Skip to main content

TEXT 27

ТЕКСТ 27

Verš

Текст

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
иччх-двеша-самуттхена
двандва-мохена бхрата
сарва-бхӯтни саммоха
сарге йнти парантапа

Synonyma

Пословный перевод

icchā — touhy; dveṣa — a nenávisti; samutthena — vyvstávající z; dvandva — dvojnosti; mohena — iluzí; bhārata — ó potomku Bharaty; sarva — všechny; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — do klamu; sarge — při narození; yānti — jdou; parantapa — ó přemožiteli nepřátel.

иччх — из желания; двеша — и ненависти; самуттхена — возникающей; двандва — двойственной; мохена — иллюзией; бхрата — о потомок Бхараты; сарва — все; бхӯтни — живые существа; саммохам — в иллюзию; сарге — во время рождения; йнти — идут; парантапа — о покоритель врагов.

Překlad

Перевод

Ó potomku Bharaty, přemožiteli nepřátel! Všechny živé bytosti se rodí do klamu, zmateny protiklady, jež vyvstávají z touhy a nenávisti.

О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти.

Význam

Комментарий

Skutečnou přirozeností živé bytosti je být v podřízeném postavení vůči Nejvyššímu Pánu, jenž je podobou čistého poznání. Když se od tohoto čistého poznání odloučí, začne ji ovládat matoucí energie, a pak nemůže Nejvyšší Osobnosti Božství porozumět. Matoucí energie se projevuje v protikladech v podobě touhy a nenávisti, jež způsobují, že nevědomá osoba se chce ztotožnit s Nejvyšším Pánem a Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství nenávidí. Čistí oddaní, neoklamáni či neznečištěni touhou a nenávistí, vědí, že Pán Kṛṣṇa se zjevuje prostřednictvím svých vnitřních sil, ale osoby oklamané dvojností a nevědomostí si myslí, že Nejvyšší Osobnost Božství je výtvor hmotných energií. To je jejich neštěstí. Je pro ně příznačné, že setrvávají na úrovni protikladů v podobě potupy a uznání, utrpení a štěstí, ženy a muže, dobrého a špatného, radosti a bolesti a tak dále — a myslí si: “To je má žena, to je můj dům, jsem pán tohoto domu, jsem manžel této ženy.” To jsou protiklady, z nichž sestává iluze. Ti, kdo jimi byli oklamáni, jsou zcela hloupí, a proto Nejvyšší Osobnost Božství nemohou poznat.

По своей изначальной, истинной природе каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему Собой чистое знание. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии и уже не способно постичь Верховную Личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности — желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Чистые преданные, свободные от власти иллюзии и от скверны желания и ненависти, знают, что Господь Шри Кришна является в этот мир силой Своей внутренней энергии. Но те, кто ослеплен двойственностью и невежеством, считают Верховную Личность Бога порождением материальной энергии. В этом их беда. Под влиянием иллюзии такие люди мыслят в категориях двойственности: почета и бесчестья, счастья и горя, хорошего и плохого, удовольствия и боли. Одних они считают мужчинами, других — женщинами. «Это моя жена, это мой дом. Я хозяин в своем доме. Я муж этой женщины», — думают они. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здраво мыслить и не могут постичь Верховную Личность Бога.