Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Verš

Tekst

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synonyms

jñānam — fenomenální poznání; te — tobě; aham — Já; sa — společně s; vijñānam — duchovním poznáním; idam — toto; vakṣyāmi — vyložím; aśeṣataḥ — beze zbytku; yat — což; jñātvā — znající; na — ne; iha — v tomto světě; bhūyaḥ — dále; anyat — cokoliv dalšího; jñātavyam — poznatelné; avaśiṣyate — zůstává.

jñānam — den fænomenale viden; te — til dig; aham — Jeg; sa — med; vijñānam — numinøs viden; idam — denne; vakṣyāmi — vil forklare; aśeṣataḥ — til fulde; yat — hvilket; jñātvā — efter at have forstået; na — ikke; iha — i denne verden; bhūyaḥ — yderligere; anyat — noget andet; jñātavyam — som kan vides; avaśiṣyate — forbliver.

Překlad

Translation

Nyní ti v úplnosti vyložím toto poznání, fenomenální (hmotné) i duchovní, po jehož pochopení nezbyde již nic, co by bylo možné poznat.

Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for dig, både den fænomenale og den numinøse. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide.

Význam

Purport

Uplné, transcendentální poznání zahrnuje poznání fenomenálního neboli hmotného světa, skryté duchovní podstaty a jejich zdroje. Pán Kṛṣṇa chce vyložit Arjunovi zmíněný systém poznání, protože Arjuna je Jeho důvěrným oddaným a přítelem. Zde se znovu potvrzuje to, co na začátku čtvrté kapitoly již Pán uvedl: úplného poznání může nabýt jedině Pánův oddaný, který se zapojí do učednické posloupnosti pocházející od Pána samotného. Člověk proto má být natolik inteligentní, aby poznal zdroj veškerého poznání, který je příčinou všech příčin a jediným cílem meditace ve všech druzích yogy. S poznáním příčiny všech příčin pozná vše, co je možné znát; nic mu nezůstane neznámé. Vedy (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3) uvádějí: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.

FORKLARING: Fuldstændig viden omfatter viden om den fænomenale verden, bevidstheden bag den og kilden til dem begge. Dét er transcendental viden. Herren vil gerne forklare det ovennævnte kundskabssystem, fordi Arjuna er Kṛṣṇas fortrolige hengivne og Hans ven. I begyndelsen af kapitel 4 blev denne forklaring givet af Herren, og her bliver det bekræftet igen: Fuldstændig viden kan kun fås fra Herrens hengivne, der kommer i en discipelrække direkte fra Herren. Man skal derfor være intelligent nok til at forstå, hvor al viden kommer fra, og hvem der er alle årsagers årsag og den eneste genstand for meditation i alle former for yoga. Når man kender alle årsagers årsag, bliver alt, der kan vides, forståeligt, og intet forbliver ukendt. Ifølge Vedaerne (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3), kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.