Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Text

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim — perfection; prāptaḥ — achieving; yathā — as; brahma — the Supreme; tathā — so; āpnoti — one achieves; nibodha — try to understand; me — from Me; samāsena — summarily; eva — certainly; kaunteya — O son of Kuntī; niṣṭhā — the stage; jñānasya — of knowledge; — which; parā — transcendental.

Překlad

Translation

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

O son of Kuntī, learn from Me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize.

Význam

Purport

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

The Lord describes for Arjuna how one can achieve the highest perfectional stage simply by being engaged in his occupational duty, performing that duty for the Supreme Personality of Godhead. One attains the supreme stage of Brahman simply by renouncing the result of his work for the satisfaction of the Supreme Lord. That is the process of self-realization. The actual perfection of knowledge is in attaining pure Kṛṣṇa consciousness; that is described in the following verses.