Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekstas

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synonyms

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

kaccit — ar; na — ne; ubhaya — abiejų; vibhraṣṭaḥ — nutolęs nuo; chinna — atplėštas; abhram — debesis; iva — lyg; naśyati — išnyksta; apratiṣṭhaḥ — be vietos; mahā-bāho — o tvirtaranki Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — išklydęs iš; brahmaṇaḥ — transcendencijos; pathi — kelio.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

O tvirtaranki Kṛṣṇa, ar žmogus, išklydęs iš transcendencijos kelio, nepatirs nesėkmės ir dvasiškai, ir materialiai, ar neišnyks jis lyg vėjo draskomas debesis, nei šen, nei ten nerasdamas sau vietos?

Význam

Purport

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

KOMENTARAS: Yra du tobulėjimo keliai. Materialistams nerūpi transcendencija, jiems žymiai svarbiau spartinti materialią pažangą vystant ekonomiką, arba atliekant tam tikrą veiklą siekti aukštesnių planetų. Stojus į transcendencijos kelią, reikia atsisakyti bet kokios materialios veiklos ir paaukoti savo vadinamą materialią laimę, nesvarbu, kad ir kokias formas ji turėtų. Kai transcendentalisto pastangas ištinka nesėkmė, jis patiria dvigubą netektį. Kitaip sakant, transcendentalistas nesuranda nei materialios laimės, nei susilaukia dvasinės sėkmės. Jis neranda sau vietos ir panašus į vėjo išdraikytą debesį. Kartais matyti, kaip danguje nuo mažo debesies atplyšta lopinėlis ir prikimba prie didelio. Tačiau kartais debesėlį pasigauna vėjas, ir jis ištirpsta dangaus platybėse. Brahmaṇaḥ pathi – tai transcendencijos pažinimo kelias, suvokiant save kaip dvasinę esmę, neatskiriamą Aukščiausiojo Viešpaties, kuris pasireiškia kaip Brahmanas, Paramātmā ir Bhāgavanas, dalelę. Viešpats Śrī Kṛṣṇa – pilniausias Aukščiausios Absoliučios Tiesos pasireiškimas, todėl transcendentalistas, kuris atsiduoda Aukščiausiajam Asmeniui, patiria sėkmę. Norint pasiekti gyvenimo tikslą per Brahmano ir Paramātmos pažinimą reikia daugybės gyvenimų (bahūnāṁ janmanām ante). Todėl pats geriausias ir tiesiausias transcendencijos pažinimo kelias – tai bhakti-yoga, arba Kṛsṇos sąmonė.