Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Verš

Tekst

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

Synonyms

vidyā — vzdělání; vinaya — a mírnost; sampanne — v plné míře vlastnící; brāhmaṇe — v brāhmaṇovi; gavi — v krávě; hastini — ve slonovi; śuni — v psovi; ca — a; eva — jistě; śva-pāke — v pojídači psů; ca — v každém z nich; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou moudří; sama-darśinaḥ — kdo vidí stejně.

vidyā — med uddannelse; vinaya — og mildhed; sampanne — fuldt udrustet; brāhmaṇe — i brāhmaṇaen; gavi — i koen; hastini — i elefanten; śuni — i hunden; ca — og; eva — afgjort; śva-pāke — i hundeæderen (den kasteløse); ca — respektivt; paṇḍitāḥ — de, der er vise; sama-darśinaḥ — som ser med samme syn på.

Překlad

Translation

Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.

I kraft af sand viden ser de ydmyge vismænd med samme syn på en lærd og mild brāhmaṇa, en ko, en elefant, en hund og en hundeæder [en kasteløs].

Význam

Purport

Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nedělá žádný rozdíl mezi životními formami či společenskými skupinami. Brāhmaṇa a společenský odpadlík se mohou lišit ze sociálního hlediska a pes, kráva a slon se mohou lišit jako životní druhy, ale z pohledu učeného transcendentalisty jsou tyto rozdíly v tělech naprosto bezvýznamné. Je to dáno tím, že všichni mají vztah s Nejvyšším, neboť Nejvyšší Pán je svou úplnou částí zvanou Paramātmā přítomný v srdci každého. Takové porozumění Nejvyššímu je příkladem pravého poznání. Co se týče těl v různých společenských skupinách či životních druzích, Pán projevuje stejnou přízeň všem. Ke všem živým bytostem se chová jako přítel a doprovází je v postavení Paramātmy — bez ohledu na podmínky, ve kterých se nacházejí. V podobě Paramātmy je přítomný jak ve společenském odpadlíkovi, tak v brāhmaṇovi, přestože se těla obou od sebe liší. Těla jsou hmotné výtvory různých kvalit hmotné přírody, ale duše a Nadduše v těle jsou téže duchovní povahy. Kvalitativní podobnost duše a Nadduše ovšem neznamená, že si jsou rovnocenné i kvantitativně — individuální duše je přítomná pouze v jednom těle, zatímco Paramātmā ve všech. Jelikož ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, tyto věci dokonale zná, je opravdu učený a vidí všechny bytosti stejně. Duše a Nadduše se navzájem podobají tím, že obě oplývají vědomím, jsou věčné a blažené. Liší se však v tom, že individuální duše má vědomí rozšířené pouze v omezené oblasti jednoho těla, zatímco Paramātmā si je vědoma všech těl. Nadduše je přítomná ve všech tělech bez rozdílu.

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst person skelner ikke mellem arter eller kaster. Brāhmaṇaen og den kasteløse er måske forskellige fra et socialt perspektiv, eller en hund, en ko og en elefant er forskellige artsmæssigt set, men disse kropslige forskelle er meningsløse fra en lærd transcendentalists synsvinkel. Det er de på grund af disse personers forhold til den Højeste, for den Højeste Herre er i Sin fuldstændige del som Paramātmā til stede i hjertet på alle og enhver. En sådan forståelse af den Højeste er virkelig viden. Hvad kroppene i forskellige kaster eller arter angår, er Herren lige venlig mod alle, for Han behandler hvert eneste levende væsen som en ven og forbliver alligevel den samme Paramātmā uanset hvilke omstændigheder, det levende væsen befinder sig i. Som Paramātmā er Herren til stede både i den kasteløse og i brāhmaṇaen til trods for, at brāhmaṇaens krop og den kasteløses krop ikke er ens. Kroppene er materielle frembringelser af den materielle naturs forskellige kvaliteter, men sjælen og Oversjælen inde i kroppen er af samme åndelige kvalitet. Den kvalitative lighed mellem sjælen og Herren gør dem imidlertid ikke kvantitativt lige, for den individuelle sjæl er kun til stede i én bestemt krop, hvorimod Paramātmā er i alle kroppe. En Kṛṣṇa-bevidst person er helt klar over dette, og derfor er han virkelig lærd og ser på alle med samme syn. Sjælen og Oversjælen har til fælles, at de begge er bevidste, evige og lyksalige. Forskellen er, at den individuelle sjæl er bevidst inden for sin egen krops afgrænsede område, mens Oversjælen er bevidst om alle kroppe. Oversjælen befinder sig i alle kroppe uden forskelsbehandling.