Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synonyms

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

kaccit — hvorvidt; na — ikke; ubhaya — fra begge; vibhraṣṭaḥ — han er afveget fra; chinna — flænget; abhram — en sky; iva — ligesom; naśyati — forgår; apratiṣṭhaḥ — uden nogen plads; mahā-bāho — O Kṛṣṇa med de vældige arme; vimūḍhaḥ — forvirret; brahmaṇaḥ — af transcendens; pathi — på vejen.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

O stærkarmede Kṛṣṇa, går et sådant menneske, der afledes fra den transcendentale vej, ikke glip af både åndeligt og materielt fremskridt og går til grunde ligesom en sønderrevet sky uden plads i nogen sfære?

Význam

Purport

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

FORKLARING: Der er to måder at gøre fremskridt på. De, der er materialister, interesserer sig ikke for transcendensen. Derfor er de mere interesseret i materielt fremskridt gennem økonomisk udvikling eller forfremmelse til de himmelske planeter ved hjælp af dertil passende aktiviteter. Når man slår ind på den transcendentale vej, må man ophøre med alle materielle handlinger og afskrive enhver form for såkaldt materiel lykke. Hvis den aspirerende transcendentalist mislykkes, opnår han tilsyneladende hverken det ene eller det andet. Han kan med andre ord nyde hverken materiel lykke eller åndeligt fremskridt. Han er uden noget ståsted. Han er som en flænget sky. Af og til river en sky på himlen sig løs fra en mindre sky og slutter sig til en større. Men hvis den ikke kan forene sig med en større, blæses den væk af vinden og bliver til ingenting på den mægtige himmel. Brahmaṇaḥ pathi er vejen til transcendental erkendelse gennem viden om, at ens selv essentielt set er åndeligt, en uadskillelig del af den Højeste Herre, der er manifesteret som Brahman, Paramātmā og Bhagavān. Herren Śrī Kṛṣṇa er den mest fuldstændige manifestation af den Højeste Absolutte Sandhed, og derfor er den, der er overgivet til den Højeste Person, en fremgangsrig transcendentalist. At komme til dette mål gennem Brahman- og Paramātmā-erkendelse kræver mange, mange liv (bahūnāṁ janmanām ante, Bg. 7.19). Derfor er bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed (den direkte metode) den allerbedste vej til transcendental erkendelse.