Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 7.24

Текст

авяктам вяктим а̄паннам
манянте ма̄м абуддхаях̣
парам бха̄вам аджа̄нанто
мама̄вяям ануттамам

Дума по дума

авяктам – непроявен; вяктим – личност; а̄паннам – постига; манянте – мислят; ма̄м – мен; абуддхаях̣ – неинтелигентните; парам – върховно; бха̄вам – съществуване; аджа̄нантах̣ – без знание; мама – моята; авяям – нетленна; ануттамам – най-прекрасна.

Превод

Неинтелигентните хора изобщо не ме познават и мислят, че Аз, Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, преди съм бил безличностен, а сега съм приел тази личностна форма. Поради оскъдното си знание те не познават моята висша природа – нетленна и върховна.

Коментар

Поклонниците на полубоговете бяха наречени неинтелигентни, а тук така са наречени и имперсоналистите. Бог Кр̣ш̣н̣а разговаря с Арджуна в личностния си облик, но въпреки това в невежеството си имперсоналистите твърдят, че в крайна сметка Върховният Бог няма форма. Я̄муна̄ча̄ря, велик предан на Бога, в ученическата приемственост на Ра̄ма̄нуджа̄ча̄ря, е написал много подходящ стих в тази връзка. Той казва:

тва̄м шӣла-рӯпа-чаритаих̣ парама-пракр̣ш̣т̣аих̣
саттвена са̄ттвикатая̄ прабалаиш ча ша̄страих̣
пракхя̄та-даива-парама̄ртха-вида̄м матаиш ча
наива̄сура-пракр̣таях̣ прабхаванти боддхум

„Мой скъпи Господи, предани като Вя̄садева и На̄рада знаят, че Ти си Върховната Личност. Ведическата литература описва твоите качества, форма и дейности; от нея става ясно, че си Върховният Бог. Но повлияните от гун̣ите на страстта и невежеството, демоните и неотдадените не могат да те разберат, не могат да те осъзнаят. Колкото и изкусни да са такива неотдадени в обсъждането на Веда̄нта, Упаниш̣адите и друга ведическа литература, за тях е невъзможно да разберат Божествената Личност“ (Стотра ратна 12).

В Брахма самхита̄ се казва, че Бог не може да бъде разбран просто чрез изучаване на Веда̄нта. Единствено по неговата милост можем да опознаем личността му. Ето защо в този стих ясно се посочва, че не само поклонниците на полубоговете са неинтелигентни. Неотдадените, изучаващи Веда̄нта, с техните размишления върху ведическата литература без следа от истинско Кр̣ш̣н̣а съзнание – са също неинтелигентни и не разбират личностната природа на Бога. Хората, които считат Абсолютната Истина за безличностна, са описани като абуддхаях̣, или „непознаващи крайния аспект на Абсолютната Истина“. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че Върховният бива осъзнат първо като безличностен Брахман, след това като локализирана Свръхдуша и накрая – като висшата степен на познание на Абсолютната Истина – Божествената Личност. Съвременните имперсоналисти са още по-неинтелигентни, защото дори не следват великия си предшественик Шанкара̄ча̄ря, който изрично заявява, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност. Затова, без да познават Върховната Истина, имперсоналистите считат Кр̣ш̣н̣а просто за син на Девакӣ и Васудева, за принц или за могъщо живо същество. Това разбиране се осъжда и в Бхагавад-гӣта̄ (9.1). Аваджа̄нанти ма̄м мӯд̣ха̄ ма̄нуш̣ӣм танум а̄шритам – „Само глупаците ме смятат за обикновена личност“.

Истината е, че никой не може да разбере Кр̣ш̣н̣а, без да му служи с преданост и без да развие Кр̣ш̣н̣а съзнание. Бха̄гаватам (10.14.29) потвърждава това:

атха̄пи те дева пада̄мбуджа-двая-
праса̄да-леша̄нугр̣хӣта ева хи
джа̄на̄ти таттвам бхагаван махимно
на ча̄ня еко 'пи чирам вичинван

„Мой Господи, ако някой е благословен дори с капка от милостта на лотосовите ти нозе, той може да разбере величието на твоята личност. Но онези, които размишляват, за да разберат Върховната Божествена Личност, не могат да те познаят, дори да изучават Ведите в продължение на дълги години.“ Не може да се осъзнае Върховният Бог Кр̣ш̣н̣а, неговата форма, качества и име просто чрез умозрителни разсъждения или дискусии върху ведическата литература. Трябва да се служи на Бога с любов и преданост. Когато е напълно установен в Кр̣ш̣н̣а съзнание, започвайки с повтарянето на маха̄ мантрата – Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе – само тогава човек може да разбере Върховната Божествена Личност. Неотдадените имперсоналисти мислят, че Кр̣ш̣н̣а има материално тяло и неговите дейности, форма и всичко свързано с него е ма̄я̄. Тези имперсоналисти са наричани Ма̄я̄ва̄дӣ. Те не познават висшата истина.

В двайсети стих ясно се казва: ка̄маис таис таир хр̣та-гя̄на̄х̣ прападянте 'ня-девата̄х̣ – „Заслепените от похотливи желания се отдават на различни полубогове“. Известно е, че освен Върховната Божествена Личност съществуват и полубогове, всеки от които има своя планета. Господ също си има планета. Както се казва в двайсет и трети стих: дева̄н дева-яджо я̄нти мад-бхакта̄ я̄нти ма̄м апи – поклонниците на полубоговете отиват на съответните планети на полубоговете, а преданите на Господ Кр̣ш̣н̣а отиват на планетата Кр̣ш̣н̣алока. Макар да е казано категорично, глупавите имперсоналисти твърдят, че Бог е безформен и неговите форми са измамни. Нима е възможно, изучавайки Гӣта̄, да се стигне до извода, че полубоговете и техните обители са безличностни? Ясно е, че нито полубоговете, нито Върховният Бог, Кр̣ш̣н̣а, са безличностни. Всички те са личности. Господ Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност и има своя планета, както и полубоговете имат собствени планети.

Следователно монистичната представа, че висшата истина е безформена, а всяка форма е породена от илюзия, не е вярна. Тук ясно се казва, че формата не е илюзорна. От Бхагавад-гӣта̄ разбираме, че формите на полубоговете и на Върховния Господ съществуват едновременно, а тялото на Бог Кр̣ш̣н̣а е сач-чид а̄нанда – вечно, изпълнено със знание и блаженство. Ведическата литература потвърждава, че Върховната Абсолютна Истина е знание и блаженство – вигя̄нам а̄нандам брахма (Бр̣хад-а̄ран̣яка Упаниш̣ад 3.9.28) и е извор на безброй божествени качества – ананта-каля̄н̣а-гун̣а̄тмако 'сау (Виш̣н̣у Пура̄н̣а 6.5.84). В друг стих от Гӣта̄ Бог казва, че макар да е аджа (нероден), Той се появява в този свят. Това са истините, които трябва да научим от Бхагавад-гӣта̄. Не може да допуснем, че Върховният Бог е безличностен. Философията на монизма, следвана от имперсоналистите, е погрешна от гледна точка на Бхагавад-гӣта̄. Без съмнение, Върховната Абсолютна Истина, Бог Кр̣ш̣н̣а, има форма и е личност.