — stane se; jagat-pāvana — osvoboditelem celého světa; kṛṣṇa-prema-amṛta varṣe — neustále z něho proudí přívaly oddané služby; yena — jako; varṣā — déšť; ghana — hustý.

Překlad

Jagadīśa Paṇḍita, patnáctá větev následovníků Pána Śrī Nityānandy, osvobodil celý svět. Oddaná služba Kṛṣṇovi z něho proudila jako přívaly deště.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Popisy Jagadīśe Paṇḍita najdeme v šesté kapitole Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty a ve čtrnácté kapitole Ādi-līly Caitanya-caritāmṛty. Náležel do vesnice Džašadá-grámu v okrese Nadia nedaleko železniční stanice Čákdaha. Jeho otec, syn Bhaṭṭy Nārāyaṇa, se jmenoval Kamalākṣa. Oba jeho rodiče byli velcí oddaní Pána Viṣṇua a po jejich smrti Jagadīśa opustil spolu se ženou Duḥkhinī a bratrem Maheśem svoje rodiště a přišel do Šrí Májápuru, aby mohl žít ve společnosti Jagannātha Miśry a dalších vaiṣṇavů. Pán Caitanya Jagadīśe požádal, aby šel do Džagannáth Purí a šířil tam hari-nāma-saṅkīrtanové hnutí. Když se vrátil z Džagannáth Purí, na příkaz Pána Jagannātha instaloval ve vesnici Džašadá-grámu Jagannāthova Božstva. Říká se, že Jagadīśa Paṇḍita přinesl těžké Božstvo Jagannātha do Džašadá-grámu tak, že Je přivázal k tyči a přinesl do vesnice. Kněží z tohoto chrámu dodnes ukazují tyč, kterou Jagadīśa Paṇḍita k přenosu Jagannāthova Božstva použil.“

Verš

nityānanda-priyabhṛtya paṇḍita dhanañjaya
atyanta virakta, sadā kṛṣṇa-premamaya

Synonyma

nityānanda-priya-bhṛtya — další drahý služebník Nityānandy Prabhua; paṇḍita dhanañjaya — Paṇḍita Dhanañjaya; atyanta — velice; virakta — odříkavý; sadā — vždy; kṛṣṇa-prema-maya — pohroužený v lásce ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Šestnáctým drahým služebníkem Nityānandy Prabhua byl Dhanañjaya Paṇḍita. Byl velice odříkavý a neustále pohroužený v lásce ke Kṛṣṇovi.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Paṇḍita Dhanañjaya žil v Katoji ve vesnici Šítal. Byl jedním z dvanácti gopālů. Podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (127) se původně jmenoval Vasudāma. Šítal-grám se nachází nedaleko policejní stanice Mangalkot a poštovního úřadu Kaičar v okrese Bardván. Na úzkorozchodné dráze z Bardvánu do Katoji leží asi patnáct kilometrů od Katoji železniční stanice Kaičar. Musíme jít necelé dva kilometry na severovýchod od této stanice, abychom došli do Šítalu. Tamním chrámem byl domek s doškovou střechou a hliněnými stěnami. Před nějakým časem tam Mallikové, zamindarové z Bádžáravanu Kábáší, postavili velký dům, který měl sloužit jako chrám, ale posledních šedesát pět let je chrám v troskách a opuštěný. Základy starého chrámu jsou stále vidět. Poblíž chrámu stojí sloup s tulasī a každý rok během měsíce Kārtiku (říjen-listopad) se zde slaví den Dhanañjayova odchodu. Říká se, že Paṇḍita Dhanañjaya byl nějakou dobu členem saṅkīrtanové skupiny vedené Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a potom odešel do Vrindávanu. Předtím žil nějaký čas ve vesnici Sánčadápánčada, která se nachází asi deset kilometrů na jih od železniční stanice Memárí. Někdy je tato vesnice označována také jako ,Dhanañjayovo sídlò (Dhanaňdžajér Pát). Po nějaké době přenechal zodpovědnost za uctívání jednomu svému žákovi a odešel zpátky do Vrindávanu. Když se vrátil z Vrindávanu do Šítal-grámu, instaloval v chrámu Božstvo Gaurasundara. Potomkové Paṇḍita Dhanañjayi stále v Šítal-grámu žijí a dohlížejí na chrámové uctívání.“

Verš

maheśa paṇḍita — vrajera udāra gopāla
ḍhakkā-vādye nṛtya kare preme mātoyāla

Synonyma

maheśa paṇḍita — Maheśa Paṇḍita; vrajera — z Vrindávanu; udāra — velkorysý; gopāla — pasáček; ḍhakkā-vādye — při bubnování; nṛtya kare — tančil; preme — ponořený v lásce; mātoyāla — jako blázen.

Překlad

Maheśa Paṇḍita, sedmý z dvanácti gopālů, byl velmi velkorysý. Za doprovodu bubnů tančil jako blázen, pohroužený v hluboké lásce ke Kṛṣṇovi.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Vesnice Maheśe Paṇḍita se jmenuje Pálapáda a nachází se v okrese Nadia, v lese ležícím asi dva kilometry na jih od železniční stanice Čákdaha. Nedaleko teče Ganga. Říká se, že Maheśa Paṇḍita původně žil na východní straně Džirátu ve vesnici Masipuru či Džašípuru, a když byl Masipur pohlcen proudem Gangy, byla tamní Božstva přenesena do Pálapády, která leží mezi různými vesnicemi, jako je Beledánga, Berigrám, Sukhaságar, Čándude, Manasápota a další. (V této oblasti, které se říká Páňčnagar Pargana, se nachází asi čtrnáct vesnic.) Existuje také zmínka o tom, že se Maheśa Paṇḍita zúčastnil festivalu, který Śrī Nityānanda Prabhu pořádal v Pániháti. Narottama dāsa Ṭhākura se tohoto festivalu také zúčastnil a Maheṣa Paṇḍita se tam s ním setkal. V chrámu Maheśe Paṇḍita sídlí Božstva Gaura- Nityānandy, Śrī Gopīnātha, Śrī Madana-mohana, Rādhā-Govindy a také śālagrāma-śilā.

Verš

navadvīpe puruṣottama paṇḍita mahāśaya
nityānanda-nāme yāṅra mahonmāda haya

Synonyma

navadvīpe puruṣottama — Puruṣottama z Navadvípu; paṇḍita mahāśaya — nesmírně vzdělaný učenec; nityānanda-nāme — jménem Pána Nityānandy Prabhua.; yāṅra — jehož; mahā-unmāda — velká extáze; haya — se stane.

Překlad

Osmým gopālem byl Puruṣottama Paṇḍita, obyvatel Navadvípu. Každé zaslechnutí svatého jména Nityānandy Prabhua ho přivádělo téměř k šílenství.

Význam

V Caitanya-bhāgavatě se píše, že Puruṣottama Paṇḍita se narodil v Navadvípu a byl velkým oddaným Pána Nityānandy Prabhua. Jako jeden z dvanácti gopālů se dříve jmenoval Stokakṛṣṇa.

Verš

balarāma dāsa — kṛṣṇa-prema-rasāsvādī
nityānanda-nāme haya parama unmādī

Synonyma

balarāma-dāsa — Balarāma dāsa; kṛṣṇa-prema-rasa — nektar neustálého pohroužení v lásce ke Kṛṣṇovi; āsvādī — plně vychutnával; nityānanda-nāme — při jménu Śrī Nityānandy Prabhua; haya — stane se; parama — velice; unmādī — poblázněný.

Překlad

Balarāma dāsa neustále naplno vychutnával nektar lásky ke Kṛṣṇovi. Jakmile uslyšel jméno Nityānandy Prabhua, dočista se pomátl na rozumu.

Verš

mahā-bhāgavata yadunātha kavicandra
yāṅhāra hṛdaye nṛtya kare nityānanda

Synonyma

mahā-bhāgavata — velký oddaný; yadunātha kavicandra — Yadunātha Kavicandra; yāṅhāra — jehož; hṛdaye — v srdci; nṛtya — tanec; kare — činí; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu.

Překlad

Yadunātha Kavicandra byl velký oddaný, v jehož srdci neustále tančil Pán Nityānanda Prabhu.

Význam

V první kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty se říká, že ctihodný Ratnagarbha Ācārya byl přítelem otce Śrī Caitanyi Mahāprabhua a bydleli ve stejné vesnici. Ratnagarbha Ācārya měl tři syny – Kṛṣṇānandu, Jīvu a Yadunātha Kavicandru.

Verš

rāḍhe yāṅra janma kṛṣṇadāsa dvijavara
śrī-nityānandera teṅho parama kiṅkara

Synonyma

rāḍhe — v západním Bengálsku; yāṅra — jehož; janma — narození; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; dvijavara — nejlepší z brāhmaṇů; śrī-nityānandera — Nityānandy Prabhua; teṅho — on; parama — prvotřídní; kiṅkara — služebník.

Překlad

Dvacátým prvním oddaným Śrī Nityānandy v Bengálsku byl prvotřídní služebník Pána, Kṛṣṇadāsa Brāhmaṇa.

Význam

Slovo rāḍhe v tomto verši se vztahuje k Rádhadéši, části Bengálska, kterou neprotéká Ganga.

Verš

kālā-kṛṣṇadāsa baḍa vaiṣṇava-pradhāna
nityānanda-candra vinu nahi jāne āna

Synonyma

kālā-kṛṣṇadāsa — Kālā Kṛṣṇadāsa; baḍa — velký; vaiṣṇava-pradhāna — prvotřídní vaiṣṇava; nityānanda-candra — Pán Nityānanda; vinu — kromě; nāhi jāne — neznal; āna — cokoliv jiného.

Překlad

Dvacátým druhým oddaným Nityānandy Prabhua byl Kālā Kṛṣṇadāsa, devátý pasáček. Byl prvotřídním vaiṣṇavou a nezajímalo ho nic jiného než Nityānanda Prabhu.

Význam

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (132) je řečeno, že Kālā Kṛṣṇadāsa, známý také jako Kāliyā Kṛṣṇadāsa, byl původně gopa (pasáček) jménem Lavaṅga, jeden z dvanácti pasáčků.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi dále píše: „Kāliyā Kṛṣṇadāsa sídlil ve vesnici Ákáihát v okrese Bardván, v policejním a poštovním okrsku Katoja (Katwa), ležící na cestě do Navadvípu. Abychom se dostali do Ákáihátu, musíme jet z přestupní stanice Bendel do stanice Katoja a potom jít více než tři kilometry pěšky, nebo lze vystoupit ve stanici Dánihát a odtud jít necelé dva kilometry. Ákáihát je malá vesnička. V měsíci Caitra, v den Vāruṇī, se tam slaví svátek na památku dne odchodu Kāly Kṛṣṇadāse.“

Verš

śrī-sadāśiva kavirāja — baḍa mahāśaya
śrī-puruṣottama-dāsa — tāṅhāra tanaya

Synonyma

śrī-sadāśiva kavirāja — Śrī Sadāśiva Kavirāja; baḍa — velký; mahāśaya — vážený muž; śrī-puruṣottama-dāsa — Śrī Puruṣottama dāsa; tāṅhāra tanaya — jeho syn.

Překlad

Dvacátým třetím mezi význačnými oddanými Nityānandy Prabhua byl Sadāśiva Kavirāja a dvacátým čtvrtým byl jeho syn Puruṣottama dāsa, desátý gopāla.

Verš

ājanma nimagna nityānandera caraṇe
nirantara bālya-līlā kare kṛṣṇa-sane

Synonyma

ājanma — od narození; nimagna — pohroužený; nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; caraṇe — v lotosových nohách; nirantara — vždy; bālya-līlā — dětské hry; kare — provádí; kṛṣṇa-sane — s Kṛṣṇou.

Překlad

Puruṣottama dāsa byl už od narození pohroužený do služby lotosovým nohám Pána Nityānandy Prabhua a neustále hrál dětské hry s Pánem Kṛṣṇou.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Sadāśiva Kavirāja a Nāgara Puruṣottama, otec a syn, jsou v Caitanya-bhāgavatě popsáni jako mahā-bhāgyavān neboli nesmírně požehnaní. Patřili ke kastě vaidyů, lékařů. Verš 156 Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky říká, že Candrāvalī, Kṛṣṇova velice drahá gopī, se později narodila jako Sadāśiva Kavirāja. Ve verších 194 a 200 je řečeno, že Kaṁsāri Sena, otec Sadāśivy Kavirāje, byl původně v Kṛṣṇových zábavách gopī Ratnāvalī. Všichni rodinní příslušníci Sadāśivy Kavirāje byli velcí oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua. Puruṣottama dāsa Ṭhākura žil nějakou dobu v Sukhaságaru, nedaleko železničních stanic Čákdaha a Šimuráli. Všechna Božstva instalovaná Puruṣottamou Ṭhākurem přebývala původně v Beledánga-grámu, ale když byl tamní chrám zničen, byla přenesena do Sukhaságaru. Když i tento chrám pohltila Ganga, byla Božstva společně s Božstvem Jāhnava-māty přemístěna do Sáhebadánga Bedigrámu. Protože však i toto místo zaniklo, jsou dnes všechna Božstva umístěna ve vesnici zvané Čándude-grám, jež leží necelé dva kilometry od Pálapády, o které byla zmínka dříve.“

Verš

tāṅra putra — mahāśaya śrī-kānu ṭhākura
yāṅra dehe rahe kṛṣṇa-premāmṛta-pūra

Synonyma

tāṅra putra — jeho syn; mahāśaya — vážený muž; śrī-kānu ṭhākura — Śrī Kānu Ṭhākura; yāṅra — jehož; dehe — v těle; rahe — zůstával; kṛṣṇa-prema-amṛta-pūra — nektar oddané služby Kṛṣṇovi.

Překlad

Vážený muž, Śrī Kānu Ṭhākura, byl syn Puruṣottamy dāse Ṭhākura. Byl tak velkým oddaným, že Pán Kṛṣṇa neustále sídlil v jeho těle.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi uvádí: „Abychom se dostali do vesnice Kānua Ṭhākura, musíme jet lodí z Džhikargáčha-ghátu k řece Kapotákša. Jinak lze jít také z Džhikargáčha-ghátu asi čtyři kilometry do Bódhakhány, kde Kānu Ṭhākura žil. Sadāśivův syn byl Puruṣottama Ṭhākura a jeho synem byl Kānu Ṭhākura. Jeho potomkové ho znají jako Nāgara Puruṣottamu. V kṛṣṇa-līle je to pasáček Dāma. Říká se, že jeho matka Jāhnavā zemřela hned po porodu. Když mu bylo dvanáct dní, vzal si ho Śrī Nityānanda Prabhu do svého domu do Khadadahy. Bylo zjištěno, že se Kānu Ṭhākura narodil někdy v bengálském roce 942 (1535 n.l.), prý v den Ratha-yātry. Protože byl již od narození velkým oddaným Pána Kṛṣṇy, dal mu Śrī Nityānanda Prabhu jméno Śiśu Kṛṣṇadāsa. V pěti letech šel s Jāhnavā-mātou do Vrindávanu, a když Gosvāmī viděli extatické příznaky Kānua Ṭhākura, dali mu jméno Kānāi Ṭhākura.

Rodina Kānua Ṭhākura má Božstvo Rādhā-Kṛṣṇy známé jako Prāṇavallabha. Říká se, že jeho rodina toto Božstvo uctívala již dlouho předtím, než se zjevil Pán Caitanya Mahāprabhu. Během maháráštrijského nájezdu na Bengálsko byla rodina Kānua Ṭhākura rozprášena, ale potom se jeden z členů této rodiny, Harikṛṣṇa Gosvāmī, vrátil do jejich původního domova Bódhakhány a znovu instaloval Božstvo Prāṇavallabhy, které potomkové rodiny dodnes uctívají. Kānu Ṭhākura se zúčastnil kheturské utsavy, kde byli také Jāhnavā-devī a Vīrabhadra Gosvāmī. Mādhavācārya, jeden z členů rodiny Kānua Ṭhākura, se oženil s dcerou Śrī Nityānandy Prabhua, která se jmenovala Gaṅgādevī. Jak Puruṣottama Ṭhākura, tak Kānu Ṭhākura měli mnoho žáků z brāhmaṇských rodin. Většina potomků žáků Kānua Ṭhākura nyní sídlí v obci Gadabéta u řeky Šilávatí v okrese Médinípur.“

Verš

mahā-bhāgavata-śreṣṭha datta uddhāraṇa
sarva-bhāve seve nityānandera caraṇa

Synonyma

mahā-bhāgavata — velký oddaný; śreṣṭha — hlavní; datta — příjmením Datta; uddhāraṇa — Uddhāraṇa; sarva-bhāve — ve všech ohledech; seve — uctívá; nityānandera — Pána Nityānandy; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Uddhāraṇa Datta Ṭhākura, jedenáctý z dvanácti pasáčků, byl vznešený oddaný Pána Nityānandy Prabhua, jehož lotosové nohy uctíval ve všech ohledech.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (129) uvádí, že Uddhāraṇa Datta Ṭhākura původně byl vrindávanský pasáček Subāhu. Uddhāraṇa Datta Ṭhākura, dříve známý také jako Śrī Uddhāraṇa Datta, bydlel v Saptagrámu na břehu řeky Sarasvatí, nedaleko železniční stanice Trišabigha v okrese Huglí. V době Uddhāraṇy Ṭhākura byl Saptagrám velké město, ke kterému patřilo mnoho dalších vesnic, jako je Vásudév-pur, Bánšbedija, Krišnapur, Nitjánanda-pur, Šivpur, Šankhanagar a Saptagrám.“

Kolkata se za britské nadvlády rozvíjela díky vlivné komunitě obchodníků a zvláště komunitě suvarṇa-vaṇiků, kteří přišli ze Saptagrámu podnikat a zabydleli se po celé Kolkatě. Byli známí jako saptagrámská obchodnická komunita z Kolkaty a většina z nich náležela k rodinám Malliků nebo Silů. K této komunitě patřila více než polovina Kolkaty, stejně jako Śrīla Uddhāraṇa Ṭhākura. Rodina našeho otce také pochází z tohoto okresu a náležela ke stejné komunitě. Kolkatští Mallikové se dělí do dvou rodin, Sil a De. Všichni Mallikové rodiny De původně patřili ke stejné rodině a gotře. My jsme také původně patřili k větvi rodiny De, jejíž členové byli v důvěrném vztahu s muslimskými vládci a dostali od nich titul Mallik.

Pátá kapitola Antya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty uvádí, že Uddhāraṇa Datta byl neobyčejně vznešený a velkorysý vaiṣṇava. Narodil se s právem uctívat Nityānandu Prabhua. Říká se také, že Nityānanda Prabhu poté, co nějakou dobu pobýval v Khadadaze, odešel do Saptagrámu, kde bydlel v domě Uddhāraṇy Datty. Komunita suvarṇa-vaṇiků, ke které Uddhāraṇa Datta patřil, byla ve skutečnosti komunita vaiṣṇavů. Její členové byli bankéři a obchodníci se zlatem (suvarṇa znamená „zlato“ a vaṇik znamená „obchodník“). V dávných dobách došlo mezi Ballālem Senou a komunitou suvarṇa-vaṇiků k nedorozumění kvůli mocnému bankéři Gaurī Senovi. Ballāl Sena si bral od Gaurī Seny půjčky, které prohýřil, a tak mu Gaurī Sena přestal půjčovat. Ballāl Sena se pomstil tak, že podnítil společenské spiknutí, aby vytlačil suvarṇa-vaṇiky na okraj společnosti, takže od té doby byli vyřazeni z vyšších kast brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiśyů. Milostí Śrī Nityānandy Prabhua však byla komunita suvarṇa-vaṇiků znovu povýšena. V Caitanya- bhāgavatě je řečeno: yateka vaṇik-kula uddhāraṇa haite pavitra ha-ila dvidhā nāhika ihāte – „Není pochyb o tom, že všichni členové komunity suvarṇa -vaṇiků byli znovu očištěni Śrī Nityānandou Prabhuem.

V Saptagrámu stále stojí chrám se šestirukým Božstvem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které osobně uctíval Śrīla Uddhāraṇa Datta Ṭhākura. Po pravém boku Śrī Caitanyi Mahāprabhua stojí Božstvo Śrī Nityānandy Prabhua a po levé straně Gadādhara Prabhu. Je tam také mūrti Rādhā-Govindy a śālagrāma-śilā a pod trůnem stojí obrázek Śrī Uddhāraṇy Datty Ṭhākura. Před chrámem je dnes velká síň a před ní rostlina mādhavī-latā. Chrám stojí na stinném, chladivém a pěkně umístěném pozemku. Když jsme se v roce 1967 vrátili z Ameriky, členové výkonné rady tohoto chrámu nás pozvali na návštěvu, a tak jsme mohli tento chrám navštívit s některými americkými žáky. V dětství jsme tento chrám navštívili s rodiči, protože všichni členové komunity suvarṇa-vaṇiků se o tento chrám Uddhāraṇy Datty Ṭhākura nadšeně zajímají.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi doplňuje: „V bengálském roce 1283 (1876 n.l.) zajistil bābājī jménem Nitāi dāsa pro chrám, ve kterém uctíval Uddhāraṇa Datta Ṭhākura, dar v podobě dvanácti bighů půdy (asi 1,6 ha). Později vedení chrámu upadalo, ale v roce 1306 (1899 n.l.) se díky spolupráci proslulého soudce Balarāmy Mallika z Huglí, a mnoha bohatých členů komunity suvarṇa-vaṇiků značně zlepšilo. Nebude tomu více než padesát let, kdy jeden člen rodiny Uddhāraṇy Datty Ṭhākura jménem Jagamohana Datta v chrámu instaloval dřevěné mūrti (sochu) Uddhāraṇy Datty Ṭhākura, avšak dnes tam již toto mūrti není a místo něj je uctíván obrázek Uddhāraṇy Datty Ṭhākura. Je ale známo, že toto dřevěné mūrti Uddhāraṇy Datty Ṭhākura odnesl Śrī Madana-mohana Datta a nyní je společně se śālāgrāma-śilou uctívá Śrīnātha Datta.

Uddhāraṇa Datta Ṭhākura byl správce sídla velkého zamindara v Naihátí, něco přes dva kilometry severně od Katoji. Trosky rezidence této královské rodiny lze dodnes vidět nedaleko stanice Dáinhát. Jelikož byl jeho správcem Uddhāraṇa Datta Ṭhākura, bylo známé také jako Uddháran-pur. Uddhāraṇa Datta Ṭhākura instaloval Božstva Nitāi-Gaury, která byla později přenesena do domu zamindara jménem Vanaoyārībāda. Śrīla Uddhāraṇa Datta Ṭhākura zůstal celý život hospodářem. Jeho otec se jmenoval Śrīkara Datta, jeho matka Bhadrāvatī a jeho syn se jmenoval Śrīnivāsa Datta.“

Verš

ācārya vaiṣṇavānanda bhakti-adhikārī
pūrve nāma chila yāṅra ‘raghunātha purī’

Synonyma

ācārya — učitel; vaiṣṇavānanda — Vaiṣṇavānanda; bhakti — oddané služby; adhikārī — vhodný uchazeč; pūrve — dříve; nāma — jméno; chila — bylo; yāṅra — jehož; raghunātha purī — Raghunāth Purī.

Překlad

Dvacátým sedmým význačným oddaným Śrī Nityānandy Prabhua byl Ācārya Vaiṣṇavānanda, velká osobnost na poli oddané služby. Původně byl známý jako Raghunātha Purī.

Význam

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (97) je řečeno, že Raghunātha Purī byl dříve velmi mocný, co se týče osmi mystických dokonalostí. Byl inkarnací jedné z nich.

Verš

viṣṇudāsa, nandana, gaṅgādāsa — tina bhāi
pūrve yāṅra ghare chilā ṭhākura nitāi

Synonyma

viṣṇudāsa — Viṣṇudāsa; nandana — Nandana; gaṅgādāsa — Gaṅgādāsa; tina bhāi — tři bratři; pūrve — dříve; yāṅra — jejichž; ghare — v domě; chilā — přebýval; ṭhākura nitāi — Nityānanda Prabhu.

Překlad

Dalším důležitým oddaným Śrī Nityānandy Prabhua byl Viṣṇudāsa, který měl dva bratry, Nandanu a Gaṅgādāse. Pán Nityānanda Prabhu občas přebýval v jejich domě.

Význam

Tito tři bratři, Viṣṇudāsa, Nandana a Gaṅgādāsa, bydleli v Navadvípu a patřili k brāhmaṇské rodině Bhaṭṭācāryů. Viṣṇudāsa i Gaṅgādāsa žili nějaký čas se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v Džagannáth Purí a Caitanya-bhāgavata uvádí, že Nityānanda Prabhu dříve přebýval v jejich domě.

Verš

nityānanda-bhṛtya — paramānanda upādhyāya
śrī-jīva paṇḍita nityānanda-guṇa gāya

Synonyma

nityānanda-bhṛtya — služebník Pána Nityānandy Prabhua; paramānanda upādhyāya — Paramānanda Upādhyāya; śrī-jīva paṇḍita — Śrī Jīva Paṇḍita; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; guṇa — vlastnosti; gāya — opěvoval.

Překlad

Paramānanda Upādhyāya byl velký služebník Nityānandy Prabhua. Śrī Jīva Paṇḍita opěvoval vlastnosti Śrī Nityānandy Prabhua.

Význam

Śrī Paramānanda Upādhyāya byl pokročilý oddaný. Jeho jméno je zmíněno v Caitanya-bhāgavatě, kde je uveden i Śrī Jīva Paṇḍita, jako druhý syn Ratnagarbhy Ācāryi a v dětství přítel Hāḍāie Ojhy, otce Nityānandy Prabhua. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (169) je uvedeno, že Śrī Jīva Paṇḍita byl původně gopī jménem Indirā.

Verš

paramānanda gupta — kṛṣṇa-bhakta mahāmatī
pūrve yāṅra ghare nityānandera vasati

Synonyma

paramānanda gupta — Paramānanda Gupta; kṛṣṇa-bhakta — velký oddaný Pána Kṛṣṇy; mahāmati — s pokročilým duchovním vědomím; pūrve — dříve; yāṅra — jehož; ghare — v domě; nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; vasati — bydliště.

Překlad

Třicátý první oddaný Pána Nityānandy Prabhua, Paramānanda Gupta, byl velice oddaný Pánu Kṛṣṇovi a jeho duchovní vědomí bylo vysoce pokročilé. Nityānanda Prabhu dříve také nějakou dobu bydlel v jeho domě.

Význam

Paramānanda Gupta složil modlitbu k Pánu Kṛṣṇovi známou jako Kṛṣṇa-stavāvalī. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (194 a 199) se píše, že byl původně gopī jménem Mañjumedhā.

Verš

nārāyaṇa, kṛṣṇadāsa āra manohara
devānanda — cāri bhāi nitāi-kiṅkara

Synonyma

nārāyaṇa — Nārāyaṇa; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; āra — a; manohara — Manohara; devānanda — Devānanda; cāri bhāi — čtyři bratři; nitāi-kiṅkara — služebníci Pána Nityānandy Prabhua.

Překlad

Třicátým druhým, třicátým třetím, třicátým čtvrtým a třicátým pátým mezi význačnými oddanými byli Nārāyaṇa, Kṛṣṇadāsa, Manohara a Devānanda, kteří neustále sloužili Pánu Nityānandovi.

Verš

hoḍa kṛṣṇadāsa — nityānanda-prabhu-prāṇa
nityānanda-pada vinu nāhi jāne āna

Synonyma

hoḍa kṛṣṇadāsa — Hoḍa Kṛṣṇadāsa; nityānanda-prabhu — Pána Nityānandy; prāṇa — život; nityānanda-pada — lotosové nohy Pána Nityānandy; vinu — než; nāhi — ne; jāne — zná; āna — cokoliv jiného.

Překlad

Třicátým šestým oddaným Pána Nityānandy byl Hoḍa Kṛṣṇadāsa, jemuž Nityānanda Prabhu dával život. Byl neustále oddaný lotosovým nohám Nityānandy a neznal nikoho jiného než Jeho.

Význam

Kṛṣṇadāsa Hoḍa žil v Badagáčhi, které nyní leží v Bangladéši.

Verš

nakaḍi, mukunda, sūrya, mādhava, śrīdhara
rāmānanda vasu, jagannātha, mahīdhara

Synonyma

nakaḍi — Nakaḍi; mukunda — Mukunda; sūrya — Sūrya; mādhava — Mādhava; śrīdhara — Śrīdhara; rāmānanda vasu — Rāmānanda Vasu; jagannātha — Jagannātha; mahīdhara — Mahīdhara.

Překlad

Mezi oddanými Pána Nityānandy byl Nakaḍi třicátý sedmý, Mukunda třicátý osmý, Sūrya třicátý devátý, Mādhava čtyřicátý, Śrīdhara čtyřicátý první, Rāmānanda čtyřicátý druhý, Jagannātha čtyřicátý třetí a Mahīdhara čtyřicátý čtvrtý.

Význam

Śrīdhara byl dvanáctý gopāla.

Verš

śrīmanta, gokula-dāsa hariharānanda
śivāi, nandāi, avadhūta paramānanda

Synonyma

śrī-manta — Śrīmanta; gokula-dāsa — Gokula dāsa; hariharānanda — Hariharānanda; śivāi — Śivāi; nandāi — Nandāi; avadhūta paramānanda — Avadhūta Paramānanda.

Překlad

Śrīmanta byl čtyřicátý pátý, Gokula dāsa čtyřicátý šestý, Hariharānanda čtyřicátý sedmý, Śivāi čtyřicátý osmý, Nandāi čtyřicátý devátý a Paramānanda padesátý.

Verš

vasanta, navanī hoḍa, gopāla, sanātana
viṣṇāi hājarā, kṛṣṇānanda, sulocana

Synonyma

vasanta — Vasanta; navanī hoḍa — Navanī Hoḍa; gopāla — Gopāla; sanātana — Sanātana; viṣṇāi hājarā — Viṣṇāi Hājarā; kṛṣṇānanda — Kṛṣṇānanda; sulocana — Sulocana.

Překlad

Vasanta byl padesátý první, Navanī Hoḍa padesátý druhý, Gopāla padesátý třetí, Sanātana padesátý čtvrtý, Viṣṇāi padesátý pátý, Kṛṣṇānanda padesátý šestý a Sulocana padesátý sedmý.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Navanī Hoḍa je zřejmě stejná osoba jako Hoḍa Kṛṣṇadāsa, syn krále z Badagáčhi. Jeho otec se jmenoval Hari Hoḍa. Badagáčhi lze navštívit po železniční trati Lálgola-ghát. Okolo Badagáčhi původně protékala Ganga, ale nyní je to kanál známý jako Kálšir Khál. Nedaleko stanice Mudágáčha leží vesnice Šáligrám, ve které zařídil král Kṛṣṇadāsa svatbu Śrī Nityānandy Prabhua, jak je popsáno v Bhakti-ratnākaře (dvanácté vlně). Někdy se říká, že Navanī Hoḍa byl synem Rāje Kṛṣṇadāse. Jeho potomkové dodnes žijí v Rukuṇapuru, vesnici nedaleko Bahirgáčhi. Náležejí ke komunitě dakṣiṇa-rāḍhīya-kāyasthů, ale protože byli reformováni na brāhmaṇy, zasvěcují stále všechny třídy lidí.“

Verš

kaṁsāri sena, rāmasena, rāmacandra kavirāja
govinda, śrīraṅga, mukunda, tina kavirāja

Synonyma

kaṁsāri sena — Kaṁsāri Sena; rāmasena — Rāmasena; rāmacandra kavirāja — Rāmacandra Kavirāja; govinda — Govinda; śrīraṅga — Śrīraṅga; mukunda — Mukunda; tina kavirāja — všichni tři byli Kavirājové neboli lékaři.

Překlad

Padesátý osmý velký oddaný Pána Nityānandy Prabhua byl Kaṁsāri Sena, padesátý devátý byl Rāmasena, šedesátý byl Rāmacandra Kavirāja a šedesátý první, šedesátý druhý a šedesátý třetí byli lékaři Govinda, Śrīraṅga a Mukunda.

Význam

Śrī Rāmacandra Kavirāja, syn Khaṇḍavāsīho Cirañjīvy a Sunandy, byl žák Śrīnivāse Ācāryi a nejdůvěrnější přítel Narottamy dāse Ṭhākura, který se několikrát modlil o jeho společnost. Jeho nejmladším bratrem byl Govinda Kavirāja. Śrīla Jīva Gosvāmī velice oceňoval velkou oddanost Śrī Rāmacandry Kavirāje vůči Pánu Kṛṣṇovi, a proto mu dal titul Kavirāja. Śrī Rāmacandra Kavirāja se nikdy nezajímal o rodinný život a významně pomáhal v kazatelské práci Śrīnivāse Ācāryi a Narottamy dāse Ṭhākura. Žil nejdříve ve Šrí Khandě a později ve vesnici Kumárnagar na břehu Gangy.

Govinda Kavirāja byl bratr Rāmacandry Kavirāje a nejmladší syn Cirañjīvy ze Šríkhandy. Ačkoliv to byl původně śakta neboli oddaný bohyně Durgy, později ho zasvětil Śrīnivāsa Ācārya Prabhu. Govinda Kavirāja sídlil také nejdříve ve Šríkhandě a potom v Kumárnagaru, ale později se přestěhoval do vesnice jménem Telija Budhari na jižním břehu řeky Padmy. Govindovi dal Śrīla Jīva Gosvāmī titul Kavirāja, jelikož byl velkým vaiṣṇavským kavim neboli básníkem, autor knih Saṅgīta-mādhava a Gītāmṛta. Je popsán v Bhakti-ratnākaře (deváté vlně).

Kaṁsāri Sena byl ve Vradži Ratnāvalī. Uvádí to Gaura-gaṇoddeśa- dīpikā (194 a 200).

Verš

pītāmbara, mādhavācārya, dāsa dāmodara
śaṅkara, mukunda, jñāna-dāsa, manohara

Synonyma

pītāmbara — Pītāmbara; mādhavācārya — Mādhavācārya; dāsa dāmodara — Dāmodara dāsa; śaṅkara — Śaṅkara; mukunda — Mukunda; jñāna-dāsa — Jñāna dāsa; manohara — Manohara.

Překlad

Pītāmbara byl mezi oddanými Pána Nityānandy Prabhua šedesátý čtvrtý, Mādhavācārya šedesátý pátý, Dāmodara dāsa šedesátý šestý, Śaṅkara šedesátý sedmý, Mukunda šedesátý osmý, Jñāna dāsa šedesátý devátý a Manohara sedmdesátý.

Verš

nartaka gopāla, rāmabhadra, gaurāṅga-dāsa
nṛsiṁha-caitanya, mīnaketana rāmadāsa

Synonyma

nartaka gopāla — tanečník Gopāla; rāmabhadra — Rāmabhadra; gaurāṅga-dāsa — Gaurāṅga dāsa; nṛsiṁha-caitanya — Nṛsiṁha-caitanya; mīnaketana rāma-dāsa — Mīnaketana Rāmadāsa.

Překlad

Tanečník zvaný Gopāla byl sedmdesátý první, Rāmabhadra sedmdesátý druhý, Gaurāṅga dāsa sedmdesátý třetí, Nṛsiṁha-caitanya sedmdesátý čtvrtý a Mīnaketana Rāmadāsa sedmdesátý pátý.

Význam

Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (68) popisuje Mīnaketanu Rāmadāse jako inkarnaci Saṅkarṣaṇa.

Verš

vṛndāvana-dāsa — nārāyaṇīra nandana
‘caitanya-maṅgala’ yeṅho karila racana

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; nārāyaṇīra nandana — syn Nārāyaṇī; caitanya-maṅgala — kniha s názvem Caitanya-maṅgala; yeṅho — který; karila — učinil; racana — sestavení.

Překlad

Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, syn Śrīmatī Nārāyaṇī, sestavil Śrī Caitanya-maṅgalu (později známou jako Śrī Caitanya-bhāgavata).

Verš

bhāgavate kṛṣṇa-līlā varṇilā vedavyāsa
caitanya-līlāte vyāsa — vṛndāvana dāsa

Synonyma

bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; varṇilā — popsal; veda-vyāsa — Dvaipāyana Vyāsadeva; caitanya-līlāte — v zábavách Pána Caitanyi; vyāsa — Vedavyāsa; vṛndāvana dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Zábavy Śrī Kṛṣṇy popsal Śrīla Vyāsadeva ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Vyāsou zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua byl Vṛndāvana dāsa.

Význam

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura byl inkarnací Śrīly Vedavyāsy a v kṛṣṇa-līle také pasáčkem Kusumāpīḍou. Jinými slovy, Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, autor Śrī Caitanya-bhāgavaty a syn Nārāyaṇī, neteře Śrīvāse Ṭhākura, byl spojenou inkarnací Vedavyāsy a pasáčka Kusumāpīḍy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve svém komentáři ke Śrī Caitanya-bhāgavatě bohatě líčí podrobnosti ze života Vṛndāvana dāse Ṭhākura.

Verš

sarvaśākhā-śreṣṭha vīrabhadra gosāñi
tāṅra upaśākhā yata, tāra anta nāi

Synonyma

sarva-śākhā-śreṣṭha — nejlepší ze všech větví; vīrabhadra gosāñi — Vīrabhadra Gosāñi; tāṅra upaśākhā — Jeho vedlejší větve; yata — všechny; tāra — jich; anta — konce; nāi — není.

Překlad

Ze všech větví Śrī Nityānandy Prabhua byl nejhlavnější Vīrabhadra Gosāñi a Jeho vedlejších větví bylo nekonečné množství.

Verš

ananta nityānanda-gaṇa — ke karu gaṇana
ātma-pavitratā-hetu likhilāṅ kata jana

Synonyma

ananta — nekonečné množství; nityānanda-gaṇa — následovníků Śrī Nityānandy Prabhua; ke karu — kdo by mohl učinit; gaṇana — spočítání; ātma-pavitratā — vlastního očištění; hetu — za účelem; likhilāṅ — jsem popsal; kata jana — některé z nich.

Překlad

Nikdo nedokáže spočítat nekonečné množství následovníků Nityānandy Prabhua. Zmínil jsem se o některých z nich jen proto, abych sám sebe očistil.

Verš

ei sarva-śākhā pūrṇa — pakva prema-phale
yāre dekhe, tāre diyā bhāsāila sakale

Synonyma

ei — tyto; sarva-śākhā — všechny větve; pūrṇa — plné; pakva prema-phale — zralých plodů lásky k Bohu; yāre dekhe — kohokoliv vidí; tāre diyā — dávající mu; bhāsāila — zaplavily; sakale — všechny.

Překlad

Všechny tyto větve, oddaní Pána Nityānandy Prabhua, byli obsypaní zralými plody lásky ke Kṛṣṇovi, jež rozdávali každému, koho potkali, a tak všechny zaplavili láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

anargala prema sabāra, ceṣṭā anargala
prema dite, kṛṣṇa dite dhare mahābala

Synonyma

anargala — ničím neomezená; prema — láska ke Kṛṣṇovi; sabāra — každého z nich; ceṣṭā — aktivita; anargala — ničím neomezená; prema dite — dát lásku ke Kṛṣṇovi; kṛṣṇa dite — dát Kṛṣṇu; dhare — vlastní; mahā-bala — velkou moc.

Překlad

Všichni tito oddaní měli neomezenou moc darovat ničím neomezenou a neutuchající lásku ke Kṛṣṇovi. Svou vlastní silou byli schopni dát Kṛṣṇu a lásku ke Kṛṣṇovi každému.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpíval: kṛṣṇa se tomāra, kṛṣṇa dite pāra, tomāra śakati āche. V této písni popisuje, že čistý vaiṣṇava může jako vlastník Kṛṣṇy a čisté lásky ke Kṛṣṇovi dát obojí, komukoliv si přeje. Pokud tedy někdo chce získat Kṛṣṇu a čistou lásku k Němu, musí se ucházet o milost čistých oddaných. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura také říká: yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi: „Milostí duchovního mistra je člověk požehnán milostí Kṛṣṇy. Bez milosti duchovního mistra nelze udělat žádný pokrok.“ Milostí vaiṣṇavy či pravého duchovního mistra lze obdržet jak lásku k Bohu, Kṛṣṇovi, tak Kṛṣṇu samotného.

Verš

saṅkṣepe kahilāṅ ei nityānanda-gaṇa
yāṅhāra avadhi nā pāya ‘sahasra-vadana’

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahilāṅ — popsal; ei — tyto; nityānanda-gaṇa — oddané Pána Nityānandy; yāṅhāra — jejichž; avadhi — konec; — ne; pāya — dostane; sahasra-vadana — Śeṣa Nāga s tisíci úst, na kterém leží Pán Viṣṇu.

Překlad

Krátce jsem popsal pouze některé z následovníků a oddaných Pána Nityānandy Prabhua. Celé to nekonečné množství oddaných nedokáže popsat ani Śeṣa Nāga se svými tisíci úst.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — kniha s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu, protože dychtím sloužit jejich poslání.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, pojednávající o expanzích Pána Nityānandy.