Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Texto

пита̄хам ася джагато
ма̄та̄ дха̄та̄ пита̄махах̣
ведям павитрам омка̄ра
р̣к са̄ма яджур ева ча
pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca

Дума по дума

Palabra por palabra

пита̄ – баща; ахам – Аз; ася – на тази; джагатах̣ – Вселена; ма̄та̄ – майка; дха̄та̄ – създател; пита̄махах̣ – дядо; ведям – което трябва да знаем; павитрам – това, което пречиства; ом-ка̄рах̣ – сричката ом; р̣кР̣г Веда; са̄маСа̄ма Веда; яджух̣Яджур Веда; ева – несъмнено; ча – и.

pitā — padre; aham — Yo; asya — de este; jagataḥ — universo; mātā — madre; dhātā — sostén; pitāmahaḥ — abuelo; vedyam — lo que ha de conocerse; pavitram — aquello que purifica; oṁ-kāraḥ — la sílaba oṁ; ṛkel Ṛg Veda; sāmael Sāma Veda; yajuḥel Yajur Veda; eva — ciertamente; ca — y.

Превод

Traducción

Аз съм бащата, майката, създателят и прародителят на тази Вселена. Аз съм целта на знанието, пречистващата сила и сричката ом. Аз съм още Р̣г, Са̄ма и Яджур Веда.

Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba oṁ. Yo también soy los Vedas Ṛg, Sāma y Yajur.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕНИЕ: Всички космични проявления, подвижни и неподвижни, се проявяват чрез различните дейности на божествената енергия. В материалното си съществуване влизаме в различни отношения с различни живи същества, които не са нищо друго освен междинна енергия на Кр̣ш̣н̣а. При сътворението от страна на пракр̣ти някои от тях се явяват като наши бащи, майки, дядовци и прочие, но в действителност те са частици, неразделно свързани с Кр̣ш̣н̣а. Тези живи същества, които изглеждат наши бащи и майки, не са нищо друго освен Кр̣ш̣н̣а. В този стих думата дха̄та̄ означава „създател“. Не само нашите бащи и майки са неразделно свързани с Кр̣ш̣н̣а частици, но и всички, които са ги създали, тоест нашите баби и дядовци, са също Кр̣ш̣н̣а. Всъщност всяко живо същество, като неразделно свързана с Кр̣ш̣н̣а частица, е Кр̣ш̣н̣а. Затова Ведите са насочени единствено към Кр̣ш̣н̣а. Каквото и да научим от Ведите, то е само стъпка напред към разбирането на Кр̣ш̣н̣а. А това, което ни помага да пречистим нашето органично присъщо положение, е повече от всичко Кр̣ш̣н̣а. Така и живото същество, любопитно да разбере ведическите принципи, е Кр̣ш̣н̣а. Във ведическите мантри сричката ом, наричана пран̣ава, е трансцендентална звукова вибрация и е също Кр̣ш̣н̣а. И тъй като пран̣ава (омка̄ра) заема важно място в химните на четирите Веди – Са̄ма, Яджур, Р̣г и Атхарва, – те са приемани за Кр̣ш̣н̣а.

Todas las manifestaciones cósmicas, móviles e inmóviles, son manifestadas por diferentes actividades de la energía de Kṛṣṇa. En la existencia material creamos diferentes relaciones con diferentes entidades vivientes, que no son más que la energía marginal de Kṛṣṇa; bajo la creación de prakṛti, algunas de ellas aparecen como nuestro padre, madre, abuelo, creador, etc., pero en realidad ellas son partes integrales de Kṛṣṇa. Como tales, esas entidades vivientes que parecen ser nuestro padre, madre, etc., no son más que Kṛṣṇa. En este verso, la palabra dhātā significa «creador». No solo nuestro padre y madre son partes integrales de Kṛṣṇa: el creador, la abuela y el abuelo, etc., también son Kṛṣṇa. En realidad, cualquier entidad viviente es Kṛṣṇa, ya que es parte integral de Kṛṣṇa. Todos los Vedas apuntan, pues, únicamente hacia Kṛṣṇa. Todo lo que queramos saber a través de los Vedas, no es más que un paso progresivo para llegar a entender a Kṛṣṇa. Esa materia que nos ayuda a purificar nuestra posición constitucional, es especialmente Kṛṣṇa. De igual forma, la entidad viviente que está muy interesada en entender todos los principios védicos, también es parte integral de Kṛṣṇa, y, como tal, también es Kṛṣṇa. En todos los mantras védicos, la palabra oṁ, llamada praṇava, es una vibración sonora trascendental, y también es Kṛṣṇa. Y como en todos los himnos de los cuatro VedasSāma, Yajur, Ṛg y Atharva— el praṇava, o el oṁkāra, es muy resaltante, se considera que es Kṛṣṇa.