Skip to main content

ТЕКСТ 4

TEXT 4

Текст

Text

мая̄ татам идам сарвам
джагад авякта-мӯртина̄
мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни
на ча̄хам теш̣в авастхитах̣
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Дума по дума

Synonyms

мая̄ – от мен; татам – проникнат; идам – това; сарвам – цяло; джагат – космично проявление; авякта-мӯртина̄ – чрез непроявената форма; мат-стха̄ни – в мен; сарва-бхӯта̄ни – всички живи същества; на – не; ча – също; ахам – Аз; теш̣у – в тях; авастхитах̣ – се намирам.

mayā — by Me; tatam — pervaded; idam — this; sarvam — all; jagat — cosmic manifestation; avyakta-mūrtinā — by the unmanifested form; mat-sthāni — in Me; sarva-bhūtāni — all living entities; na — not; ca — also; aham — I; teṣu — in them; avasthitaḥ — situated.

Превод

Translation

Цялата Вселена е проникната от моята непроявена форма. Всички същества са в мен, но Аз не съм в тях.

By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Върховната Божествена Личност не може да бъде възприета чрез грубите материални сетива. В Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.234) се казва:

The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said,

атах̣ шрӣ-кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хям индрияих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
сваям ева спхуратй адах̣
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Името, славата, забавленията и т.н. на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а не могат да бъдат възприети с материални сетива. Той се разкрива само пред този, който се е отдал на чисто предано служене под подходящо ръководство. В Брахма самхита̄ (5.38) се казва: према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах̣ садаива хр̣дайеш̣у вилокаянти – човек може постоянно да вижда Върховния Бог, Говинда, вътре в себе си и извън себе си, ако е развил трансцендентално любовно отношение към него. За обикновените хора Той остава невидим. С думата авякта-мӯртина̄ тук се посочва, че Той не може да бъде възприет чрез материалните сетива, макар да е всепроникващ и да присъства навсякъде. Ние не го виждаме, но всичко се намира в него. Както беше обсъдено в седма глава, цялото материално космично проявление е просто комбинация от двете различни енергии на Бога – висшата, духовна енергия и нисшата, материална енергия. Както слънчевата светлина се разпространява из Вселената, така и енергията на Бога обхваща цялото творение и всичко е разположено в нея.

Lord Śrī Kṛṣṇa’s name, fame, pastimes, etc., cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is He revealed. In the Brahma-saṁhitā (5.38) it is stated, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: one can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards Him. Thus for people in general He is not visible. Here it is said that although He is all-pervading, everywhere present, He is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta-mūrtinā. But actually, although we cannot see Him, everything is resting in Him. As we have discussed in the Seventh Chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of His two different energies – the superior, spiritual energy and the inferior, material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy.

Не бива да правим заключението, че щом присъства навсякъде, Бог е изгубил съществуването си като личност. За да опровергае подобен аргумент, Той казва: „Аз съм навсякъде и всичко е в мен, но въпреки това Аз оставам настрана“. Например кралят оглавява правителство, което е проявление на неговата енергия; различните министерства са енергии на краля и всяко министерство се крепи на кралската власт. И все пак той не присъства лично във всяко министерство. Това е един прост пример. По същия начин проявленията, които виждаме, и всичко съществуващо в материалния и в духовния свят, се крепи на енергията на Върховната Божествена Личност. Творението възниква благодарение на различните Божествени енергии и както се казва в Бхагавад-гӣта̄, виш̣т̣абхя̄хам идам кр̣стнам – Той лично присъства навсякъде, разгръщайки различните си енергии.

Yet one should not conclude that because He is spread all over He has lost His personal existence. To refute such an argument the Lord says, “I am everywhere, and everything is in Me, but still I am aloof.” For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king’s energy; the different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king’s power. But still one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of His different energies, and, as stated in the Bhagavad-gītā, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: He is everywhere present by His personal representation, the diffusion of His different energies.