Skip to main content

TEXT 52

TEXT 52

Verš

Text

yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca
yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca

Synonyma

Synonyms

yadā — když; te — tvá; moha — iluze; kalilam — hustý les; buddhiḥ — transcendentální služba s inteligencí; vyatitariṣyati — překoná; tadā — tehdy; gantā asi — půjdeš; nirvedam — lhostejnost; śrotavyasya — ke všemu, co má být vyslechnuto; śrutasya — ke všemu, co již bylo vyslechnuto; ca — také.

yadā — wenn; te — deine; moha — der Illusion; kalilam — dichter Wald; buddhiḥ — transzendentaler Dienst mit Intelligenz; vyatitariṣyati — überwindet; tadā — zu dieser Zeit; gantā asi — du wirst gehen; nirvedam — Gleichgültigkeit; śrotavyasya — gegenüber allem, was noch zu hören ist; śrutasya — alles, was bereits gehört worden ist; ca — auch.

Překlad

Translation

Když tvá inteligence vyjde z hustého lesa iluze, budeš lhostejný ke všemu, co bylo a má být vyslechnuto.

Wenn deine Intelligenz aus dem dichten Wald der Täuschung herausgetreten ist, wirst du gegenüber allem, was gehört worden ist, und allem, was noch zu hören ist, gleichgültig werden.

Význam

Purport

Známe mnoho velkých oddaných, pro které se védské obřady staly díky samotné oddané službě Pánu nedůležité. Když někdo skutečně porozumí Kṛṣṇovi a svému vztahu s Ním, bude přirozeně zcela lhostejný k rituálním plodonosným činnostem, ať je to kdokoliv, například zkušený brāhmaṇa. Śrī Mādhavendra Purī, velký oddaný a ācārya patřící k posloupnosti oddaných, říká:

ERLÄUTERUNG: Es gibt viele gute Beispiele aus dem Leben großer Geweihter des Herrn, die gegenüber den Ritualen der Veden gleichgültig wurden, einfach weil sie sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigten. Wenn jemand Kṛṣṇa und seine Beziehung zu Kṛṣṇa wirklich versteht, werden ihm, selbst wenn er ein erfahrener brāhmaṇa ist, die Rituale fruchtbringender Tätigkeiten automatisch völlig gleichgültig. Śrī Mādhavendra Purī, ein großer Gottgeweihter und ācārya in der Nachfolge der Gottgeweihten, sagt:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me
sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me

“Ó mé modlitby pronášené třikrát denně, sláva vám! Ó očistná koupeli, klaním se před tebou. Ó polobozi! Ó předkové! Promiňte mi prosím, že vás nejsem schopen uctít. Kdekoliv usednu, vzpomínám na vznešeného potomka yaduovské dynastie (Kṛṣṇu), nepřítele Kaṁsy, čímž se mohu zbavit všech hříchů, které mě svazují. Myslím, že to je pro mě postačující.”

„O meine Gebete, die ich dreimal täglich spreche, alle Ehre sei euch! O mein Bad, ich bringe dir meine Ehrerbietungen dar. O Halbgötter! O Vorväter! Bitte entschuldigt meine Unfähigkeit, euch meine Achtung zu erweisen. Wo immer ich nun sitze, erinnere ich mich an den großen Nachkommen der Yadu-Dynastie [Kṛṣṇa], den Feind Kaṁsas, und so kann ich mich von allen sündhaften Bindungen befreien. Ich denke, daß dies für mich ausreicht.“

Védské obřady — které zahrnují mimo jiné pronášení nejrůznějších modliteb třikrát denně, časnou ranní koupel a vzdávání úcty předkům, jsou povinné pro začátečníky. Když si je však někdo plně vědom Kṛṣṇy a prokazuje Mu transcendentální láskyplnou službu, stane se ke všem těmto usměrňujícím pravidlům lhostejný, protože již dosáhl dokonalosti. Ten, kdo pozná Nejvyššího Pána Kṛṣṇu a slouží Mu, již nemusí podstupovat nejrůznější askezi a konat oběti, jak doporučují zjevená písma. A pouhé konání různých obřadů bez pochopení, že záměrem Ved je dovést živou bytost ke Kṛṣṇovi, je zbytečné plýtvání časem. Ti, kdo si jsou vědomi Kṛṣṇy, překonávají hranici śabda-brahmaVed a Upaniṣad.

Die vedischen Zeremonien und Rituale sind für Neulinge unbedingt erforderlich: dreimal täglich alle möglichen Gebete sprechen, frühmorgens ein Bad nehmen, den Vorvätern Achtung erweisen, usw. Wenn man aber völlig im Kṛṣṇa-Bewußtsein verankert ist und sich im transzendentalen liebenden Dienst des Herrn beschäftigt, werden einem all diese regulierenden Prinzipien gleichgültig, da man die Vollkommenheit bereits erreicht hat. Wenn man durch Dienst für den Höchsten Herrn, Śrī Kṛṣṇa, die Ebene des spirituellen Wissens erreicht, braucht man nicht mehr verschiedene Arten von Bußen und Opfern auszuführen, wie sie in den offenbarten Schriften empfohlen werden. Und wenn man andererseits nicht verstanden hat, daß der Zweck der Veden darin besteht, Kṛṣṇa zu erreichen, und einfach nur Rituale, Zeremonien usw. vollzieht, verschwendet man mit solchen Beschäftigungen nutzlos seine Zeit. Wer Kṛṣṇa-bewußt ist, überschreitet die Grenze des śabdabrahma, das heißt des Bereichs der Veden und Upaniṣaden.