Skip to main content

TEXT 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho ’yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam
нха прака сарвасйа
йога-мй-самвта
мӯхо ’йа нбхиджнти
локо мм аджам авйайам

Synonyma

Пословный перевод

na — ani; aham — Já; prakāśaḥ — vyjeven; sarvasya — každému; yoga-māyā — vnitřní energií; samāvṛtaḥ — zahalen; mūḍhaḥ — hloupé; ayam — tyto; na — ne; abhijānāti — mohou znát; lokaḥ — osoby; mām — Mě; ajam — nezrozeného; avyayam — nevyčerpatelné povahy.

на — не; ахам — Я; прака — явленный; сарвасйа — всем; йога- мй — внутренней энергией; самвта — скрытый; мӯха — глупцы; айам — этого; на — не; абхиджнти — понимают; лока — люди; мм — Меня; аджам — нерожденного; авйайам — неисчерпаемого.

Překlad

Перевод

Nikdy se nevyjevuji hlupákům a neinteligentním jedincům. Pro ně jsem zahalen svou vnitřní energií, a proto nevědí, že jsem nezrozený a Mé existence neubývá.

Я никогда не являю Себя глупцам и невеждам. От них Меня скрывает Моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что Я нерожденный и неисчерпаемый.

Význam

Комментарий

Někdo může namítnout: Když byl Kṛṣṇa na této planetě a každý Ho mohl vidět, proč se tedy nezjevuje každému nyní? Ve skutečnosti však ani tehdy nebyl projeven všem. V době Jeho přítomnosti v Něm jen málo lidí poznalo Nejvyšší Osobnost Božství. Když na shromáždění Kuruovců vystoupil Śiśupāla proti tomu, aby byl Kṛṣṇa zvolen představeným shromáždění, Bhīṣma stál při Kṛṣṇovi a prohlásil Ho za Nejvyššího Pána. Jen Pāṇḍuovci a několik dalších osob vědělo, že Kṛṣṇa je Nejvyšší. Neoddaným a obyčejným lidem se v tomto postavení nevyjevil. Proto v Bhagavad-gītě říká, že kromě Jeho čistých oddaných Ho všichni lidé považují za jednoho z nich. Pouze svým oddaným se vyjevil coby studnice veškeré radosti — pro neoddané, kteří jsou zákonitě neinteligentní, byl zahalen svou vnitřní energií.

Кто-то может спросить: когда Кришна находился на земле, видеть Его мог каждый, так почему же Он говорит, что не являет Себя всем? Но на самом деле Кришна не являл Себя всем и каждому. Когда Он находился на земле, лишь немногие знали о том, что Он Верховная Личность Бога. Когда Шишупала выступил в собрании Куру с возражениями против того, чтобы собранием руководил Кришна, за Кришну вступился Бхишмадева и провозгласил Его Верховным Господом. О том, что Кришна Всевышний, знали также Пандавы и еще несколько человек, так что это было известно далеко не каждому. Господь не открывал Себя непреданным и обыкновенным людям. Поэтому в «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что все люди, за исключением чистых преданных, считают Его обыкновенным человеком. Только Своим преданным Он явил Себя как неиссякаемый источник блаженства. От остальных же, особенно от глупцов-непреданных, Господа скрывала Его внутренняя энергия.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.8.19) říká Kuntī ve svých modlitbách, že Pán je zahalen závojem zvaným yoga-māyā, a proto Ho obyčejní lidé nemohou poznat. Existenci tohoto závoje dokládá také Īśopaniṣad (mantra 15), ve které najdeme modlitbu oddaného:

В «Шримад-Бхагаватам» (1.8.19) царица Кунти говорит в своих молитвах, что Господь скрыт завесой йога-майи и потому обыкновенные люди не могут постичь Его. Об этой завесе йога-майи говорится также в «Ишопанишад» (Мантра 15), где преданный молит Господа:

hiraṇmayena pātreṇa
satyasyāpihitaṁ mukham
tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu
satya-dharmāya dṛṣṭaye
хирамайена птреа
сатйасйпихита мукхам
тат тва пӯшанн апву
сатйа-дхармйа дшайе

“Ó můj Pane, udržuješ celý vesmír a oddaná služba Tobě je nejvyšším náboženským principem. Proto Tě prosím, aby ses postaral i o mě. Tvá transcendentální podoba je zahalena yoga-māyou. Brahmajyoti je pokryv sestávající z Tvé vnitřní energie. Prosím odstraň tuto záři, která mi brání v pohledu na sac-cid-ānanda-vigrahu, Tvou věčnou podobu plnou blaženosti a poznání.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je ve své transcendentální podobě oplývající blažeností a poznáním zahalen věčnou energií jménem brahmajyoti, a z toho důvodu nemohou impersonalisté, lidé nedostatečné inteligence, Nejvyššího vidět.

«О Господь, Ты хранитель вселенной, и преданное служение Тебе — это высшая религия. Поэтому я молю Тебя: стань и моим хранителем. Твой божественный образ скрыт завесой Твоей внутренней энергии, йога-майи. Эта завеса — брахмаджьоти.Будь милостив, убери это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твоюсач-чид-ананда-виграху, Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания». Верховный Господь в Его духовном образе, исполненном блаженства и знания, скрыт от нас брахмаджьоти, завесой внутренней энергии, поэтому глупые имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.7) je také tato modlitba Brahmy: “Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše, Pane veškerého tajemství! Kdo může odhadnout rozsah Tvé síly a Tvých zábav v tomto světě? Neustále rozpínáš svou vnitřní energii, a proto Tě nikdo nemůže poznat. Vědci a jiní učenci mohou dokázat spočítat všechny atomy hmotného světa, ale stejně nejsou schopni spočítat Tvé transcendentální energie a vlastnosti, třebaže jsi přímo před nimi.” Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je nejen nezrozený, ale také avyaya, bez úbytku. Má věčnou podobu plnou blaženosti a poznání a všechny Jeho energie jsou nevyčerpatelné.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.7) Господь Брахма возносит Шри Кришне следующую молитву: «О Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о владыка всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои игры? Твоя внутренняя энергия беспрестанно умножается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут сосчитать атомы на всех планетах материального мира, но им не под силу сосчитать Твои бесчисленные божественные качества и измерить могущество Твоей энергии». Верховная Личность Бога, Господь Кришна, является не только нерожденным, но и неисчерпаемым (авйайа). Его вечный образ исполнен блаженства и знания, а Его энергия поистине неиссякаема.