Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.27

Текст

наите ср̣тӣ па̄ртха джа̄нан
йогӣ мухяти кашчана
тасма̄т сарвеш̣у ка̄леш̣у
йога-юкто бхава̄рджуна

Дума по дума

на – никога; ете – тези два; ср̣тӣ – различни пътища; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; джа̄нан – дори да знае; йогӣ – един предан на Бога; мухяти – се обърква; кашчана – всеки; тасма̄т – следователно; сарвеш̣у ка̄леш̣у – винаги; йога-юктах̣ – в Кр̣ш̣н̣а съзнание; бхава – просто стани; арджуна – о, Арджуна.

Превод

Въпреки че знаят и за двата пътя, преданите никога не се объркват. Затова, о, Арджуна, бъди винаги установен в преданост.

Коментар

Кр̣ш̣н̣а съветва Арджуна да не се обърква от различните пътища, по които поема душата, когато изоставя материалното тяло. Преданият на Бога не бива да се тревожи дали ще напусне по своя воля, или случайно. Установен твърдо в Кр̣ш̣н̣а съзнание, той трябва да повтаря Харе Кр̣ш̣н̣а, знаейки, че загрижеността за който и да е от двата пътя поражда притеснения. Най-добрият начин за развиване на Кр̣ш̣н̣а съзнание е постоянното служене на Бога; това прави пътя към духовното царство безопасен, сигурен и директен. Думата йога-юкта е особено важна в този стих. Този, който е установен в йога, извършва всичките си дейности с Кр̣ш̣н̣а съзнание. Шрӣ Рӯпа Госва̄мӣ съветва: ана̄сактася виш̣ая̄н ятха̄рхам упаюн̃джатах̣ – всичко би трябвало да се прави с Кр̣ш̣н̣а съзнание – без привързаност към материалните дела. С помощта на този метод, наречен юкта-ваира̄гя, се постига съвършенство. Така че преданият не се обърква от тези описания, защото знае, че връщането му във върховната обител е осигурено от преданото служене.