Skip to main content

TEXT 50

ТЕКСТ 50

Verš

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сиддхи прпто йатх брахма
татхпноти нибодха ме
самсенаива каунтейа
нишх джнасйа й пар

Synonyma

Пословный перевод

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

сиддхим — совершенство; прпта — тот, кто обрел; йатх — как; брахма — Всевышнего; татх — так; пноти — достигает; нибодха — пойми; ме — Меня; самсена — в кратком изложении; эва — непременно; каунтейа — о сын Кунти; нишх — ступень; джнасйа — знания; й — которая; пар — трансцендентна.

Překlad

Перевод

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

О сын Кунти, сейчас Я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание.

Význam

Комментарий

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

Господь рассказывает Арджуне о том, как человек может достичь высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Трансцендентного уровня, осознания Брахмана, достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного Господа отказывается от плодов своего труда. Таков путь самоосознания. По-настоящему совершенным знанием является чистое сознание Кришны, о чем говорится в следующих стихах.