Skip to main content

TEXT 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-карма
на тйа̄джйам̇ ка̄рйам эва тат
йаджн̃о да̄нам̇ тапаш́ чаива
па̄вана̄ни манӣшин̣а̄м

Synonyma

Пословный перевод

yajña — v podobě oběti; dāna — dávání milodarů; tapaḥ — a askeze; karma — činnost; na — nikdy; tyājyam — je nutné se zříci; kāryam — je třeba provádět; eva — jistě; tat — to; yajñaḥ — oběť; dānam — dávání milodarů; tapaḥ — askeze; ca — také; eva — jistě; pāvanāni — očišťující; manīṣiṇām — i pro velké duše.

йаджн̃а — с жертвоприношениями; да̄на — с благотворительностью; тапах̣ — с аскезой; карма — деятельность (связанную); на — не; тйа̄джйам — то, от чего следует отказываться; ка̄рйам — то, что следует выполнять; эва — обязательно; тат — то; йаджн̃ах̣ — жертвоприношение; да̄нам — благотворительная деятельность; тапах̣ — подвижничество; ча — также; эва — конечно; па̄вана̄ни — (способы) очищения; манӣшин̣а̄м — великих душ.

Překlad

Перевод

Činů, jako je konání obětí, dávání milodarů a podstupování askeze, se nikdo nemá zříkat — jsou nezbytné. Oběti, milodary a askeze jsou očistné i pro velké duše.

От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души.

Význam

Комментарий

Yogīni mají jednat v zájmu pokroku lidské společnosti. Je mnoho očistných procesů, které člověka přivádějí k duchovnímu životu. Jednou z těchto obětí je například svatební obřad, vivāha-yajña. Měl by sannyāsī, který patří k stavu odříkání a zřekl se všech rodinných vztahů, doporučovat svatbu? Pán zde říká, že od žádné oběti, která je pro lidi prospěšná, se nemá nikdy upustit. Vivāha-yajña, svatební obřad, má usměrnit mysl člověka, aby byla klidná a tak způsobilá k duchovnímu pokroku. Většině lidí by se vivāha-yajña měla doporučovat, a podporovat by ji měly i osoby ve stavu odříkání. Sannyāsīni se nemají nikdy stýkat se ženami, ale to neznamená, že by mladý muž nacházející se na nižších stupních života neměl prostřednictvím svatebního obřadu přijmout mladou dívku za manželku. Všechny stanovené oběti jsou určeny k dosažení Nejvyššího Pána. Dokud jsme tedy na nižších stupních, nemáme se jich zříkat. Dobročinnost podobně slouží k očistě srdce. Dává-li někdo milodary vhodným osobám, jak bylo popsáno výše, vede ho to k rozvinutému duchovnímu životu.

Йоги должны заботиться о духовном развитии общества. Есть множество очистительных ритуалов, помогающих человеку возвыситься духовно. Одним из таких жертвенных обрядов считается свадебная церемония, которую называют виваха- ягьей. Должен ли санньяси,разорвавший семейные узы и отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии? Господь говорит здесь, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться. Виваха-ягья, свадебная церемония, предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Поэтому даже те, кто отрекся от мира, должны советовать людям проводить виваха- ягью, ибо для большинства людей она необходима. Санньяси категорически запрещено общаться с женщинами, но это еще не значит, что молодой человек, находящийся на более низкой ступени духовного развития, не должен вступать в семейную жизнь, проведя соответствующий обряд. Все предписанные Ведами жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно так же, давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даем пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться.