Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Text

пита̄хам ася джагато
ма̄та̄ дха̄та̄ пита̄махах̣
ведям павитрам омка̄ра
р̣к са̄ма яджур ева ча
pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca

Дума по дума

Synonyms

пита̄ – баща; ахам – Аз; ася – на тази; джагатах̣ – Вселена; ма̄та̄ – майка; дха̄та̄ – създател; пита̄махах̣ – дядо; ведям – което трябва да знаем; павитрам – това, което пречиства; ом-ка̄рах̣ – сричката ом; р̣кР̣г Веда; са̄маСа̄ма Веда; яджух̣Яджур Веда; ева – несъмнено; ча – и.

pitā — father; aham — I; asya — of this; jagataḥ — universe; mātā — mother; dhātā — supporter; pitāmahaḥ — grandfather; vedyam — what is to be known; pavitram — that which purifies; oṁ-kāra — the syllable oṁ; ṛk — the Ṛg Veda; sāma — the Sāma Veda; yajuḥ — the Yajur Veda; eva — certainly; ca — and.

Превод

Translation

Аз съм бащата, майката, създателят и прародителят на тази Вселена. Аз съм целта на знанието, пречистващата сила и сричката ом. Аз съм още Р̣г, Са̄ма и Яджур Веда.

I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable oṁ. I am also the Ṛg, the Sāma and the Yajur Vedas.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Всички космични проявления, подвижни и неподвижни, се проявяват чрез различните дейности на божествената енергия. В материалното си съществуване влизаме в различни отношения с различни живи същества, които не са нищо друго освен междинна енергия на Кр̣ш̣н̣а. При сътворението от страна на пракр̣ти някои от тях се явяват като наши бащи, майки, дядовци и прочие, но в действителност те са частици, неразделно свързани с Кр̣ш̣н̣а. Тези живи същества, които изглеждат наши бащи и майки, не са нищо друго освен Кр̣ш̣н̣а. В този стих думата дха̄та̄ означава „създател“. Не само нашите бащи и майки са неразделно свързани с Кр̣ш̣н̣а частици, но и всички, които са ги създали, тоест нашите баби и дядовци, са също Кр̣ш̣н̣а. Всъщност всяко живо същество, като неразделно свързана с Кр̣ш̣н̣а частица, е Кр̣ш̣н̣а. Затова Ведите са насочени единствено към Кр̣ш̣н̣а. Каквото и да научим от Ведите, то е само стъпка напред към разбирането на Кр̣ш̣н̣а. А това, което ни помага да пречистим нашето органично присъщо положение, е повече от всичко Кр̣ш̣н̣а. Така и живото същество, любопитно да разбере ведическите принципи, е Кр̣ш̣н̣а. Във ведическите мантри сричката ом, наричана пран̣ава, е трансцендентална звукова вибрация и е също Кр̣ш̣н̣а. И тъй като пран̣ава (омка̄ра) заема важно място в химните на четирите Веди – Са̄ма, Яджур, Р̣г и Атхарва, – те са приемани за Кр̣ш̣н̣а.

The entire cosmic manifestations, moving and nonmoving, are manifested by different activities of Kṛṣṇa’s energy. In the material existence we create different relationships with different living entities who are nothing but Kṛṣṇa’s marginal energy; under the creation of prakṛti some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc., but actually they are parts and parcels of Kṛṣṇa. As such, these living entities who appear to be our father, mother, etc., are nothing but Kṛṣṇa. In this verse the word dhātā means “creator.” Not only are our father and mother parts and parcels of Kṛṣṇa, but the creator, grandmother and grandfather, etc., are also Kṛṣṇa. Actually any living entity, being part and parcel of Kṛṣṇa, is Kṛṣṇa. All the Vedas, therefore, aim only toward Kṛṣṇa. Whatever we want to know through the Vedas is but a progressive step toward understanding Kṛṣṇa. That subject matter which helps us purify our constitutional position is especially Kṛṣṇa. Similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Kṛṣṇa and as such is also Kṛṣṇa. In all the Vedic mantras the word oṁ, called praṇava, is a transcendental sound vibration and is also Kṛṣṇa. And because in all the hymns of the four Vedas – Sāma, Yajur, Ṛg and Atharva – the praṇava, or oṁ-kāra, is very prominent, it is understood to be Kṛṣṇa.