Skip to main content

TEXT 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ su-kṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha
чатур-видх бхаджанте м
джан суктино ’рджуна
рто джиджсур артхртхӣ
джнӣ ча бхаратаршабха

Synonyma

Пословный перевод

catuḥ-vidhāḥ — čtyři druhy; bhajante — prokazují služby; mām — Mně; janāḥ — osob; su-kṛtinaḥ — ti, kdo jsou zbožní; arjuna — ó Arjuno; ārtaḥ — soužený; jijñāsuḥ — zkoumající; artha-arthī — ten, kdo touží po hmotném zisku; jñānī — ten, kdo zná věci v pravém světle; ca — také; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z potomků Bharaty.

чату-видх — относящиеся к четырем категориям; бхаджанте — служат; мм — Мне; джан — люди; су-ктина — благочестивые; арджуна — о Арджуна; рта — страждущий; джиджсу — любознательный; артха-артхӣ — стремящийся разбогатеть; джнӣ — знающий истинную природу вещей; ча — также; бхарата-шабха — о лучший из Бхарат.

Překlad

Перевод

Ó nejlepší z Bhāratovců, čtyři druhy zbožných lidí Mi začínají prokazovat oddanou službu — soužený, toužící po bohatství, zvídavý a hledající poznání Absolutní Pravdy.

О лучший из Бхарат, четыре вида праведников встают на путь преданного служения Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь Абсолютную Истину.

Význam

Комментарий

Tento verš líčí ty, kteří na rozdíl od ničemů dodržují usměrňující zásady písem. Jsou nazýváni sukṛtinaḥ, což vyjadřuje, že jednají podle pravidel písem i morálních a společenských zákonů, a jsou více či méně oddáni Nejvyššímu Pánu. Dělí se na čtyři skupiny — 1. ti, které něco sužuje; 2. ti, kteří potřebují peníze; 3. ti, kteří projevují zvídavost; a 4. ti, kteří hledají poznání Absolutní Pravdy. Přicházejí oddaně sloužit Nejvyššímu Pánu za různých okolností. Nejsou to čistí oddaní, protože chtějí výměnou za oddanou službu něčeho dosáhnout. Čistá oddaná služba je prostá pohnutek a touhy po hmotném zisku. Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11) popisuje čistou oddanost takto:

В отличие от грешников-неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют суктина, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории: страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь Абсолютную Истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
анйбхилшит-ӯнйа
джна-кармдй-анвтам
нукӯлйена кшну-
ӣлана бхактир уттам

“Člověk má prokazovat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku, kterých by nabyl činnostmi s vidinou jejich plodů nebo filozofickou spekulací. To se nazývá čistá oddaná služba.”

«Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым».

Když se tyto čtyři druhy lidí obrátí na Nejvyššího Pána, aby Mu oddaně sloužili, a díky společnosti čistého oddaného se zcela očistí, stanou se také čistými oddanými. Pro ničemy je těžké se zapojit do oddané služby, protože žijí sobeckým, nevázaným životem bez duchovního cíle. Dokonce i z nich se však někteří stanou čistými oddanými, přijdou-li shodou okolností do styku s čistým oddaným.

Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистым преданным, эти четыре вида праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр и не стремятся к духовным целям. Но если некоторым из них посчастливится встретить чистого преданного и пообщаться с ним, то даже такие люди могут стать чистыми преданными.

Ti, kdo jsou neustále zaneprázdněni jednáním s touhou po jeho plodech, se obracejí na Pána v hmotné tísni. Tehdy se sdružují s čistými oddanými a stanou se oddanými Pána sami. I ti, kdo jsou vším zklamaní, někdy vyhledají čisté oddané a začnou se zajímat o poznání Boha. Někdy se chtějí dozvědět o Bohu také suchopární filozofové, kteří se zklamali v každé oblasti poznání. Přicházejí k Nejvyššímu Pánu, aby Mu prokazovali oddanou službu, čímž překonají poznání neosobního Brahmanu a lokalizované Paramātmy a milostí Nejvyššího Pána nebo Jeho čistého oddaného se dostanou k osobnímu pojetí Boha. Celkem vzato, když se trpící, zvídaví, hledači poznání a ti, kdo potřebují peníze, zbaví všech hmotných tužeb a dokonale pochopí, že hmotná odměna nemá nic společného s duchovním pokrokem, stanou se čistými oddanými. Dokud oddaní prokazující transcendentální službu Pánu této úrovně čistoty nedosáhnou, zůstávají poznamenáni jednáním s vidinou jeho plodů, vyhledáváním světského poznání a tak dále. To vše tedy musí člověk překonat, aby mohl dospět k čisté oddané službě.

Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду, и, общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы- гьяниотчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного Брахмана и Параматмы в сердце каждого и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию, и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и т. д. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого.