Skip to main content

TEXT 18

第18節

Verš

テキスト

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

Synonyms

vidyā — vzdělání; vinaya — a mírnost; sampanne — v plné míře vlastnící; brāhmaṇe — v brāhmaṇovi; gavi — v krávě; hastini — ve slonovi; śuni — v psovi; ca — a; eva — jistě; śva-pāke — v pojídači psů; ca — v každém z nich; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou moudří; sama-darśinaḥ — kdo vidí stejně.

vidyā —教育を; vinaya — そして温和; sampanne—十分に備えて; brāhmaṇe — ブラーフマナを; gavi — 牛を; hastini —象を; śuni — 犬を; ca — そして; eva —確かに; śva-pāke — 犬喰い; ca — それぞれ; paṇḍitāḥ —賢い人;sama-darśinaḥ —平等に見る

Překlad

Translation

Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.

真理を学んだ聖者は、まことに謙遜の美徳を備えている。ブラーフマナも牛も象も犬も犬喰いも、彼は差別なく平等に見ている。

Význam

Purport

Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nedělá žádný rozdíl mezi životními formami či společenskými skupinami. Brāhmaṇa a společenský odpadlík se mohou lišit ze sociálního hlediska a pes, kráva a slon se mohou lišit jako životní druhy, ale z pohledu učeného transcendentalisty jsou tyto rozdíly v tělech naprosto bezvýznamné. Je to dáno tím, že všichni mají vztah s Nejvyšším, neboť Nejvyšší Pán je svou úplnou částí zvanou Paramātmā přítomný v srdci každého. Takové porozumění Nejvyššímu je příkladem pravého poznání. Co se týče těl v různých společenských skupinách či životních druzích, Pán projevuje stejnou přízeň všem. Ke všem živým bytostem se chová jako přítel a doprovází je v postavení Paramātmy — bez ohledu na podmínky, ve kterých se nacházejí. V podobě Paramātmy je přítomný jak ve společenském odpadlíkovi, tak v brāhmaṇovi, přestože se těla obou od sebe liší. Těla jsou hmotné výtvory různých kvalit hmotné přírody, ale duše a Nadduše v těle jsou téže duchovní povahy. Kvalitativní podobnost duše a Nadduše ovšem neznamená, že si jsou rovnocenné i kvantitativně — individuální duše je přítomná pouze v jednom těle, zatímco Paramātmā ve všech. Jelikož ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, tyto věci dokonale zná, je opravdu učený a vidí všechny bytosti stejně. Duše a Nadduše se navzájem podobají tím, že obě oplývají vědomím, jsou věčné a blažené. Liší se však v tom, že individuální duše má vědomí rozšířené pouze v omezené oblasti jednoho těla, zatímco Paramātmā si je vědoma všech těl. Nadduše je přítomná ve všech tělech bez rozdílu.

クリシュナ意識の人は、種族や階級によって生物を差別しません。ブラーフマナと賤民とは社会的見地からは区別されているし、また、犬や牛や象などは、生物の種族的見地からは相違があります。しかし、真理を学んだ超越主義者の見地からすれば、肉体的な相違は意味がありません。なぜなら、超越主義者は、それぞれの生物と至上主との関係をよく知っているからです。至上主はご自身を完全な形に分身させて、パラマートマーとしてどの生物のハートにも住んでおられます。これが本当の知識です。肉体はそれぞれ異なった階級や種族に属していても、主はだれに対しても平等に親切です。主はあらゆる生物を友として扱ってくださいます。そればかりか、生物がどんな環境のもとにあろうと一切おかまいなく、パラマートマーとして、その生物の体内に宿っておられます。パラマートマーとしての主は、賤民の中にもブラーフマナのなかにも住んでいます。肉体はそれぞれ違います。肉体はそれぞれ自然界の異型の性質によってつくられた物質的産物ですが、体内に住む個々の魂とスーパーソウルはおなじ精神的質を持ちます。魂とスーパーソウルは質的には同じだけれど、量的に違うのです。魂は、ある個体にだけ存在しますが、スーパーソウルは全ての個体の中にあります。クリシュナ意識の人はこのことを十分に学び知っているので、平等観を持っているのです。魂とスーパーソウルは両方とも、歓喜に満ちた永遠の意識である点では同じだけれど、魂はその個体だけに限られた意識でスーパーソウルは全生物に共通の意識なのです。スーパーソウルはすべての生物体に偏在する意識なのです。種、大小、階級、環境などに一切かかわりなく、全ての生物の中に実在しているのです。