Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Text

на ча мат-стха̄ни бхӯта̄ни
пашя ме йогам аишварам
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо
мама̄тма̄ бхӯта-бха̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Дума по дума

Synonyms

на – никога; ча – също; мат-стха̄ни – установено в мен; бхӯта̄ни – цялото творение; пашя – просто виж; ме – моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; бхӯта-бхр̣т – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхӯта-стхах̣ – в космичното проявление; мама – моята; а̄тма̄ – същност; бхӯта-бха̄ванах̣ – източникът на всички проявления.

na — never; ca — also; mat-sthāni — situated in Me; bhūtāni — all creation; paśya — just see; me — My; yogam aiśvaram — inconceivable mystic power; bhūta-bhṛt — the maintainer of all living entities; na — never; ca — also; bhūta-sthaḥ — in the cosmic manifestation; mama — My; ātmā — Self; bhūta-bhāvanaḥ — the source of all manifestations.

Превод

Translation

И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.

And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for My Self is the very source of creation.

Коментар

Purport

Бог казва, че всичко пребивава в него (мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни). Това не трябва да се разбира погрешно. Бог не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си; той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кр̣ш̣н̣а, който поддържа сътворената Вселена. Кр̣ш̣н̣а казва, че макар всичко да се крепи на него, Той остава настрана. Планетарните системи плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. Но Той се различава от него. Той е различно установен. Ето защо Господ казва: „Въпреки че те се намират в моята невъобразима енергия, като Върховна Божествена Личност, Аз оставам настрана от тях“. В това е невъобразимото великолепие на Бога.

The Lord says that everything is resting on Him (mat-sthāni sarva-bhūtāni). This should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders; he seems to be very tired, holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Kṛṣṇa’s upholding this created universe. He says that although everything is resting on Him, He is aloof. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. But He is different from space. He is differently situated. Therefore the Lord says, “Although they are situated on My inconceivable energy, as the Supreme Personality of Godhead I am aloof from them.” This is the inconceivable opulence of the Lord.

Във ведическия речник Нирукти се казва: юджяте 'нена дургхат̣еш̣у ка̄рйеш̣у – „Върховният Бог извършва невъобразимо удивителни забавления, разгръщайки енергиите си“. Той е изпълнен с могъщи енергии и всяко негово намерение от само себе си става реалност. Така би трябвало да се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но се появяват толкова пречки, че много често е невъзможно да постъпим както желаем. Но когато Кр̣ш̣н̣а поиска да направи нещо, самото му желание осъществява всичко така съвършено, че не можем да си обясним как е било направено. Бог обяснява този факт – Той поддържа цялото материално проявление, но въобще не се докосва до него. Единствено по върховната му воля всичко се създава, всичко се поддържа и всичко се унищожава. Няма разлика между неговия ум и него самия (но има разлика между нас и нашия материален ум), защото Той е абсолютен дух. Бог присъства едновременно във всичко, но обикновеният човек не може да разбере как е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, но всичко се намира в него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната сила на Върховната Божествена Личност.

In the Nirukti Vedic dictionary it is said, yujyate ’nena durghaṭeṣu kāryeṣu: “The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy.” His person is full of different potent energies, and His determination is itself actual fact. In this way the Personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Kṛṣṇa wants to do something, simply by His willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains this fact: although He is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, He does not touch this material manifestation. Simply by His supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained and everything is annihilated. There is no difference between His mind and Himself (as there is a difference between ourselves and our present material mind) because He is absolute spirit. Simultaneously the Lord is present in everything; yet the common man cannot understand how He is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on Him. This is explained here as yogam aiśvaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead.