Skip to main content

ТЕКСТ 3

第3節

Текст

テキスト

ашраддадха̄на̄х̣ пуруш̣а̄
дхармася̄ся паран-тапа
апра̄пя ма̄м нивартанте
мр̣тю-самса̄ра-вартмани
アシュラダダナハ プルシャ
ダルマシャヤシャヤ パランタパ
アプラピャ ママ ニワルタンテ
ムルタユ-サマサラ-ワルトマニ

Дума по дума

Synonyms

ашраддадха̄на̄х̣ – хората без вяра; пуруш̣а̄х̣ – такива личности; дхармася – към религиозния метод; ася – това; парам-тапа – о, убиецо на врагове; апра̄пя – без да постигнат; ма̄м – мен; нивартанте – се връщат; мр̣тю – на смъртта; самса̄ра – в материалното съществуване; вартмани – на пътя.

aśraddadhānāḥ — 確信のないもの; puruṣāḥ — そのような人々; dharmasya — 宗教の道に向かって; asya— この; parantapa — 敵を殺すものよ; aprāpya — 得ることなく ; mām — 私を; nivartante — 帰る;mṛtyu — 死の; saḿsāra — 物質生存の; vartmani— 道に

Превод

Translation

Хората без вяра в преданото служене не могат да ме достигнат, о, победителю на враговете. Те се връщат отново на пътя на раждането и смъртта в този материален свят.

敵を撃滅する勇者アルジュナよ、この献身奉仕に確信のない者たちは私のもとに来ることができず、故にこの物質界の誕生と死の行路に戻ってゆく。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Хората без вяра не могат да следват пътя на преданото служене – това е смисълът на този стих. Вярата се пробужда при общуване с предани. Злочестите, дори да чуят от велики личности твърденията на ведическата литература, пак не вярват в Бога. Поради нерешителност те не могат да бъдат устойчиви в преданото служене. Ето защо вярата е най-важният фактор за напредък в Кр̣ш̣н̣а съзнание. В Чайтаня чарита̄мр̣та се казва – вярата представлява дълбоко убеждение в това, че просто със служене на Върховния Бог, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, може да се постигне пълно съвършенство. Това се нарича истинска вяра. Както се потвърждава и в Шрӣмад Бха̄гаватам (4.31.14):

確信なき者はこの献身奉仕の方法を成就すること能わず――これが、この節の趣旨である。確信は献身者たちとの交際によって形成される。不運な人々は、偉大な人物たちから全ヴェーダ文典の証験を聞き終わっても、神に確信を持つことができない。何かと言を左右して煮えきらず、主への献身奉仕に固定していることができない。だから、確信こそクリシュナ意識で進歩していくために最も重要だ。『チャイタンニャ・チャリタームリタ』には、「確信とは、至上主であるシュリー・クリシュナに仕えてさえいれば、あらゆることが成就するという確固とした信念をもつことである」と書いてある。これが本当の確信というものだ。『シュリーマド・バーガヴァタム』(4-31-14)には

ятха̄ тарор мӯла-ниш̣ечанена
тр̣пянти тат-скандха-бхуджопаша̄кха̄х̣
пра̄н̣опаха̄ра̄ч ча ятхендрия̄н̣а̄м
татхаива сарва̄рхан̣ам ачютеджя̄
yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

„Поливайки корените на едно дърво, човек подхранва клоните, вейките и листата му; когато дава храна на стомаха си, всички сетива на тялото са удовлетворени. По същия начин, с трансцендентално служене на Върховния, той естествено удовлетворява полубоговете и другите живи същества.“ Ето защо, след като прочете Бхагавад-гӣта̄, човек трябва да приеме заключението ѝ: да изостави всички други занимания и да се посвети на служене на Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а. Убедеността в тази житейска философия се нарича вяра.

「木の根に水をやれば、幹も枝も葉も満足し、胃に食物を入れたならば、体中の感覚が満足する。それと同じように、至上主への超越的奉仕をすることで、すべてのデーヴァおよびすべての他の生物もことごとく自動的に満足する」と書いてある。だから、『バガヴァッド・ギーター』を読んだならば、速やかに『バガヴァッド・ギーター』の結論を受け入れなければならない。他のすべての行動を捨てて、ただ至上主クリシュナ、バガヴァーンに仕えるべきだ。この生命の哲学を確信すること、これが確信である。

Методът на Кр̣ш̣н̣а съзнание представлява развиване на тази вяра. Има три категории Кр̣ш̣н̣а осъзнати личности. Към третата категория принадлежат тези, които нямат вяра. Макар формално да се занимават с предано служене, те не могат да достигнат съвършенство. Най-вероятно след известно време ще отпаднат от пътя. Дори и да служат, понеже нямат дълбоко убеждение и вяра, за тях е трудно да останат в Кр̣ш̣н̣а съзнание. В нашата мисионерска дейност е имало случаи, при които някои хора идват, заемат се с Кр̣ш̣н̣а съзнание с някакъв скрит мотив и веднага щом се почувствуват малко по-добре в икономическо отношение, изоставят метода и поемат отново стария път. Единствено с вяра може да се напредне в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Този, който е добре запознат с литературата на преданото служене и е достигнал нивото на твърдата вяра, принадлежи към първата категория личности в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Към втората категория спадат тези, които не разбират много добре писанията за предаността, но имат твърда вяра, че кр̣ш̣н̣а-бхакти, служенето на Кр̣ш̣н̣а, е най-добрият път, и с тази вяра приемат метода. Така те стоят по-високо от третата категория предани, които нямат нито съвършено знание върху писанията, нито истинска вяра, но с общуване и искреност се опитват да следват метода. Третокласният предан има шанс да пропадне, второкласният не пада, а за първокласния няма никаква опасност от пропадане. Принадлежащият към първата категория със сигурност ще напредва и накрая ще достигне целта. Що се отнася до преданите от третата категория, въпреки вярата, че преданото служене е много хубаво, те все още не са придобили достатъчно знание за Кр̣ш̣н̣а от писания като Шрӣмад Бха̄гаватам и Бхагавад-гӣта̄. Понякога тези третокласни предани проявяват склонност към карма йога и гя̄на йога, понякога са притеснени, но веднага щом влиянието на карма и гя̄на йога бъде преодоляно, те стават първокласни или второкласни предани. И вярата в Кр̣ш̣н̣а също преминава през три етапа; те са описани в Шрӣмад Бха̄гаватам. Трите нива на привързаност също са обяснени в Единайсета песен на Шрӣмад Бха̄гаватам. Тези, които, дори след като чуят за Кр̣ш̣н̣а и достойнствата на преданото служене, остават без вяра и мислят, че това е само възхвала, намират пътя за много труден, макар привидно да се занимават с предано служене. За тях надеждата да постигнат съвършенство, е нищожна. Ето защо вярата е изключително важна при преданото служене.

この確信を深めることがクリシュナ意識の修練なのだ。クリシュナ意識の人々に3段階ある。第3級の人々は確信を持っていない。表向き献身奉仕はするが、最高完成の境地へ行き着くことはできない。たいていは途中で止めてしまう。形では献身奉仕をしていても、完全な確信のない人々が、クリシュナ意識の中に居続けることは甚だ困難だ。伝道活動をしていると、そうした経験は間々あること。或る人々がかくれた動機をもってクリシュナ意識にやって来て、その活動に加わるが少し経済状態が好転するとすぐこの修練を止めてしまって、以前の道に再び戻っていく。クリシュナ意識に発達していけるのは、ただ確信によるものである。この確信に深まりに関して言えば、献身奉仕の文典によく精通した上で、確固な確信を持っている人を、クリシュナ意識における第1級の人と呼ぶ。そして第2級のクラスは、献身の経典にはさほど詳しくもなく理解もしていないが、クリシュナ・バクティ、つまりクリシュナへの奉仕が最上の道であるという堅固な確信を自然に持つようになって、献身奉仕をしている人たちである。だから彼らは第3級の人々――聖典に関する完璧な知識もなく、正しい確信もなく、ただ交際のためとか行きがかり上、その活動に従っている人々から比べると、より優れている。クリシュナ意識をしている人々になかでも第3級の人々は陥落してしまうかもしれない。しかし、第2級の人々は陥落しない。そして、クリシュナ意識の第1級の人々には陥落する可能性はまったくない。第1級の人は必ず進歩向上して究極の境地に達する。クリシュナ意識の第3級の人々は、クリシュナへの献身奉仕がとても良いことだという確信は持っていても、『シュリーマド・バーガヴァタム』や『バガヴァッド・ギーター』などの聖典を通して得られるクリシュナの知識を持っていない。クリシュナ意識の第3級の人々は、時としてカルマ・ヨーガやジュニャーナ・ヨーガに傾いたり、心を乱されたりする。だが、カルマ・ヨーガやジュニャーナ・ヨーガの悪影響から脱することができると間もなくクリシュナ意識の第2、第1級の人になる。また、クリシュナへの確信の面でも三段階に分けられ、それについては『シュリーマド・バーガヴァタム』に書いてある。第1級の愛慕、第2級の愛慕、第3級の愛慕についても、『シュリーマド・バーガヴァタム』に第11篇に説明してある。クリシュナについて、また彼への献身奉仕の素晴らしさについて聞いても確信を持つことができず、あんなのは“我が佛尊し”式の賛辞にすぎないと考えている人は、たとえ表向きは献身奉仕をしていても、この道がとても困難に感じる。彼らが完成を遂げられる望みは殆ど無い。このように、献身奉仕の実践継続するにあたっては、確信こそ実に重要なのである。