Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Verš

Tekst

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyma

Synonyms

ajñaḥ — hlupák, který nezná daná písma; ca — a; aśraddadhānaḥ — bez víry ve zjevená písma; ca — také; saṁśaya — pochybující; ātmā — osoba; vinaśyati — poklesne zpátky; na — nikdy; ayam — v tomto; lokaḥ — světě; asti — je; na — ani; paraḥ — v příštím životě; na — ne; sukham — štěstí; saṁśaya — pochybující; ātmanaḥ — osoby.

ajñaḥ — en tåbe, som ingen viden har om standardskrifter; ca — og; aśrad-dadhānaḥ — uden tro på de åbenbarede skrifter; ca — også; saṁśaya — der har tvivl; ātmā — en person; vinaśyati — falder tilbage; na — aldrig; ayam — denne; lokaḥ — verden; asti — eksisterer; na — ej heller; paraḥ — det næste liv; na — ej heller; sukham — lykke; saṁśaya — tvivlende; ātmanaḥ — for personen.

Překlad

Translation

Avšak nevědomí a nevěřící jedinci, kteří berou v pochybnost zjevená písma, vědomí Boha nedosáhnou — očekává je pád. Pochybující duši nečeká štěstí ani v tomto světě, ani v příštím.

Men uvidende og troløse personer, der betvivler de åbenbarede skrifter, opnår ikke Gudsbevidsthed; de falder ned. For den tvivlende sjæl er der ingen lykke i hverken denne verden eller den næste.

Význam

Purport

Bhagavad-gītā je tím nejlepším z mnoha daných a autoritativních písem. Lidé, kteří jsou téměř jako zvířata, nevěří standardním zjeveným písmům a ani je neznají; a jiní, i když zjevená písma znají nebo z nich dovedou citovat, ve skutečnosti postrádají v tato slova víru. A další, přestože možná věří v písma, jako je Bhagavad-gītā, nevěří v Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu a neuctívají Ho. Takoví lidé nemohou zůstat na úrovni vědomí Kṛṣṇy — čeká je pád. Ti, kteří nemají žádnou víru a jsou neustále plni pochyb, nedosahují žádného pokroku. Lidé bez víry v Boha a Jeho zjevené slovo se nesetkají s ničím dobrým v tomto ani v příštím světě. Nečeká na ně ani náznak štěstí. Člověk by tedy měl následovat zásady zjevených písem s vírou a tak se povznést na úroveň poznání. Jedině toto poznání mu pomůže dosáhnout transcendentální úrovně duchovního porozumění. Pochybující osoby nemají přístup k duchovnímu osvobození. Je třeba kráčet ve stopách velkých ācāryů z učednické posloupnosti — tím dosáhneme úspěchu.

FORKLARING: Blandt alle de mange autoritative standardskrifter er Bhagavad-gītā det bedste. Personer, der nærmest er som dyr, har ingen tro på eller viden om de åbenbarede skrifter, og selv om nogle af dem har kendskab til eller kan citere passager fra de åbenbarede skrifter, har de i virkeligheden ingen tro på disse ord. Og selv om andre tror på skrifter som Bhagavad-gītā, tror de hverken på eller tilbeder Guddommens Personlighed, Śrī Kṛṣṇa. Sådanne personer kan ingen status have i Kṛṣṇa-bevidsthed. De falder ned. Blandt alle de ovennævnte personer gør de, der er uden tro og altid tvivler, slet ingen fremskridt. Mennesker uden tro på Gud og Hans åbenbarede ord finder intet godt i hverken denne verden eller den næste. For dem findes der overhovedet ingen lykke. Man bør derfor følge principperne i de åbenbarede skrifter med tro og derved blive ophøjet til kundskabens niveau. Kun denne viden kan hjælpe én til at blive løftet til det transcendentale niveau af åndelig forståelse. Tvivlende personer har med andre ord slet ingen status i åndelig frigørelse. Man skal derfor følge i fodsporene på de store ācāryaer i discipelrækken og således opnå fuldendelse.