Skip to main content

TEXT 6

第6節

Verš

テキスト

na caitad vidmaḥ kataran no garīyo
yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ
yān eva hatvā na jijīviṣāmas
te ’vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ
ナチャイタドヴィドマカタランノガイヨー
ヤドヴァジャイェマヤディヴァノジャイェユー
ヤネヴァハットヴァナジジヴィサマス
テヴァスティタプラムケダールタラストラー

Synonyma

Synonyms

na — ani; ca — také; etat — toto; vidmaḥ — víme; katarat — co; naḥ — pro nás; garīyaḥ — lepší; yat — zdali; jayema — můžeme zvítězit; yadi — jestli; — nebo; naḥ — nás; jayeyuḥ — oni porazí; yān — ty, které; eva — zajisté; hatvā — zabitím; na — nikdy; jijīviṣāmaḥ — chtěli bychom žít; te — ti všichni; avasthitāḥ — nacházejí se; pramukhe — před; dhārtarāṣṭrāḥ — Dhṛtarāṣṭrovi synové.

na — でない; ca — もまた; etat — これ; vidmaḥ — 我々は知っている; katarat — どちらが; naḥ —我々にとって; garīyaḥ — ~のほうがよい; yat vā — ~かどうか;jayema —我々が征服する; yadi — もし; vā — または; naḥ —我々を; jayeyuḥ —彼らが征服する; yān — (~である)人々; eva —確かに; hatvā—殺すことによって; na —決してない; jijīviṣāmaḥ —我々は生きたいと思うだろう; te —彼ら全員; avasthitāḥ — 位置して; pramukhe — ~の前に; dhārtarāṣṭrāḥ — ドリタラーシュトラの息子たち

Překlad

Translation

Ani nevíme, co je lepší — zvítězit, nebo být poraženi. Kdybychom Dhṛtarāṣṭrovy syny zabili, neměli bychom usilovat o to, abychom déle žili. Přesto před námi nyní stojí na bitevním poli.

おお我らはいかにすればよいか敵に勝つべきか また負けるべきか殺せば我らも生を望まぬドリタラーシュトラの子たちと対陣するとは――

Význam

Purport

Přestože je boj pro kṣatriyu povinností, Arjuna nevěděl, zda má bojovat a riskovat zbytečné násilí, nebo zda má od boje upustit a živit se žebráním. Kdyby nepřítele neporazil, jediným způsobem obživy by pro něj pak byla žebrota. A vítězství nebylo jisté — zvítězit mohla kterákoliv strana. Ale i kdyby je čekalo vítězství (a právo bylo na jejich straně), bylo by pro ně velice obtížné žít v nepřítomnosti Dhṛtarāṣṭrových synů, kteří by zemřeli v boji. To by pro ně znamenalo jen jiný druh porážky. Všechny tyto úvahy dokazují, že Arjuna byl nejen velký oddaný Pána, ale také velmi osvícená osobnost, dokonale ovládající mysl a smysly. Jeho přání živit se žebráním, přestože se narodil v královské rodině, je také známkou odpoutanosti. Tyto vlastnosti společně s jeho vírou v pokyny Śrī Kṛṣṇy (jeho duchovního učitele) svědčí o jeho skutečně ctnostné povaze. Lze říci, že Arjuna byl způsobilý k osvobození. S neovládnutými smysly nikdo nedosáhne úrovně poznání a bez poznání a oddanosti nelze dosáhnout osvobození. Arjuna byl způsobilý po všech těchto stránkách, nehledě také na jeho vznešené hmotné vztahy s blízkými.

 クシャトリヤとしての義務とはいえ、無益な殺生が行われるのを覚悟の上で、今ここで戦ったほうがよいのか、それとも戦わずに乞食になったほうがよいのか、アルジュナは迷っています。敵に勝たなければ、乞食になるよりほかに生きる道はありません。勝敗は五分五分です。正義はこちらにあるのだから必ず勝利する、としても、もしドリタラーシュトラの息子たちが皆死んでしまったら、その後の自分の生涯はさぞ苦しいものになるだろう、この戦いでの勝利は別な意味の敗北につながるのだ、。以上のようなアルジュナの考えは彼が主の偉大な献身者であるばかりでなく、真理の知識にもたいそう明るくまた心と感覚を完全に支配できる人物だということを、はっきり証明しています。王家に生まれた身でありながら、乞食になってもよい、これはまた無執着の証拠でもあります。グルであるシュリークリシュナの訓戒に対する信。そして見事な自制心。これらから、アルジュナは真の自由を得るに全くふさわしい人物であると言えます。感覚を制御できなければ知識の高台に上ることはできません。知識と献身がなければ、自由(解脱)を得ることはできません。アルジュナは肉体的物質的にも実に多くの長所を持っていますがそれらをはるかにしのいで、精神的な特性を具えていたのです。