Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Verš

Text

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Synonyma

Synonyms

yajña — v podobě oběti; dāna — dávání milodarů; tapaḥ — a askeze; karma — činnost; na — nikdy; tyājyam — je nutné se zříci; kāryam — je třeba provádět; eva — jistě; tat — to; yajñaḥ — oběť; dānam — dávání milodarů; tapaḥ — askeze; ca — také; eva — jistě; pāvanāni — očišťující; manīṣiṇām — i pro velké duše.

yajña — of sacrifice; dāna — charity; tapaḥ — and penance; karma — activity; na — never; tyājyam — to be given up; kāryam — must be done; eva — certainly; tat — that; yajñaḥ — sacrifice; dānam — charity; tapaḥ — penance; ca — also; eva — certainly; pāvanāni — purifying; manīṣiṇām — even for the great souls.

Překlad

Translation

Činů, jako je konání obětí, dávání milodarů a podstupování askeze, se nikdo nemá zříkat — jsou nezbytné. Oběti, milodary a askeze jsou očistné i pro velké duše.

Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up; they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls.

Význam

Purport

Yogīni mají jednat v zájmu pokroku lidské společnosti. Je mnoho očistných procesů, které člověka přivádějí k duchovnímu životu. Jednou z těchto obětí je například svatební obřad, vivāha-yajña. Měl by sannyāsī, který patří k stavu odříkání a zřekl se všech rodinných vztahů, doporučovat svatbu? Pán zde říká, že od žádné oběti, která je pro lidi prospěšná, se nemá nikdy upustit. Vivāha-yajña, svatební obřad, má usměrnit mysl člověka, aby byla klidná a tak způsobilá k duchovnímu pokroku. Většině lidí by se vivāha-yajña měla doporučovat, a podporovat by ji měly i osoby ve stavu odříkání. Sannyāsīni se nemají nikdy stýkat se ženami, ale to neznamená, že by mladý muž nacházející se na nižších stupních života neměl prostřednictvím svatebního obřadu přijmout mladou dívku za manželku. Všechny stanovené oběti jsou určeny k dosažení Nejvyššího Pána. Dokud jsme tedy na nižších stupních, nemáme se jich zříkat. Dobročinnost podobně slouží k očistě srdce. Dává-li někdo milodary vhodným osobám, jak bylo popsáno výše, vede ho to k rozvinutému duchovnímu životu.

The yogīs should perform acts for the advancement of human society. There are many purificatory processes for advancing a human being to spiritual life. The marriage ceremony, for example, is considered to be one of these sacrifices. It is called vivāha-yajña. Should a sannyāsī, who is in the renounced order of life and who has given up his family relations, encourage the marriage ceremony? The Lord says here that any sacrifice which is meant for human welfare should never be given up. Vivāha-yajña, the marriage ceremony, is meant to regulate the human mind so that it may become peaceful for spiritual advancement. For most men, this vivāha-yajña should be encouraged even by persons in the renounced order of life. Sannyāsīs should never associate with women, but that does not mean that one who is in the lower stages of life, a young man, should not accept a wife in the marriage ceremony. All prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not be given up. Similarly, charity is for the purification of the heart. If charity is given to suitable persons, as described previously, it leads one to advanced spiritual life.