Skip to main content

Kapitola osmnáctá

Závěr - dokonalost odříkání

Verš

arjuna uvāca
sannyāsasya mahā-bāho
tattvam icchāmi veditum
tyāgasya ca hṛṣīkeśa
pṛthak keśi-niṣūdana

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; sannyāsasya — odříkání; mahā-bāho — ó Pane mocných paží; tattvam — pravdu; icchāmi — přeji si; veditum — znát; tyāgasya — zříkání se; ca — také; hṛṣīkeśa — ó Pane smyslů; pṛthak — jinak; keśi-niṣūdana — ó hubiteli démona Keśīho.

Překlad

Arjuna řekl: Ó Pane mocných paží, vládce smyslů a hubiteli démona Keśīho! Přeji si vědět, jaký je smysl zříkání se (tyāgy) a stavu odříkání (sannyāsu).

Význam

Bhagavad-gītā je v zásadě úplná v sedmnácti kapitolách. Osmnáctá kapitola je dodatek shrnující témata probraná dříve. V každé kapitole Gīty Pán Kṛṣṇa zdůrazňuje, že oddaná služba prokazovaná Jemu, Nejvyšší Osobnosti Božství, je konečným cílem života. Totéž je stručně a přehledně zopakováno v osmnácté kapitole jako nejdůvěrnější poznání. V prvních šesti kapitolách byla zdůrazňována oddaná služba: yoginām api sarveṣām... Pán Kṛṣṇa tím říká: “Ze všech yogīnů či transcendentalistů je nejlepší ten, který v nitru stále myslí na Mě.” Následujících šest kapitol pojednávalo o čisté oddané službě, její povaze a činnostech, které jsou s ní spojené. V posledních šesti kapitolách bylo popsáno poznání, odříkání, působení hmotné a transcendentální energie a oddaná služba. Závěr zněl, že vše je třeba dělat ve spojení s Nejvyšším Pánem, zastoupeným slovy oṁ tat sat, jež poukazují na Viṣṇua, Svrchovanou Osobu. Třetí část Bhagavad-gīty vyjevuje, že vrcholným cílem života není nic jiného než oddaná služba. To bylo dokázáno citováním dřívějších ācāryů a uváděním pasáží z Brahma-sūtry neboli Vedānta-sūtry. Jistí impersonalisté se domnívají, že mají na poznání Vedānta-sūtry monopol, ale ve skutečnosti má Vedānta-sūtra vést k poznání oddané služby, neboť Pán sám ji sestavil a je jejím znalcem. O tom se píše v patnácté kapitole. Bhagavad-gītā vysvětluje, že v každém písmu, každé Vedě, je cílem oddaná služba.

Tak jako byl shrnut celý obsah ve druhé kapitole, shrnuje veškeré učení i kapitola osmnáctá. Je vyjádřeno, že smyslem života je odříkání a dosažení transcendentální úrovně, nacházející se nad třemi kvalitami hmotné přírody. Arjuna chce vyjasnit dvě témata Bhagavad-gīty — zříkání se (tyāga) a stav odříkání (sannyās). Ptá se tedy na význam těchto dvou slov.

Velmi důležitá jsou dvě slova, jimiž je v tomto verši nazván Nejvyšší Pán — Hṛṣīkeśa a Keśi-niṣūdana. Hṛṣīkeśa je Kṛṣṇa jakožto Pán smyslů, jenž nám kdykoliv může pomoci docílit mentální vyrovnanosti. Arjuna Ho žádá, aby vše shrnul způsobem, který mu umožní zůstat vyrovnaný. Má však ještě nějaké pochyby a ty bývají přirovnávány k démonům. Proto Kṛṣṇu oslovuje Keśi-niṣūdano. Keśī byl hrůzostrašný démon, jehož Pán zabil, a nyní Arjuna očekává, že Kṛṣṇa zabije démona v podobě pochybnosti.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ
sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; kāmyānām — s touhou; karmaṇām — činností; nyāsam — odříkání; sannyāsam — stav odříkání; kavayaḥ — učení; viduḥ — znají; sarva — všech; karma — činností; phala — výsledků; tyāgam — zříkání se; prāhuḥ — nazývají; tyāgam — zříkání se; vicakṣaṇāḥ — zkušení.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Vzdávání se činností, které se zakládají na hmotné touze, je tím, co velcí učenci nazývají stav odříkání (sannyās). A upouštění od výsledků všech činností je tím, co moudří nazývají zříkání se (tyāga).

Význam

Bhagavad-gītā učí, že je třeba se zříci jednání provázeného touhou po výsledcích. Následující verše vyjasní, že se však nikdo nemá zříkat činností, které vedou k rozvinutému duchovnímu poznání. Ve védské literatuře je na mnoha místech stanoven způsob, jak se má konat oběť za určitým účelem. Jsou stanoveny oběti, které umožní mít syna s dobrými vlastnostmi nebo se dostat na nebeské planety, ale od všech obětí podněcovaných touhami je třeba upustit. Nikdo se však nemá zříkat oběti, jejímž cílem je očista srdce či pokrok v duchovní vědě.

Verš

tyājyaṁ doṣa-vad ity eke
karma prāhur manīṣiṇaḥ
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyam iti cāpare

Synonyma

tyājyam — je nutné se zříci; doṣa-vat — jako špatnosti; iti — tak; eke — jedna skupina; karma — práce; prāhuḥ — říkají; manīṣiṇaḥ — velcí myslitelé; yajña — oběti; dāna — dávání milodarů; tapaḥ — a askeze; karma — činy; na — nikdy; tyājyam — je třeba se zříci; iti — tak; ca — a; apare — jiní.

Překlad

Někteří učenci prohlašují, že nejrůznějších činností s vidinou jejich plodů se je třeba zříci jako špatnosti, zatímco jiní mudrci tvrdí, že od činů, jako je oběť, dávání milodarů a askeze, se nemá nikdy upustit.

Význam

Ve védské literatuře je popsáno mnoho činností, které jsou předmětem sporu. Například je řečeno, že zvíře se smí zabít při oběti, ale zároveň jsou někteří myslitelé zastánci toho, že zabíjení zvířat je velmi špatné. Přestože védská literatura zabití zvířete při oběti doporučuje, není považováno za zabité — oběť mu má přinést nový život. Někdy duše zvířete zabitého při oběti dostane nové zvířecí tělo a někdy je okamžitě pozvednuta do lidské podoby. Mezi mudrci však panují různé názory. Někteří tvrdí, že zabíjení zvířat se je třeba vždy vyvarovat, a jiní říkají, že zabíjet za účelem určité oběti je v pořádku. To vše nyní Pán osobně vyjasní.

Verš

niścayaṁ śṛṇu me tatra
tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra
tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ

Synonyma

niścayam — jistá věc; śṛṇu — slyš; me — ode Mě; tatra — v tomto ohledu; tyāge — co se týče zříkání se; bharata-sat-tama — ó nejlepší z Bhāratovců; tyāgaḥ — zříkání se; hi — jistě; puruṣa-vyāghra — ó tygře mezi lidmi; tri-vidhaḥ — tří druhů; samprakīrtitaḥ — je vyhlášeno.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní slyš Můj úsudek o zříkání se. Ó tygře mezi lidmi, písma učí, že zříkání se je trojího druhu.

Význam

Názory na zříkání se jsou různé, ale zde předkládá svůj úsudek Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, a ten je třeba přijmout za rozhodující. Vždyť Vedy jsou různé zákony, jež dává Pán. Zde je osobně přítomen a Jeho slovo by se mělo uznat za rozhodující. Prohlašuje, že zříkání se je třeba posuzovat z hlediska kvalit hmotné přírody, pod jejichž vlivem probíhá.

Verš

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Synonyma

yajña — v podobě oběti; dāna — dávání milodarů; tapaḥ — a askeze; karma — činnost; na — nikdy; tyājyam — je nutné se zříci; kāryam — je třeba provádět; eva — jistě; tat — to; yajñaḥ — oběť; dānam — dávání milodarů; tapaḥ — askeze; ca — také; eva — jistě; pāvanāni — očišťující; manīṣiṇām — i pro velké duše.

Překlad

Činů, jako je konání obětí, dávání milodarů a podstupování askeze, se nikdo nemá zříkat — jsou nezbytné. Oběti, milodary a askeze jsou očistné i pro velké duše.

Význam

Yogīni mají jednat v zájmu pokroku lidské společnosti. Je mnoho očistných procesů, které člověka přivádějí k duchovnímu životu. Jednou z těchto obětí je například svatební obřad, vivāha-yajña. Měl by sannyāsī, který patří k stavu odříkání a zřekl se všech rodinných vztahů, doporučovat svatbu? Pán zde říká, že od žádné oběti, která je pro lidi prospěšná, se nemá nikdy upustit. Vivāha-yajña, svatební obřad, má usměrnit mysl člověka, aby byla klidná a tak způsobilá k duchovnímu pokroku. Většině lidí by se vivāha-yajña měla doporučovat, a podporovat by ji měly i osoby ve stavu odříkání. Sannyāsīni se nemají nikdy stýkat se ženami, ale to neznamená, že by mladý muž nacházející se na nižších stupních života neměl prostřednictvím svatebního obřadu přijmout mladou dívku za manželku. Všechny stanovené oběti jsou určeny k dosažení Nejvyššího Pána. Dokud jsme tedy na nižších stupních, nemáme se jich zříkat. Dobročinnost podobně slouží k očistě srdce. Dává-li někdo milodary vhodným osobám, jak bylo popsáno výše, vede ho to k rozvinutému duchovnímu životu.

Verš

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyma

etāni — tyto všechny; api — jistě; tu — ale; karmāṇi — činnosti; saṅgam — styk; tyaktvā — zříkající se; phalāni — výsledky; ca — také; kartavyāni — mají být konány jako povinnost; iti — tak; me — Moje; pārtha — ó synu Pṛthy; niścitam — rozhodující; matam — mínění; uttamam — nejlepší.

Překlad

Všem těmto činnostem se je třeba věnovat bez připoutanosti či jakéhokoliv očekávání výsledku. Je nutné to vše konat jako povinnost, synu Pṛthy. To je Můj rozhodující úsudek.

Význam

I když všechny oběti očišťují, nikdo nemá od jejich konání očekávat jakékoli výsledky. Jinými slovy — je třeba se zříci všech obětí, jež mají přinést hmotný pokrok, ale od obětí, které bytostně očišťují a pozvedají na duchovní úroveň, se nemá nikdy upustit. Vše, co ústí ve vědomí Kṛṣṇy, je nutné podpořit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je rovněž řečeno, že je třeba se ujmout jakékoliv činnosti, která vede k oddané službě Pánu. To je nejvyšší měřítko náboženství. Oddaný Pána nemá odmítnout žádnou práci, oběť či dobročinnost, která mu pomůže ve vykonávání oddané služby.

Verš

niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

niyatasya — předepsaných; tu — ale; sannyāsaḥ — zříkání se; karmaṇaḥ — činností; na — nikdy; upapadyate — je správné; mohāt — vlivem iluze; tasya — jejich; parityāgaḥ — zřeknutí se; tāmasaḥ — patřící ke kvalitě nevědomosti; parikīrtitaḥ — je prohlášeno.

Překlad

Předepsaných povinností se nemá nikdo nikdy zříkat. Když to někdo vlivem iluze udělá, patří jeho zříkání se ke kvalitě nevědomosti.

Význam

Práce konané za účelem hmotného uspokojení se je třeba zříci, ale činnosti, které přivádějí jednání na duchovní úroveň — například vařit pro Nejvyššího Pána, obětovat Mu jídlo a potom je jíst — se doporučují. Je řečeno, že ten, kdo patří k stavu odříkání, si pro sebe nemá vařit. Vaření pro sebe je zakázané, ale není zakázáno vařit pro Nejvyššího Pána. Stejně tak může sannyāsī vést svatební obřad pro žáka, aby mu pomohl v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Pokud se někdo takových činností zříká, znamená to, že jedná pod vlivem kvality temna.

Verš

duḥkham ity eva yat karma
kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ
naiva tyāga-phalaṁ labhet

Synonyma

duḥkham — nešťastná; iti — tak; eva — jistě; yat — která; karma — práce; kāya — pro tělo; kleśa — potíž; bhayāt — ze strachu; tyajet — zříká se; saḥ — on; kṛtvā — poté, co to udělal; rājasam — patřící ke kvalitě vášně; tyāgam — zříkání se; na — ne; eva — jistě; tyāga — zříkání se; phalam — výsledky; labhet — získá.

Překlad

Jestliže někdo upustí od plnění předepsaných povinností proto, že přinášejí potíže, či ze strachu před tělesným nepohodlím, patří jeho zříkání se kvalitě vášně. Takovým jednáním nemůže být zříkání se nikdy pozvednuto na vyšší úroveň.

Význam

Ten, kdo jedná vědom si Kṛṣṇy, by se neměl zříkat vydělávání peněz ze strachu, že by to bylo ploduchtivé jednání. Pokud může díky své práci použít peníze na rozvoj vědomí Kṛṣṇy nebo díky časnému vstávání rozvíjet své transcendentální vědomí Kṛṣṇy, nemá od těchto činností upouštět s tím, že z nich má strach nebo že přinášejí potíže. Takové zříkání se patří ke kvalitě vášně a výsledek vášnivého jednání je vždy žalostný. Jestliže se někdo zříká práce v tomto duchu, nikdy nedosáhne výsledku zříkání se.

Verš

kāryam ity eva yat karma
niyataṁ kriyate ’rjuna
saṅgaṁ tyaktvā phalaṁ caiva
sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ

Synonyma

kāryam — musí být konána; iti — tak; eva — skutečně; yat — jež; karma — práce; niyatam — předepsaná; kriyate — je konána; arjuna — ó Arjuno; saṅgam — styk; tyaktvā — zříkající se; phalam — výsledku; ca — také; eva — jistě; saḥ — to; tyāgaḥ — zříkání se; sāttvikaḥ — patřící ke kvalitě dobra; mataḥ — podle Mého názoru.

Překlad

Ó Arjuno, když někdo plní svou předepsanou povinnost jen proto, že je třeba ji plnit, a zříká se veškerého styku s hmotou a lpění na výsledku, patří jeho zříkání se ke kvalitě dobra.

Význam

S tímto smýšlením je nutné plnit předepsané povinnosti. Všichni mají jednat bez připoutanosti k výsledku; nemají být v hmotném styku s prací. Člověk, který pracuje v továrně a má vědomí Kṛṣṇy, se neztotožňuje s prací ani s dělníky této továrny. Pracuje pro Kṛṣṇu. Když odevzdává výsledek Pánu Kṛṣṇovi, jedná transcendentálním způsobem.

Verš

na dveṣṭy akuśalaṁ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saṁśayaḥ

Synonyma

na — nikdy; dveṣṭi — nenávidí; akuśalam — nepříznivou; karma — práci; kuśale — na příznivé; na — ani; anuṣajjate — neulpívá; tyāgī — ten, kdo se zříká; sattva — do kvality dobra; samāviṣṭaḥ — kdo pronikl; medhāvī — inteligentní; chinna — odsekl; saṁśayaḥ — všechny pochyby.

Překlad

Inteligentní zříkající se osoba, která setrvává na úrovni dobra a neprotiví si nepříznivou práci ani nelpí na příznivé, nemá o práci žádné pochyby.

Význam

Ten, kdo je na úrovni vědomí Kṛṣṇy či kvality dobra, nechová nenávist k nikomu a ničemu, co způsobuje potíže jeho tělu. Koná práci na správném místě a ve správnou dobu, aniž by se obával těžkostí, které by s sebou jeho povinnosti mohly nést. Taková osoba setrvávající na transcendentální úrovni je nanejvýš inteligentní a zůstává mimo veškerou pochybnost o svém jednání.

Verš

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyma

na — nikdy; hi — zajisté; deha-bhṛtā — vtělenou bytostí; śakyam — je možné; tyaktum — být odřeknuty; karmāṇi — činnosti; aśeṣataḥ — zcela; yaḥ — každý, kdo; tu — ale; karma — práce; phala — výsledku; tyāgī — zříkající se; saḥ — on; tyāgī — zříkající se osoba; iti — tak; abhidhīyate — je řečeno.

Překlad

Vtělená bytost nemůže nikdy zanechat všech činností. Avšak osoba zříkající se plodů jednání je tím, kdo se skutečně zříká.

Význam

V Bhagavad-gītě stojí, že nikdo nemůže nikdy přestat jednat. Skutečně zříkajícím se je proto ten, kdo pracuje pro Kṛṣṇu a neužívá si plodů práce — kdo vše obětuje Kṛṣṇovi. Mnoho oddaných z Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy usilovně pracuje v kancelářích, továrnách i jinde a výdělek věnují tomuto hnutí. Tyto vysoce povznesené duše jsou ve skutečnosti sannyāsīny na úrovni stavu odříkání. Zde je jasně naznačeno, jak a proč se zříkat plodů své práce.

Verš

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyma

aniṣṭam — vedoucí do pekla; iṣṭam — vedoucí do nebe; miśram — smíšený; ca — a; tri-vidham — tří druhů; karmaṇaḥ — práce; phalam — výsledek; bhavati — přichází; atyāginām — pro ty, kdo se nezříkají; pretya — po smrti; na — ne; tu — ale; sannyāsinām — pro členy stavu odříkání; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Na toho, kdo se nezříká, čekají po smrti trojí plody jednání—žádoucí, nežádoucí a smíšené. Avšak na ty, kdo patří k stavu odříkání, žádné výsledky, kterými by museli trpět nebo si jich užít, nikdy nečekají.

Význam

Osoba vědomá si Kṛṣṇy, jednající se znalostí svého vztahu s Kṛṣṇou, je vždy osvobozená. Proto si po smrti nemusí užívat výsledků svých činů, ani jimi trpět.

Verš

pañcaitāni mahā-bāho
kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni
siddhaye sarva-karmaṇām

Synonyma

pañca — pět; etāni — těchto; mahā-bāho — ó muži mocných paží; kāraṇāni — příčin; nibodha — poznej; me — ode Mě; sāṅkhye — ve Vedāntě; kṛta-ante — v závěru; proktāni — řečeno; siddhaye — za účelem dokonalosti; sarva — všech; karmaṇām — činností.

Překlad

Ó Arjuno, válečníku mocných paží, podle Vedānty má provedení veškerých činností pět příčin. Nyní je ode Mne poznej.

Význam

Někdo se možná zeptá: “Když musí mít každá činnost nějakou reakci, jak je možné, že osoba vědomá si Kṛṣṇy netrpí výsledky svého jednání ani si jich neužívá?” Pán to vysvětluje odkazem na filozofii Vedānty. Říká, že všechny činnosti mají pět příčin, a aby byl někdo ve svém jednání úspěšný, musí je vzít v úvahu. Sāṅkhya znamená rozmluva o poznání a Vedānta je konečná rozmluva o poznání, a tak ji uznávají všichni přední ācāryové. I Śaṅkara uznává, že sāṅkhya uvedená v tomto verši poukazuje na Vedāntu. Proto je třeba se obracet o radu na takový autoritativní zdroj.

Konečné řízení náleží Nadduši, která — jak je řečeno v Bhagavad-gītě (sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ) — každého zaměstnává určitými činnostmi tak, že mu připomíná jeho dřívější jednání. Činy na úrovni vědomí Kṛṣṇy, které jsou vedeny Nadduší z nitra, nenesou žádné reakce ani v tomto životě, ani v životě po smrti.

Verš

adhiṣṭhānaṁ tathā kartā
karaṇaṁ ca pṛthag-vidham
vividhāś ca pṛthak ceṣṭā
daivaṁ caivātra pañcamam

Synonyma

adhiṣṭhānam — místo; tathā — také; kartā — konatel; karaṇam — nástroje; ca — a; pṛthak-vidham — různého druhu; vividhāḥ — různé; ca — a; pṛthak — jednotlivé; ceṣṭāḥ — snahy; daivam — Nejvyšší; ca — také; eva — zajisté; atra — zde; pañcamam — pátý.

Překlad

Těmito pěti faktory činnosti jsou místo, kde se činnost odehrává (tělo), konatel, různé smysly, úsilí mnoha druhů a konečně Nadduše.

Význam

Slovo adhiṣṭhānam se vztahuje na tělo. Duše v těle jedná, aby dosáhla výsledků činnosti, a proto je nazývána kartā, konatel. To, že je znalcem a konatelem, je uvedeno ve śruti: eṣa hi draṣṭā sraṣṭā (Praśna Upaniṣad 4.9) a potvrzeno ve Vedānta-sūtře: jño 'ta eva (2.3.18) a kartā śāstrārthavattvāt (2.3.33). Nástroji činnosti jsou smysly, jejichž prostřednictvím duše jedná různými způsoby. Každému činu odpovídá úsilí jiného druhu. Všechny činnosti však závisí na vůli Nadduše, která dlí jakožto přítel v srdci. Svrchovanou příčinou je Nejvyšší Pán. Osoba, která jedná s vědomím Kṛṣṇy pod vedením Nadduše v srdci, proto přirozeně není žádnou činností poutána. Ti, kdo si jsou plně vědomi Kṛṣṇy, z konečného hlediska nenesou za své činnosti zodpovědnost. Vše závisí na svrchované vůli, tedy na Nadduši či Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Synonyma

śarīra — tělem; vāk — mluvou; manobhiḥ — myslí; yat — kterými; karma — jednání; prārabhate — začíná; naraḥ — osoba; nyāyyam — správné; — nebo; viparītam — opak; — nebo; pañca — pět; ete — všech těchto; tasya — jeho; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Cokoliv správného nebo špatného osoba koná tělem, myslí nebo slovy, je způsobeno těmito pěti činiteli.

Význam

Zde jsou dvě velmi důležitá slova — správný a špatný. Správné jednání je to, které je v souladu s pokyny danými v písmech, a špatné je to, které zásadám písem odporuje. Úplné vykonání čehokoliv si však vždy vyžaduje těchto pět činitelů.

Verš

tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

Synonyma

tatra — tam; evam — tak; sati — jsoucí; kartāram — konatel; ātmānam — sám sebe; kevalam — jedině; tu — ale; yaḥ — každý, kdo; paśyati — vidí; akṛta-buddhitvāt — kvůli nedostávající se inteligenci; na — nikdy; saḥ — on; paśyati — vidí; durmatiḥ — pošetilý.

Překlad

Ten, kdo považuje za jediného konatele sebe, aniž by bral v úvahu těchto pět faktorů, proto není příliš inteligentní a nevidí věci v pravém světle.

Význam

Pošetilec nedovede pochopit, že Nadduše dlí jakožto přítel v jeho nitru a řídí jeho činnosti. Hmotnými příčinami jsou místo, konatel, úsilí a smysly, nicméně konečnou příčinou je Nejvyšší, Osobnost Božství. Nikdo proto nemá vidět jen čtyři hmotné příčiny, ale i svrchovanou bezprostřední příčinu. Ten, kdo nevidí Nejvyššího, považuje za jediného konatele sebe samotného, a nedostává se mu tedy inteligence.

Verš

yasya nāhaṅkṛto bhāvo
buddhir yasya na lipyate
hatvāpi sa imāḻ lokān
na hanti na nibadhyate

Synonyma

yasya — ten, jehož; na — nikdy; ahaṅkṛtaḥ — falešného ega; bhāvaḥ — povaha; buddhiḥ — inteligence; yasya — ten, jehož; na — nikdy; lipyate — ulpívá; hatvā — zabíjející; api — i když; saḥ — on; imān — tento; lokān — svět; na — nikdy; hanti — zabíjí; na — nikdy; nibadhyate — zaplétá se.

Překlad

I když ten, kdo není podněcován falešným egem a jehož inteligence není ovlivněna hmotou, v tomto světě zabíjí lidi, ve skutečnosti nezabíjí a není svými činnostmi poután.

Význam

Pán v tomto verši Arjunu upozorňuje, že jeho přání nebojovat pochází z falešného ega. Arjuna se považoval za jediného konatele, ale nevzal v úvahu svolení Nejvyššího uvnitř a vně. Proč by měl jednat, když neví, zda k tomu má svolení vyššího řádu? Ten, kdo však zná různé faktory jednání — nástroje činnosti, sebe jako konatele a Nejvyššího Pána jakožto svrchovaného schvalovatele — je ve veškerém svém jednání dokonalý. Nikdy nepodléhá iluzi. Svévolné jednání na vlastní zodpovědnost pochází z falešného ega a bezbožnosti, tedy z nedostávajícího se vědomí Kṛṣṇy. Jedná-li někdo s vědomím Kṛṣṇy pod vedením Nadduše či Nejvyšší Osobnosti Božství, pak i když zabíjí, ve skutečnosti vůbec nezabíjí. A nečeká ho ani následek zabíjení. Když voják zabíjí na rozkaz nadřízeného, nikdo ho za to nebude soudit. Pokud však zabíjí svévolně, půjde před soud.

Verš

jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Synonyma

jñānam — poznání; jñeyam — předmět poznání; parijñātā — a znalec; tri-vidhā — tří druhů; karma — práce; codanā — podnět; karaṇam — smysly; karma — práce; kartā — konatel; iti — takto; tri-vidhaḥ — tří druhů; karma — práce; saṅgrahaḥ — souhrn.

Překlad

Poznání, předmět poznání a znalec jsou tři faktory podněcující k jednání. A smysly, práce a konatel jsou tři složky jednání.

Význam

Každodenní činnost má tři druhy podnětů, jimiž jsou poznání, předmět poznání a znalec. Nástroje jednání, jednání samotné a konatel jsou složky jednání. Vše, co člověk koná, se vyznačuje těmito třemi činiteli. Než začne jednat, vybídne ho k tomu nějaký podnět, který se nazývá inspirace. Jakékoliv řešení, ke kterému se dospěje před samotnou činností, se projeví v subtilní podobě jednání, a potom se činnost skutečně odehraje. Nejprve musí proběhnout psychologický proces, který spočívá v myšlení, cítění a chtění. To se nazývá podnět. Inspirace k jednání pocházející z písem a ta, která pochází z pokynu duchovního učitele, je stejná. Když je přítomna inspirace a konatel, dochází k činnosti za pomoci smyslů zahrnujících mysl, která je jejich ústředím. Všechny tyto složky dohromady se nazývají souhrn činnosti.

Verš

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synonyma

jñānam — poznání; karma — práce; ca — také; kartā — konatel; ca — také; tridhā — tří druhů; eva — jistě; guṇa-bhedataḥ — z hlediska různých kvalit hmotné přírody; procyate — je řečeno; guṇa-saṅkhyāne — podle různých kvalit; yathā-vat — jak jsou; śṛṇu — slyš; tāni — o nich všech; api — také.

Překlad

Z hlediska tří kvalit hmotné přírody známe tři druhy poznání, činnosti a konatelů. Nyní si poslechni, jak se dělí.

Význam

Ve čtrnácté kapitole byly důkladně popsány tři úrovně kvalit hmotné přírody. Bylo tam řečeno, že kvalita dobra vše osvětluje, kvalita vášně je materialistická a kvalita nevědomosti vede k lenosti a netečnosti. Všechny kvality hmotné přírody poutají — nepřinášejí osvobození. Dokonce i kvalitou dobra je živá bytost podmíněná. V sedmnácté kapitole byly popsány různé druhy uctívání, kterým se věnují různí lidé ovlivnění různými kvalitami hmotné přírody. V tomto verši Pán říká, že si přeje hovořit o různých druzích poznání, konatelů a samotného jednání z hlediska tří hmotných kvalit.

Verš

sarva-bhūteṣu yenaikaṁ
bhāvam avyayam īkṣate
avibhaktaṁ vibhakteṣu
taj jñānaṁ viddhi sāttvikam

Synonyma

sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; yena — skrze které; ekam — jednu; bhāvam — podstatu; avyayam — neměnnou; īkṣate — osoba vidí; avibhaktam — nerozdělenou; vibhakteṣu — v nesčetně mnoha rozdělených; tat — to; jñānam — poznání; viddhi — věz; sāttvikam — patřící ke kvalitě dobra.

Překlad

Věz, že poznání, jehož prostřednictvím osoba vidí jednu nerozdělenou duchovní podstatu ve všech živých bytostech, ač jsou rozděleny do nesčetně mnoha podob, patří ke kvalitě dobra.

Význam

Ten, kdo vidí jednu duši v každém živém tvoru, ať se jedná o poloboha, lidskou bytost, zvíře, ptáka, vodního živočicha nebo rostlinu, má poznání na úrovni kvality dobra. Ve všech živých organismech je tatáž duše, i když mají podle svých dřívějších činností různá těla. V sedmé kapitole stojí, že projev životní síly v každém těle má svůj původ ve vyšší energii Nejvyššího Pána. Ten, kdo vidí vyšší energii jednoho druhu — onu životní sílu — v každém těle, tedy vidí na úrovni kvality dobra. Těla pomíjejí, ale tato energie života je nepomíjivá. Rozdíly jsou vnímány z hlediska těla — jelikož se v podmíněném bytí vyskytuje mnoho podob hmotného života, životní síla se zdá být rozdělená. Toto neosobní poznání je jedním aspektem seberealizace.

Verš

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyma

pṛthaktvena — vzhledem k rozdělení; tu — ale; yat — které; jñānam — poznání; nānā-bhāvān — rozmanité stavy bytí; pṛthak-vidhān — odlišné; vetti — zná; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; tat — to; jñānam — poznání; viddhi — věz, že patří; rājasam — ke kvalitě vášně.

Překlad

O poznání, že v každém odlišném těle je jiný druh živé bytosti, bys měl vědět, že patří ke kvalitě vášně.

Význam

Pojetí, že hmotné tělo je živá bytost a že se zánikem těla zaniká i vědomí, patří ke kvalitě vášně. Podle tohoto poznání se od sebe těla navzájem liší proto, že mají vyvinuté různé druhy vědomí; neexistuje však prý žádná samostatná duše, která vědomí projevuje. Samotné tělo je údajně duše a neexistuje jiná duše, která by ho převyšovala. Podle tohoto poznání je vědomí dočasné. Vyskytuje se i názor, že neexistují individuální duše, ale jen jedna všeprostupující duše, která oplývá poznáním, a že tělo je projevem dočasné nevědomosti. Také se říká, že mimo tělo neexistují žádná individuální ani nejvyšší duše, které by mu byly nadřazeny. Všechna tato pojetí pocházejí z kvality vášně.

Verš

yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyma

yat — to, které; tu — ale; kṛtsna-vat — jako všechno na světě; ekasmin — k jedné; kārye — práci; saktam — připoutaný; ahaitukam — bez příčiny; atattva-artha-vat — bez znalosti pravdy; alpam — nepatrné; ca — a; tat — to; tāmasam — ke kvalitě temna; udāhṛtam — je řečeno, že patří.

Překlad

A poznání, na jehož základě je osoba poutána k jednomu druhu práce, která je pro ni vším, a které neobsahuje pravdu a je nepatrné, patří ke kvalitě temna.

Význam

Takzvané poznání obyčejného člověka patří vždy ke kvalitě nevědomosti neboli temnoty, neboť každá podmíněná živá bytost se rodí do vlivu kvality nevědomosti. Ten, kdo nevyvine poznání prostřednictvím autorit nebo písem, se vyznačuje poznáním omezeným na tělo. Nejeví zájem o jednání podle pokynů písma. Bohem jsou pro něho peníze a poznáním je uspokojení požadavků těla. Takové poznání nemá s Absolutní Pravdou nic společného. Víceméně se neliší od poznání obyčejných zvířat, která vědí, jak jíst, jak spát, jak se bránit a jak se pářit. Zde se o tomto poznání uvádí, že pochází z kvality temna. Jinými slovy, poznání o duši převyšující tělo patří ke kvalitě dobra, poznání vyznačující se mnoha teoriemi a doktrínami na základě světské logiky a myšlenkové spekulace pochází z kvality vášně a poznání zaměřené pouze na to, jak zajistit pohodlí tělu, patří ke kvalitě nevědomosti.

Verš

niyataṁ saṅga-rahitam
arāga-dveṣataḥ kṛtam
aphala-prepsunā karma
yat tat sāttvikam ucyate

Synonyma

niyatam — usměrněná; saṅga-rahitam — bez ulpívání; arāga-dveṣataḥ — bez záliby či nenávisti; kṛtam — prováděná; aphala-prepsunā — tím, kdo netouží po plodech činnosti; karma — činnost; yat — která; tat — ta; sāttvikam — charakteru dobra; ucyate — nazývá se.

Překlad

O činnosti, která je usměrněná a prováděná bez připoutanosti, záliby či nenávisti a bez touhy po výsledcích, je řečeno, že má charakter dobra.

Význam

Usměrňující povinnosti, stanovené v písmech podle jednotlivých tříd a stavů společnosti, konané bez ulpívání či nároků na vlastnictví — a tudíž bez jakýchkoliv pout či nenávisti — a konané s vědomím Kṛṣṇy v zájmu uspokojení Nejvyššího a nikoliv sebe sama, se nazývají činnosti charakteru dobra.

Verš

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyma

yat — ta, která; tu — ale; kāma-īpsunā — tím, kdo touží po plodech práce; karma — práce; sa-ahaṅkāreṇa — s falešným egem; — nebo; punaḥ — zase; kriyate — je konána; bahula-āyāsam — s velkou námahou; tat — ta; rājasam — charakteru vášně; udāhṛtam — je řečeno, že je.

Překlad

Avšak činnost, která je s velkou námahou prováděna někým, kdo chce ukojit své touhy, a odehrává se pod vlivem falešného ega, má charakter vášně.

Verš

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyma

anubandham — budoucí spoutanosti; kṣayam — zkázy; hiṁsām — utrpení způsobeného druhým; anapekṣya — bez zřetele k důsledkům; ca — také; pauruṣam — svévolná; mohāt — vlivem iluze; ārabhyate — započatá; karma — práce; yat — která; tat — ta; tāmasam — charakteru nevědomosti; ucyate — je řečeno, že je.

Překlad

Činnost prováděná pod vlivem iluze, bez ohledu na pokyny písem a na budoucí spoutanost nebo na násilí či ublížení druhým, má charakter nevědomosti.

Význam

Každý se musí zpovídat za své jednání státu či zmocněncům Nejvyššího Pána zvaným Yamadūtové. Nezodpovědná práce přináší zkázu, protože maří usměrňující zásady písem. Často se zakládá na násilí a sužuje jiné živé bytosti; je konána z hlediska vlastních zkušeností. Tomu se říká iluze. Veškerá taková práce, jejíž podstatou je iluze, pochází z kvality nevědomosti.

Verš

mukta-saṅgo ’nahaṁ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate

Synonyma

mukta-saṅgaḥ — osvobozený od veškerého styku s hmotou; anaham-vādī — bez falešného ega; dhṛti — odhodlaností; utsāha — a velikým nadšením; samanvitaḥ — vybavený; siddhi — v případě dokonalosti; asiddhyoḥ — a nezdaru; nirvikāraḥ — beze změny; kartā — konatel; sāttvikaḥ — na úrovni kvality dobra; ucyate — je řečeno, že je.

Překlad

Ten, kdo koná svou povinnost oproštěn od styku s kvalitami hmotné přírody, bez falešného ega, s velkou odhodlaností a nadšením a bez vzrušení v případě úspěchu či neúspěchu, je prohlášen za konatele na úrovni kvality dobra.

Význam

Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, je nad kvalitami hmotné přírody a automaticky projevuje příznaky dobra. Jelikož je povznesen nad falešné ego a pýchu, neočekává žádné plody práce, kterou byl pověřen. Přesto je vždy nadšený až do jejího dokončení a neznepokojují ho těžkosti, které jsou s ní spojené. Nedbá na úspěch či neúspěch — zůstává vyrovnaný, ať prožívá štěstí či neštěstí. Takový konatel setrvává na úrovni kvality dobra.

Verš

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

rāgī — velmi poután; karma-phala — plod práce; prepsuḥ — toužící po; lubdhaḥ — chamtivý; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy zlovolný; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podléhající radosti a žalu; kartā — konatel; rājasaḥ — na úrovni kvality vášně; parikīrtitaḥ — je prohlášen.

Překlad

O konateli, který je poután k práci a jejím plodům, jichž si touží užívat, který je chamtivý, vždy zlovolný, nečistý a podléhá radosti a žalu, je řečeno, že je na úrovni kvality vášně.

Význam

Někdo přehnaně lpí na určité práci nebo jejím výsledku, protože je příliš poután k materialismu či domovu, manželce a dětem. Nepřeje si docílit vyšší úrovně života. Snaží se pouze zařídit, aby tento svět byl po hmotné stránce co nejpohodlnější. Obvykle je velmi chamtivý a myslí si, že vše, čeho dosáhl, je trvalé a nikdy o to nepřijde. Vůči druhým je zlovolný, a aby uspokojil smysly, je ochotný dopustit se jakékoliv špatnosti. Proto je nečistý. Nedbá na to, zda vydělává čistým nebo nečistým způsobem. Září štěstím, když je ve své práci úspěšný, a je velmi nešťastný v případě neúspěchu. Takový je konatel na úrovni kvality vášně.

Verš

ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ
śaṭho naiṣkṛtiko ’lasaḥ
viṣādī dīrgha-sūtrī ca
kartā tāmasa ucyate

Synonyma

ayuktaḥ — nevztahující se na pokyny písem; prākṛtaḥ — materialistický; stabdhaḥ — tvrdohlavý; śaṭhaḥ — proradný; naiṣkṛtikaḥ — zběhlý v urážení druhých; alasaḥ — líný; viṣādī — zasmušilý; dīrgha-sūtrī — otálející; ca — také; kartā — konatel; tāmasaḥ — na úrovni kvality nevědomosti; ucyate — je řečeno, že je.

Překlad

Konatel, který jedná vždy proti pokynům písma, který je materialistický, tvrdohlavý, proradný a zběhlý v urážení druhých, líný, vždy zasmušilý a otálející, je prohlášen za konatele na úrovni kvality nevědomosti.

Význam

V písmech najdeme pokyny k tomu, jakou práci je třeba konat a jakou ne. Ti, kdo na tyto pokyny nehledí, dělají věci, které se dělat nemají. Jsou všeobecně materialističtí. Nenechávají se vést pokyny písem, ale kvalitami hmotné přírody. Nedá se říci, že by oplývali zdvořilostí, většinou jsou vychytralí a dobře vědí, jak urážet druhé. Jsou velmi líní — i když mají nějakou povinnost, nesplní ji tak, jak by měli, a odloží ji na později. Proto vypadají zasmušile. Se vším otálejí — to, co se dá udělat za hodinu, dělají celá léta. Takoví konatelé jsou na úrovni kvality nevědomosti.

Verš

buddher bhedaṁ dhṛteś caiva
guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa
pṛthaktvena dhanañ-jaya

Synonyma

buddheḥ — inteligence; bhedam — rozdíly; dhṛteḥ — stálosti; ca — také; eva — zajisté; guṇataḥ — podle kvalit hmotné přírody; tri-vidham — tří druhů; śṛṇu — slyš; procyamānam — jak popíši; aśeṣeṇa — podrobně; pṛthaktvena — různě; dhanañjaya — ó uchvatiteli bohatství.

Překlad

Ó uchvatiteli bohatství, nyní prosím poslouchej, jak ti z hlediska tří kvalit hmotné přírody podrobně vylíčím různé druhy pochopení a odhodlanosti.

Význam

Poté, co Pán popsal poznání, předmět poznání a znalce na třech různých úrovních podle kvalit hmotné přírody, popíše nyní stejným způsobem inteligenci a odhodlanost konatele.

Verš

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
kāryākārye bhayābhaye
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti
buddhiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

pravṛttim — dělající; ca — také; nivṛttim — nedělající; ca — a; kārya — co se má dělat; akārye — a co se nemá dělat; bhaya — strach; abhaye — a nepřítomnost strachu; bandham — spoutanost; mokṣam — osvobození; ca — a; — to, které; vetti — zná; buddhiḥ — pochopení; — to; pārtha — ó synu Pṛthy; sāttvikī — charakteru dobra.

Překlad

Pochopení, díky kterému osoba ví, co se má a co nemá dělat, čeho je třeba se bát a čeho ne, co poutá a co osvobozuje, má charakter dobra, synu Pṛthy.

Význam

Jednání podle pokynů písem se nazývá pravṛtti neboli provádění činností, které se provádět mají. A činnosti, které nejsou takto nařízeny, se provádět nemají. Ten, kdo nezná pokyny písem, se zaplétá do akcí a reakcí. Pochopení založené na rozlišování za použití inteligence má charakter dobra.

Verš

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synonyma

yayā — kterou; dharmam — principy náboženství; adharmam — bezbožnost; ca — a; kāryam — co se má dělat; ca — také; akāryam — co se nemá dělat; eva — jistě; ca — také; ayathā-vat — nedokonale; prajānāti — ví; buddhiḥ — inteligence; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; rājasī — charakteru vášně.

Překlad

Ó synu Pṛthy, pochopení prosté rozlišování mezi náboženstvím a bezbožností a mezi tím, co je třeba konat a čeho je třeba se vyvarovat, má charakter vášně.

Verš

adharmaṁ dharmam iti yā
manyate tamasāvṛtā
sarvārthān viparītāṁś ca
buddhiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyma

adharmam — bezbožnost; dharmam — náboženství; iti — takto; — kterou; manyate — myslí si; tamasā — klamem; āvṛtā — pokrytá; sarva-arthān — všechny věci; viparītān — špatným směrem; ca — také; buddhiḥ — inteligence; — tato; pārtha — ó synu Pṛthy; tāmasī — charakteru nevědomosti.

Překlad

Ó Pārtho, pochopení vyznačující se tím, že se pod vlivem iluze a temnoty pokládá bezbožnost za náboženství a naopak a že se vyvíjí úsilí vždy špatným směrem, má charakter nevědomosti.

Význam

Inteligence na úrovni kvality nevědomosti je činná vždy opačným způsobem, než by měla. Uznává náboženství, která jimi ve skutečnosti nejsou, a skutečné náboženství odmítá. Lidé podléhající nevědomosti pokládají velkou duši za obyčejného člověka a obyčejného člověka za velkou duši. Považují pravdu za nepravdu a nepravdu za pravdu. Ať dělají cokoliv, vždy si volí špatnou cestu; jejich inteligence je tedy na úrovni kvality nevědomosti.

Verš

dhṛtyā yayā dhārayate
manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

dhṛtyā — odhodlanost; yayā — kterou; dhārayate — osoba udržuje; manaḥ — mysli; prāṇa — životní síly; indriya — a smyslů; kriyāḥ — činnosti; yogena — prováděním yogy; avyabhicāriṇyā — bez jakéhokoliv přerušení; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; sāttvikī — patřící ke kvalitě dobra.

Překlad

Odhodlanost, která je nezlomná, která je díky provádění yogy podpořena stálostí a která tak ovládá činnosti mysli, životní síly a smyslů, je odhodlaností patřící ke kvalitě dobra, synu Pṛthy.

Význam

Yoga je prostředkem k poznání Nejvyšší Duše. Ten, kdo je odhodlaně a neochvějně upřen na Nejvyšší Duši a soustřeďuje tak svou mysl, životní sílu a činnosti smyslů na Nejvyššího, jedná vědom si Kṛṣṇy. Taková odhodlanost patří ke kvalitě dobra. Velmi důležité je slovo avyabhicāriṇyā — vyjadřuje, že ty, kdo jednají s vědomím Kṛṣṇy, nikdy nemůže svést žádná jiná činnost.

Verš

yayā tu dharma-kāmārthān
dhṛtyā dhārayate ’rjuna
prasaṅgena phalākāṅkṣī
dhṛtiḥ sā pārtha rājasī

Synonyma

yayā — kterou; tu — ale; dharma — náboženství; kāma — uspokojování smyslů; arthān — hospodářský rozvoj; dhṛtyā — odhodlaností; dhārayate — osoba udržuje; arjuna — Arjuno; prasaṅgena — kvůli připoutanosti; phala-ākāṅkṣī — toužící po plodech; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; rājasī — patřící ke kvalitě vášně.

Překlad

Avšak odhodlanost, která se projevuje připoutaností k plodům náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů, patří ke kvalitě vášně, Arjuno.

Význam

Každý, kdo stále touží po plodech náboženské a hospodářské činnosti, jehož jedinou touhou je smyslový požitek a jehož mysl, životní síla a smysly jsou tak výhradně zaměstnány tímto způsobem, je pod vlivem kvality vášně.

Verš

yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ
viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyma

yayā — kterou; svapnam — snění; bhayam — strach; śokam — nářek; viṣādam — zasmušilost; madam — iluze; eva — zajisté; ca — rovněž; na — nikdy; vimuñcati — oprošťuje se od; durmedhā — neinteligentní; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; tāmasī — patřící ke kvalitě nevědomosti.

Překlad

A odhodlanost, která nepřekonává snění, strach, nářek, zasmušilost a iluzi, postrádá inteligenci a patří ke kvalitě nevědomosti, synu Pṛthy.

Význam

Z tohoto verše bychom neměli vyvodit závěr, že ten, kdo je ovlivněn kvalitou dobra, vůbec nesní. Zde uvedené snění znamená přílišné spaní. Snění probíhá vždy — je přirozeným jevem, ať je to na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti. O těch, kteří se však nemohou vyhnout zaspávání, kteří se nevyvarují pýchy na to, jak si užívají hmotných objektů, kteří neustále sní o ovládání hmotného světa a kteří svůj život, mysl a smysly zaměřují tímto způsobem, lze říci, že jejich odhodlanost patří ke kvalitě nevědomosti.

Verš

sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ
śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra
duḥkhāntaṁ ca nigacchati

Synonyma

sukham — štěstí; tu — ale; idānīm — nyní; tri-vidham — tří druhů; śṛṇu — slyš; me — ode Mě; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců; abhyāsāt — praktikováním; ramate — osoba si užívá; yatra — kde; duḥkha — neštěstí; antam — konec; ca — také; nigacchati — získává.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní si poslechni, jak ti vylíčím tři druhy štěstí, které způsobuje, že si podmíněná duše užívá a že někdy dospěje ke konci všeho neštěstí.

Význam

Podmíněná duše se znovu a znovu snaží vychutnávat hmotné štěstí — žvýká to, co je již přežvýkáno. Někdy se však stane, že když si takto užívá, je vysvobozena z hmotného zapletení díky styku s velkou duší. Jinými slovy — podmíněná duše neustále nějak uspokojuje smysly, ale když díky příznivé společnosti pochopí, že se pokaždé jen opakuje stejná věc, a pozná své skutečné vědomí, vědomí Kṛṣṇy, je od tohoto opakujícího se takzvaného štěstí osvobozena.

Verš

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyma

yat — co; tat — to; agre — na začátku; viṣam iva — jako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektar; upamam — přirovnáno k; tat — to; sukham — štěstí; sāttvikam — charakteru dobra; proktam — je řečeno; ātma — ve vlastním já; buddhi — inteligence; prasāda-jam — pocházející z uspokojení.

Překlad

To, co nám zpočátku může připadat jako jed, ale na konci je jako nektar, a co probouzí k seberealizaci, je prohlášeno za štěstí, které má charakter dobra.

Význam

Když někdo usiluje o seberealizaci, musí se řídit mnoha pravidly a usměrněními, aby ovládl mysl a smysly a mohl mysl soustředit na vlastní já. To vše je velmi obtížné a chutná jako jed. Ten, kdo je však v dodržování usměrňujících pravidel úspěšný a dosáhne transcendentální úrovně, začne pít skutečný nektar a užívá si života.

Verš

viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre ’mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam

Synonyma

viṣaya — smyslových objektů; indriya — a smyslů; saṁyogāt — ze spojení; yat — co; tat — to; agre — na začátku; amṛta-upamam — jako nektar; pariṇāme — na konci; viṣam iva — jako jed; tat — to; sukham — štěstí; rājasam — charakteru vášně; smṛtam — je považováno.

Překlad

Štěstí, které pochází ze styku smyslů s jejich objekty a které zpočátku vypadá jako nektar, ale na konci je jako jed, má charakter vášně.

Význam

Když se mladý muž setká s mladou ženou, smysly ho podněcují k tomu, aby se na ni díval, dotýkal se jí a měl s ní pohlavní styk. Zpočátku to může být jejich smyslům velmi příjemné, ale na konci — či po nějakém čase — to již působí jako jed. Nestýkají se nebo se rozvedou a přijde bědování, soužení a tak dále. Takové štěstí má vždy charakter vášně. Štěstí, které pochází ze spojení smyslů se smyslovými objekty, způsobuje pouze neštěstí a je nutné se mu vyhnout.

Verš

yad agre cānubandhe ca
sukhaṁ mohanam ātmanaḥ
nidrālasya-pramādotthaṁ
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyma

yat — to, co; agre — na začátku; ca — rovněž; anubandhe — na konci; ca — rovněž; sukham — štěstí; mohanam — klamné; ātmanaḥ — vlastního já; nidrā — spánek; ālasya — lenost; pramāda — a iluze; uttham — jež vzešlo z; tat — to; tāmasam — charakteru nevědomosti; udāhṛtam — je řečeno, že je.

Překlad

A o štěstí prostém ohledů na seberealizaci, které je klamem od začátku až do konce a které pochází ze spánku, lenosti a iluze, je řečeno, že má charakter nevědomosti.

Význam

Ten, kdo má zalíbení v lenosti a spánku, je nepochybně pod vlivem kvality temnoty neboli nevědomosti, tak jako ten, kdo neví, jak má a nemá jednat. Osoba podléhající kvalitě nevědomosti prožívá jen klam. Nepozná štěstí na začátku ani na konci. Ten, kdo je ovlivněn kvalitou vášně, může zpočátku pociťovat nějaké pomíjivé štěstí a na konci utrpení, ale každý, kdo podléhá kvalitě nevědomosti, trpí od začátku až do konce.

Verš

na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ

Synonyma

na — ne; tat — ta; asti — je; pṛthivyām — na Zemi; — nebo; divi — ve vyšším planetárním systému; deveṣu — mezi polobohy; — nebo; punaḥ — zase; sattvam — existence; prakṛti-jaiḥ — zrozených z hmotné přírody; muktam — osvobozená; yat — ta; ebhiḥ — od vlivu těchto; syāt — je; tribhiḥ — tří; guṇaiḥ — kvalit hmotné přírody.

Překlad

Ani zde, ani mezi polobohy na vyšších planetárních soustavách nenajdeme bytost, která by byla oproštěna od těchto tří kvalit pocházejících z hmotné přírody.

Význam

Zde Pán souhrnně popisuje absolutní vliv tří kvalit hmotné přírody, jež působí po celém vesmíru.

Verš

brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ
śūdrāṇāṁ ca paran-tapa
karmāṇi pravibhaktāni
svabhāva-prabhavair guṇaiḥ

Synonyma

brāhmaṇa — brāhmaṇů; kṣatriya — kṣatriyů; viśām — vaiśyů; śūdrāṇām — śūdrů; ca — a; parantapa — ó přemožiteli nepřátel; karmāṇi — činnosti; pravibhaktāni — dělí se; svabhāva — z jejich vlastní povahy; prabhavaiḥ — pocházejícími; guṇaiḥ — podle kvalit hmotné přírody.

Překlad

Ó hubiteli nepřátel! Brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové se liší činnostmi pocházejícími z jejich povahy v souladu s hmotnými kvalitami.

Verš

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

Synonyma

śamaḥ — klid; damaḥ — sebeovládání; tapaḥ — askeze; śaucam — čistota; kṣāntiḥ — snášenlivost; ārjavam — čestnost; eva — zajisté; ca — také; jñānam — poznání; vijñānam — moudrost; āstikyam — zbožnost; brahma — brāhmaṇy; karma — povinnost; svabhāva-jam — pocházející z jeho povahy.

Překlad

Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené rysy, podle kterých jednají brāhmaṇové.

Verš

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synonyma

śauryam — hrdinství; tejaḥ — síla; dhṛtiḥ — odhodlanost; dākṣyam — důmyslnost; yuddhe — v boji; ca — a; api — také; apalāyanam — nedávání se na útěk; dānam — štědrost; īśvara — vůdcovství; bhāvaḥ — povaha; ca — a; kṣātram — kṣatriyi; karma — povinnost; svabhāva-jam — pocházející z jeho povahy.

Překlad

Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha v boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy jednání náležícího kṣatriyům.

Verš

kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ
vaiśya-karma svabhāva-jam
paricaryātmakaṁ karma
śūdrasyāpi svabhāva-jam

Synonyma

kṛṣi — orání; go — krav; rakṣya — ochrana; vāṇijyam — obchod; vaiśya — vaiśyi; karma — povinnost; svabhāva-jam — pocházející z jeho povahy; paricaryā — služba; ātmakam — sestávající ze; karma — povinnost; śūdrasya — śūdry; api — také; svabhāva-jam — pocházející z jeho povahy.

Překlad

Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti náležící vaiśyům, a śūdrům přísluší práce a služba pro druhé.

Verš

sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu

Synonyma

sve sve — každý svou vlastní; karmaṇi — práci; abhirataḥ — konající; saṁsiddhim — dokonalost; labhate — dosahuje; naraḥ — člověk; sva-karma — svou povinností; nirataḥ — zaměstnán; siddhim — dokonalosti; yathā — jak; vindati — dosáhne; tat — to; śṛṇu — slyš.

Překlad

Každý člověk může dosáhnout dokonalosti konáním práce, která mu náleží podle jeho přirozenosti. Nyní si ode Mě prosím vyslechni, jak to udělat.

Verš

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ
yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

Synonyma

yataḥ — z něhož; pravṛttiḥ — emanace; bhūtānām — všech živých bytostí; yena — jímž; sarvam — vše; idam — toto; tatam — je prostoupeno; sva-karmaṇā — svými povinnostmi; tam — Jeho; abhyarcya — uctíváním; siddhim — dokonalost; vindati — dosáhne; mānavaḥ — člověk.

Překlad

Člověk může dospět k dokonalosti, když bude svou prací uctívat Pána, jenž je původem všech bytostí a prostupuje vším.

Význam

V patnácté kapitole je uvedeno, že všechny živé bytosti jsou dílčí části Nejvyššího Pána, které k Němu patří. Pán je tedy původem jich všech. Vedānta-sūtra to dokládá slovy janmādy asya yataḥ. To znamená, že Nejvyšší Pán je počátkem života každé živé bytosti. A jak je uvedeno v sedmé kapitole Bhagavad-gīty, prostřednictvím svých dvou energií, vnější a vnitřní — prostupuje vším. Proto má být uctíván se svými energiemi. Vaiṣṇavové obvykle uctívají Nejvyššího Pána s Jeho vnitřní energií. Jeho vnější energie je převráceným odrazem vnitřní energie a pouhým pozadím, ale Nejvyšší Pán je expandováním své úplné části v podobě Paramātmy přítomen všude. Je Nadduší všech polobohů, lidí i zvířat. Musíme tedy vědět, že jakožto nedílné části Nejvyššího Pána máme povinnost Nejvyššímu sloužit. Všichni by Mu měli s úplným vědomím Kṛṣṇy prokazovat oddanou službu. To doporučuje tento verš.

Každý jednotlivec by měl uvažovat tak, že jeho příslušným zaměstnáním ho pověřuje Hṛṣīkeśa, Pán smyslů. A výsledkem jeho práce má být Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, uctíván. Ten, kdo stále uvažuje tímto způsobem, na úrovni úplného vědomí Kṛṣṇy, si bude milostí Pána plně vědom všeho. To je dokonalost života — v sedmém verši dvanácté kapitoly Bhagavad-gīty Nejvyšší Pán říká (teṣām ahaṁ samuddhartā), že se osobně stará, aby takového oddaného vysvobodil. Když někdo slouží Nejvyššímu Pánu, ať už je jeho zaměstnání jakékoliv, dosáhne nejvyšší dokonalosti.

Verš

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
svabhāva-niyataṁ karma
kurvan nāpnoti kilbiṣam

Synonyma

śreyān — lepší; sva-dharmaḥ — vlastní zaměstnání; viguṇaḥ — nedokonale vykonávané; para-dharmāt — než zaměstnání někoho jiného; su-anuṣṭhitāt — konané dokonale; svabhāva-niyatam — danou v souladu s jeho povahou; karma — práci; kurvan — konající; na — nikdy; āpnoti — obdrží; kilbiṣam — reakce za hříšné jednání.

Překlad

Je lépe se věnovat svému zaměstnání, byť nedokonale, než zaměstnání někoho jiného dokonale. Plnění povinností stanovených podle vlastní povahy nikdy nepostihnou reakce za hříšné jednání.

Význam

To, jakou má kdo povinnost týkající se zaměstnání, je stanoveno v Bhagavad-gītě. V předchozích verších již bylo uvedeno, že povinnosti brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů odpovídají příslušným kvalitám hmotné přírody, kterými jsou ovlivněni. Nikdo by neměl napodobovat plnění povinnosti někoho jiného. Člověk, který povahou tíhne k práci śūdrů, se nemá nepřirozeně vydávat za brāhmaṇu, třebaže se mohl narodit do bráhmanské rodiny. Takto by se mělo jednat v souladu se svou povahou — žádná práce není špatná, je-li konána jako služba Nejvyššímu Pánu. Povinnosti brāhmaṇy patří ke kvalitě dobra, ale ten, kdo svou povahou není na úrovni této kvality, by neměl napodobovat jejich plnění. Kṣatriya, vládce, má mnoho velmi nepříjemných povinností — musí používat násilí k zabíjení nepřátel a někdy musí z diplomatických důvodů lhát. Tyto věci provázejí politiku, ale to neznamená, že by se kṣatriya měl zříci své povinnosti a snažit se konat povinnosti brāhmaṇy.

Každý má jednat tak, aby uspokojil Nejvyššího Pána. Například Arjuna byl kṣatriya — nyní se však zdráhal bojovat se svými protivníky. Je-li ovšem boj veden v zájmu Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, není třeba se bát, že povede k úpadku. Rovněž při obchodování musí někdy obchodník lhát, aby vydělal. Bez lhaní by neměl žádný zisk. Obchodníci občas říkají: “Milý zákazníku, kvůli vám se vzdávám veškerého zisku.” Každému by však mělo být jasné, že bez zisku by obchodník nemohl existovat. Pokud tedy říká, že z toho nemá žádný zisk, je zřejmé, že lže. Obchodník však nemá uvažovat tak, že zaměstnání, ve kterém je nucen lhát, by se měl raději zříci a zaměstnat se jako brāhmaṇa. To není doporučeno. Pokud někdo svou prací a jejími výsledky slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, nezáleží na tom, zda je kṣatriya, vaiśya nebo śūdra. Dokonce i brāhmaṇové, kteří konají různé oběti, musí někdy zabíjet zvířata, protože ty je třeba v některých obřadech obětovat. A když kṣatriya při konání svých povinností zabíjí nepřátele, také nejedná chybně či hříšně. Tyto věci již byly jasně a podrobně vysvětleny ve třetí kapitole — každý člověk má pracovat pro Yajñu neboli Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství. Vše, co se dělá kvůli vlastnímu smyslovému požitku, vždy spoutává. Každý jednotlivec tedy má být zaměstnán podle příslušné kvality přírody, které nabyl, a má se rozhodnout jednat, jen aby sloužil svrchovanému zájmu Nejvyššího Pána.

Verš

saha-jaṁ karma kaunteya
sa-doṣam api na tyajet
sarvārambhā hi doṣeṇa
dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ

Synonyma

saha-jam — zrozené zároveň; karma — práce; kaunteya — ó synu Kuntī; sa-doṣam — s vadou; api — ačkoliv; na — nikdy; tyajet — je třeba se zříci; sarva-ārambhāḥ — všechny snahy; hi — jistě; doṣeṇa — vadou; dhūmena — kouřem; agniḥ — oheň; iva — jako; āvṛtāḥ — zahalen.

Překlad

Ó synu Kuntī, každá snaha je poznamenána nějakou vadou, tak jako je oheň zahalen kouřem. Nikdo se proto nemá zříkat práce, jež vzešla z jeho povahy, třebaže může být plná nedostatků.

Význam

V podmíněném životě je veškerá práce znečištěna kvalitami hmotné přírody. Dokonce i brāhmaṇa musí konat oběti, při kterých je nezbytné zabíjet zvířata. Kṣatriya — bez ohledu na to, jak je zbožný, musí zase bojovat s nepřáteli. Nemůže se tomu vyhnout. I velice zbožný obchodník musí někdy zatajit svůj zisk, aby mohl pokračovat v obchodování, a někdy může být nucen provozovat šmelinářství. Toho všeho se nelze vyvarovat. A śūdra, který slouží špatnému pánovi, musí plnit jeho nařízení, i kdyby tak měl dělat něco, co se dělat nemá. Přes všechny tyto nedostatky mají všichni i nadále konat své předepsané povinnosti, neboť pocházejí z jejich vlastní povahy.

Zde je uveden velice pěkný příklad: oheň je čistý, ale přesto ho provází kouř. Tím se však oheň neznečistí. I přes kouř je považován za nejčistší ze všech prvků. Zřeknutí se kšatrijských činností a přijetí zaměstnání brāhmaṇy nikomu nezajistí, že jako brāhmaṇa nebude muset dělat nic nepříjemného. Z toho se dá usoudit, že nikdo v hmotném světě nemůže být zcela prostý znečištění hmotnými kvalitami. Zmíněný příklad ohně a kouře je v této souvislosti skutečně příhodný. Když se v zimě vyndá z ohně kámen, kouř může dráždit oči i jiné části těla, ale přes všechny potíže je třeba ohně použít. Nikdo se nemá kvůli nějakým nepříjemnostem zříkat svého přirozeného zaměstnání — je třeba být rozhodnut sloužit Nejvyššímu Pánu konáním svých povinností s vědomím Kṛṣṇy. To je dokonalost. Když se někdo věnuje určitému zaměstnání, aby uspokojil Nejvyššího Pána, všechny nedostatky provázející toto zaměstnání se očistí. Jakmile jsou výsledky práce spojeny s oddanou službou a tím očištěny, osoba začne dokonale vidět vlastní já ve svém nitru. Tak vypadá seberealizace.

Verš

asakta-buddhiḥ sarvatra
jitātmā vigata-spṛhaḥ
naiṣkarmya-siddhiṁ paramāṁ
sannyāsenādhigacchati

Synonyma

asakta-buddhiḥ — s neulpívající inteligencí; sarvatra — všude; jita-ātmā — s ovládnutou myslí; vigata-spṛhaḥ — bez hmotných tužeb; naiṣkarmya-siddhim — dokonalý stav bez jakýchkoliv reakcí; paramām — nejvyšší; sannyāsena — stavem odříkání; adhigacchati — dosahuje se.

Překlad

Ten, kdo ovládá sám sebe a neulpívá, kdo si nevšímá žádného hmotného požitku, může odříkáním dosáhnout nejdokonalejšího stavu osvobození od jakékoliv reakce.

Význam

Skutečné odříkání znamená, že se živá bytost neustále považuje za nedílnou část Nejvyššího Pána, a proto je přesvědčena, že nemá právo užívat si výsledků své práce. Jelikož je částí Nejvyššího Pána, výsledků její práce si musí užívat Nejvyšší Pán. To je vědomí Kṛṣṇy. Ten, kdo jedná s vědomím Kṛṣṇy, je skutečný sannyāsī, osoba ve stavu odříkání. Díky takovému smýšlení je živá bytost spokojená, protože její činy jsou určeny Nejvyššímu. Potom není poutána k ničemu hmotnému, zvykne si nevyhledávat blaženost v ničem kromě transcendentálního štěstí plynoucího ze služby Pánu. Předpokládá se, že sannyāsī je prostý reakcí za své dřívější činnosti, ale ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, dosahuje této dokonalosti automaticky a nemusí kvůli tomu ani přijímat takzvaný stav odříkání. Úroveň, kdy je jeho mysl v takovém rozpoložení, se nazývá yogārūḍha, dokonalá úroveň yogy. Ve třetí kapitole je řečeno: yas tv ātma-ratir eva syāt — ten, kdo je spokojen ve svém nitru, se nebojí žádné reakce za své jednání.

Verš

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

Překlad

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

Význam

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

Verš

buddhyā viśuddhayā yukto
dhṛtyātmānaṁ niyamya ca
śabdādīn viṣayāṁs tyaktvā
rāga-dveṣau vyudasya ca
vivikta-sevī laghv-āśī
yata-vāk-kāya-mānasaḥ
dhyāna-yoga-paro nityaṁ
vairāgyaṁ samupāśritaḥ
ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ
kāmaṁ krodhaṁ parigraham
vimucya nirmamaḥ śānto
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyma

buddhyā — inteligencí; viśuddhayā — zcela očištěný; yuktaḥ — zaměstnaný; dhṛtyā — s odhodlaností; ātmānam — sebe; niyamya — usměrňující; ca — také; śabda-ādīn — jako je zvuk; viṣayān — objekty smyslů; tyaktvā — zříkající se; rāga — připoutanost; dveṣau — a odpor; vyudasya — ponechávající stranou; ca — také; vivikta-sevī — žijící v ústraní; laghu-āśī — přijímající jen malé množství potravy; yata — ovládající; vāk — mluva; kāya — tělo; mānasaḥ — mysl; dhyāna-yoga-paraḥ — pohroužený v tranzu; nityam — dvacet čtyři hodiny denně; vairāgyam — odpoutanost; samupāśritaḥ — uchylující se k; ahaṅkāram — falešné ego; balam — klamná síla; darpam — klamná pýcha; kāmam — chtíč; krodham — hněv; parigraham — a přijímání hmotných věcí; vimucya — osvobozený od; nirmamaḥ — bez pocitu vlastnictví; śāntaḥ — klidný; brahma-bhūyāya — k seberealizaci; kalpate — je způsobilý.

Překlad

Každý, kdo je očištěn prostřednictvím své inteligence a s odhodlaností ovládá mysl, zříká se objektů smyslového požitku, je prostý připoutanosti a odporu, žije v ústraní, jí jen málo, ovládá své tělo, mysl a mluvu, vždy setrvává v tranzu a je odpoutaný, bez falešného ega, klamné síly, klamné pýchy, chtíče a hněvu, nepřijímá hmotné věci, nepovažuje se mylně za vlastníka a je klidný — zcela jistě dosahuje úrovně seberealizace.

Význam

Když je někdo očištěný prostřednictvím inteligence, setrvává na úrovni kvality dobra. Tak se stane pánem mysli a je stále v tranzu. Neulpívá na objektech smyslového požitku a jedná bez připoutanosti a odporu. Žije přirozeně raději v ústraní, nejí víc, než kolik potřebuje, a ovládá činnosti svého těla a mysli. Nemá falešné ego, neboť se neztotožňuje s tělem. A nechce ani přijímat mnoho hmotných věcí, díky kterým by pak jeho tělo bylo velké a silné. Jelikož nemá tělesné pojetí života, není nemístně pyšný. Spokojí se se vším, co dostane z milosti Pána, a nikdy se nehněvá, když se smyslům nedostává požitku. Ani neusiluje o získání smyslových objektů. Když je tedy někdo zcela prostý falešného ega, nebudou ho přitahovat žádné hmotné věci. Tak vypadá stav poznání sebe jakožto Brahmanu, zvaný brahma-bhūta. Ten, kdo nemá hmotné pojetí života, bude klidný a nic ho nerozruší. To je popsáno v sedmdesátém verši druhé kapitoly Bhagavad-gīty:

āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṁ
samudram āpaḥ praviśanti yadvat
tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī

“Klidu a míru může dosáhnout jen ten, koho neznepokojuje neustálý tok tužeb — jež přicházejí stejně, jako se řeky vlévají do oceánu, který je takto věčně plněn, ale přesto zůstává vždy klidný — a nikoliv ten, kdo chce tyto touhy ukojit.”

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — na úrovni jednoty s Absolutním; prasanna-ātmā — plný radosti; na — nikdy; śocati — naříká; na — nikdy; kāṅkṣati — touží; samaḥ — stejně nakloněn; sarveṣu — všem; bhūteṣu — živým bytostem; mat-bhaktim — oddanou službu Mně; labhate — získá; parām — transcendentální.

Překlad

Ten, kdo je v tomto transcendentálním postavení, se okamžitě dostává na úroveň Nejvyššího Brahmanu a je plný radosti. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a je nakloněn všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.

Význam

Pro impersonalistu je dosažení stavu brahma-bhūta, jednoty s Absolutním, vrcholem všeho. Personalista neboli čistý oddaný však ví, že se musí jít ještě dále — k čisté oddané službě. To znamená, že ten, kdo prokazuje čistou oddanou službu Nejvyššímu Pánu, se již nachází ve stavu osvobození zvaném brahma-bhūta, jednota s Absolutním. Nikdo nemůže sloužit Nejvyššímu, Absolutnímu, aniž by s Ním byl na úrovni jednoty. V absolutním pojetí není rozdíl mezi příjemcem služby a služebníkem, ale zároveň — ve vyšším duchovním smyslu — mezi nimi rozdíl je.

Živá bytost, která má hmotné pojetí života a pracuje s cílem smyslového požitku, zakouší utrpení. Avšak v absolutním světě, kde se každý věnuje čisté oddané službě, žádné utrpení neexistuje. Oddaný — ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy — nemá, kvůli čemu by naříkal, ani po čem by toužil. Bůh je naplněn sám v sobě, a proto živá bytost, která se zaměstnává službou Jemu neboli rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, se také stává naplněnou ve svém nitru. Je jako řeka zbavená veškeré kalné vody. Jelikož čistý oddaný nemyslí na nic jiného než na Kṛṣṇu, je přirozeně vždy plný radosti. Nenaříká kvůli žádné hmotné ztrátě a neusiluje o žádný zisk, protože nachází ve službě Pánu dokonalé naplnění. Netouží po hmotném požitku, neboť ví, že každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyššího Pána, a jako taková je věčně služebníkem. Nevidí v hmotném světě nikoho jako výše a nikoho jako níže postaveného — vyšší a nižší postavení je pomíjivé a oddaný nemá s ničím, co se takto objevuje a zase mizí, nic společného. Kámen a zlato mají pro něho stejnou hodnotu. Tak vypadá úroveň brahma-bhūta; čistý oddaný jí dosahuje velmi snadno. V tomto stavu se představa splynutí s Nejvyšším Brahmanem a zničení vlastní totožnosti stává pekelnou, myšlenka na dosažení nebeského království je jako přízrak a smysly jsou jako hadi s vylámanými zuby. Had s vylámanými zuby nenahání strach a nenahánějí ho ani smysly, jsou-li automaticky ovládnuté. Pro osobu trpící nákazou hmoty je svět plný utrpení, ale oddaný vidí celý svět stejně dobrý, jako je Vaikuṇṭha, duchovní nebe. Nejvýše postavená osobnost hmotného vesmíru není pro oddaného o nic důležitější než mravenec. Této úrovně lze dosáhnout milostí Pána Caitanyi, který kázal o čisté oddané službě v tomto věku.

Verš

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

Synonyma

bhaktyā — čistou oddanou službou; mām — Mě; abhijānāti — lze poznat; yāvān — nakolik; yaḥ ca asmi — jaký jsem; tattvataḥ — pravdivě; tataḥ — potom; mām — Mě; tattvataḥ — pravdivě; jñātvā — znající; viśate — vstupuje; tat-anantaram — potom.

Překlad

Poznat Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, tak, jak jsem, lze jedině oddanou službou. A ten, kdo si Mě je díky takové oddanosti plně vědom, může vejít do Božího království.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, a Jeho úplné části nelze poznat spekulativním uvažováním a nemohou Je poznat neoddaní. Ten, kdo chce poznat Nejvyšší Osobnost Božství, se musí uchýlit k čisté oddané službě pod vedením čistého oddaného. Pokud to neudělá, zůstane mu pravda o Nejvyšší Osobnosti Božství skryta. Jak již bylo řečeno zde v Bhagavad-gītě (7.25), Pán se nevyjevuje každému (nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya). Nikdo nemůže poznat Boha pouze na základě učenosti či myšlenkové spekulace. Pochopit, co znamená Kṛṣṇa, může jen ten, kdo je na úrovni vědomí Kṛṣṇy a oddané služby. Vysokoškolské tituly nikomu nepomohou.

Každý, kdo je plně obeznámen s vědou o Kṛṣṇovi, bude způsobilý vejít do duchovního království, do Kṛṣṇova sídla. Stát se Brahmanem neznamená ztratit svou totožnost. Je tu oddaná služba, a tak zde musí být Bůh, oddaný a činnosti oddané služby. Toto poznání není nikdy zničeno; ani po osvobození. Osvobození si vyžaduje zbavit se pojetí hmotného života — v duchovním životě existuje tentýž rozdíl, tatáž individualita, ale na úrovni čistého vědomí Kṛṣṇy. Je omyl se domnívat, že slovo viśate (vstupuje do Mě) potvrzuje monistickou teorii o splynutí živé bytosti s neosobním Brahmanem. Viśate znamená, že živá bytost může vstoupit do sídla Nejvyššího Pána, aniž by ztratila svou individualitu, a tam Mu v Jeho společnosti sloužit. Například pták se zeleným peřím nevletí do koruny zeleného stromu proto, aby s ním splynul, ale aby mohl vychutnávat jeho plody. Impersonalisté obvykle uvádějí příklad řeky, která se vlévá do oceánu. To může přinést radost impersonalistovi, ale personalista si zachovává osobní individualitu, tak jako si ji zachovává vodní živočich v oceánu. Pokud se v oceánu potopíme dostatečně hluboko, najdeme mnoho živých bytostí. Nestačí znát hladinu oceánu, je třeba mít úplné poznání o tvorech žijících v jeho hlubinách.

Díky své čisté oddané službě může oddaný pravdivě poznat transcendentální vlastnosti a bohatství Nejvyššího Pána. Jak je uvedeno v jedenácté kapitole, lze toho dosáhnout pouze oddanou službou. Totéž je potvrzeno zde: oddanou službou je možné poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, a vejít do Jeho království.

Poté, co živá bytost dosáhne stavu brahma-bhūta, kdy je zbavena hmotných pojetí, začíná její oddaná služba nasloucháním o Pánu. Když se naslouchá o Nejvyšším Pánu, stav brahma-bhūta se projeví automaticky a zmizí hmotné znečištění — chtíč a lačnost smyslového požitku. Oddaný, z jehož srdce mizí chtíč a hmotné touhy, je stále více poután ke službě Pánu a tato připoutanost ho zbaví veškerého hmotného znečištění. V tomto stavu může poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Totéž je uvedeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Proces bhakti neboli transcendentální služba trvá i po osvobození. Vedānta-sūtra (4.1.12) to dokládá takto: ā-prāyaṇāt tatrāpi hi dṛṣṭam. Tím je řečeno, že po osvobození oddaná služba pokračuje. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí, že skutečné osvobození na úrovni oddanosti značí návrat živé bytosti k její vlastní totožnosti, do jejího původního, přirozeného postavení. Toto postavení již bylo popsáno: každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyššího Pána. Její přirozeností je tedy sloužit a tato služba po osvobození nikdy nekončí. Skutečné osvobození znamená zbavit se mylných pojetí.

Verš

sarva-karmāṇy api sadā
kurvāṇo mad-vyapāśrayaḥ
mat-prasādād avāpnoti
śāśvataṁ padam avyayam

Synonyma

sarva — všechny; karmāṇi — činnosti; api — ačkoliv; sadā — neustále; kurvāṇaḥ — provádějící; mat-vyapāśrayaḥ — pod Mou ochranou; mat-prasādāt — díky Mé milosti; avāpnoti — dosáhne; śāśvatam — věčného; padam — sídla; avyayam — nemizícího.

Překlad

Díky Mé milosti dosáhne Můj čistý oddaný, který je pod Mou ochranou, věčného a nemizícího sídla, třebaže se věnuje činnostem všeho druhu.

Význam

Výraz mad-vyapāśrayaḥ znamená pod ochranou Nejvyššího Pána. Čistý oddaný chce být prostý hmotného znečištění, a proto jedná pod vedením Nejvyššího Pána nebo Jeho zástupce, duchovního učitele. Neomezuje ho čas — je neustále, dvacet čtyři hodin denně, plně zaměstnán činnostmi za řízení Nejvyššího. K oddanému, který takto jedná s vědomím Kṛṣṇy, je Pán nesmírně laskavý. Bez ohledu na všechny možné potíže je tento oddaný nakonec přemístěn do transcendentálního sídla, na Kṛṣṇaloku. Má zaručeno, že se tam dostane — o tom není pochyb. V tomto svrchovaném sídle se nic nemění. Vše je tam věčné, nemizící a oplývající poznáním.

Verš

cetasā sarva-karmāṇi
mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya
mac-cittaḥ satataṁ bhava

Synonyma

cetasā — prostřednictvím inteligence; sarva-karmāṇi — činnosti všeho druhu; mayi — Mně; sannyasya — odevzdávající; mat-paraḥ — pod Mou ochranou; buddhi-yogam — činnosti patřící k oddané službě; upāśritya — nacházející útočiště u; mat-cittaḥ — vědom si Mě; satatam — dvacet čtyři hodin denně; bhava — staň se.

Překlad

Ve všech činnostech buď závislý na Mně a jednej vždy pod Mou ochranou. Při této oddané službě si Mě buď plně vědom.

Význam

Ten, kdo jedná s vědomím Kṛṣṇy, se nechová jako pán světa. Každý by měl dělat vše podle nařízení Nejvyššího, jako obyčejný služebník. Ten není nezávislou osobou — jedná pouze podle pokynu pána. Služebníka, který jedná jménem Nejvyššího Pána, neovlivní zisk ani ztráta. Pouze věrně koná svou povinnost podle Pánova nařízení. Někdo možná namítne: “Arjuna jednal pod vedením Kṛṣṇy, který byl osobně přítomen, ale jak se chovat, když tu Kṛṣṇa není?” Když se jedná podle Kṛṣṇových pokynů daných v této knize a zároveň pod vedením Kṛṣṇova zástupce, výsledek bude stejný. V tomto verši je velmi důležitý výraz mat-paraḥ. Vyjadřuje, že cílem života není nic jiného než jednat s vědomím Kṛṣṇy za účelem Pánova uspokojení. Při tom je třeba myslet pouze na Kṛṣṇu: “Kṛṣṇa mě určil, abych plnil tuto povinnost.” Takto je každý přirozeně nucen přemýšlet o Kṛṣṇovi. To je dokonalé vědomí Kṛṣṇy. Je ale třeba vědět, že když se něco udělá z vlastního rozmaru, nelze výsledek nabídnout Nejvyššímu Pánu. Takové jednání nemá s oddanou službou Kṛṣṇovi nic společného. Je nutné jednat podle Kṛṣṇova nařízení; to je velice důležité. Kṛṣṇovo nařízení přichází skrze učednickou posloupnost, od pravého duchovního učitele. Nařízení duchovního učitele je proto třeba uznat za prvořadou povinnost, kterou v životě máme. Jestliže se někdo stane žákem pravého duchovního učitele a jedná podle jeho nařízení, je zaručené, že dosáhne dokonalosti života na úrovni vědomí Kṛṣṇy.

Verš

mac-cittaḥ sarva-durgāṇi
mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahaṅkārān
na śroṣyasi vinaṅkṣyasi

Synonyma

mat — Mě; cittaḥ — vědom si; sarva — všechny; durgāṇi — překážky; mat-prasādāt — díky Mé milosti; tariṣyasi — překonáš; atha — ale; cet — pokud; tvam — ty; ahaṅkārāt — kvůli falešnému egu; na śroṣyasi — nebudeš naslouchat; vinaṅkṣyasi — budeš ztracen.

Překlad

Když si Mě budeš vědom, překonáš díky Mé milosti všechny překážky podmíněného života. Nebudeš-li však jednat s tímto vědomím, ale na základě falešného ega, aniž bys Mi naslouchal, pak budeš ztracen.

Význam

Ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy, si nedělá přehnané starosti s konáním povinností týkajících se jeho žití. Pošetilci tomuto stavu, kdy je živá bytost osvobozena od veškeré úzkosti, nemohou porozumět. Tomu, kdo jedná s vědomím Kṛṣṇy, bude Pán Kṛṣṇa nejdůvěrnějším přítelem. Kṛṣṇa se neustále stará o pohodlí svého přítele, který s nesmírnou oddaností pracuje dvacet čtyři hodin denně ve snaze potěšit Pána, jenž mu pak dává sám sebe. Nikdo by se neměl nechat unést falešným egem v podobě tělesného pojetí života a domnívat se, že nezávisí na zákonech hmotné přírody a může si dělat, co chce. Každý jednotlivec již podléhá striktním hmotným zákonům. Jakmile však začne jednat s vědomím Kṛṣṇy, je osvobozený, zbavený veškeré zmatenosti. Každý by měl vzít na vědomí, že ten, kdo nerozvíjí vědomí Kṛṣṇy, se ztrácí v hmotném víru, v oceánu zrození a smrti. Žádná podmíněná duše neví, co se má a co nemá dělat, ale osoba, která jedná s vědomím Kṛṣṇy, je ve svém konání svobodná, protože ji ve všem řídí Kṛṣṇa z jejího nitra.

Verš

yad ahaṅkāram āśritya
na yotsya iti manyase
mithyaiṣa vyavasāyas te
prakṛtis tvāṁ niyokṣyati

Synonyma

yat — jestliže; ahaṅkāram — falešného ega; āśritya — přijímající útočiště; na yotsye — nebudu bojovat; iti — tak; manyase — myslíš si; mithyā eṣaḥ — to vše je klamné; vyavasāyaḥ — rozhodnost; te — tvá; prakṛtiḥ — přirozenost; tvām — tebe; niyokṣyati — zaměstná.

Překlad

Jestliže nebudeš jednat podle Mého pokynu a bojovat, budeš sveden. Tvá povaha tě přiměje k boji.

Význam

Arjuna byl válečník a narodil se s kšatrijskou povahou. Jeho přirozenou povinností tedy bylo bojovat. Vlivem falešného ega se však obával, že zabitím svého učitele, děda a přátel by si přivodil reakce za hříšné jednání. Považoval se za pána svých činů, jako kdyby sám rozhodoval o jejich dobrých a špatných výsledcích. Zapomněl, že je u něho Nejvyšší Osobnost Božství a nabádá ho, aby bojoval. Tak vypadá zapomnětlivost podmíněné duše. O tom, co je dobré a co špatné, rozhoduje Nejvyšší Osobnost a živá bytost má jen jednat s vědomím Kṛṣṇy, aby dosáhla dokonalosti života. Nikdo nemůže znát svůj osud tak, jak ho zná Nejvyšší Pán; proto je nejlépe přijmout Pánův pokyn a pak jednat. Je nutné neopomíjet nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství či duchovního učitele, který je zástupcem Boha. Všichni by měli bez váhání jednat, aby splnili Pánův příkaz — tak budou za všech okolností v bezpečí.

Verš

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyma

svabhāva-jena — pocházejícími z tvé povahy; kaunteya — synu Kuntī; nibaddhaḥ — podmíněný; svena — svými vlastními; karmaṇā — činnostmi; kartum — dělat; na — ne; icchasi — chceš; yat — to, co; mohāt — působením iluze; kariṣyasi — budeš dělat; avaśaḥ — nedobrovolně; api — dokonce; tat — to.

Překlad

Ó synu Kuntī, pod vlivem iluze nyní odmítáš jednat podle Mého pokynu, ale činnost pocházející z tvé povahy tě k jednání přesto donutí.

Význam

Pokud někdo odmítá jednat pod vedením Nejvyššího Pána, přinutí ho k jednání kvality, kterým podléhá. Každý je pod vlivem určité kombinace kvalit přírody a jedná podle toho. Tomu, kdo se však dobrovolně zaměstná pod vedením Nejvyššího Pána, patří všechna sláva.

Verš

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

Synonyma

īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; hṛt-deśe — v oblasti srdce; arjuna — ó Arjuno; tiṣṭhati — dlí; bhrāmayan — způsobující putování; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; yantra — na stroji; ārūḍhāni — usazeny; māyayā — pod vlivem hmotné energie.

Překlad

Nejvyšší Pán dlí v srdci každého, Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jako by usazeny na stroji z hmotné energie.

Význam

Arjuna nebyl svrchovaným znalcem a jeho rozhodnutí, zda bojovat či nebojovat, bylo omezeno na schopnost jeho vlastního úsudku. Pán Kṛṣṇa ho poučil, že on jakožto individuální bytost není vším. Nejvyšší Osobnost Božství neboli On sám, Kṛṣṇa, dlí v podobě lokalizované Nadduše v srdci, odkud živou bytost vede. Ta po výměně těl zapomene na své dřívější činy, ale Nadduše, jež zná minulost, přítomnost i budoucnost, zůstává svědkem všeho jejího počínání. Tato Nadduše tedy řídí všechny činnosti živých bytostí. Živá bytost dostává, co si zasluhuje, a je nesena hmotným tělem, které bylo pod vedením Nadduše vytvořeno z hmotné energie. Jakmile je živá bytost v určitém těle, musí jednat podle něho. Osoba sedící ve výkonném automobilu jede rychleji než ta, která sedí v pomalejším voze, i když obě živé bytosti, oba řidiči, jsou stejní. Hmotná příroda vytváří na pokyn Nejvyšší Duše různá těla, aby různé živé bytosti mohly jednat podle svých dřívějších tužeb. Živá bytost není nezávislá. Nikdo by si neměl myslet, že nezávisí na Nejvyšší Osobnosti Božství. Každého jednotlivce vždy ovládá Pán, a proto je povinností všech se odevzdat. K tomu nabádá následující verš.

Verš

tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam

Synonyma

tam — Jemu; eva — jistě; śaraṇam gaccha — odevzdej se; sarva-bhāvena — v každém ohledu; bhārata — ó synu Bharaty; tat-prasādāt — díky Jeho milosti; parām — transcendentální; śāntim — klid; sthānam — sídlo; prāpsyasi — získáš; śāśvatam — věčné.

Překlad

Ó potomku Bharaty, zcela se Mu odevzdej. Díky Jeho milosti nabydeš transcendentálního klidu a dosáhneš svrchovaného věčného sídla.

Význam

Živá bytost se tedy má odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství, dlící v srdci každého, a tak být osvobozena od všech strastí hmotné existence. Nejenže díky takovému odevzdání se bude zbavena nejrůznějšího utrpení v současném životě, ale nakonec také dospěje k Nejvyššímu Pánu. Transcendentální svět je popsán ve védské literatuře (Ṛg Veda 1.22.20) slovy tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Jelikož je celé stvoření Božím královstvím, je všechno hmotné vlastně duchovní, ale paramaṁ padam výslovně poukazuje na věčné sídlo, které se nazývá duchovní nebe či Vaikuṇṭha.

V patnácté kapitole Bhagavad-gīty je řečeno: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ — Pán dlí v srdci každého. Doporučení odevzdat se Nadduši ve svém nitru tedy znamená odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi. Arjuna již uznal Kṛṣṇu za Nejvyššího. V desáté kapitole prohlásil: paraṁ brahma paraṁ dhāma. To, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a svrchované útočiště všech živých bytostí, uznal nejen vzhledem k vlastní zkušenosti, ale také na základě svědectví velkých autorit, jakými jsou Nārada, Asita, Devala a Vyāsa.

Verš

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyma

iti — tak; te — tobě; jñānam — poznání; ākhyātam — popsané; guhyāt — oproti důvěrnému; guhya-taram — ještě důvěrnější; mayā — Mnou; vimṛśya — zvažující; etat — to; aśeṣeṇa — beze zbytku; yathā — jak; icchasi — chceš; tathā — tak; kuru — jednej.

Překlad

Tak jsem ti vyložil ještě důvěrnější poznání. Dokonale to uvaž a potom jednej, jak si přeješ.

Význam

Pán již vyložil Arjunovi poznání o stavu brahma-bhūta. Ten, kdo je v tomto stavu, je plný radosti, nikdy nenaříká a po ničem netouží. Je to zásluhou důvěrného poznání. Kṛṣṇa také vyjevuje poznání o Nadduši. To je rovněž poznání Brahmanu, ale na vyšší úrovni.

Slova “Jednej, jak si přeješ,” (yathecchasi tathā kuru) poukazují na to, že Bůh ponechává živé bytosti její malou nezávislost. V Bhagavad-gītě v každém ohledu vysvětlil, jak dosáhnout vyšší úrovně života. Nejlepší rada, kterou Arjuna dostal, je odevzdat se Nadduši dlící v jeho srdci. Na základě správného rozlišování by měl člověk přistoupit na to, že bude jednat podle nařízení Nadduše. To mu pomůže být neustále na úrovni vědomí Kṛṣṇy, nejdokonalejší úrovni lidského života. Osobnost Božství Arjunovi přímo nařizuje, aby bojoval. Odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství je v zájmu živých bytostí, nikoliv Nejvyššího. Než se živá bytost odevzdá, má možnost vše uvážit, jak jen jí inteligence dovolí, to je nejlepší způsob, jak přijímat nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Takové nařízení přichází rovněž skrze duchovního učitele, Kṛṣṇova pravého zástupce.

Verš

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyma

sarva-guhya-tamam — nejdůvěrnější ze všeho; bhūyaḥ — znovu; śṛṇu — vyslechni; me — ode Mě; paramam — nejvyšší; vacaḥ — pokyn; iṣṭaḥ asi — jsi drahý; me — Mně; dṛḍham — nesmírně; iti — tak; tataḥ — proto; vakṣyāmi — hovořím; te — ve tvůj; hitam — prospěch.

Překlad

Jelikož jsi Můj nesmírně drahý přítel, dávám ti svůj nejvyšší pokyn, poznání ze všeho nejdůvěrnější. Vyslechni si je ode Mě — je to ve tvůj prospěch.

Význam

Pán předal Arjunovi důvěrné poznání (Brahmanu), poznání ještě důvěrnější (poznání Nadduše v srdci každého) a nyní sdělí nejdůvěrnější část poznání — “Odevzdej se Nejvyšší Osobnosti Božství.” Na konci deváté kapitoly řekl: man-manāḥ — “Vždy mysli na Mě.” Tentýž pokyn bude nyní zopakován, aby byla zdůrazněna podstata učení Bhagavad-gīty. Této podstatě není schopen rozumět obyčejný člověk, ale jen ten, kdo je Kṛṣṇovi nesmírně drahý — Jeho čistý oddaný. Je to nejdůležitější pokyn z celé védské literatury. To, co Kṛṣṇa v této souvislosti říká, je nejpodstatnější částí poznání, a jednat podle toho nemá jen Arjuna, ale všechny živé bytosti.

Verš

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyma

mat-manāḥ — myslící na Mne; bhava — staň se; mat-bhaktaḥ — Mým oddaným; mat-yājī — Můj uctívatel; mām — Mně; namaskuru — skládej poklony; mām — ke Mně; eva — zajisté; eṣyasi — dospěješ; satyam — opravdu; te — tobě; pratijāne — slibuji; priyaḥ — drahý; asi — jsi; me — Mně.

Překlad

Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a skládej mi poklony. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velmi drahý přítel.

Význam

Nejdůvěrnější částí poznání je, že každý jednotlivec se má stát čistým oddaným Kṛṣṇy, vždy na Něho myslet a jednat v Jeho zájmu. Nemá předvádět meditaci jako profesionál, ale uzpůsobit si život tak, aby měl neustále možnost myslet na Kṛṣṇu. Měl by jednat takovým způsobem, že všechny jeho každodenní činnosti budou spojené s Kṛṣṇou. Vše si má zařídit tak, aby celých dvacet čtyři hodin myslel na Kṛṣṇu. A Pán Kṛṣṇa slibuje, že každý, kdo si Ho je takto čistě vědom, se vrátí do Jeho sídla, kde se s Ním bude stýkat tváří v tvář. Kṛṣṇa sděluje tuto nejdůvěrnější část poznání Arjunovi, protože Arjuna je Jeho drahý přítel. Každý, kdo kráčí Arjunovou cestou, se může stát drahým přítelem Kṛṣṇy a dosáhnout stejné dokonalosti jako Arjuna.

Tato slova zdůrazňují, že je třeba soustředit mysl na Kṛṣṇu, a to právě na tu podobu se dvěma rukama, v nichž drží flétnu — na chlapce modravé pleti s překrásnou tváří a pavími pery ve vlasech. Popisy Kṛṣṇy můžeme najít v Brahma-saṁhitě a dalších písmech. Je třeba upřít mysl na tuto původní podobu Boha, na Kṛṣṇu, neodvracet pozornost a neobracet ji dokonce ani k jiným podobám Pána. Pán má mnoho různých podob, jako je Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha a tak dále, ale oddaný by měl upírat mysl na tu podobu, která byla před Arjunou. Soustředění mysli na podobu Kṛṣṇy je podstatou nejdůvěrnější části poznání, a ta je vyjevena Arjunovi, neboť je Kṛṣṇovi nejdražším přítelem.

Verš

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyma

sarva-dharmān — všech druhů náboženství; parityajya — zříkající se; mām — Mně; ekam — pouze; śaraṇam — odevzdat se; vraja — jdi; aham — Já; tvām — tebe; sarva — veškerých; pāpebhyaḥ — od reakcí za hříchy; mokṣayiṣyāmi — osvobodím; — ne; śucaḥ — obávej se.

Překlad

Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se.

Význam

Pán Kṛṣṇa popsal různé druhy poznání a náboženských procesů — poznání o Nejvyšším Brahmanu, poznání o Nadduši, o různých třídách a stavech společenského života, o stavu odříkání, o neulpívání, o ovládání smyslů a mysli, o meditaci a tak dále. Mnoha způsoby popsal různé podoby náboženství. Když nyní Bhagavad-gītu shrnuje, říká, aby se Arjuna zřekl všech procesů, které mu byly vysvětleny, a pouze se Mu odevzdal. Toto odevzdání se ho ušetří všech následků hříšného jednání, neboť Pán osobně slibuje, že ho ochrání.

V sedmé kapitole bylo řečeno, že Pána Kṛṣṇu může začít uctívat jen ten, kdo se oprostil od všech reakcí za hříšné činy. Z toho by někdo mohl vyvodit, že dokud není zbaven všech reakcí za své hříchy, nemůže se odevzdat. Na tyto pochybnosti je zde dána odpověď, že i když někdo není prostý všech následků hříchů, samotný proces odevzdání se Śrī Kṛṣṇovi ho automaticky osvobodí. Nemusí vyvíjet žádné velké úsilí, aby se těchto následků zbavil. Každý by měl bez váhání přijmout Kṛṣṇu za svrchovaného zachránce všech živých bytostí a s vírou a láskou se Mu odevzdat.

Proces odevzdání se Kṛṣṇovi popisuje Hari-bhakti-vilāsa (11.676):

ānukūlyasya saṅkalpaḥ
prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso
goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye
ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

Pravidla oddanosti udávají, že každý má přijímat za své pouze ty náboženské principy, které nakonec povedou k oddané službě Pánu. Člověk může konat určitou povinnost týkající se zaměstnání, v souladu s jeho postavením ve společnosti, ale pokud jejím plněním nedospěje k vědomí Kṛṣṇy, jsou všechny jeho činnosti zbytečné. Všemu, co nevede k dokonalému stavu, k vědomí Kṛṣṇy, se je třeba vyhnout. Každý má mít důvěru, že Kṛṣṇa ho za všech okolností ochrání před všemi potížemi. Není třeba myslet na to, jak přežít. Kṛṣṇa se o vše postará. Živá bytost by se měla vždy cítit bezmocnou a považovat Kṛṣṇu za jediný základ svého pokroku v životě. Jakmile se někdo s vážným zájmem zaměstná oddanou službou, plně si vědom Kṛṣṇy, okamžitě se zbaví veškerého znečištění hmotnou přírodou. Jsou různé procesy náboženství a očisty — rozvojem poznání, meditací v systému mystické yogy a podobně — ale ten, kdo se odevzdá Kṛṣṇovi, jimi nemusí procházet. Samotné odevzdání se Kṛṣṇovi ho ušetří zbytečné ztráty času. Tímto způsobem docílí veškerého pokroku najednou a zbaví se všech následků svých hříchů.

Každého by měla přitahovat překrásná Kṛṣṇova podoba. Pán se jmenuje Kṛṣṇa, protože je dokonale přitažlivý. Ten, koho přitahuje nádherná a všemocná podoba Kṛṣṇy, je šťastlivec. Jsou různé druhy transcendentalistů: některé přitahuje neosobní Brahman a jiné aspekt Nadduše, ale ten, kterého přitahuje osobní podoba Nejvyšší Osobnosti Božství — a zvláště podoba samotného Kṛṣṇy — je ze všech nejdokonalejší. Oddaná služba Kṛṣṇovi vykonávaná s plným vědomím tedy tvoří nejdůvěrnější část poznání. To je esence celé Bhagavad-gīty. K transcendentalistům patří karma-yogīni, empiričtí filozofové, mystici a oddaní, ale nejlepší ze všech je čistý oddaný. Velmi významná jsou slova mā śucaḥ — “Neměj strach, nezdráhej se, neobávej se.” Někdo může být zmaten tím, jak se lze zříci všech náboženských zvyklostí a jednoduše se odevzdat Kṛṣṇovi, ale takové obavy jsou zbytečné.

Verš

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyma

idam — toto; te — tebou; na — nikdy; atapaskāya — tomu, kdo se nepodrobuje askezi; na — nikdy; abhaktāya — tomu, kdo není oddaný; kadācana — kdykoliv; na — nikdy; ca — také; aśuśrūṣave — tomu, kdo nevykonává oddanou službu; vācyam — má být řečeno; na — nikdy; ca — také; mām — vůči Mně; yaḥ — každý, kdo; abhyasūyati — je plný zášti.

Překlad

Toto důvěrné poznání se nikdy nemá vykládat těm, kteří se nepodrobují askezi, kteří nejsou oddaní, kteří nevykonávají oddanou službu či kteří vůči Mně chovají zášť.

Význam

Těm, kteří se nikdy nepodrobili askezi provázející proces náboženství, kteří se nikdy nepokusili o oddanou službu s vědomím Kṛṣṇy, kteří nikdy nesloužili čistému oddanému a především těm, kteří považují Kṛṣṇu za pouhou osobnost dějin, či kteří chovají zášť vůči Jeho velikosti, se nemá tato nejdůvěrnější část poznání sdělovat. Někdy však vidíme, že i démonští jedinci, kteří Kṛṣṇovi závidí, Ho uctívají zvráceným způsobem, když začínají vykládat Bhagavad-gītu po svém, aby jim to přineslo zisk. Ten, kdo chce skutečně poznat Kṛṣṇu, se musí těmto výkladům Bhagavad-gīty vyhnout. Osoby holdující smyslovému požitku nemohou význam Bhagavad-gīty pochopit. Dokonce i ten, kdo není požitkář a přesně dodržuje zásady stanovené ve védských písmech, nemůže Kṛṣṇu poznat, pokud není Jeho oddaným. A dokonce ani ten, kdo se vydává za Kṛṣṇova oddaného, ale nevěnuje se činnostem spojeným s vědomím Kṛṣṇy, nemůže Kṛṣṇovi porozumět. Je mnoho těch, kteří vůči Kṛṣṇovi chovají zášť, protože v Bhagavad-gītě vysvětlil, že On sám je Svrchovaný a nic Ho nepřevyšuje ani se Mu nemůže rovnat. Takovým se nemá Bhagavad-gītā vykládat, protože ji nejsou schopni pochopit. Není možné, aby osoba postrádající víru porozuměla Bhagavad-gītě a Kṛṣṇovi. Nikdo by se neměl pokoušet posuzovat Bhagavad-gītu, aniž by porozuměl Kṛṣṇovi od autority, čistého oddaného.

Verš

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; paramam — nanejvýš; guhyam — důvěrné tajemství; mat — Mými; bhakteṣu — mezi oddanými; abhidhāsyati — vykládá; bhaktim — oddanou službu; mayi — Mně; parām — transcendentální; kṛtvā — konající; mām — ke Mně; eva — jistě; eṣyati — dospěje; asaṁśayaḥ — bez pochyby.

Překlad

Ten, kdo toto největší tajemství vyjevuje oddaným, má zaručeno dosažení čisté oddané služby a nakonec se vrátí ke Mně.

Význam

Obecně je doporučeno, aby se Bhagavad-gītā probírala pouze mezi oddanými, neboť neoddaní neporozumí ani jí, ani Kṛṣṇovi. Ten, kdo neuznává Kṛṣṇu a Bhagavad-gītu tak, jak jsou, by se neměl snažit vykládat Bhagavad-gītu podle svých rozmarů a dopouštět se tím přestupků. Bhagavad-gītā má být vysvětlována těm, kdo jsou ochotní uznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Je určena pouze oddaným, nikoliv různým spekulantům. Každý, kdo se však upřímně snaží podat Bhagavad-gītu takovou, jaká je, bude dosahovat pokroku v činnostech patřících k oddané službě a dospěje do stavu čisté oddanosti. Ta mu zaručí návrat domů, zpátky k Bohu.

Verš

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād
anyaḥ priya-taro bhuvi

Synonyma

na — nikdy; ca — a; tasmāt — než on; manuṣyeṣu — mezi lidmi; kaścit — kdokoliv; me — Mně; priya-kṛt-tamaḥ — dražší; bhavitā — stane se; na — ani; ca — a; me — Mně; tasmāt — než on; anyaḥ — jiný; priya-taraḥ — dražší; bhuvi — v tomto světě.

Překlad

Žádný služebník v tomto světě Mi není dražší než on a nikdy Mi nikdo dražší nebude.

Verš

adhyeṣyate ca ya imaṁ
dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ
jñāna-yajñena tenāham
iṣṭaḥ syām iti me matiḥ

Synonyma

adhyeṣyate — bude studovat; ca — rovněž; yaḥ — ten, kdo; imam — tento; dharmyam — posvátný; saṁvādam — rozhovor; āvayoḥ — nás; jñāna — poznání; yajñena — obětí; tena — jím; aham — Já; iṣṭaḥ — uctíván; syām — budu; iti — tak; me — Moje; matiḥ — mínění.

Překlad

A prohlašuji, že ten, kdo studuje tento posvátný rozhovor, Mě uctívá svou inteligencí.

Verš

śraddhāvān anasūyaś ca
śṛṇuyād api yo naraḥ
so ’pi muktaḥ śubhāḻ lokān
prāpnuyāt puṇya-karmaṇām

Synonyma

śraddhā-vān — mající víru; anasūyaḥ — prostý zášti; ca — a; śṛṇuyāt — naslouchá; api — jistě; yaḥ — který; naraḥ — člověk; saḥ — on; api — také; muktaḥ — osvobozen; śubhān — blahodárné; lokān — planety; prāpnuyāt — dospěje na; puṇya-karmaṇām — zbožných.

Překlad

A ten, kdo naslouchá s vírou a bez zášti, se osvobodí od následků hříchů a dosáhne blahodárných planet, kde žijí zbožné osoby.

Význam

V šedesátém sedmém verši této kapitoly Pán zakázal vykládat Gītu těm, kteří vůči Němu chovají zášť. Bhagavad-gītā je tedy pouze pro oddané. Někdy se však stává, že Pánův oddaný má veřejnou přednášku a nepočítá se s tím, že by všichni účastníci byli oddaní. Proč pořádá takové přednášky? Zde je vysvětleno, že i když každý není oddaný, přesto je mnoho lidí, kteří vůči Kṛṣṇovi nechovají zášť. Věří, že je Nejvyšší Osobností Božství. Jestliže naslouchají o Pánu od pravého oddaného, ihned se oprostí od všech reakcí za hříšné jednání a později dosáhnou planetárního systému, kde žijí jen řádní obyvatelé. Pouhým nasloucháním Bhagavad-gītě tedy i ten, kdo se nesnaží být čistým oddaným, dosáhne výsledku, který skýtá řádné jednání. Tak dává čistý oddaný Pána každému příležitost zbavit se všech následků hříchů a stát se Pánovým oddaným.

Řádní lidé, prostí reakcí za hříšné činy, obvykle snadno začnou rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. Velmi důležité je zde slovo puṇya-karmaṇām. Poukazuje na konání velkých obětí, jako je aśvamedha-yajña, uvedených ve védské literatuře. Ti, kdo poctivě vykonávají oddanou službu, ale nejsou čistí, mohou dospět na planetární soustavu Polárky neboli Dhruvaloky, kde vládne Dhruva Mahārāja. Dhruva je velký oddaný Pána, který má svou zvláštní planetu, jež se jmenuje Polárka.

Verš

kaccid etac chrutaṁ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañ-jaya

Synonyma

kaccit — zdali; etat — to; śrutam — vyslechnuto; pārtha — ó synu Pṛthy; tvayā — tebou; eka-agreṇa — s neochvějnou pozorností; cetasā — myslí; kaccit — zdali; ajñāna — nevědomosti; sammohaḥ — iluze; praṇaṣṭaḥ — rozptýlena; te — tebe; dhanañjaya — ó uchvatiteli bohatství (Arjuno).

Překlad

Ó synu Pṛthy, uchvatiteli bohatství, vyslechl jsi vše s pozornou myslí? Zmizela tvá nevědomost a iluze?

Význam

Pán jednal jako Arjunův duchovní učitel. Proto bylo Jeho povinností se Arjuny zeptat, zda celou Bhagavad-gītu správně pochopil. Pokud by tomu tak nebylo, Pán byl ochotný znovu vysvětlit vše potřebné. Každý, kdo vyslechne Bhagavad-gītu od pravého duchovního učitele, jako je Kṛṣṇa nebo Jeho zástupce, zjistí, že veškerá jeho nevědomost zmizela. Bhagavad-gītā není obyčejná kniha nějakého básníka či spisovatele, přednesl ji Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Každý, kdo má to štěstí, že ji vyslechne od Kṛṣṇy nebo Jeho pravého duchovního zástupce, se stane osvobozenou osobou a unikne z temnoty nevědomosti.

Verš

arjuna uvāca
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā
tvat-prasādān mayācyuta
sthito ’smi gata-sandehaḥ
kariṣye vacanaṁ tava

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; naṣṭaḥ — rozptýlena; mohaḥ — iluze; smṛtiḥ — paměť; labdhā — znovu nabytá; tvat-prasādāt — z Tvé milosti; mayā — mnou; acyuta — ó neselhávající Kṛṣṇo; sthitaḥ — neochvějně setrvávající; asmi — jsem; gata — odstraněny; sandehaḥ — všechny pochyby; kariṣye — budu konat; vacanam — nařízení; tava — Tvé.

Překlad

Arjuna pravil: Můj milý Kṛṣṇo, jenž nikdy nepoklesneš, má iluze je nyní pryč. Díky Tvé milosti se mi vrátila paměť. Nyní jsem neochvějný, prostý pochybností a připravený jednat podle Tvých pokynů.

Význam

Přirozeným postavením živé bytosti — kterou představuje Arjuna — je, že musí jednat podle pokynu Nejvyššího Pána. Má se podrobit sebekázni. Śrī Caitanya Mahāprabhu říká, že ve svém skutečném postavení je živá bytost věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Když na to zapomene, je podmíněna hmotnou přírodou, ale když bude sloužit Nejvyššímu Pánu, stane se osvobozeným služebníkem Boha. Být služebníkem je původní, přirozené postavení živé bytosti — buď musí sloužit matoucí energii zvané māyā, nebo Nejvyššímu Pánu. Jestliže slouží Nejvyššímu Pánu, je ve svém přirozeném stavu, ale jestliže dá přednost službě matoucí, vnější energii, bude spoutaná. Pod vlivem iluze pak živá bytost slouží v hmotném světě. Přestože ji poutá chtíč a touhy, myslí si, že je na světě pánem. Tomu se říká iluze. Osvobozená bytost naopak skoncovala s iluzí a dobrovolně se odevzdává Nejvyššímu, aby jednala podle Jeho přání. Poslední iluze, poslední past, do které chce māyā živou bytost chytit, je její návrh: “Ty jsi Bůh.” Živá bytost si pak myslí, že už není podmíněnou duší, ale Bohem. Je tak nerozumná, že ji ani nenapadne, jak by kdy mohla být na pochybách, kdyby byla Bůh. Na to vůbec nemyslí. To je tedy poslední léčka iluze. Osvobodit se od matoucí energie znamená poznat Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, a dobrovolně jednat podle Jeho pokynu.

V tomto verši je velmi důležité slovo moha. Poukazuje na to, co je opakem poznání. Skutečné poznání je porozumění, že každá živá bytost je věčně služebníkem Pána. Avšak namísto toho, aby si živá bytost uvědomovala své postavení, myslí si, že není služebník, ale pán hmotného světa, protože chce ovládat hmotnou přírodu. Tuto iluzi je možné překonat milostí Pána nebo čistého oddaného. Jakmile iluze zmizí, živá bytost je ochotná jednat s vědomím Kṛṣṇy.

Mít vědomí Kṛṣṇy znamená jednat podle Kṛṣṇova nařízení. Podmíněná duše, oklamaná vnější energií v podobě hmoty, neví, že Nejvyšší Pán je vládce, který oplývá poznáním a kterému patří vše. Pán může dát svým oddaným vše, co si přeje — je přítelem každého a svému oddanému je zvláště nakloněn. Vládne hmotné přírodě a všem živým bytostem. Je také vládcem nevyčerpatelného času a v plné míře vlastní veškeré druhy bohatství a energie. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je schopen dát oddanému dokonce i sám sebe. Ten, kdo Ho nezná, je pod vlivem iluze, nestane se oddaným Pána, ale služebníkem māyi. Když však Arjuna vyslechl od Nejvyšší Osobnosti Božství Bhagavad-gītu, zbavil se veškerého klamu. Pochopil, že Kṛṣṇa není jen jeho přítel, ale i Nejvyšší Osobnost Božství. Poznal Ho takového, jaký je. Ten, kdo má dokonalé poznání, se Kṛṣṇovi přirozeně odevzdá. Když Arjuna pochopil, že to byl Kṛṣṇův plán, aby se omezilo nežádoucí obyvatelstvo, souhlasil, že bude bojovat, jak si Kṛṣṇa přeje. Znovu pozvedl své zbraně — luk a šípy — aby bojoval podle nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya pravil; iti — takto; aham — já; vāsudevasya — Kṛṣṇy; pārthasya — a Arjuny; ca — také; mahā-ātmanaḥ — velké duše; saṁvādam — rozhovor; imam — tento; aśrauṣam — vyslechl jsem; adbhutam — úžasný; roma-harṣaṇam — díky kterému se ježí chlupy.

Překlad

Sañjaya pravil: Takto jsem vyslechl rozhovor dvou velkých duší, Kṛṣṇy a Arjuny. Toto poselství je tak úžasné, že se mi ježí chlupy na těle.

Význam

Na začátku Bhagavad-gīty se ptal Dhṛtarāṣṭra svého tajemníka Sañjayi: “Co se stalo na Kuruovském bitevním poli?” Celá rozprava se projevila v Sañjayově srdci díky milosti jeho duchovního učitele Vyāsy. Tak mohl popsat vše, co se událo na bojišti. Rozhovor byl úžasný — k tak významnému dialogu mezi dvěma velkými dušemi nikdy předtím nedošlo a již nikdy nedojde. Byl úžasný, protože v něm Nejvyšší, Osobnost Božství, líčí sebe a své energie před zraky živé bytosti, Arjuny, Pánova velkého oddaného. Jestliže chceme poznat Kṛṣṇu a budeme kráčet v Arjunových stopách, bude náš život šťastný a úspěšný. Sañjaya si to uvědomoval a s tím, jak líčil rozhovor Dhṛtarāṣṭrovi, mu to bylo stále jasnější. Nyní se dostává k závěru: Všude tam, kde jsou Kṛṣṇa a Arjuna, je vítězství.

Verš

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyma

vyāsa-prasādāt — z milosti Vyāsy; śrutavān — vyslechl jsem; etat — tuto; guhyam — důvěrnou; aham — já; param — nejvyšší; yogam — mystiku; yoga-īśvarāt — od Pána veškeré mystiky; kṛṣṇāt — od Kṛṣṇy; sākṣāt — přímo; kathayataḥ — hovořícího; svayam — osobně.

Překlad

Díky milosti Vyāsy jsem slyšel tuto nanejvýš důvěrnou rozmluvu přímo od Pána veškeré mystiky, Kṛṣṇy, který osobně hovořil k Arjunovi.

Význam

Sañjaya uznává, že mohl porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství díky milosti Vyāsy, svého duchovního učitele. To znamená, že každý musí poznat Kṛṣṇu skrze duchovního učitele, nikoliv přímo. Duchovní učitel je průzračné médium, ale zároveň je pravda, že zážitek zůstává přímý. To je tajemství učednické posloupnosti. Když má někdo pravého duchovního učitele, může slyšet Bhagavad-gītu stejně přímo, jako ji vyslechl Arjuna. Na celém světě je mnoho mystiků a yogīnů, ale Kṛṣṇa je Pánem všech systémů yogy. V Bhagavad-gītě jednoznačně říká, co chce, “Odevzdej se Mi.” Ten, kdo tak činí, je nejlepší yogī. To je potvrzeno v posledním verši šesté kapitoly (yoginām api sarveṣām).

Duchovním učitelem Vyāsy je Nārada, který je žákem samotného Kṛṣṇy. Vyāsa tak patří k učednické posloupnosti, a proto je stejně zplnomocněný jako Arjuna. Sañjaya je přímo žákem Vyāsy, a Vyāsovou milostí tedy byly jeho smysly očištěny a on mohl vidět a slyšet Kṛṣṇu přímo. Ten, kdo slyší Kṛṣṇu přímo, může do tohoto důvěrného poznání proniknout. Pokud se někdo nezapojí do učednické posloupnosti, nemůže Kṛṣṇu slyšet, a proto jeho poznání — alespoň co se týče porozumění Bhagavad-gītě—bude vždy nedokonalé.

V Bhagavad-gītě jsou vysvětleny všechny systémy yogy — karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga — a Kṛṣṇa je Pánem všech těchto mystických procesů. Je ovšem třeba vědět, že tak jako měl Arjuna to štěstí, že mohl přímo vnímat Kṛṣṇu, mohl i Sañjaya Vyāsovou milostí slyšet Kṛṣṇu přímo. Ve skutečnosti není rozdíl mezi nasloucháním přímo Kṛṣṇovi a nasloucháním pravému duchovnímu učiteli, jako je Vyāsa. Duchovní učitel je také Vyāsadevovým představitelem, a proto podle védského systému pořádají žáci na narozeniny duchovního učitele slavnost zvanou Vyāsa-pūjā, kterou ho uctívají.

Verš

rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya
saṁvādam imam adbhutam
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ
hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

Synonyma

rājan — ó králi; saṁsmṛtya — vzpomínající; saṁsmṛtya — vzpomínající; saṁvādam — poselství; imam — toto; adbhutam — úžasné; keśava — Pána Kṛṣṇy; arjunayoḥ — a Arjuny; puṇyam — nábožné; hṛṣyāmi — raduji se; ca — také; muhuḥ muhuḥ — znovu a znovu.

Překlad

Ó králi, když si opakovaně vybavuji tento neobyčejný a svatý rozhovor Kṛṣṇy s Arjunou, jsem nadšen a vzrušen každým okamžikem.

Význam

Poznání Bhagavad-gīty je tak transcendentální, že každý, kdo se obeznámí s náměty rozhovoru mezi Arjunou a Kṛṣṇou, se stane řádným člověkem a nebude moci na takové rozmlouvání zapomenout. Tak vypadá transcendentální stav duchovního života. Jinými slovy — ten, kdo vyslechne Gītu ze správného zdroje, přímo od Kṛṣṇy, si bude Kṛṣṇy plně vědom. Vědomí Kṛṣṇy se projevuje tak, že ten, kdo ho nabyl, je stále více osvícený a pln vzrušení se raduje ze života; ne pouze po nějakou dobu, ale každým okamžikem.

Verš

tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ

Synonyma

tat — onu; ca — také; saṁsmṛtya — vzpomínající; saṁsmṛtya — připomínající si; rūpam — podobu; ati — nesmírně; adbhutam — úžasnou; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; vismayaḥ — úžas; me — můj; mahān — velký; rājan — ó králi; hṛṣyāmi — vychutnávám; ca — také; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Překlad

Ó králi, když vzpomínám na ohromující podobu Pána Kṛṣṇy, žasnu stále více a znovu a znovu prožívám radost.

Význam

Ukazuje se, že Sañjaya mohl díky milosti Vyāsy také vidět vesmírnou podobu, kterou Kṛṣṇa vyjevil Arjunovi. Je samozřejmě řečeno, že Pán Kṛṣṇa tuto podobu nikdy předtím nevyjevil. Ukázal ji pouze Arjunovi, ale zároveň s ním ji mohli vidět i někteří další velcí oddaní a jedním z nich byl Vyāsa, který je také mocnou inkarnací Kṛṣṇy. Vyāsa vše vyjevil svému žákovi Sañjayovi, který na tuto úžasnou podobu Kṛṣṇy ukázanou Arjunovi vzpomínal a opakovaně se z ní radoval.

Verš

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo
yatra pārtho dhanur-dharaḥ
tatra śrīr vijayo bhūtir
dhruvā nītir matir mama

Synonyma

yatra — kde; yoga-īśvaraḥ — Pán mystiky; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; yatra — kde; pārthaḥ — syn Pṛthy; dhanuḥ-dharaḥ — jenž drží luk a šíp; tatra — tam; śrīḥ — bohatství; vijayaḥ — vítězství; bhūtiḥ — neobyčejná moc; dhruvā — jistá; nītiḥ — mravnost; matiḥ mama — mé mínění.

Překlad

Kdekoliv je Kṛṣṇa, Pán všech mystiků, a Arjuna, nejlepší lučištník, tam bude zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je mé mínění.

Význam

Bhagavad-gītā začala dotazem Dhṛtarāṣṭry. Dělal si naděje na vítězství svých synů, kterým pomáhali velcí válečníci, jako byl Bhīṣma, Droṇa a Karṇa. Doufal, že vítězství bude na jeho straně. Sañjaya však poté, co vylíčil situaci na bojišti, králi řekl: “Myslíš na vítězství, ale já soudím, že tam, kde jsou Kṛṣṇa s Arjunou, bude i všechno štěstí.” Přímo tak potvrdil, že Dhṛtarāṣṭra nemohl očekávat vítězství. Bylo jisté, že zvítězí Arjunova strana, protože tam byl Kṛṣṇa. To, že Kṛṣṇa přijal úlohu Arjunova vozataje, bylo projevem Jeho dalšího druhu bohatství. Kṛṣṇa vlastní v plné míře všechny druhy bohatství a odříkání je jedním z nich. Je mnoho příkladů, kdy Kṛṣṇa předvedl svou schopnost si odříkat, protože je rovněž Pánem odříkání.

Boj se ve skutečnosti odehrával mezi Duryodhanou a Yudhiṣṭhirou. Arjuna bojoval za svého staršího bratra Yudhiṣṭhiru. Jelikož byli na Yudhiṣṭhirově straně Kṛṣṇa a Arjuna, jeho vítězství bylo zaručeno. Bitva měla rozhodnout o tom, kdo bude vládnout světu, a Sañjaya předpověděl, že moc nyní připadne Yudhiṣṭhirovi. Dále je zde předpovězeno, že po vítězství v této bitvě si bude Yudhiṣṭhira vést stále lépe, neboť byl nejen čestný a zbožný, ale také nanejvýš mravný. Za celý svůj život ani jednou nezalhal.

Je mnoho méně inteligentních lidí, kteří považují Bhagavad-gītu za pouhý rozhovor dvou přátel na bojišti. Taková kniha by však nemohla být posvátným písmem. Někteří mají možná námitky proti tomu, že Kṛṣṇa podněcoval Arjunu k boji, což je obvykle nemorální, ale zde je jasně vyjádřena skutečnost: Bhagavad-gītā je nejvyšším morálním pokynem. Ve třicátém čtvrtém verši deváté kapitoly je uveden nejvyšší princip mravnosti: man-manā bhava mad-bhaktaḥ — je třeba se stát oddaným Kṛṣṇy. A esencí veškerého náboženství je odevzdat se Kṛṣṇovi (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Pokyny Bhagavad-gīty jsou podstatou svrchovaného procesu náboženství a mravnosti. Všechny ostatní cesty mohou očišťovat a vést k tomuto procesu, ale závěrečný pokyn Gīty — odevzdat se Kṛṣṇovi — je vrcholem veškeré mravnosti a náboženství. Takový je závěr osmnácté kapitoly.

Z Bhagavad-gīty vyplývá, že poznat sám sebe filozofickou spekulací a meditací je jedna cesta, ale zcela se odevzdat Kṛṣṇovi je nejvyšší dokonalost. To je podstata učení Bhagavad-gīty. Cesta usměrňujících zásad, daných podle jednotlivých stavů společenského života a náboženských činností, může být důvěrnou cestou poznání, ale i když jsou náboženské obřady důvěrné, meditace a rozvíjení poznání je ještě důvěrnější. A odevzdat se Kṛṣṇovi vykonáváním oddané služby s úplným vědomím Kṛṣṇy je nejdůvěrnější ze všech pokynů. To je esencí osmnácté kapitoly.

Dalším sdělením Bhagavad-gīty je, že skutečnou pravdou je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Absolutní Pravda je vnímána ve třech aspektech: neosobního Brahmanu, lokalizované Paramātmy a nakonec Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Dokonalým poznáním Absolutní Pravdy je dokonalé poznání Kṛṣṇy, které zahrnuje všechny obory poznání. Kṛṣṇa je transcendentální, neboť vždy setrvává na úrovni své věčné vnitřní energie. Živé bytosti jsou projevem Jeho energie a dělí se do dvou skupin, některé jsou nazývány věčně podmíněné a některé věčně osvobozené. Je jich nesčetně mnoho a jsou neodmyslitelnými částmi Kṛṣṇy. Hmotná energie se projevuje ve dvaceti čtyřech aspektech. Stvoření je v činnosti díky věčnému času a je projeveno a zničeno působením vnější energie. Tento vesmírný svět je vždy opakovaně projeven a neprojeven.

Bhagavad-gītā rozebírá pět základních námětů: Nejvyšší Osobnost Božství, hmotnou přírodu, živé bytosti, věčný čas a činnosti všeho druhu. Vše závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi. Všechna pojetí Absolutní Pravdy — neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a jakékoliv jiné transcendentální pojetí — jsou zahrnuta v poznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Navenek se může zdát, že Nejvyšší Osobnost Božství, živá bytost, hmotná příroda a čas se od sebe liší, ale ve skutečnosti se od Nejvyššího neliší nic. Nejvyšší se však vždy liší od všeho. Filozofií Pána Caitanyi je nepochopitelná jednota a rozdílnost, a to představuje dokonalé poznání Absolutní Pravdy.

Živá bytost je ve svém původním postavení čistě duchovní — je nepatrnou částečkou Nejvyšší Duše. Pán Kṛṣṇa může být přirovnán ke slunci a živé bytosti ke slunečnímu svitu. Protože živé bytosti představují okrajovou energii Kṛṣṇy, mají sklon být ve styku buď s hmotnou, nebo s duchovní energií. Jinak řečeno — každá živá bytost se nachází mezi dvěma energiemi Pána, a jelikož patří k Jeho vyšší energii, vyznačuje se nepatrnou nezávislostí. Když s ní naloží správně, dostane se pod přímé vedení Kṛṣṇy, a tak dosáhne svého přirozeného stavu na úrovni energie dávající blaženost.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole Śrīmad Bhagavad-gīty, pojednávající o jejím závěru — dokonalosti odříkání.