Skip to main content

TEXT 37

VERSO 37

Verš

Texto

yathaidhāṁsi samiddho ’gnir
bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi
bhasma-sāt kurute tathā
yathaidhāṁsi samiddho ’gnir
bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi
bhasma-sāt kurute tathā

Synonyma

Sinônimos

yathā — stejně jako; edhāṁsi — palivové dříví; samiddhaḥ — planoucí; agniḥ — oheň; bhasma-sāt — na popel; kurute — mění; arjuna — ó Arjuno; jñāna-agniḥ — oheň poznání; sarva-karmāṇi — všechny reakce za hmotné činnosti; bhasma-sāt — v popel; kurute — mění; tathā — podobně.

yathā — assim como; edhāṁsi — lenha; samiddhaḥ — ardente; agniḥ — fogo; bhasma-sāt — cinzas; kurute — transforma em; arjuna — ó Arjuna; jñāna-agniḥ — o fogo do conhecimento; sarva-karmāṇi — todas as reações às atividades materiais; bhasma-sāt — em cinzas; kurute — transforma; tathā — do mesmo modo.

Překlad

Tradução

Ó Arjuno, tak jako planoucí oheň mění palivové dříví v popel, oheň poznání spaluje na popel všechny reakce za hmotné jednání.

Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações às atividades materiais.

Význam

Comentário

Dokonalé poznání vlastního já, Nejvyššího Já a jejich vzájemného vztahu je zde přirovnáno k ohni. Tento oheň spaluje na popel všechny reakce nejen za bezbožné, ale i za zbožné činnosti. Existují mnohá stádia reakce: tvořící se reakce, reakce nesoucí své ovoce, reakce již obdržená a reakce a priori (ještě neprojevená). Poznání o přirozeném postavení živé bytosti ale pálí na popel vše. Když má někdo úplné poznání, všechny reakce — jak a priori, tak a posteriori (již poznané), jsou zničeny. Ve Vedách (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.22) je uvedeno: ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī — “Osoba překoná reakce za zbožné i bezbožné činy.”

O conhecimento perfeito acerca do eu e do Eu Supremo e do relacionamento entre eles é aqui comparado ao fogo. Este fogo não apenas queima todas as reações às atividades impiedosas, mas também todas as reações às atividades piedosas, reduzindo-as a cinzas. A reação passa por muitas etapas: reação em formação, reação frutificando, reação já alcançada e reação a priori. Mas o conhecimento da posição constitucional da entidade viva reduz tudo a cinzas. Quando alguém está em conhecimento pleno, todas as reações, a priori e a posteriori, são consumidas. Nos Vedas (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.22), afirma-se que ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī: “Pode-se suplantar as reações piedosas e impiedosas do trabalho”.