Skip to main content

TEXT 38

ТЕКСТ 38

Verš

Текст

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
каччин нобхая-вибхраш̣т̣аш
чхинна̄бхрам ива нашяти
апратиш̣т̣хо маха̄-ба̄хо
вимӯд̣хо брахман̣ах̣ патхи

Synonyma

Дума по дума

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

каччит – дали; на – не; убхая – и двете; вибхраш̣т̣ах̣ – отклонени от; чхинна – разкъсан; абхрам – облак; ива – като; нашяти – погубва; апратиш̣т̣хах̣ – без някакво положение; маха̄-ба̄хо – о, силноръки Кр̣ш̣н̣а; вимӯд̣хах̣ – объркан; брахман̣ах̣ – на трансценденталността; патхи – на пътя.

Překlad

Превод

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

О, силноръки Кр̣ш̣н̣а, дали такъв човек, отклонил се от пътя към трансценденталността, не е лишен от духовен и материален успех? Не загива ли той като разкъсан облак, без позиция в нито една област?

Význam

Коментар

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

ПОЯСНЕНИЕ: Има два пътя за напредък. Материалистите не се интересуват от трансценденталността. Те се вълнуват от материален напредък чрез икономическо развитие или издигане до по-висшите планети чрез подходящи действия. Когато някой поеме по духовния път, той трябва да прекрати всички материални дейности и да жертва всички форми на т.нар. „материално щастие“. Ако не успее, тогава за него привидно се затварят и двата пътя. С други думи, той не може да се наслаждава нито на материално щастие, нито на духовен успех. Той остава без положение в нито една област подобно на разкъсан облак. Едно облаче в небето понякога се отделя от малък облак, за да се присъедини към по-голям. Но ако не успее да се присъедини, то бива отнесено от вятъра и изчезва в необятното небе. Брахман̣ах̣ патхи е пътят на трансценденталната реализация чрез осъзнаване на себето като духовно по своята същност – частица, неразделно свързана с Върховния Бог, проявен като Брахман, Парама̄тма̄ и Бхагава̄н. Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а е най-пълното проявление на Върховната Абсолютна Истина и затова всеки, който се отдаде на Върховната Личност, е успял трансценденталист. За да се постигне целта на живота чрез осъзнаване на Брахман и Парама̄тма̄, са нужни много, много раждания (бахӯна̄м джанмана̄м анте). Затова бхакти йога, Кр̣ш̣н̣а съзнание, е най-добрият път за трансцендентална реализация – директният метод.