Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.8

Текст

гя̄на-вигя̄на-тр̣пта̄тма̄
кӯт̣а-стхо виджитендриях̣
юкта итй учяте йогӣ
сама-лош̣т̣ра̄шма-ка̄н̃чанах̣

Дума по дума

гя̄на – придобито знание; вигя̄на – и осъществено знание; тр̣пта – удовлетворено; а̄тма̄ – живото същество; кӯт̣а-стхах̣ – духовно установен; виджита-индриях̣ – с овладени сетива; юктах̣ – подготвен за себепознание; ити – по този начин; учяте – се казва; йогӣ – един мистик; сама – уравновесен; лош̣т̣ра – камъчета; ашма – камък; ка̄н̃чанах̣ – злато.

Превод

Човек, напълно удовлетворен от придобитото и осъществено знание, е считан за себепознал се йогӣ или мистик. Той се намира на духовно равнище и владее себе си. Той гледа на всичко – на пясъка, на камъните и на златото – по еднакъв начин.

Коментар

Теоретичното знание, без реализация на Върховната Истина, е безполезно. В Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.234) се казва:

атах̣ шрӣ-кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хям индрияих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
сваям ева спхуратй адах̣

„Човек, чиито сетива са материално замърсени, не може да разбере трансценденталната природа на името, формата, качествата и забавленията на Шри Кр̣ш̣н̣а. Те се разкриват пред него само когато е одухотворил сетивата си чрез служене на Бога.“

Бхагавад-гӣта̄ е науката за Кр̣ш̣н̣а съзнание. Никой не може да стане Кр̣ш̣н̣а осъзнат чрез светска ерудиция. Човек трябва да има късмет да общува с личност с чисто съзнание. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият е осъществил знанието си, защото по милостта на Кр̣ш̣н̣а намира удовлетворение в чистото предано служене. Осъщественото знание води до съвършенство. С трансцендентално знание убежденията ни стават непоколебими, докато академичното познание лесно може да ни заблуди и обърка с очевидните си противоречия. Само осъществилият духовно знание човек владее себе си, защото се е отдал на Кр̣ш̣н̣а. Той е трансцендентален, отвъд светската ерудиция и умозрителните разсъждения, които за другите може да са злато, но за него нямат по-голяма стойност от пясъка и камъните.