Skip to main content

ТЕКСТ 16

TEXT 16

Текст

Tekst

а̄-брахма-бхувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартино 'рджуна
ма̄м упетя ту каунтея
пунар джанма на видяте
ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

Дума по дума

Synonyms

а̄-брахма-бхувана̄т – до планетата Брахмалока; лока̄х̣ – планетарните системи; пунах̣ – отново; а̄вартинах̣ – като се връща; арджуна – о, Арджуна; ма̄м – при мен; упетя – пристига; ту – но; каунтея – о, сине на Кунтӣ; пунах̣ джанма – прераждане; на – никога; видяте – се случва.

ā-brahma-bhuvanāt — op til planeten Brahmaloka; lokāḥ — planetsystemerne; punaḥ — igen; āvartinaḥ — underlagt at vende tilbage; arjuna — O Arjuna; mām — til Mig; upetya — efter at være ankommet; tu — men; kaunteya — O Kuntīs søn; punaḥ-janma — genfødsel; na — aldrig; vidyate — finder sted.

Превод

Translation

Всички планети в материалния свят – от най-висшата до най-нисшата – са места на страдание, където има повтарящо се раждане и смърт. Но достигналият моята обител, о, сине на Кунтӣ, никога не се ражда отново.

Lige fra den højeste ned til den laveste er alle planeter i den materielle verden lidelsesfyldte steder, hvor gentagen fødsel og død finder sted. Men den, der kommer til Min bolig, vil aldrig blive født igen, O Kuntīs søn.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Всички йогӣкарма, гя̄на, хат̣ха и т.н. – в края на краищата трябва да стигнат до съвършената степен на преданост в бхакти йога, Кр̣ш̣н̣а съзнание, ако искат да се пренесат в трансценденталната обител на Кр̣ш̣н̣а и никога да не се завърнат. И най-висшите материални планети, планетите на полубоговете, са подложени на повтарящо се раждане и смърт. Както хората от Земята се издигат до висши планети, така и хората от висшите планети, като Брахмалока, Чандралока и Индралока, се раждат на Земята. Жертвоприношението пан̃ча̄гни-видя̄, препоръчвано в Чха̄ндогя Упаниш̣ад, дава възможност да се достигне Брахмалока, но ако на Брахмалока човек не развие Кр̣ш̣н̣а съзнание, той ще трябва да се върне на Земята. Тези, които напредват в Кр̣ш̣н̣а съзнание на висшите планети, постепенно се издигат до все по-висши планети и по време на вселенското унищожение се пренасят във вечното духовно царство. В своя коментар върху Бхагавад-гӣта̄, Баладева Видя̄бхӯш̣ан̣а цитира следния стих:

FORKLARING: Alle mulige yogīer (karma-, jñāna-, haṭha-yogīer osv.) må i sidste ende blive perfekte i bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed, før de kan komme til Kṛṣṇas transcendentale bolig for aldrig mere at vende tilbage. De, der kommer til de højeste materielle planeter, dvs. halvgudernes planeter, vil igen blive underlagt gentagen fødsel og død. Ligesom mennesker på Jorden bliver ophøjet til højere planeter, falder folk fra højere planeter som Brahmaloka, Candraloka og Indraloka ned til Jorden. Praktiseringen af ofringsritualet pañcāgni-vidyā, der anbefales i Chāndogya Upaniṣad, gør én i stand til at komme til Brahmaloka, men hvis man på Brahmaloka ikke kultiverer Kṛṣṇa-bevidsthed, må man atter vende tilbage til Jorden. De, der gør fremskridt i Kṛṣṇa-bevidsthed på de højere planeter, ophøjes gradvist til endnu højere planeter, og ved tidspunktet for universets tilintetgørelse overføres de til det evige åndelige rige. Baladeva Vidyābhūṣaṇa citerer dette vers i sin kommentar til Bhagavad-gītā:

брахман̣а̄ саха те сарве
сампра̄пте пратисан̃чаре
парася̄нте кр̣та̄тма̄нах̣
правишанти парам падам
brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam

„При унищожението на тази материална вселена, Брахма̄ и преданите, постоянно заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, отиват до съответните духовни планети в духовната вселена, според желанията си.“

“Når dette materielle univers udslettes, bliver Brahmā og hans hengivne, der altid er engageret i Kṛṣṇa-bevidsthed, alle overført til det åndelige univers og til særlige åndelige planeter i overensstemmelse med deres ønsker.”