Skip to main content

TEXT 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante ’nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā
кмаис таис таир хта-джн
прападйанте ’нйа-деват
та та нийамам стхйа
практй нийат свай

Synonyma

Пословный перевод

kāmaiḥ — touhami; taiḥ taiḥ — různými; hṛta — připraveni o; jñānāḥ — poznání; prapadyante — odevzdávají se; anya — jiným; devatāḥ — polobohům; tam tam — odpovídající; niyamam — usměrnění; āsthāya — dodržující; prakṛtyā — povahou; niyatāḥ — ovládáni; svayā — svou.

кмаи — желаниями; таи таи — разнообразными; хта — отнято; джн — те, чье знание; прападйанте — предаются; анйа — другим; деват — полубогам; там там — те; нийамам — предписаниям; стхйа — последовав; практй — природе; нийат — подчиненные; свай — своей.

Překlad

Перевод

Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům a uctívají je podle příslušných pravidel a usměrnění, jak odpovídá jejich povahám.

Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей.

Význam

Комментарий

Ti, kdo jsou oproštěni od všech hmotných nečistot, se odevzdávají Nejvyššímu Pánu a prokazují Mu oddanou službu. Dokud ještě nebyli zcela zbaveni hmotného znečištění, jsou svou povahou neoddaní. Ale dokonce ani ty, kteří vyhledají Nejvyššího Pána s hmotnými touhami, vnější energie tolik nepřitahuje — jdou za správným cílem, a proto se veškerého hmotného chtíče brzy zbaví. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.10) je doporučeno, aby se každý — ať je to čistý oddaný prostý všech hmotných tužeb, osoba plná hmotných tužeb nebo ten, kdo touží po osvobození od hmotných nečistot — odevzdal Vāsudevovi a uctíval Ho:

Те, кто полностью очистился от материальной скверны, вручают себя Верховному Господу и служат Ему с любовью и преданностью. Пока в сердце у живого существа остается скверна материальных желаний, преданное служение Господу будет для него неестественным. Но, если, несмотря на материальные желания, человек примет покровительство Верховного Господа, его привязанность к материальной природе исчезнет; избрав верную цель, он быстро избавится от материальной жажды наслаждений. В «Шримад-Бхагаватам» (2.3.10) сказано:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param
акма сарва-кмо в
мокша-кма удра-дхӣ
тӣвреа бхакти-йогена
йаджета пуруша парам

Méně inteligentní lidé, kteří přišli o duchovní inteligenci, se uchylují k polobohům, aby se jim okamžitě splnily jejich hmotné touhy. Na Nejvyšší Osobnost Božství se vesměs neobracejí, protože jsou podmíněni nižšími kvalitami přírody (nevědomostí a vášní), což je vede k uctívání různých bohů. Řídí se pravidly uctívání a jsou tak spokojeni. Bývají motivováni přízemními touhami a nevědí, jak dosáhnout nejvyššího cíle. Avšak oddaný Nejvyššího Pána se nedá zmást. Ve védské literatuře se vyskytují doporučení uctívat různé bohy za různými účely (například nemocnému je doporučeno uctívat Slunce), a proto si ti, kdo nejsou oddanými Pána, myslí, že polobozi jsou pro splnění jistých cílů lepší než Nejvyšší Pán. Čistý oddaný však ví, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa je pánem všech. V Caitanya-caritāmṛtě (Ādi 5.142) stojí: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya — pouze Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je pán; všichni ostatní jsou služebníci. Proto se čistý oddaný nikdy neobrací na polobohy s přáním uspokojit své hmotné požadavky. Závisí na Nejvyšším Pánu a je spokojen s čímkoliv, co mu Pán dá.

Поклоняться и служить Господу Всудеве должен каждый: и чистый преданный, свободный от материальных желаний, и тот, кто исполнен материальных желаний, и человек, стремящийся очиститься от материальной скверны.

Люди, лишенные разума и забывшие о своей духовной природе, принимают покровительство полубогов, чтобы добиться быстрого исполнения своих материальных желаний. Такие люди, как правило, не обращаются к Верховной Личности Бога, потому что находятся под влиянием низших гун материальной природы (невежества и страсти). Следуя правилам поклонения полубогам, они добиваются желаемого. Сбитые с толку сиюминутными прихотями, эти люди не знают, как достичь высшей цели. Но преданный Верховного Господа стоит на верном пути. Поскольку Веды рекомендуют поклоняться полубогам для достижения определенных целей (например, чтобы поправить здоровье, человеку советуют поклоняться богу Солнца), непреданные думают, что в каких-то случаях лучше поклоняться полубогам, нежели Верховному Господу. Но чистый преданный знает, что Верховный Господь Кришна — повелитель всех существ. В «Чайтанье-чаритамрите» (Ади, 5.142) сказано: экале ӣвара кша, ра саба бхтйа. Есть только один господин — Кришна, Верховная Личность Бога, а все остальные — Его слуги. Поэтому чистый преданный никогда не станет обращаться к полубогам, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Он во всем полагается на Верховного Господа и довольствуется тем, что получает от Него.