Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Text

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Synonyms

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ — one who is engaged in devotional service; jahāti — can get rid of; iha — in this life; ubhe — both; sukṛta-duṣkṛte — good and bad results; tasmāt — therefore; yogāya — for the sake of devotional service; yujyasva — be so engaged; yogaḥ — Kṛṣṇa consciousness; karmasu — in all activities; kauśalam — art.

Překlad

Translation

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work.

Význam

Purport

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

Since time immemorial each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One’s ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad-gītā, which teaches one to surrender unto Lord Śrī Kṛṣṇa in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Kṛṣṇa consciousness, the purifying process of resultant action.