Skip to main content

TEXT 41

TEXT 41

Verš

Tekst

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyma

Synonyms

prāpya — po dosažení; puṇya-kṛtām — těch, kdo se věnovali zbožným činnostem; lokān — planet; uṣitvā — poté, co pobýval; śāśvatīḥ — mnoho; samāḥ — let; śucīnām — zbožných; śrī-matām — vzkvétajících; gehe — v domě; yoga-bhraṣṭaḥ — ten, kdo poklesl, sešel z cesty seberealizace; abhijāyate — narodí se.

prāpya — efter at have opnået; puṇya-kṛtām — af dem, der udfører fromme aktiviteter; lokān — planeterne; uṣitvā — efter at have opholdt sig; śāśvatīḥ — mange; samāḥ — år; śucīnām — af de fromme; śrī-matām — af de velstående; gehe — i huset; yoga-bhraṣṭaḥ — den, som er faldet fra selverkendelsens vej; abhijāyate — tager sin fødsel.

Překlad

Translation

Neúspěšný yogī se po mnoha letech života plného požitku na planetách zbožných živých bytostí narodí v rodině ctnostných či vznešených a zámožných lidí.

Efter mange, mange års nydelse på de fromme levende væseners planeter fødes den forfejlede yogī i en familie af retskafne mennesker eller i en rig aristokratisk familie.

Význam

Purport

Neúspěšní yogīni se dělí do dvou skupin: první zažili pád po dosažení jen malého pokroku a druzí až po dlouhodobém provádění yogy. Yogī, který patří k první skupině, spěje na vyšší planety, kam se mohou dostat zbožné živé bytosti. Když tam stráví mnoho let, je poslán zpět na planetu Zemi, kde se narodí v rodině počestného vaišnavského brāhmaṇy nebo vznešených obchodníků.

FORKLARING: De mislykkede yogīer inddeles i to grupper: Den ene er faldet ned efter kun lidt fremskridt og den anden efter lang tids udøvelse af yoga. Yogīen, der falder ned efter kort tids udøvelse, kommer til de højere planeter, hvor fromme levende væsener har adgang. Efter et langt liv dér sendes han tilbage til denne planet for at blive født i en retskaffen brāhmaṇa-vaiṣṇavas familie eller blandt aristokratiske købmænd.

Jak vysvětlí poslední verš této kapitoly, skutečným účelem yogy je dosáhnout nejvyšší dokonalosti, vědomí Kṛṣṇy. Těm, kdo tak dlouho nevytrvají a podlehnou hmotným svodům, je milostí Pána umožněno plně uspokojit své hmotné sklony. Poté dostanou příležitost žít bohatým životem v ctnostných nebo vznešených a zámožných rodinách. Ti, kdo se v nich narodí, tak mohou využít materiálních možností a snažit se pozvednout na úroveň úplného vědomí Kṛṣṇy.

Det virkelige formål med yoga er, som det bliver forklaret i dette kapitels sidste vers, at opnå den højeste perfektion i Kṛṣṇa-bevidsthed. Men de, der ikke er tilstrækkeligt standhaftige, og som fejler på grund af materielle fristelser, får ved Herrens nåde lov til fuldt ud at udleve deres materielle tilbøjeligheder. Og derefter får de mulighed for at leve i velstand i retskafne eller aristokratiske familier. De, der fødes i sådanne familier, kan drage fordel af disse muligheder og forsøge at ophøje sig selv til fuldstændig Kṛṣṇa-bevidsthed.