Skip to main content

TEXT 16

第16節

Verš

テキスト

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Synonyms

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka – many; bāhu – arms; udara – bellies; vaktra – mouths; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; sarvataḥ – on all sides; ananta-rūpam – unlimited form; na antam – no end; na madhyam – no middle; na punaḥ – nor again; tava – Your; ādim – beginning; paśyāmi – I see; viśva-īśvara – O Lord of the universe; viśva-rūpa – in the form of the universe.

Překlad

Translation

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

宇宙の御主よ、宇宙普遍相よ、あなたの体には、多数の腕が、多数の腹が、多数の目と口がある。一切処に遍満して辺際なく、終りも中間も始めも見えない。

Význam

Purport

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

クリシュナはバガヴァーンであり、無限なる御方である。したがって彼を通してあらゆるものが見えるのだ。