Skip to main content

ТЕКСТ 4

4. VERS

Текст

Szöveg

мая̄ татам идам сарвам
джагад авякта-мӯртина̄
мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни
на ча̄хам теш̣в авастхитах̣
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Дума по дума

Szó szerinti jelentés

мая̄ – от мен; татам – проникнат; идам – това; сарвам – цяло; джагат – космично проявление; авякта-мӯртина̄ – чрез непроявената форма; мат-стха̄ни – в мен; сарва-бхӯта̄ни – всички живи същества; на – не; ча – също; ахам – Аз; теш̣у – в тях; авастхитах̣ – се намирам.

mayā – Általam; tatam – áthatott; idam – ez; sarvam – az egész; jagat – kozmikus megnyilvánulás; avyakta-mūrtinā – a megnyilvánulatlan forma által; mat-sthāni – Bennem; sarva-bhūtāni – minden élőlény; na – nem; ca – is; aham – Én; teṣu – bennük; avasthitaḥ – lakozom.

Превод

Fordítás

Цялата Вселена е проникната от моята непроявена форма. Всички същества са в мен, но Аз не съм в тях.

Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van, de Én nem vagyok bennük.

Коментар

Magyarázat

ПОЯСНЕНИЕ: Върховната Божествена Личност не може да бъде възприета чрез грубите материални сетива. В Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.234) се казва:

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét nem lehet durvafizikai érzékekkel felfogni. Az írások kijelentik:

атах̣ шрӣ-кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хям индрияих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
сваям ева спхуратй адах̣
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Името, славата, забавленията и т.н. на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а не могат да бъдат възприети с материални сетива. Той се разкрива само пред този, който се е отдал на чисто предано служене под подходящо ръководство. В Брахма самхита̄ (5.38) се казва: према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах̣ садаива хр̣дайеш̣у вилокаянти – човек може постоянно да вижда Върховния Бог, Говинда, вътре в себе си и извън себе си, ако е развил трансцендентално любовно отношение към него. За обикновените хора Той остава невидим. С думата авякта-мӯртина̄ тук се посочва, че Той не може да бъде възприет чрез материалните сетива, макар да е всепроникващ и да присъства навсякъде. Ние не го виждаме, но всичко се намира в него. Както беше обсъдено в седма глава, цялото материално космично проявление е просто комбинация от двете различни енергии на Бога – висшата, духовна енергия и нисшата, материална енергия. Както слънчевата светлина се разпространява из Вселената, така и енергията на Бога обхваща цялото творение и всичко е разположено в нея.

Az Úr Śrī Kṛṣṇa nevét, dicsőségét, kedvteléseit stb. anyagi érzékekkel lehetetlen felfogni. Ő csak azok előtt tárja fel magát, akik megfelelő vezetés alatt tiszta odaadó szolgálatot végeznek Neki. A Brahma-saṁhitā (5.38) azt írja, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: csak az láthatja mindig, testén belül és testén kívül is az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Govindát, akiben transzcendentális szeretet ébredt Iránta. Az átlagemberek tehát nem láthatják Őt. E vers szerint az Úr mindent átható, tehát jelen van mindenhol, anyagi érzékekkel mégsem érzékelhető. Erre utal ebben a versben az avyakta-mūrtinā szó. Ám annak ellenére, hogy nem látjuk Őt, valójában minden Benne nyugszik. A hetedik fejezetben már szó esett arról, hogy az egész anyagi kozmikus megnyilvánulás csupán az Ő két energiájának, a felsőbbrendű, lelki és az alsóbbrendű, anyagi energiának a kombinációja. A napfényhez hasonlóan az Úr energiája is szétterjed az egész teremtésben, és minden ebben az energiában nyugszik.

Не бива да правим заключението, че щом присъства навсякъде, Бог е изгубил съществуването си като личност. За да опровергае подобен аргумент, Той казва: „Аз съм навсякъде и всичко е в мен, но въпреки това Аз оставам настрана“. Например кралят оглавява правителство, което е проявление на неговата енергия; различните министерства са енергии на краля и всяко министерство се крепи на кралската власт. И все пак той не присъства лично във всяко министерство. Това е един прост пример. По същия начин проявленията, които виждаме, и всичко съществуващо в материалния и в духовния свят, се крепи на енергията на Върховната Божествена Личност. Творението възниква благодарение на различните Божествени енергии и както се казва в Бхагавад-гӣта̄, виш̣т̣абхя̄хам идам кр̣стнам – Той лично присъства навсякъде, разгръщайки различните си енергии.

Nem szabad ugyanakkor arra a következtetésre jutnunk, hogy mivel áthatja az egész megnyilvánulást, elveszti személyes létét. Az Úr éppen ezt az értelmezést akarja megcáfolni, amikor így szól: „Én mindenhol jelen vagyok, és minden Bennem van, mégis különállóan létezem.” A király például kormányozza az államot, amely nem más, mint energiájának megnyilvánulása. Az államirányítás különféle részlegei különböző energiáit képviselik, ám mindegyikük teljes mértékben a király hatalmának van alárendelve. Senki sem várja azonban, hogy a király személyesen legyen jelen az államvezetés különféle területein. Ez egy nyers példa, ám ehhez hasonlóan minden, ami az anyagi és a lelki világban látható és létezik, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének energiáján nyugszik. A teremtés az Ő különféle energiáinak szétáradásával megy végbe, és ahogyan a Bhagavad-gītā is kifejti, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Ő mindenütt jelen van személyes képviselője, különféle energiáinak kiterjedése révén.