Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Verš

Tekst

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyma

Synonyms

adharma — bezbožnost; abhibhavāt — když převládne; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; praduṣyanti — znečistí se; kula-striyaḥ — ženy v rodině; strīṣu — prostřednictvím žen; duṣṭāsu — takto znečištěných; vārṣṇeya — potomku Vṛṣṇiho; jāyate — přijde na svět; varṇa-saṅkaraḥ — nežádoucí potomstvo.

adharma — irreligion; abhibhavāt — når den er blevet fremherskende; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; praduṣyanti — bliver fordærvede; kula-striyaḥ — familiens kvinder; strīṣu — ved at kvindestanden; duṣṭāsu — er således forurenede; vārṣṇeya — O efterkommer af Vṛṣṇi; jāyate — fødes; varṇa-saṅkaraḥ — uønsket afkom.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, potomku Vṛṣṇiho, když v rodině převládá bezbožnost, dochází k mravnímu úpadku žen a následkem znečištění žen přichází na svět nežádoucí potomstvo.

O Kṛṣṇa, når irreligion er fremherskende i familien, bliver familiens kvinder fordærvede, og kvindestandens fornedrelse giver ophav til uønsket afkom, O Du Vṛṣṇis efterkommer.

Význam

Purport

Dobré obyvatelstvo v lidské společnosti je základem míru, blahobytu a duchovního pokroku v životě. Náboženské zásady varṇāśramy byly sestaveny tak, aby ve společnosti převládali lidé s dobrými vlastnostmi. To zajišťuje celkový duchovní pokrok státu a komunity. Takové obyvatelstvo závisí na mravní bezúhonnosti a věrnosti žen. Tak jako jsou děti lehce svedeny na scestí, ženy jsou náchylné k poklesnutí. Děti i ženy proto potřebují, aby jim starší členové rodiny zajistili ochranu. Když budou ženy zaměstnány různými náboženskými činnostmi, nebudou sváděny k cizoložství. Podle Cāṇakyi Paṇḍita nejsou ženy všeobecně příliš inteligentní, a proto se jim nedá věřit. Mají se tedy neustále věnovat náboženským činnostem podle různých rodinných tradicí, a tak jejich počestnost a oddanost umožní zrození lidí s dobrými vlastnostmi, způsobilých zapojit se do varṇāśramy. Když se však tato varṇāśrama-dharma zhroutí, ženy mohou přirozeně začít jednat nezávisle a volně se stýkat s muži, čímž se šíří cizoložství s rizikem zrodu nežádoucího potomstva. Cizoložství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muži, a záplava nežádoucích dětí tak vede k nebezpečí války a nemocí.

FORKLARING: En god befolkning i menneskesamfundet er den grundlæggende forudsætning for fred, velstand og åndelig fremgang i livet. Varṇāśrama-religionen var indrettet sådan, at den gode befolkning ville dominere samfundet, hvorved både staten og samfundet ville være rettet mod åndeligt fremskridt. En sådan befolkning er afhængig af kvindestandens dyd og trofasthed. Ligesom børn er lette at forlede, har kvinder let ved at blive fornedret. Derfor behøver både kvinder og børn beskyttelse fra familiens ældste. Ved at være engageret i forskellige religiøse gøremål vil kvinderne ikke blive forledt til utroskab. Ifølge Cāṇakya Paṇḍita er kvinder generelt ikke særlig intelligente og således ikke til at stole på. Familiens forskellige traditionelle religiøse aktiviteter bør derfor altid holde dem beskæftiget, og derved vil deres kyskhed og hengivenhed give ophav til en god befolkning, der er kvalificeret til at tage del i varṇāśrama-systemet. I tilfælde af varṇāśrama-dharmas sammenbrud bliver kvinderne naturligt frie til at blande sig med mænd, hvilket giver frit løb for utroskab med risiko for uønsket befolkning. Uansvarlige mænd fremprovokerer også utroskab i samfundet, og således bliver menneskeracen oversvømmet af uønskede børn med fare for krig og fordærv.