Skip to main content

TEXT 37

TEXT 37

Verš

Text

yathaidhāṁsi samiddho ’gnir
bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi
bhasma-sāt kurute tathā
yathaidhāṁsi samiddho ’gnir
bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi
bhasma-sāt kurute tathā

Synonyma

Synonyms

yathā — stejně jako; edhāṁsi — palivové dříví; samiddhaḥ — planoucí; agniḥ — oheň; bhasma-sāt — na popel; kurute — mění; arjuna — ó Arjuno; jñāna-agniḥ — oheň poznání; sarva-karmāṇi — všechny reakce za hmotné činnosti; bhasma-sāt — v popel; kurute — mění; tathā — podobně.

yathā — just as; edhāṁsi — firewood; samiddhaḥ — blazing; agniḥ — fire; bhasma-sāt — ashes; kurute — turns; arjuna — O Arjuna; jñāna-agniḥ — the fire of knowledge; sarva-karmāṇi — all reactions to material activities; bhasma-sāt — to ashes; kurute — it turns; tathā — similarly.

Překlad

Translation

Ó Arjuno, tak jako planoucí oheň mění palivové dříví v popel, oheň poznání spaluje na popel všechny reakce za hmotné jednání.

As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities.

Význam

Purport

Dokonalé poznání vlastního já, Nejvyššího Já a jejich vzájemného vztahu je zde přirovnáno k ohni. Tento oheň spaluje na popel všechny reakce nejen za bezbožné, ale i za zbožné činnosti. Existují mnohá stádia reakce: tvořící se reakce, reakce nesoucí své ovoce, reakce již obdržená a reakce a priori (ještě neprojevená). Poznání o přirozeném postavení živé bytosti ale pálí na popel vše. Když má někdo úplné poznání, všechny reakce — jak a priori, tak a posteriori (již poznané), jsou zničeny. Ve Vedách (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.22) je uvedeno: ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī — “Osoba překoná reakce za zbožné i bezbožné činy.”

Perfect knowledge of self and Superself and of their relationship is compared herein to fire. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions to pious activities, turning them to ashes. There are many stages of reaction: reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. But knowledge of the constitutional position of the living entity burns everything to ashes. When one is in complete knowledge, all reactions, both a priori and a posteriori, are consumed. In the Vedas (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.22) it is stated, ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī: “One overcomes both the pious and impious reactions of work.”