Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synoniemen

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

kaccit — of; na — niet; ubhaya — allebei; vibhraṣṭaḥ — afgeweken van; chinna — gescheurde; abhram — wolk; iva — zoals; naśyati — gaat verloren; apratiṣṭhaḥ — zonder enige positie; mahā-bāho — o sterkgearmde Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — verward; brahmaṇaḥ — van het transcendentale; pathi — op het pad.

Překlad

Vertaling

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

O sterkgearmde Kṛṣṇa, zullen zowel spiritueel als materieel succes niet verloren gaan voor zo iemand die is afgeweken van het transcendentale pad, en gaat hij zo niet verloren als een verwaaide wolk, zonder ergens een vaste plaats te hebben?

Význam

Betekenisverklaring

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

Er zijn twee manieren om vooruitgang te maken. Materialisten zijn niet geïnteresseerd in het transcendentale; ze zijn meer geïnteresseerd in materiële vooruitgang door economische ontwikkeling of door bevordering naar hogere planeten via activiteiten die hen daar naartoe leiden. Wanneer iemand het transcendentale pad aanvaardt, moet hij met alle materiële activiteiten stoppen en alle vormen van zogenaamd geluk opgeven. Wanneer de transcendentalist faalt in zijn streven, lijkt het dat beide wegen voor hem gesloten zijn; met andere woorden, hij zal materieel gezien niet kunnen genieten en spiritueel zal hij evenmin succes-vol zijn. Hij heeft geen positie; hij is als een verwaaide wolk. Soms maakt een wolk in de lucht zich los van een kleine wolk en voegt zich bij een grote, maar als ze zich niet bij die grote wolk kan voegen, wordt ze weggeblazen door de wind en verwaait ze in de uitgestrekte lucht tot niets.

De brahmaṇaḥ pathi is het pad van transcendentale bewustwording door te beseffen dat men in essentie een spiritueel wezen is en een integrerend deel van de Allerhoogste Heer, die gemanifesteerd is als Brahman, Paramātmā en Bhagavān. Heer Śrī Kṛṣṇa is de volledigste manifestatie van de Allerhoogste Absolute Waarheid en daarom is een succesvol transcendentalist iemand die zich aan de Allerhoogste Persoon heeft overgegeven. Het doel van het leven bereiken via Brahman en Paramātmā zal vele, vele levens vergen (bahūnāṁ janmanām ante). Het allerhoogste pad van transcendentale bewustwording is daarom bhakti-yoga of Kṛṣṇa-bewustzijn, de rechtstreekse methode.