Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Tekst

на ча мат-стха̄ни бхӯта̄ни
пашя ме йогам аишварам
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо
мама̄тма̄ бхӯта-бха̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Дума по дума

Synonyms

на – никога; ча – също; мат-стха̄ни – установено в мен; бхӯта̄ни – цялото творение; пашя – просто виж; ме – моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; бхӯта-бхр̣т – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхӯта-стхах̣ – в космичното проявление; мама – моята; а̄тма̄ – същност; бхӯта-бха̄ванах̣ – източникът на всички проявления.

na — aldrig; ca — også; mat-sthāni — situeret i Mig; bhūtāni — hele skabelsen; paśya — se blot!; me — Min; yogam aiśvaram — ufattelige mystiske kraft; bhūta-bhṛt — alle levende væseners opretholder; na — aldrig; ca — også; bhūta-sthaḥ — i den kosmiske manifestation; mama — Mit; ātmā — Selv; bhūta-bhāvanaḥ — kilden til alle manifestationer.

Превод

Translation

И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.

Og alligevel hviler alt, der er skabt, ikke i Mig. Se blot Min mystiske overdådighed! Selv om Jeg opretholder alle levende væsener og er til stede overalt, er Jeg alligevel ikke en del af denne kosmiske manifestation, for Jeg er selve kilden til skabelsen.

Коментар

Purport

Бог казва, че всичко пребивава в него (мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни). Това не трябва да се разбира погрешно. Бог не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си; той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кр̣ш̣н̣а, който поддържа сътворената Вселена. Кр̣ш̣н̣а казва, че макар всичко да се крепи на него, Той остава настрана. Планетарните системи плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. Но Той се различава от него. Той е различно установен. Ето защо Господ казва: „Въпреки че те се намират в моята невъобразима енергия, като Върховна Божествена Личност, Аз оставам настрана от тях“. В това е невъобразимото великолепие на Бога.

FORKLARING: Herren fortæller, at alting hviler på Ham (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Dette må ikke misforstås. Herren har intet direkte at gøre med opretholdelsen og understøttelsen af denne materielle manifestation. Undertiden ser vi et billede af Atlas med kloden på sine skuldre. Han ser ud til at være blevet meget udmattet af at bære den store jordplanet. En sådan forestilling må man ikke gøre sig om Kṛṣṇas opretholdelse af dette skabte univers. Han erklærer, at selv om alt hviler på Ham, er Han hævet over det. Planetsystemerne svæver i rummet, og dette rum er den Højeste Herres energi. Men Han er forskellig fra rummet. Han befinder Sig et helt andet sted. Derfor forklarer Herren: “Skønt de hviler på Min ufattelige energi, er Jeg som Guddommens Højeste Personlighed hævet over dem.” Dette er Herrens ufattelige overdådighed.

Във ведическия речник Нирукти се казва: юджяте 'нена дургхат̣еш̣у ка̄рйеш̣у – „Върховният Бог извършва невъобразимо удивителни забавления, разгръщайки енергиите си“. Той е изпълнен с могъщи енергии и всяко негово намерение от само себе си става реалност. Така би трябвало да се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но се появяват толкова пречки, че много често е невъзможно да постъпим както желаем. Но когато Кр̣ш̣н̣а поиска да направи нещо, самото му желание осъществява всичко така съвършено, че не можем да си обясним как е било направено. Бог обяснява този факт – Той поддържа цялото материално проявление, но въобще не се докосва до него. Единствено по върховната му воля всичко се създава, всичко се поддържа и всичко се унищожава. Няма разлика между неговия ум и него самия (но има разлика между нас и нашия материален ум), защото Той е абсолютен дух. Бог присъства едновременно във всичко, но обикновеният човек не може да разбере как е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, но всичко се намира в него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната сила на Върховната Божествена Личност.

Ifølge den vediske Nirukti-ordbog, yujyate ’nena durghaṭeṣu kāryeṣu: “Den Højeste Herre udfolder Sin energi ved at udføre ufatteligt vidunderlige lege.” Hans person er fuld af forskellige kraftfulde energier, og Hans beslutsomhed er i sig selv virkelighed. På denne måde skal Guddommens Personlighed forstås. Vi kan tænke på at gøre et eller andet, men der er så meget i vejen for det, og nogle gange er det slet ikke muligt at gøre det, vi har lyst til. Men når Kṛṣṇa har lyst til at gøre noget, sker alt i kraft af Hans blotte vilje så perfekt, at man ikke kan forestille sig, hvordan det sker. Herren forklarer denne kendsgerning: Selv om Han er opretholderen og forsørgeren af hele den materielle manifestation, er Han ikke i berøring med den materielle manifestation. Udelukkende i kraft af Hans suveræne vilje skabes alt, opretholdes alt og tilintetgøres alt. Der er ingen forskel på Hans sind og Ham Selv (sådan som der er en forskel på vores selv og vort nuværende materielle sind), for Han er absolut ånd. På samme tid er Herren til stede i alting. Alligevel kan det almindelige menneske ikke forstå, hvordan Han også er personligt til stede. Han er forskellig fra denne materielle manifestation, men alligevel hviler alt på Ham. Det bliver her forklaret som yogam aiśvaram, Guddommens Højeste Personligheds mystiske kraft.