Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Text

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ

Synonyma

Synonyms

karmaṇaḥ — jednání; hi — jistě; api — také; boddhavyam — je třeba porozumět; boddhavyam — je třeba porozumět; ca — také; vikarmaṇaḥ — zakázaného jednání; akarmaṇaḥ — nečinu; ca — také; boddhavyam — je třeba porozumět; gahanā — velice obtížný; karmaṇaḥ — jednání; gatiḥ — přístup.

karmaṇaḥ — of work; hi — certainly; api — also; boddhavyam — should be understood; boddhavyam — should be understood; ca — also; vikarmaṇaḥ — of forbidden work; akarmaṇaḥ — of inaction; ca — also; boddhavyam — should be understood; gahanā — very difficult; karmaṇaḥ — of work; gatiḥ — entrance.

Překlad

Translation

Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin.

The intricacies of action are very hard to understand. Therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is.

Význam

Purport

Pokud má někdo vážný zájem o vysvobození z pout hmoty, musí porozumět rozdílům mezi činem, nečinem a neoprávněným jednáním. Tomuto rozboru akcí, reakcí a zvrácených činů musí věnovat velkou pozornost, protože je to velice obtížné téma. Aby poznal vědomí Kṛṣṇy a jednal na takové úrovni, musí učením poznat svůj vztah s Nejvyšším — kdo se naučil vše, ví, že každá živá bytost je věčným služebníkem Pána a má proto jednat s vědomím Kṛṣṇy. K tomuto závěru směřuje celá Bhagavad-gītā. Jakékoliv jiné závěry a výsledky, odporující tomuto vědomí a činům, které jsou s ním spojené, představují zakázané činy neboli vikarmy. Aby to vše člověk pochopil, musí se stýkat s těmi, kdo znají vědomí Kṛṣṇy, a poznat ono tajemství od nich; je to stejně dobré jako učit se přímo od Pána. V jiném případě budou i ty nejinteligentnější osoby zmateny.

If one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction and unauthorized actions. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction and perverted actions because it is a very difficult subject matter. To understand Kṛṣṇa consciousness and action according to its modes, one has to learn one’s relationship with the Supreme; i.e., one who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord and that consequently one has to act in Kṛṣṇa consciousness. The entire Bhagavad-gītā is directed toward this conclusion. Any other conclusions against this consciousness and its attendant actions are vikarmas, or prohibited actions. To understand all this one has to associate with authorities in Kṛṣṇa consciousness and learn the secret from them; this is as good as learning from the Lord directly. Otherwise, even the most intelligent persons will be bewildered.