Skip to main content

ТЕКСТ 15

第15節

Текст

テキスト

гя̄на-ягйена ча̄пй анйе
яджанто ма̄м упа̄сате
екатвена пр̣тхактвена
бахудха̄ вишвато-мукхам
ジャナナ-ヤジャネナ チャpy アニャエ
ヤジャント マン ウパサテ
エカトオヱナ prタクトオヱナ
バhウダ ヰシュワト-ムカン

Дума по дума

Synonyms

гя̄на-ягйена – посветени на знанието; ча – също; апи – несъмнено; анйе – другите; яджантах̣ – жертвено; ма̄м – мен; упа̄сате – обожава; екатвена – в единство; пр̣тхактвена – в двойственост; бахудха̄ – в многообразие; вишватах̣-мукхам – и във вселенската форма.

jñāna-yajñena — 知識を営むことにより; ca —も; api— 確かに; anye — 他の者たち; yajantaḥ — 供犠; mām —私を; upāsate — 崇拝する; ekatvena — 一つの中で; pṛthaktvena— 二元性の中で; bahudhā — 多様性; viśvataḥ-mukham — 宇宙普遍相

Превод

Translation

А други, чието жертвоприношение е развиване на знание, обожават Върховния Бог като единен и единствен, като множествено проявен и във вселенската му форма.

他にも知識の開発によって供儀(ヤグニャ)を行う者たちは、至上主を唯一無二として、また多様な形をとるものとして、あるいは宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)として崇拝する。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Този стих е обобщение на предишните стихове. Господ казва на Арджуна, че Кр̣ш̣н̣а осъзнатите не се интересуват от нищо друго, освен от Кр̣ш̣н̣а и са наричани маха̄тма̄. Обаче има личности, които не се намират в положението на маха̄тма̄, но също обожават Кр̣ш̣н̣а по различни начини. Някои от тях вече бяха описани – нещастните, финансово затруднените, любопитните и търсещите знание. Но има и други, които стоят още по-ниско, и те се разделят на три групи: (1) почитащи самите себе си като едно с Върховния Бог; (2) такива, които си измислят някаква форма на Бога и я почитат; и (3) такива, които приемат вселенската форма на Бога, вишва-рӯпа, и я обожават. От гореспоменатите три групи най-нискостоящи са тези, които почитат себе си като Върховния, мислейки се за монисти; те са мнозинството. Това също е вид обожание на Бога, защото те осъзнават, че не са материално тяло, а трансцендентална душа; поне това разбиране преобладава. Обикновено имперсоналистите обожават Бога по този начин. Втората група включва тези, които почитат полубоговете и по силата на въображението си смятат, че всяка форма е форма на Върховния. И третата група включва тези, които не могат да възприемат нищо извън проявлението на материалната вселена. Те приемат Вселената за най-висшия организъм или същество и я почитат. Вселената е също форма на Бога.

この節は前述までの諸節の要約である。主はアルジュナにこう言われる。「純粋なクリシュナ意識で、クリシュナ以外に何も知らない人々を偉大な魂(マハートマー)と呼ぶ。だがそのほかにも、そうした正確なマハートマーの立場にいるわけではないが、異なった方法でクリシュナを崇拝している人々もいるのだ」と。そのなかには既に説明したように、苦悩している者、財政的に窮乏している者、好奇心が強くて何でも知りたがる者、知識の開発に努めている者が入っている。しかし、その他にもっと程度の低い人々もいて、次のように分けられる。(1)自分は至上主と一つのものだと思って自分自身を拝んでいる者、(2)至上主の姿を自分勝手にでっちあげてそれを拝んでいる者、(3)バガヴァーンの宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を受け入れてそれを崇拝する者。この3つのうちでも最低な者は、自分は一元論者だと考えて、自分自身を至上主だと考えて、そういう心情を持っているために自分を拝んでいるのだ。これもまた神の崇拝ではある。というのは、少なくとも彼らは自分が物質的な体ではなく、実際には精神魂であることを理解している。そういう感覚が彼らには顕著である。一般にマーヤーヴァーディーたちは至上主をこのように崇拝する。第2番目のクラスはデーヴァを拝む人々や、どんな姿でも至上主の姿だと空想して考えている人々のことである。彼らは、宇宙が最高至上の組織体であり、実在であると考え、それを拝んでいるのだ。宇宙もまた主の姿の一つなのだ。