Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Verš

Tekst

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Synonyma

Synonyms

yajña — v podobě oběti; dāna — dávání milodarů; tapaḥ — a askeze; karma — činnost; na — nikdy; tyājyam — je nutné se zříci; kāryam — je třeba provádět; eva — jistě; tat — to; yajñaḥ — oběť; dānam — dávání milodarů; tapaḥ — askeze; ca — také; eva — jistě; pāvanāni — očišťující; manīṣiṇām — i pro velké duše.

yajña — i forbindelse med ofring; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; karma — handling; na — aldrig; tyājyam — må forsages; kāryam — skal udføres; eva — afgjort; tat — den; yajñaḥ — ofring; dānam — velgørenhed; tapaḥ — askese; ca — også; eva — afgjort; pāvanāni — rensende; manīṣiṇām — selv for de store sjæle.

Překlad

Translation

Činů, jako je konání obětí, dávání milodarů a podstupování askeze, se nikdo nemá zříkat — jsou nezbytné. Oběti, milodary a askeze jsou očistné i pro velké duše.

Ofringshandlinger, velgørenhed og askese må ikke forsages. De skal udføres. Ja, offer, velgørenhed og askese renser selv de store sjæle.

Význam

Purport

Yogīni mají jednat v zájmu pokroku lidské společnosti. Je mnoho očistných procesů, které člověka přivádějí k duchovnímu životu. Jednou z těchto obětí je například svatební obřad, vivāha-yajña. Měl by sannyāsī, který patří k stavu odříkání a zřekl se všech rodinných vztahů, doporučovat svatbu? Pán zde říká, že od žádné oběti, která je pro lidi prospěšná, se nemá nikdy upustit. Vivāha-yajña, svatební obřad, má usměrnit mysl člověka, aby byla klidná a tak způsobilá k duchovnímu pokroku. Většině lidí by se vivāha-yajña měla doporučovat, a podporovat by ji měly i osoby ve stavu odříkání. Sannyāsīni se nemají nikdy stýkat se ženami, ale to neznamená, že by mladý muž nacházející se na nižších stupních života neměl prostřednictvím svatebního obřadu přijmout mladou dívku za manželku. Všechny stanovené oběti jsou určeny k dosažení Nejvyššího Pána. Dokud jsme tedy na nižších stupních, nemáme se jich zříkat. Dobročinnost podobně slouží k očistě srdce. Dává-li někdo milodary vhodným osobám, jak bylo popsáno výše, vede ho to k rozvinutému duchovnímu životu.

FORKLARING: Yogīerne skal handle til gavn for menneskesamfundets fremskridt. Der er mange renselsesprocesser, der hjælper et menneske frem mod åndeligt liv. Ægteskabsceremonien anses eksempelvis for at være en af disse offerhandlinger. Den kaldes vivāha-yajña. Skal en sannyāsī, der er i forsagelsens orden og har givet afkald på forbindelsen til sin familie, tilskynde ægteskabsceremonien? Her siger Herren, at ingen af de offerhandlinger, der tilgodeser menneskets velfærd, nogensinde må opgives. Formålet med vivāha-yajña, ægteskabsceremonien, er at regulere menneskets sind, så det kan blive fredfyldt nok til, at man kan gøre åndeligt fremskridt. De fleste mennesker bør tilskyndes til dette vivāha-yajña, selv af personer i forsagelsens orden. Sannyāsīer må aldrig være sammen med kvinder, men det betyder ikke, at en ung mand, der befinder sig på et lavere stadie i livet, ikke skal acceptere en hustru i ægteskabsceremonien. Formålet med alle de foreskrevne ofre er at nå den Højeste Herre, så på de lavere stadier må de ikke opgives. Meningen med velgørenhed er ligeledes at rense hjertet. Hvis velgørenhed som tidligere beskrevet gives til de rette personer, leder det til avanceret åndeligt liv.