Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Verš

Text

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyma

Synonyms

rajaḥ — kvalita vášně; rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem; viddhi — věz; tṛṣṇā — s dychtěním; saṅga — styk; samudbhavam — povstávající ze; tat — to; nibadhnāti — poutá; kaunteya — ó synu Kuntī; karma-saṅgena — stykem s plodonosným jednáním; dehinam — vtěleného.

rajaḥ — the mode of passion; rāga-ātmakam — born of desire or lust; viddhi — know; tṛṣṇā — with hankering; saṅga — association; samudbhavam — produced of; tat — that; nibadhnāti — binds; kaunteya — O son of Kuntī; karma-saṅgena — by association with fruitive activity; dehinam — the embodied.

Překlad

Translation

Kvalita vášně pochází z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntī, a kvůli tomu je vtělená živá bytost poutána k hmotným plodonosným činům.

The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kuntī, and because of this the embodied living entity is bound to material fruitive actions.

Význam

Purport

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou. Dříve byla tímto měřítkem kvalita dobra. Jestliže ani ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, nedosáhnou osvobození, což potom osoby spoutané kvalitou vášně?

The mode of passion is characterized by the attraction between man and woman. Woman has attraction for man, and man has attraction for woman. This is called the mode of passion. And when the mode of passion is increased, one develops the hankering for material enjoyment. He wants to enjoy sense gratification. For sense gratification, a man in the mode of passion wants some honor in society, or in the nation, and he wants to have a happy family, with nice children, wife and house. These are the products of the mode of passion. As long as one is hankering after these things, he has to work very hard. Therefore it is clearly stated here that he becomes associated with the fruits of his activities and thus becomes bound by such activities. In order to please his wife, children and society and to keep up his prestige, one has to work. Therefore, the whole material world is more or less in the mode of passion. Modern civilization is considered to be advanced in the standard of the mode of passion. Formerly, the advanced condition was considered to be in the mode of goodness. If there is no liberation for those in the mode of goodness, what to speak of those who are entangled in the mode of passion?