Skip to main content

TEXT 18

第18節

Verš

テキスト

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
ヤスマト クシャラン アトイト 'ハン
アクシャラダ アピ チョタマハ
アト 'スミ ロケ ヱデ チャ
プラトイタハ プルショタマハ

Synonyma

Synonyms

yasmāt — jelikož; kṣaram — k selhávajícím; atītaḥ — transcendentální; aham — Já jsem; akṣarāt — nad neselhávajícími; api — rovněž; ca — a; uttamaḥ — nejlepší; ataḥ — proto; asmi — jsem; loke — na světě; vede — ve védské literatuře; ca — a; prathitaḥ — oslavován; puruṣa-uttamaḥ — jako Nejvyšší Osobnost.

yasmāt — なぜならば; kṣaram — 誤ちを犯すものに; atītaḥ — 超越的な; aham — 私は~である; akṣarāt —誤ちを犯さない者を越えて;api — もまた; ca — そして; uttamaḥ — 最高のもの; ataḥ — それゆえに;asmi — 私は~である; loke — 世界に; vede — ヴェーダ文典に; ca — そして; prathitaḥ — 称えられた; puruṣa-uttamaḥ— 至高者として

Překlad

Translation

Jelikož jsem transcendentální, nad selhávajícími i neselhávajícími, a jelikož jsem největší, jsem oslavován po světě i ve Vedách jako ona Nejvyšší Osoba.

わたしは誤つ者、誤たぬ者を超越した最も偉大な実在者である。わたしは世界中で、またヴェーダの中で至上者と称えられている。

Význam

Purport

Nikdo — ani podmíněná, ani osvobozená duše — nemůže předčit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je proto největší ze všech osobností. Je zřejmé, že živé bytosti a Nejvyšší Osobnost Božství jsou individuální osoby. Liší se tím, že živé bytosti — ať v podmíněném nebo v osvobozeném stavu — nemohou po kvantitativní stránce překonat nepochopitelné energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Je chybou si myslet, že Nejvyšší Pán a živé bytosti jsou na stejné úrovni či po všech stránkách rovnocenní. Vždy se liší vyšším a nižším postavením. Slovo uttama je velmi důležité — Nejvyšší Osobnost Božství nemůže nikdo překonat.

束縛された魂はもちろんのこと、解放された魂も、誰一人としてバガヴァーン、クリシュナよりも優れている者はいない。ゆえに主が個別性を持つ全ての存在のなかで最も偉大な御方である。さてここで生命体もバガヴァーンもそれぞれ個別性を持つことが明らかにされている。束縛された魂も解放された魂もバガヴァーンのとらえ難いエネルギーを量的に凌ぐことはできないということがバガヴァーンと生命体の相違点である。至上主と生命体が同じ立場にあると考えたり、またある点で平等であると考えるのは誤りである。いつの時代にもその両者の優劣の議論が交わされてきた。しかし「ウッタマ」というサンスクリット語が大きな意味を持ち、バガヴァーンの上に出ることのできる人は誰もいないのである。

Slovo loke znamená “v písmech pauruṣa āgama (neboli smṛti)”. Ve slovníku Nirukti stojí: lokyate vedārtho 'nena — “Písma zvaná smṛti vysvětlují smysl Ved.

「ローケー」という語はポウルシャ・アーガマ(スムリティ経典)の中でという意味である。ニルクティ辞典の中で確認されているようにヴェーダの目的とするところはスムリティ経典に説明されているのである。

Nejvyššího Pána v Jeho lokalizovaném aspektu Paramātmy popisují i samotné Vedy (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ — “Nadduše opouštějící tělo vstoupí do neosobní brahmajyoti a poté setrvá ve své podobě a zachová si svou duchovní totožnost. Tato svrchovaná bytost je nazývána Nejvyšší Osobností.” To znamená, že Nejvyšší Osobnost vydává a šíří duchovní záři, která je původním světlem. Nejvyšší Osobnost má také lokalizovaný aspekt. Když přichází v podobě inkarnace jménem Vyāsadeva, jako syn Satyavatī a Parāśary, rozšiřuje védské poznání.

至上主のパラマートマーという局部的様相もヴェーダ自身に記述されている。ヴェーダの一節には「スーパーソウルは肉体から出て非人格ブラフマジョーティに入り、そこで精神的な姿で存在する。その至上なる御方をバガヴァーンと称する」と述べられている。この節は、バガヴァーンは自らの精神的光輝を放っておられ、これが宇宙存在の根本原理である究極的光輝であるということを意味している。またバガヴァーンはパラマートマーという局部的様相を持っていらっしゃる。そして主はサテャヴァティーとパラーシュラの息子ヴャーサデーヴァとして化身され、ヴェーダ知識を説明されるのである。