Skip to main content

TEXT 37

VERSO 37

Verš

Texto

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat
kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat

Synonyma

Sinônimos

kasmāt — proč; ca — také; te — Tobě; na — ne; nameran — měli by projevovat patřičnou úctu; mahā-ātman — ó veliký; garīyase — který jsi lepší; brahmaṇaḥ — než Brahmā; api — ačkoliv; ādi-kartre — nejvyššímu stvořiteli; ananta — ó neomezený; deva-īśa — ó Bože bohů; jagat-nivāsa — ó útočiště vesmíru; tvam — Ty jsi; akṣaram — nepomíjivý; sat-asat — k příčině a následku; tat param — transcendentální; yat — protože.

kasmāt — por que; ca — também; te — a Você; na — não; nameran — deveriam oferecer reverências apropriadas; mahā-ātman — ó grandioso; garīyase — que é melhor; brahmaṇaḥ — do que Brahmā; api — embora; ādi-kartre — ao criador supremo; ananta — ó ilimitado; deva-īśa — ó Deus dos deuses; jagat-nivāsa — ó refúgio do Universo; tvam — Você é; akṣaram — imperecível; sat-asat — a causa e efeito; tat param — transcendental; yat — porque.

Překlad

Tradução

Ó veliký, který jsi větší než samotný Brahmā, Ty jsi původní stvořitel. Proč by Ti tedy neměli skládat uctivé poklony? Ó neomezený, Bože bohů, útočiště vesmíru! Jsi neporušitelný zdroj, příčina všech příčin, transcendentální vůči tomuto hmotnému projevu.

Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahmā, Você é o criador original. Por que então deveriam eles furtar-se de oferecer-Lhe suas respeitosas reverências? Ó ilimitado, Deus dos deuses, refúgio do Universo! Você é a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. 

Význam

Comentário

Těmito poklonami Arjuna vyjadřuje, že Kṛṣṇu by měli uctívat všichni. Je všeprostupující a je Duší každé duše. Arjuna Ho oslovuje mahātmā, což značí, že Kṛṣṇa je nesmírně velkodušný a je také neomezený; ananta znamená, že neexistuje nic, co by nebylo zasaženo vlivem a energií Nejvyššího Pána, a deveśa značí, že je vládcem všech polobohů a stojí výše než oni. Je útočištěm celého vesmíru. Arjuna si také uvědomoval, že i všechny dokonalé živé bytosti a mocní polobozi musí skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony, protože Jeho nikdo nepřevyšuje. Zvláště se zmiňuje o tom, že Kṛṣṇa převyšuje Brahmu, neboť to byl On, kdo Brahmu stvořil. Brahmā se narodil ze stonku lotosu rostoucího z pupku Garbhodakaśāyīho Viṣṇua, Kṛṣṇovy úplné expanze. Proto musí Brahmā, Pán Śiva, který z Brahmy vzešel, i všichni ostatní polobozi skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je uvedeno, že Śiva, Brahmā a další takoví polobozi Pánovi projevují úctu. Velice důležité je slovo akṣaram, protože toto hmotné stvoření podléhá zkáze, ale Pán stojí nad ním. Je příčinou všech příčin a jako takový je v nadřazeném postavení vůči všem podmíněným duším v hmotné přírodě i vůči samotnému hmotnému vesmírnému projevu. Je tedy Svrchovaný.

Com este oferecimento de reverências, Arjuna dá a entender que Kṛṣṇa é adorável para todos. Ele é onipenetrante e é a Alma de todas as almas. Arjuna se dirige a Kṛṣṇa como mahātmā, que significa que Ele é deveras magnânimo e ilimitado. Ananta indica que não há nada que não esteja coberto pela influência e energia do Senhor Supremo, e deveśa significa que Ele é o controlador de todos os semideuses e está acima de todos eles. Ele é o abrigo de todo o Universo. Arjuna também achou apropriado que todas as entidades vivas perfeitas e os poderosos semideuses Lhe oferecessem suas respeitosas reverências, porque ninguém é maior do que Ele. Arjuna menciona especialmente que Kṛṣṇa é maior do que Brahmā porque Brahmā foi criado por Ele. Brahmā nasce do caule do lótus que brota do umbigo de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, que é uma expansão plenária de Kṛṣṇa; portanto, Brahmā e o Senhor Śiva, que nasce de Brahmā, e todos os outros semideuses devem oferecer suas respeitosas reverências. Afirma-se no Srīmad-Bhāgavatam que o Senhor é respeitado pelo Senhor Śiva, Brahmā e outros semideuses semelhantes. A palavra akṣaram é muito significativa, porque esta criação material está sujeita à destruição, mas o Senhor está acima desta criação material. Ele é a causa de todas as causas, e nesse caso, é superior a todas as almas condicionadas que vivem dentro desta natureza material e é superior à própria manifestação cósmica material. Ele é, portanto, o grandiosíssimo Supremo.