Skip to main content

TEXT 2

ТЕКСТ 2

Verš

Текст

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
джна те ’ха са-виджнам
ида вакшймй аешата
йадж джтв неха бхӯйо ’нйадж
джтавйам аваишйате

Synonyma

Пословный перевод

jñānam — fenomenální poznání; te — tobě; aham — Já; sa — společně s; vijñānam — duchovním poznáním; idam — toto; vakṣyāmi — vyložím; aśeṣataḥ — beze zbytku; yat — což; jñātvā — znající; na — ne; iha — v tomto světě; bhūyaḥ — dále; anyat — cokoliv dalšího; jñātavyam — poznatelné; avaśiṣyate — zůstává.

джнам — знание о материальном мире; те — тебе; ахам — Я; са — вместе с; виджнам — духовным знанием; идам — это; вакшйми — изложу; аешата — полностью; йат — которое; джтв — познав; на — не; иха — здесь (в этом мире); бхӯйа — более; анйат — другое; джтавйам — то, что необходимо знать; аваишйате — остается.

Překlad

Перевод

Nyní ti v úplnosti vyložím toto poznání, fenomenální (hmotné) i duchovní, po jehož pochopení nezbyde již nic, co by bylo možné poznat.

Сейчас Я открою тебе во всей полноте знание о материальной и о духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного.

Význam

Комментарий

Uplné, transcendentální poznání zahrnuje poznání fenomenálního neboli hmotného světa, skryté duchovní podstaty a jejich zdroje. Pán Kṛṣṇa chce vyložit Arjunovi zmíněný systém poznání, protože Arjuna je Jeho důvěrným oddaným a přítelem. Zde se znovu potvrzuje to, co na začátku čtvrté kapitoly již Pán uvedl: úplného poznání může nabýt jedině Pánův oddaný, který se zapojí do učednické posloupnosti pocházející od Pána samotného. Člověk proto má být natolik inteligentní, aby poznal zdroj veškerého poznání, který je příčinou všech příčin a jediným cílem meditace ve všech druzích yogy. S poznáním příčiny všech příčin pozná vše, co je možné znát; nic mu nezůstane neznámé. Vedy (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3) uvádějí: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.

Совершенное знание — это знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. Такое знание называют трансцендентным. Господь хочет открыть это знание Арджуне, потому что Арджуна — Его преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале четвертой главы, и здесь Он снова подтверждает, что совершенное знание может получить только преданный, который принадлежит к парампаре, ведущей начало от Самого Господа. Поэтому мы должны воспользоваться своим разумом и попытаться постичь источник всего знания — Господа, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек обретет совершенное знание и для него уже не останется ничего непознанного. Веды (Мундака- упанишад, 1.1.3) подтверждают это: касмин ну бхагаво виджте сарвам ида виджта бхаватӣти.