Skip to main content

ТЕКСТ 4

TEXT 4

Текст

Verš

мая̄ татам идам сарвам
джагад авякта-мӯртина̄
мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни
на ча̄хам теш̣в авастхитах̣
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Дума по дума

Synonyma

мая̄ – от мен; татам – проникнат; идам – това; сарвам – цяло; джагат – космично проявление; авякта-мӯртина̄ – чрез непроявената форма; мат-стха̄ни – в мен; сарва-бхӯта̄ни – всички живи същества; на – не; ча – също; ахам – Аз; теш̣у – в тях; авастхитах̣ – се намирам.

mayā — Mnou; tatam — prostoupený; idam — tento; sarvam — celý; jagat — vesmírný projev; avyakta-mūrtinā — neprojevenou podobou; mat-sthāni — ve Mně; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; na — ne; ca — také; aham — Já; teṣu — v nich; avasthitaḥ — spočívající.

Превод

Překlad

Цялата Вселена е проникната от моята непроявена форма. Всички същества са в мен, но Аз не съм в тях.

Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Върховната Божествена Личност не може да бъде възприета чрез грубите материални сетива. В Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.234) се казва:

Nejvyšší Osobnost Božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. Je řečeno:

атах̣ шрӣ-кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хям индрияих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
сваям ева спхуратй адах̣
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Името, славата, забавленията и т.н. на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а не могат да бъдат възприети с материални сетива. Той се разкрива само пред този, който се е отдал на чисто предано служене под подходящо ръководство. В Брахма самхита̄ (5.38) се казва: према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах̣ садаива хр̣дайеш̣у вилокаянти – човек може постоянно да вижда Върховния Бог, Говинда, вътре в себе си и извън себе си, ако е развил трансцендентално любовно отношение към него. За обикновените хора Той остава невидим. С думата авякта-мӯртина̄ тук се посочва, че Той не може да бъде възприет чрез материалните сетива, макар да е всепроникващ и да присъства навсякъде. Ние не го виждаме, но всичко се намира в него. Както беше обсъдено в седма глава, цялото материално космично проявление е просто комбинация от двете различни енергии на Бога – висшата, духовна енергия и нисшата, материална енергия. Както слънчевата светлина се разпространява из Вселената, така и енергията на Бога обхваща цялото творение и всичко е разположено в нея.

Kṛṣṇovo jméno, slávu, zábavy a podobně nelze vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví pouze tomu, kdo Mu prokazuje čistou oddanou službu pod správným vedením. V Brahma-saṁhitě (5.38) stojí: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — jestliže někdo vyvinul ke Govindovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, transcendentální láskyplný vztah, může Ho neustále vidět ve svém nitru i vně. Pro naprostou většinu lidí tedy Pán zůstává neviditelný. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující — přítomný všude — hmotnými smysly Ho nelze vnímat. To je vyjádřeno slovem avyakta-mūrtinā. Přestože Ho však nemůžeme vidět, všechno v Něm spočívá. V sedmé kapitole jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací Jeho dvou různých energií — vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. Tak jako se sluneční svit rozprostírá po celém vesmíru, rozpíná se Pánova energie po celém stvoření a vše v ní spočívá.

Не бива да правим заключението, че щом присъства навсякъде, Бог е изгубил съществуването си като личност. За да опровергае подобен аргумент, Той казва: „Аз съм навсякъде и всичко е в мен, но въпреки това Аз оставам настрана“. Например кралят оглавява правителство, което е проявление на неговата енергия; различните министерства са енергии на краля и всяко министерство се крепи на кралската власт. И все пак той не присъства лично във всяко министерство. Това е един прост пример. По същия начин проявленията, които виждаме, и всичко съществуващо в материалния и в духовния свят, се крепи на енергията на Върховната Божествена Личност. Творението възниква благодарение на различните Божествени енергии и както се казва в Бхагавад-гӣта̄, виш̣т̣абхя̄хам идам кр̣стнам – Той лично присъства навсякъде, разгръщайки различните си енергии.

Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se Nejvyšší rozpíná všude, ztratil svou osobnost. Aby vyvrátil takový argument, sám říká: “Jsem všude, vše je ve Mně, a přesto jsem stranou všeho.” Král například stojí v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie — její různá oddělení jsou energiemi krále a každé z nich je postaveno na jeho moci. Přesto nelze očekávat, že bude v každém osobně přítomen. To je vzdálený příklad. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, spočívá v energii Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Ke stvoření dochází rozšířením Jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad-gītā (10.42): viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií, je přítomný všude.