Skip to main content

TEXT 18

ТЕКСТ 18

Verš

Текст

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
йасмт кшарам атӣто ’хам
акшард апи чоттама
ато ’сми локе веде ча
пратхита пурушоттама

Synonyma

Пословный перевод

yasmāt — jelikož; kṣaram — k selhávajícím; atītaḥ — transcendentální; aham — Já jsem; akṣarāt — nad neselhávajícími; api — rovněž; ca — a; uttamaḥ — nejlepší; ataḥ — proto; asmi — jsem; loke — na světě; vede — ve védské literatuře; ca — a; prathitaḥ — oslavován; puruṣa-uttamaḥ — jako Nejvyšší Osobnost.

йасмт — поскольку; кшарам — подверженное изменениям; атӣта — превосходящий; ахам — Я; акшарт — неизменное; апи — также; ча — и; уттама — лучший; ата — поэтому; асми — являюсь; локе — в мире; веде — в Ведах; ча — и; пратхита — прославленный; пуруша-уттама — Верховная Личность Бога.

Překlad

Перевод

Jelikož jsem transcendentální, nad selhávajícími i neselhávajícími, a jelikož jsem největší, jsem oslavován po světě i ve Vedách jako ona Nejvyšší Osoba.

Будучи трансцендентным и величайшим, Я выше и тех, кто подвержен изменениям, и неизменных. Поэтому и в мире, и в Ведах Меня славят как Верховную Личность.

Význam

Комментарий

Nikdo — ani podmíněná, ani osvobozená duše — nemůže předčit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je proto největší ze všech osobností. Je zřejmé, že živé bytosti a Nejvyšší Osobnost Božství jsou individuální osoby. Liší se tím, že živé bytosti — ať v podmíněném nebo v osvobozeném stavu — nemohou po kvantitativní stránce překonat nepochopitelné energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Je chybou si myslet, že Nejvyšší Pán a živé bytosti jsou na stejné úrovni či po všech stránkách rovnocenní. Vždy se liší vyšším a nižším postavením. Slovo uttama je velmi důležité — Nejvyšší Osobnost Božství nemůže nikdo překonat.

Превзойти Верховную Личность Бога, Кришну, не может никто — ни освобожденные души, ни обусловленные. Поэтому Его называют величайшей личностью. Из данного стиха также явствует, что и живые существа, и Верховный Господь являются индивидуальными личностями. Разница между ними в том, что никакие живые существа, ни обусловленные, ни освобожденные, не могут в количественном отношении превзойти непостижимые энергии Верховной Личности Бога. Было бы ошибкой думать, будто Верховный Господь и живые существа находятся на одном уровне или во всех отношениях равны друг другу. Живые существа всегда остаются подчиненными, а Господь — повелителем. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово уттама: превзойти Верховную Личность Бога не может никто.

Slovo loke znamená “v písmech pauruṣa āgama (neboli smṛti)”. Ve slovníku Nirukti stojí: lokyate vedārtho 'nena — “Písma zvaná smṛti vysvětlují smysl Ved.

Слово локе значит «в пауруша агамах» (священных писаниях смрити). Согласно словарю «Нирукти», локйате ведртхо ’нена — «Цель Вед разъяснена в смрити-шастрах».

Nejvyššího Pána v Jeho lokalizovaném aspektu Paramātmy popisují i samotné Vedy (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ — “Nadduše opouštějící tělo vstoupí do neosobní brahmajyoti a poté setrvá ve své podobě a zachová si svou duchovní totožnost. Tato svrchovaná bytost je nazývána Nejvyšší Osobností.” To znamená, že Nejvyšší Osobnost vydává a šíří duchovní záři, která je původním světlem. Nejvyšší Osobnost má také lokalizovaný aspekt. Když přichází v podobě inkarnace jménem Vyāsadeva, jako syn Satyavatī a Parāśary, rozšiřuje védské poznání.

Верховный Господь, принимающий образ Параматмы в сердце каждого, также описан в Ведах. В одном из стихов Вед (Чхандогья-упанишад, 8.12.3) сказано:твад эша сампрасдо ’смч чхарӣрт самуттхйа пара джйоти-рӯпа сампаджйа свена рӯпебхинишпадйате са уттама пуруша — «Отделяясь от тела, Сверхдуша входит в безличное брахмаджьоти и остается в нем в Своей чисто духовной форме. Этот Высший Дух называют Верховной Личностью». Это значит, что Верховная Личность проявляет и распространяет Свое духовное сияние, которое представляет собой изначальный источник света. У Верховной Личности есть также другая ипостась — Параматма в сердце каждого живого существа. Воплощаясь на Земле в образе Вьясадевы, сына Сатьявати и Парашары, та же Верховная Личность дает людям знание Вед.