Skip to main content

TEXT 2

ТЕКСТ 2

Verš

Текст

yaṁ sannyāsam iti prāhur
yogaṁ taṁ viddhi pāṇḍava
na hy asannyasta-saṅkalpo
yogī bhavati kaścana
йа саннйсам ити прхур
йога та виддхи пава
на хй асаннйаста-сакалпо
йогӣ бхавати качана

Synonyma

Пословный перевод

yam — co; sannyāsam — odříkání; iti — takto; prāhuḥ — říkají; yogam — spojení s Nejvyšším; tam — to; viddhi — věz; pāṇḍava — ó synu Pāṇḍua; na — nikdy; hi — zajisté; asannyasta — bez odepření si; saṅkalpaḥ — touhy po osobním požitku; yogī — transcendentalista-mystik; bhavati — stává se; kaścana — kdokoliv.

йам — которое; саннйсам — отречение; ити — так; прху — называют; йогам — воссоединение со Всевышним; там — то; виддхи — знай; пава — о сын Панду; на — не; хи — безусловно; асаннйаста — не освобожден; сакалпа — от стремления к удовлетворению собственных чувств; йогӣйог–мистик; бхавати — становится; качана — любой.

Překlad

Перевод

Ó synu Pāṇḍua, věz, že to, čemu se říká odříkání, je totéž co yoga neboli spojení s Nejvyšším. Nikdo se nemůže stát yogīnem, jestliže se nezřekne touhy po smyslovém požitku.

Знай же, о сын Панду: то, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть йога,или воссоединение со Всевышним, ибо йогом можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям.

Význam

Комментарий

Skutečná sannyāsa-yoga či bhakti znamená znát své přirozené postavení—postavení živé bytosti—a jednat podle toho. Živá bytost nemá oddělenou, nezávislou totožnost. Představuje okrajovou energii Nejvyššího. Když je polapena hmotnou energií, je podmíněná, a když si je vědoma Kṛṣṇy, vědoma duchovní energie, nachází se ve svém pravém a přirozeném stavu života. Když má tedy někdo úplné poznání, zřekne se všeho hmotného smyslového požitku. Tak zanechávají veškerých činností zaměřených na uspokojování smyslů yogīni, kteří smyslům nedovolují ulpět na hmotě. Avšak ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nemá příležitost zaměstnat své smysly něčím, co by nebylo určeno pro Kṛṣṇu. Proto je sannyāsīnem i yogīnem zároveň. Při jednání s vědomím Kṛṣṇy se automaticky dosáhne cíle poznání a ovládání smyslů, jež jsou podstatou procesů jñāny a yogy. Pokud se někdo není schopen zříci činností přirozených pro jeho sobeckou povahu, nebudou mu jñāna a yoga nic platné. Skutečným cílem vytyčeným pro každou živou bytost je upustit od všeho sobeckého sebeuspokojování a projevit ochotu uspokojovat Nejvyššího Pána. Živá bytost vědomá si Kṛṣṇy netouží po žádném osobním požitku. Vždy jedná pro potěšení Nejvyššího. Ten, kdo o Nejvyšším nic neví, tedy nevyhnutelně musí usilovat o uspokojení sebe samého, neboť nelze zůstat nečinný. Jednáním s vědomím Kṛṣṇy je dokonale dosaženo veškerých možných cílů.

Практика истинной санньяса-йоги, или бхакти- йоги, подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа и действовать в соответствии с этим положением. Живое существо по своей природе не является полностью независимым. Оно принадлежит к пограничной энергии Верховного Господа. Попав в сети материальной энергии, оно становится обусловленным, а обретя сознание Кришны, то есть поняв принцип действия духовной энергии, возвращается в свое истинное, изначальное положение. Поэтому тот, кто обрел совершенное знание, перестает стремиться к чувственным удовольствиям и прекращает всякую материальную деятельность. Йоги пытаются достичь этой цели, не позволяя своим чувствам соприкасаться с материальными объектами. Однако у человека, обладающего сознанием Кришны, просто нет возможности занять свои чувства деятельностью, не связанной со служением Кришне. Поэтому он одновременно являетсясанньяси и йогом. Тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает цели, к которой стремятся гьяни и йоги, — обретает знание и подчиняет себе чувства. Если человек не способен отказаться от своих корыстных устремлений, какой тогда смысл в его занятиях гьяна-йогой или мистической йогой? Истинная цель, к которой должен стремиться каждый, — перестать действовать ради собственного удовлетворения и развить желание удовлетворять Всевышнего. Человек, обладающий сознанием Кришны, не ищет чувственных удовольствий, но всегда стремится доставить удовольствие Верховному Господу. С другой стороны, тот, кто лишен знания о Всевышнем, вынужден действовать ради собственного удовлетворения, поскольку живое существо не может оставаться в бездействии. Действуя в сознании Кришны, человек достигает всех целей.